©ns Ifcunstboehje P Van alles wat. A A L >T SYNOIKALE RU8RIEK Kunst-Concert W C. Jean Jaurés Soc Jonge Wacht Soc. Oudstrijders i>e Tourbillon fa' ve: vri sle vlc Uit Welle. Dit bladje, al is't dan ook lokaal par tij- en propagandablad, moet toch juist daarom niet verstoken aan sommige kunst, die misschien niet rechtstreeks zal gevoeld, maar misschien zou kun nen bijdragen tot openen van vaster horizonten, horizonten - vol licht -en- waarheid. 'K begin als in een schoon toovcr- sprookje Beste luidjes, zou ga 'k een even vertellen van 'nen simpele jongen, die op 'nen schoonen zomerdag van licht, toen ie nog kleintjes was, aan 't droo men viel. D er en zijn geen prinsesjes bij, en 't is toch zoo schoóne, 't is heel, heel schooner of met prinsesjes. 'K begin mijn schoonste begin Op 'nen zonnigcn zomerdag van Mei, ging onzen jongen held 'nen wereld in van zonlicht, en kwam in een weide - vol - groen. En groen en gras, en bloemkes en bijtjes, en vogelkens, alles trilde en zinderde er van levend geluk. En mid den daarin stond en leefde hij innig be grijpend, en hij keek eventjes rond, en was er gansch alleeneen stillekens en stilder kroop kribbelend een krib beling hooger en hij wilde wel tien me ters hooge wippen. En ie was zoo ge lukkig dat ie van louter geluk neer plofte in 't gras en er droomde.... Hé, wat is 't nu, schoontjes, hé 1 *k ga ver der.... D er kwam een fijn prinsesje, fijntjes, fijntjes, oh 1 (nè, d er zijn er toch, prin sesjes, ja, maar 't is toch veel liever, hé) En 'tlieve prinsesje vleide zoetekens haar koppeken en gaf onzen jongen een stift. En nu raakte prinsesje eventjes met haar tooverstoksken al deze dui- zendedingentjes en daarop zongen allen de hymne van 't leven. En ieder bezong dan ook zich zeiven, omdat ieder ook was een beetje ikzuch tig en zich graagjes deed opmerken. En prinsesje deed 't jongentje bemin nen al die vele woordekens van licht en leven en ze deed ze hem neerschrij ven op blanke papiertjes. En als ie over alle deze dingentjes ent wat had geschreven, was 't een verhaaltje, zijn eerste verhaaltje van liefde En hier ga 'k een anderen regel om dat ge eventjes zoudt wachten.... want 't prinsesje is 't hoekje omme, en heeft onze jongen gelaten alleene, tusschcn alle de andere menschen. En zen lief deziekte dat was als een broos vaaske met weidebloempjes, is door 't brutale van medemenschen stuk geslagen en wat er in was is zoetekens uiteenge vloeid tusschen al de gevoels golvingen van andere menschen. En dan is die jongen zijn prinsesje- uit-den-droom - vergeten (ol 't niet spijtig was) en is ie aan den arm van een prinsesje van-'t leven de wereld in gegaan. Maar dat was een heusch prin sesje en ze heette Armoede, Teleur stelling, Medelijden, en waarlijk ze is hem bijgebleven. Ze houdt dolveel van hem en voor haar schreef-ie reeds een reeks prach tige werkies-naar-leven«De Eenzame Weg» Verzoend Levensmacht een triptiek die behelst Oude Rom mel - Artikel 17 Betaaldag, waarin ge lief en leed van ouwe menschjes op pakkende wijze voelt weergegeven - Het 4,le Gebod De Strijd om Ge nade allen lieve werkjes die u zullen doen liefhebben 't prinsesje met haar jongen die ze voor u schreef!... schoon eindeken te verzinnen, een ein deken met een bergsken-af, waar prin sesje komt afgewandeld en midden op den berg staat haar lieveling, Pieter Magerman, met zijn tooneelwerkjes, waarvan ik u verteld heb V. B. De Algemeene Raad der B. W. Party lomt to besluiten dat het niet kan aangenomen wor den, dat Socialisten, doe.'maken van het werk der Internationale Hulp aan de Werklieden, gezien het een Communistisch werk is. Inderdaad,toen den hongersnood in al zyne hevigheid in Rusland heerschte, was het de Internationale Federatie dor Syndikaten, die on- middelijk die hulp organiseerde, voor de Russische hongerlijders en hot zyn de Communisten die daarna uit dankbaarheid waarschijnlijk een ander organisme stichtten. Er zijn duizende hongerlijders in Georgie, dit Socialistisch landeken dat door de Communisten is bezet, en m<»n denkt er niet aan, die ver volgde hongerlijders tor hulp te ko men, met de gelden dor Internatio nale Werkershulp. In Oostenrijk was er eene staking opgeheven door het Bestuur van het S ndikaat en de stakers wierden ge vraagd, door de Internationale Hulp voort te staken met hun geld. Dit zegt alles. Voor wanneer komt er dan toch een stukje wet, waardoor de gemeenteraden zelf hun burgemeester mogen aandui den? Nu is het de Minister van Binnen- landsche zaken, die over die macht beschikt en die hem soms de groot ste beestigheden doet begaan. Wij Socialisten hebbon een wets ontwerp in dien zin voorgesteld, maar hot is bijna zeker, dat de Ka mer het niet zal aannemen. De Christen-democraten, zijn voor dit gedacht nog niet gewonnen. Ze weten dat meest de Socialisten er door lijden en dat is voldoende voor die heeren om er tegen te zijn. Uitsluiting De Socialiston van Engeland, heb ben in de Kamer eene motio inge diend, vragonde de terugtrekking der Engelscho soldaten uit China. Een Socialistisch Kamerlid, die zich daar niet wilde bij aansluiten, is uit de partij gesloten. In Rusland zijn er nog duizende Socialisten in de gevangenissen opgesloten,omdat zij opkomen tegenover het Com mu- nistitsch regiem. Daar in dit land, heorscht toch wel de vrijheid Zwygen, of in 't gevang is er de leus. Moesten wy hier eens hetzelfde met de Communusten doen Zo zou den huilen, en ze zouden gelyk heb ben. Maar in Rusland mag zulks zyn Het Zomeruur zal ingevoerd worden in don nacht van 9 tot 10 April. Zulks zal duren tot don nacht van den 1 tot don 2 Octobor. Te Luik zyn ook do Socialisten uit hot Sche pencollege gesloten. Liberalen en Katholieken verstaan en zich uiter mate goed. Als het maartegen de werklieden is. De Bisschop van Brugge verbiedt aan de Christenen het lezen der bladen van do Fronters. Nog- thans het is onbegrijpelijk want in het West-Vlaamsche vooral hebben ze overal, akkoord gesloten met de Katholieken om de Socialisten uit het Schepen-college te weerea Wat moeten ze nog meer doen Gemeenteraadzitting van Vrijdag 25 Februari l.l. De zitting wordt om 5 3/1 ure ge opend onder voorzitterschap van den heer Burgemeester. M. De Schaepdrijver laat zich ver ontschuldigen. M. Mertens is afwezig. De H. Secretaris geeft lezing van het verslag der vorige zitting, welke wordt goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat Z. E. H. Kannunik Coppieters, pastoor deken onzer stad, benoemd is tot Hulp Bis schop van Gent. Hij stelt voor om in naam van de Gemeenteraad een brief van geluk wenschen te sturen. Instem ming. Men gaat over tot de dagorde. De punten Brandweer Rekening 1925; Begrooting 1927; Kerkhof Grond- afstand; Middelbare Scholen Begroo ting 1927 Muziekschool Fonds der Meestbegaafden Credieten Oorlogs schadevergoeding Wegenis Recht lijningen voor de Osbroekstraat, allen zonder opmerkingen aangenomen. Punt 8. Benaming der straten. Al. De Stobbeleir (lib). Leest een ellenlange redevoering af omtrent de benaming der straten, en hij wijstop de direkte vergetelheid vanwege het oud Schepencollege omtrent onze stadsge nooten, H. H. Karei De Moor en Jan De Windt. Hij betreurt ten zeerste dat de Ka tholieken nog nooit de tijd hebben ge vonden om deze twee edele figuren en weldoeners voor de menschheid hun te vereeuwigen. Gezel Jat Steenhaut. Steunt den H. De Stobbeleir, en wenscht dat de hui dige Keizerlijkeplaats zou herschapen worden in de Karei De Moorplaats Vervolgens drukt gezel Jan Steenhaut de wensch uit dat de weggevoerden ook hun vereeuwiging zouden krijgen met een Weggevoerdenplaats Gezel Jozef Steenhaut, Vraagt ook eene /an Bylstraat. M. Bocqui. Steunt ook de vragen der vorige sprekers. AI. de Bethune Wil de door M. De Stobbeleir aangehaalde partijdige wer king der katholieken,in zake benaming der straten van zich werpen, wat 1 IMoyersoen de gelegenheid geeft om M. De Stobbeleir als echt kinderachtig voor te stellen. Gezel Nickels. Geeft lezing van een j wensch door de Socialistische groep uitgedrukt, maar gezien het alléén het Schepen-college is, die de benamingen der straten te geven heeft, verklaard deze wensch omontvankelijk. Af. Bocqui. - Drukt vervolgens op de schade en ongemakken, die veroor zaakt worden, door den rook, gemengd met fijne korrels assche, die uit de schouw der Electriekfabriek ontsnapt. Hij vraagt dat het bestuur de noodige voetstappen zou aanwenden, om ae maatschappij te verplichten de nu aan gerichte schade bij de Landbouwers, Hoveniers en Inwoners te voorkomen. De Voorzitter geeft hier omtrent een geruststellend antwoord, met er op te wijzen dat reeds inlichtingen aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid gevraagd zijn. Hierna sluit de vergadering en men gaat over in geheime zitting. Worden als onderwijzer benoemd M. Puttemans, en als onderwijzeres Mevrouw De Clerck. De vaste wedde van de bedienden en agenten worden verhoogd met 20 0/0 waarop geen duurtetoeslag gegeven wordt. Ook de wedde van den Stads secretaris en den Stadsbouwkundigen worden met 7000 en C000 franken per jaar verhoogd. Deze van nog 2 andere stadsambtenaren zullen in de volgende zitting besproken worden. Verder worden eenige wijzigingen gebracht aan het reglement der pen sioenen die hierdoor verbeterd worden. De H.H. Stordeur, Peeters en De Vos worden benoemd als stadsbedien- den. Voor de stadswerklieden, worden de loonen, duurte en familietoeslag be sproken, dat aanleiding gaf tot eene vinnige bespreking er waren twee voorstellen waarop geen akkoord kon bereikt worden, waardoor het gevaar bestond dat de stadswerklieden nog zouden moeten wachten naar die ver betering. Om die reden werd door ge zel Flips het tusschenvoorstel gedaan als volgt Jaren dienst lej. 2ej. 3ej. 4ej. Losse werklieden 1,65 1,70 1,75 1,80 per uur. Reinigheid en rui- mingsdienst en buizenleggers 1,70 1,75 1,80 1,85 per uur. Voerman s en Hoveniers 1,80 1,85 1,90 1,95 per uur Kasseiers en Metsers 1,90 1,95 2,00 2,05 per uur Schrijnwerkers2,05 2,10 2,15 2,20 per uur Met eono lichte wijziging voor de schrijnwerkers wordt dat voorstel door al de raa -sleden aanvaard. Deze looneu zyn gesteund op den index van 37] tot 390 punten, en vor- hoogen met 5 0/0 voor ieder 20 pun ten daar boven. Do familiotoeslagzal verleend wor den aan de stadswerkers waarvan de vrouw niet werkt, voor het eerste on tweede kind 2 frank por dag, voor hot derdo kind en daarboven 3 fr. per dag.diemindan 16 j. oud zijn. Al do verbeteringen voor 1e stads werklieden worden betaald van af do eerste week der maand Februari. Do algemeene statulon voor do Stadsbediondcn en werkliedoo zul len in de volgende zittingen van de sectiën en gemeenteraad gesproken worden. Do veranderingen aan do wedden en loonen van het stadspersoneel geven merkelijke verbeteringen, waar naar zoo lang gewacht is. Of do bedienden, agenten en do werk lieden zullen tevreden zyn hoeft niet gezegd te worden. A. B. Eindelijk heeft het Bestuur onzer muziekkorpsen, het goede initiatief genomen, om een Kunst Concert te ge ven, ten einde aan de verlangens van zoovele partijgenooten en muzieklief hebbers te voldoen. Het feest zal plaats hebben, op Zon dag 20 Maart e. k. om 6 ure s' avonds, in de Feestzaal van het lokaal Hand in Hand Ten voorloopigen titel kunnen wij als optredende solisten melden Amant Frans, Clarinette V. d. Veken Emiel, Piston Kiekens Willem, Viool en Piston Van den Bergh Alfons, Violon cello De Smedt Frans, Buggle Welleman Hector, Tuba enz. enz. Wij meenen gerust te mogen zeggen dat wij met 't eerste kunst concert een succes tegemoet gaan. Vooral als men de namen raadpleegt der deelnemers, die tusschen haakjes gezegd, maar de voorloopigelijstis.Meerderemuziekan ten zullen aangeworven worden, als- Gok de medewerking van goede zan gers is ons verzekerd. Toekomende week geven wij het programma in zijn geheel. Wij vestigen dus van hedenaf de bij zondere aandacht aan onze partijgenoo ten en muziekliefhebbers erop, om zich in tijds van kaarten te voorzien, die te verkrijgen zijn, bij de bestuurleden, broodvoerders, bodens en lokaalhou der, aan de prijs van 1,50 fr. A. B. gevestigd by Albert VAN PAMEL, Meuloschettestraat. HEDEN ZONDAG om 4 ure namid- dagAlgemeene Vergadering voor al do loden, DAGORDE 1). Bespreking Een Mei-feesten t). Lichting der Spaarkas 3). Verscheidenheden. Woensdag 9 Maart om 7 ure s'avonds Algemeene Vergade ring voor al deleden. Belangryke punton zijn te bespre ken. PLAATSELIJK KOMITEIT voor AR3EIDERS0PV0EDIHG AALST DINSDAG 15 MAART om 7 l/a ure 's avonds VOORDRACHT over: De Geslachftaiekten (met film) door DOKTER LEEM ANS. Alle vrouwen en mannen worden verwacht. Soldaten) Weduwen, Invalie- den en Weezen. Zondag 13 Maart, om 3 ure namiddag, in het lokaal Hand in Hand ALGEMEENE VERGADERING tot dewelke gij allen wordt opgeroepen. Dagorde le Financieel verslag. 2e Pensioenen. 3e Tombola. 4C Verscheidenheden. Allen op post, men make het rucht baar. Het Bestuur. Bij de Voediagswèrklieden. Op het Gistfabriek Le Lioië d' Or De 5 0/0 loonsopslag die volgens het Indexcijfer vanaf 15 Januari 1.1. moest in voege treden, was tot op 19 Februari 1.1. nog niet uitbetaald. Wij hebben dan ook verleden week een schrijven naar den H. Bestuurder gericht, erop aandringende om deze rechtmatige loonopslag aan de werklie den uit te betalen, wat dan ook nog de dezelfde week is gebeurd, cn met terug werkendekracht van 1 weken. Het kan onze leden, en gansch het persooneel van Le Lion d' Or ver wonderlijk schijnen, van de onver schilligheid die door de - Groenkrui- sers jegens hun te vragen loonsop slag, aan den dag leggen, maar het zij zoo De Socialistische organisatie toont nogmaals, en voor de zooveelste keer, haar volle plicht jegens alle werklieden te begrijpen, en uit te voeren, en het is aan de werklieden om met de zelfde geest van bewust zijn en solidair be grip, ook hun plicht te begrijpen tegen over hare weldoeners. Op het G(uco3ef abriek Leclercq Sinds enkele weken is onze organi satic in onderhandeling met den H. Bestuurder, om een onrechtmatigen loonaftrok die er op enkele werklieden is toegepast geworden, een goede op lossing te bewerkstelligen; als wij zeg gen onrechtmatigen loonaftrok, is het omdat sinds verschillende jaren, deze werklieden op de zelfde voet wierden uitbetaald als deze die nu, volgens den H. Bestuurder als in een hooger kate- gorie van werklieden, dienen behan deld te worden. Wij hebben dan ook, van ons gelijk overtuigd zijnde, deze zaak aan den H. Labiau, werktoezichter, onderworpen, en wij hebben vernomen dat nog in de loop der week van 28 Februari op 6 Maart, hierover een samenkomst met de H.H. Bestuurder, Labiau en onze organisatie zou plaats hebben. Wij verwachten een bevredigende oplossing voor de arbeiders omtrent deze zaak. A. B. Bij Keppens Deze firma had zich naar het Mi nisterie gewend om de 29 bobijnsters meer dan 8 uren te laten werken te Brussel heeft men die H.H. aan het verstand gebracht dat zij daar voor zich tot de Vakbonden moeten wenden. Bij deze gelegenheid herinneren wij aan de werklieden van al de Fabrieken en werkhuizen, dat NIET ZIJ maar WEL DEN VAKBOND de toestem ming moet geven voor overuren te werken. Wanneer hunne patroons vra gen om over te werken moet het ant woord van de werklieden zijn, dat de Patroons zich daarvoor naar de ver- eenigingen moeten wenden. Moq ééne gesfrafi Den H. Fr. D'Haese schoenfabri kant, die zijn werklieden had doen overwerken en een jongen zonder werkboekje had werkstellig gemaakt, is daarvoor door de Rechtbank gestraft tot I700 FRANKEN BOET. In den Canal Wij hadden verschillende vergade ringen met de werklieden van de Spin nerij, en een onderhoud met het Be stuur van de Fabriek. Het ging over de vraag om overwerk, de grondstoffen en loonen van sommige werklieden, die een gunstigen uitslag gaf. Bij Moncarnie Wij hadden nog verschillende onder handelingen met den H. Bestuurder te Gent, en vergadering met de werklie den. Wij hopen een bevredigende uit slag te bekomen. De Viscosebewerkers In den loop der week hadden wij drie vergaderingen, met de koerman nen deze die in den bleek werken, en de werklieden van de spinnerij. Op deze vergaderingen die goed wa ren bijgewoond, is er uitleg gegeven van ons onderhoud. Het heeft gerust stelling gegeven andere waren ver heugd over de loonsvermeerdering die zal gegeven worden verder zijn ons een drietal vragen ^esteld die we aan het Bestuur van de Fabriek zullen over maken. Kortom het waren goede verga deringen, waarvan de Visco'sebewer kers tevreden zijn. Mo of de Textielbewerkers (sfcers) en Breisters. Gezien den Index voor de beide Vlaanderen gestegen is tot 763 punten, moet aan de werklieden van de Tex tielfabrieken en Breiwerkhuizen, nog eene vermeerdering van 5 0/0 duurtetoe- slag gegeven worden, te beginnen van de 16 Maart aanstaande. Onzen Tex- tielbond heeft daarover een brief ge stuurd aan al de Patroons. In de Sargïënfabrieken Daar staat de zaak slecht, de H. H. Patroons zouden de 5 0/0 duurtetoeslag weigeren. Natuurlijk heeft onze Lan delijke Textielcentrale aan die Heeren geantwoord, geen vrede te hebben met dat besluit, en dat wij verlangen om aan de werklieden van de Sargiënfabrie- ken den duurtetoeslag te zien geven, zooals dat gebeurd in de andere Tex tielfabrieken. Wij vernemen dat te Gent den duur tetoeslag zal gegeven worden, met uitzondering van den firma Wield. Wanneer de kleine fabrikanten van Gent de vermeerdering geven, waarom moeten de Patroons van Aalst zich daaraan onttrekken Sieunlijsë voorde shakende Sigapénmakers wan Gseraarslsbergen. Overdracht fr. 72i,35. Lied gezongen door Fr. De Mayer bij* J. Cornand 10,5o. Van de drie Gar- cons van Hand in Hand 15,00. Vinck Ed. i,oo. Rondgehaald op de vergadering der spinners van de Vis- cosefabriek 42,90. B. R. 5,00. De Neef A. 5,oo, B. R. 2,00. Georges Nichels 14.00. Vijverman A. 3,00. Lied gezon gen door Fr. De Mayer bij J. Cornand 6>7o- Totaal fr. lo5,lo. H. F. slaat op de Hopmarkt, nahy do Post, Bijeenkomst van allo Aalstonaars. Do lustigste en goedkoopste aantrek kelijkheid. Komt zien en komt er u vermaken. Alle Donderdagen Gala avond gevolgd van kostoloozo tom bola. da aai de tos La W; we fei we me ha< lar ter pu he Zouden wij het hier niet eens kunnen worden om den naam eener straat nog maals te veranderen Ik bedoel hier de Wetstraat. Eerst was het Mergelstraat; daarna is het Wetstraat geworden en nu zouden wij willen voorstellen er de Burgemeestersstraat van te maken. En inderdaad, in het begin der straat woont den mageren burgemeester200 meters verder den vetten burgemee ster en juist in het midden den platten burgemeester; dus al burgemeester wat de klok slaat. Welke zure gezichten die burgemee sters op elkaar trekken weet vooral Jan Weetal. i lie no ler i Ge ge eei de al m« he gr< erj ter we ko ke: Ve VO' ke: «a W; 2 d lat lol set Ve dai zul ma me le\ list del fra we tje gf< slu dal wil

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 2