Cinema Palace Cinema Flora Denderleeuw Sottegcm LEDE. NIXOVlT Geeraardsbergen Nederboulaere. STRIJDPENNING. 'iLaSteC (Calomnie) MISS FLIRT Tegrnover de Vijand Nachtelijke Rit J)e lijdensweg ecner Moeder Don Juan Terino Hat is een Feit dat onze Kadotters er op uit zijn, stil aan maar zeker het officieel onderwijs der gemeente te dooden om plaats te maken voor vrije scholen. Gebrek aan durf en taktiek der geel j groen bestuurders, heeft de katholieken toegelaten de eerste te zijn om op 't Landuit 4 nieuwe klassen te bouwen. Was er hier snel en vastberaden te werk gegaan geweest, we zouden dit feit niet te betreuren gehad hebben en we zouden nu goed ingerichte officieële meisjes-en kleine jongensscholen ge had hebben. Doch, wij kennen reeds lang genoeg de geel-groene om te we ten waar ze naartoe willen hun pro gramma in aansluiting met dit hunner i kartelbroeders, de fronters, is wel de 1 vervanging der officieële scholen door j vrije. Officieële scholen voor hen zijn slechts een uitvindsel van den ver- l vloekten Belgiek. Op de dagorde der eerstkomende gemeenteraadszitting vinden we het puntAanneming der scholen. We zijn benieuwd, of de groen-gele ze zullen durven weigeren, i Zullen ze met de bespreking der be- i grooting de daad durven stellen van I geen cent meer te geven aan het vrij onderwi s zoolang er in Denderleeuw geen officieële meisjes en bewaarscho- len zullen opgericht zijn Het is hoog tijd dat er op dit punt doorgewerkt wordt, of anders gaan we binnen afzienbarentijd in Denderleeuw naar de totale uitroeïng van gansch het officiéél onderwijs. EINDELIJK komen de tongen los over de huishuur- kwestie. De katholieken verweren zich met te zeggen dat Roode Sper de wet heeft gestemd. Inderdaad Prosper De Bruyn heeft de wet gestemd en ons doel is alleen de wet doen of te volgen i zooals ze is. Door de wet wordt de verhooging der huishuur gebracht op I70 0/0 op den huurprijs van i914. Passen de katholieken dat toe De eigenaar der huizen recht over het Achturenhuis is toch wel katholiek, en dan nog wel broeder van den katho- j lieken burgemeester. Die heer heeft nochtans zijn katholieke huurder wil len 75 fr. per maand opslaan. Is dat katholiek zijn Gelukkiglijk dat die katholieke huurlin gen zich hebben kunnen beroepen op een wet der socialisten of anders had den ze zeep aan hunnen baard. Eon MteuwfiZiekte Eene verschrikkelijke ziekte is weer al uitgebroken. Maar ditmaal is 't niet meer de Moreelstraat die aangetast is, het zijn nu de muzikanten der geel groenen die er mee besmet zijn. En erger voor de bokskensmans, wie die ziekte krijgt legt zijn instrument af. Allo werkjongens, hoelang blijft ge nog in't gareel loopen Ziet ge niet dat ge daar den speelbal der commercian- ten zijt Wat houdt u tegen om uwe werkbroeders van recht over de deur komen te vervoegen Pract-dige Vergaderiarg Zondag hielden Coöperatief en Zie- kenbond hun jaarlijksche vergadering. Veel volk en vooral goede besluiten voor de uitbreiding van al onze wer kersinrichtingen. Concert Zondag 6 Maart, opvoering van Menschwording en Tante Jutta Warm aanbevolen. Sinxsen Met Sinxsen gaat ons muziek voor 2 dagen naar Oostende. Wie mee gaat late zich van nu af inschrijven in het lokaal. Ondersteuning Sigaren makers Geeteaandsbersen. Ror.dgehaald op de meeting te Huys- segetn 50 fr. Rondgehaald op de Alg. Vergadering der Coöperatief 100 fr. Een flink besluit We allen zien met genoegen, dat er muziek in ons lokaal wordt aangeleerd en wij wachten ongeduldig op den dag, dat onze leerlingen bekwaam genoeg zullen zijn, om wat muziek te kunnen maken. Wij willen eene fanfare, maar 't kost geld, en we zijn allen arme drommels En toch komt z' er. Maar ze moet er niet alleen komen, maar ook blijven I leven. Welnu, al de leden van onzen Socia- listischen Propagandaclub zullen maan delijks een bijdrage storten van één frank. Ja, 25 centiemen per week 'tis weinig,'tis een kleintje maar veel klein tjes maken een groot. Wij noemen dit een flink besluit. De opoffering die wewragen is niet groot en hierom denken we dat dit be sluit een goed onthaal zal bekomen, en dat er geen enkel lid er zich zal willen aan onttrekken. 't Is voor ons muziek, 't Kind moet nog wel geboren worden, maar t heeft zorgen noodig van bij zijne wording en 't moet leven als 't geboren is. Geld dus moeten we verzamelen en dat zullen we, met de medehulp van al onze vrienden en partijgenooten. Gemeettler'aadzittlng van 25 Februari E.l. Veel belangstelling vanwege het pu bliek. Het heeft er een echte cirk ge weest. Een komediespel in het hoog ste bedrijf. Nalezing en goedkeuring der vorige zitting gaat men over tot de dagorde. Er wordt goedkeuring gegeven over de Begrooting Kerkhof Onteigenin gen Opslag aan den heer Commissa ris Politie en Gemeente-Ontvanger. Een leening van loo ooofr. wordt ins gelijks aangenomen, van dewelke moet betaald worden, 49.000 fr. voor onteigening van den Overimpschen- steenweg. Als opslag aan voornoemde 9,000 fr. Verder wordt er gesproken van bezuinigingen op allerlei, welke zullen beloopen totdesomvan lo,ooofr. Vervolgens wordt er gesproken over rechtlijning van wegen, voor bouw gronden, alsook het leggen van kleine wegen, mits overeenkomst met de eigenaars. M. Roclundt dringt aan dat hierover de noodige plans zouden opgemaakt worden. M. Malikijs vraagt waar die plans vroeger gemaakt wierden. M. De Secretaris Te Gent. Af. Matthijs. Is het niet mogelijk om dergelijke plans in Lede te laten maken M. Cool. Gij zijt eenen schoonen om plans te maken fEcht vlaamsch en opvoedend, niet red.) Af. Matthijs. Ik heb niet gevraagd om ik deze plans te mogen maken, maar ik ben er van overtuigd dat er in Lede, personen zijn, die wel bekwaam zijn om de plans te maken. Ik ben gee- nen stoeffer gelijk gij M. Cool. Er komt nog wat geharrewar en het incident sluit. Vervolgens deelt de H. Secretaris mede, dat er een vraag om ontlasting op de Geveltaks door den H.T. Van Hauwermeiren wordt gevraagd, voor een leegstaande huis. M. DacUnan.— Kan dit niet bijtreden, de eigenaar moet maar zien dat het huis wordt verhuurd. Deze vraag wordt ingewilligd, (Zoo- dat M. Van Hauwermeiren geen lasten te betalen heeft. En zeggen dat er wo ningnood op onze gemeente is, en nu door Katholieken en Fronters, voor namelijk een kadeautje wordt gestemd aan een eigenaar die liever zijn huis laat leeg staan dan het aan dakloozen te verhuren. (Red.) Vervolgens worden op vraag van M. Cool als leden der Kommissiën aange duid M. Francois, Fronter, tabak snijder, voor Openbare Werken? M. Cool voorwetenschappen en Kunsten (Oef de gemeente is gered Red.) Af. Blauquart. Vraagt het ontslag van den oud-voorzitter. De Voorzitter. Dat wenscht gij zeker graag M. Blauquart. Dan is er kans om M. Cool burgemeester te maken Af Cool. Wij zullen het aan een kazakkeerder geven. Af. Blauquart. Het moet hier al voor de Vossen zijn. M Cool. Ik ben geen Vos maar een Fronter. Af. Blauquart. En zeggen dat hij nooit een front heeft gezien. Nog een weinig komiek tusschen M. M. Cool, De Noose, Daelman en Mat thijs en de zitting wordt gesloten. (Toekomende week meer hierover). Cinema. Zaterdags, Zondag «5 en Maandag 7 Maart het groote drama De Zijnen de succes film van de cinema's Agora te Brussel 9 deelen. een dramatisch meesterwerk Daarbij twee komieken, om hartelijk te doen lachen. WToensdag 9 en Donderdag ÏO Maart. De groote film van den gekenden en talentvollen kunstenaar Leon Mathot De 5o jarige Don Juan »in deze film treden op Charles Van 1, Sylvio de Pe drellit en Simonne Vandry, Rachelle Devirys allen eerste rang artisten. Deze film verwierf een groote bijval te Brus sel, Antwerpen en elders. Niet Vergeten. Dat de Volkscinema steeds filmen van waarde vertoont, om te helpen de kunstzin bij de cinemaliefhebbers te ontwikkelen. Onze filmen worden steeds uitgekozen tusschen de nieuwste en wij getroosten ons opofferingen om aan de Ninoofsche bevolking de ge legenheid te verschaffen echte en schoone kunstproducten te kunnen zien. Daarmee zijn ook onze talrijke bezoekers 't akkoord. Al onze programma's zijn verzorgd, steeds het beste is onze leus. S. M. Verbroedering. Het is maar niet begrijpelijk dat er syndikalisten zijn, die nog niet over tuigd zijn dat zij zorgen moeten dat wat ze noodig hebben in hun gezin, zou moeten aangekocht worden in de win kel der coöperatief. De voorwendsels aangehaald om hun plichtverzuim op dit gebied te verschoonen, zijn niet aannemelijk. Leden, bestuurders en leiders der vakbeweging, moeten toch wel ook goede cooperateurs zijn, omdat de samenwerking de noodige lokalen ter beschikking stelt voor de samen komsten der syndikaten. De leiders der syndikaten moeten ook propagandisten zijn voor de coöpe ratief. Een Aangename Avon id Het Plaatselijk Komiteit voor Ar beidersopvoeding had Schoolopziener De Vrieze terug gevraagd, en ditmaal om eene voorlezing te doen van Ernest Claeysespuik werk De Fanfaren St. Jan 3 vriend en De groote feestzaal was bijna volzet, en degenen die niet gekomen zijn, mogen het zich wel beklagen. Nadat onze burgemeester een woord gespro ken had over de Centrale van Arbei dersopvoeding, wees ook Schoolopzie ner De Vriese, op de groote noodzake lijkheid en het schoone van 't werk dezer Centrale. Hij bewees met passen de woorden dat de arbeiders zich zelf moeten verheffen, door te lezen, door hunne houding in de treinen, in de straat en overal. Hij leerde de aanhoor ders Ernest Claeys kennen, als een goede opmerker, en dan was het voor lezing der Fanfaren de St. Jans vrien den en op welke wijze is die voorle zing gedaan, met hoeveel kunde cn smaak, meteen duidelijkheid dat niet een enkel woordje aan de aanhoorders ontsnapte. Met gepaste gebaren. 'tWas alsof wij de repeti'iën, uitstappen en wedervaardigheden der fanfaren bij woonden. Als wij zeggen dat de voor lezing meesterlijk is gedaan, zeggen wij niet te veel. E11 wat een pret in de zaal, welke gulle lach bij elkeen, welk gezond plezier. De toejuichingen bewe zen dat elkeen voldaan was. Burgemeester De Nauw bedankte vriend De Vriese en zegde hem tot wederziens Onze symphonie onder 't bestuur van Edm. Hooghuis gaf aan deze aan gename avondstond nog meer luister. Bij de Siijau'anmalrei's De toestand blijft onveranderd; vrou wen en mannen houden vol. omdat zij overtuigd zijn van de billijkheid hun ner eischen. Zij hebben ook de sympa thie van alle arbeiders en van een groot deel der burgerij. De patroons hebben overigens van bij 't begin van 'tcon- flikt bewijs gegeven van onwil, en tot hiertoe denken zij nog altijd dat zij het met koppigheid zullen winnen. In de Verzoeningsraad der Ambte lijke Werkbeurs zijn zij in 't ongelijk gesteld geweest, en een scheidsgerecht hebben zij niet willen aanvaarden, zoo doende het bewijs gevende dat zij zelf min of meer moesten overtuigd zi,n van de billijkheid der vraag 0111 loonsrege- ling door de werklieden gedaan. De Vaandrig «schrijft als antwoord op de aanmerking, dewelke wij in ons blad maakten dat - De Vaandrig in 't begin scheen partij te trekken voor de patroons, dat het nooit in hunne be doeling lag partij te trekken. De Vaandrig vraagt dat er zou getracht woeden tot eene bevredigende oplos sing te geraken. (Nooit hebben wij iets anders be tracht en van bij 't begin van 't geschil) Wij vragen aan beide partijen niet al leen de hedendaagsche feiten en le vensomstandigheden voor oogen te hebben, maar te denken op ae toe komst, want die staking wordt gedurig een groot gevaar voor de sigarennij- verheid in onze streken, zoo schrijft De Vaandrig verder. De werklie den zijn toch wel verplicht rekening te houden van de levensomstandigheden, want hun loon moet toch voldoende zijn om het allernoodigste te kunnen aankoopen. De werklieden zijn even veel bekommerd om de toekomst als even wie, en wij kunnen er niet genoeg op wijzen dat de sigarenfabrikanten, die de loonen betalen door het syndi- kaat gevraagd, de concurentie kunnen voeren. In 't belang van de nijverheid, van onze stad en ook voor de nering doeners wenschen wij niet beter als dat de patroons tot betere gevoelens komen. Een Goede De Vlag s schrijft dat in Antwer- pen de socialist De Bruyne voorstelde i de Carnaval definitief en volledig af te schaffen, en voegt er bij, zouden de so cialisten daar beter het belang der vei I ligheid en zedelijkheid begrijpen En was het de hoofdopsteller van dit blad niet, die als gemeenteraadslid ge- neigd scheen om net maskeren hier toe te laten Wij kunnen verzekeren dat wij nooit zullen te vinden zijn om het maskeren toe te laten. De Rechte Lijn Ter herinnering aan alle tooneellief- hebbers. Binnen kort, opvoering door de Multatuli's Kring uit Gent, in onze feestzaal, van het machtig tooneelwerk De Rechte Lijn S Ma Verbroedering Algemeene Vergadering. Den Zon dag 27 Maart. Al wie belang stelt in eigen inrich ting zal deze algemeene vergadering bijwonen. Belangrijke mededeelingen zullen gedaan worden. Voor de stakende Sigarenmakers Van den Vrouwenbond loo,oo. Ont vangen van De Vlaminck steun voor stakers 71,50. Verkoop sousen V. On- acker Mauris 65,00. Algemeene Cen trale 2e Storting 2oo,oo. De Bruyn Pro sper 50,00. V. Der Stricht Cyriel eerste en tweede gift 10,00. Rondgehaald op algemeene vergadering ziekenbond Sottegem 24,70. Gezongen bij E. V. Eesbeeck lied Cornelia door A.Cansier 18,85. Galan Nestor 5,00. Bedienden Volkshuis Geeraardsbergen 40,00. Lied gezongen door Nastazie Blaes bij C. Schailleè 13,o5. Gezongen op het trouwfeest van JCoppez rondgehaald door Helbuddens 29,00. Gezongen Bernard Jukke bij Bernard Roeland 6,55. Persooneel Verboedering 3e steunlijst 60,00.3elijst Verbroedering Ninove 40,00. Gezongen door Julia Maas rondgehaald door Georges Meert voor de stakende sigarenmakers 0,50. bij dezelfde rondgehaald door J. Beve- nage -l,8o. Gezongen door Fr. Monnier bij Baron en rondgehaald door Edm. de Clercp lo,2o. door Wicheleer Arthur bij dezelfde 5,80. Monseur Jules 2,00. Gift Willekens Fr. 5,00. Gift Willekens Cyriel 3,00. De roocle balspelers 5o,oo. Ontvangen door Is. Van Lierde voor nen dans bij den Brusseleer 1.00. Rondgehaald door Honorine V. Ker- hove bij Emma Pijpekop voor stakers sigarenmakers 6,00. Heylemans J. lo,oo. Simbourg W. 10,00. Collyns E. lo,oo. Heyleman J. 5,00. Kaarters Volkshuis 4,00. Herregods Adrien 3,00 Pinniars3o.oo. Coöperatief Verbroede ring, Geeraardsbergen, 3» gift i5o,oo. Rondgehaald door de Bode Kleerma kers bij leden bovenstad 50.00. De Boe Emelie 5.00. Van Trimpont Nestor 5,00. Hoebeke Frans 5,00. Voor de stakende sigarenmakers van een goede Volksvriend 5o,oo. Een lied gezongen bij O. Dubois door Arth. Monnier 5,5o. Een lied gezongen door een Gensche gezel bij A. V. den Neuc ker 3,6o. Een lied gezongen door V. Damme H. 3,15. Henri geeft nog 5,00 omdat de sigarenmakers zouden vol houden. Van de Kleermakersverceni- ging 100,00. Bij H. DeClerkq lied ge zongen door M. Goessens en C. Die rickx 2o,oo. Gezongen door Alf. De Smet rondgehaald door A. Moulaert bij Louis Boulaert 6,85. Bockstael Ch. 5,00. Arents Remy 40,00. Wedstrijd met ben dikken bal op Zondag 20 Maart ten voordeele der sta kende Sigarenmakers bij H. DeClercq Penitentiestraat. CINEMA* Heden Zondag 6 en Maandag 7 Maart, buitengewoon programma, Edele verovering» met Jack Hoxie, Cohen Kelly en Cie bijzonder lach succes, film van veel bijval in de cine ma's Agora, Albertum en Select te Brussel en al de groote inrichtingen van 'tland. Woensdag 9 en Donderdag lo Maart. Twee buitengewone filmen Het Nest of Zilveren bruiloft met de groo te tragediespeelster Pauline Frederick Vijf dagen te Parijs een bijzondere extra film met Nicolas Rimsky, de artist zoo zeer bewonderd in Geluk kige doode De Witte Neger en an dere filmen. Eenige Titels. Het spook van den Opera, Rozenca- valier, met Huguette Duflos en Jaques Catelain. Danseres Saïna. De laatste dagen van Pompei Guldenvlinder met Lily Damita uit Joujou de Paris. Hare Majesteit de Vrouw, Walsdroom, aller filmen van de nieuwste en van de meeste waarde en dewelke in 't kort in de Volkscinema vertoond worden. Burgerlijke stand HUWELIJKEN. Emiel Brootcoorens Kloefstr. en Hermina De Gallan Buizemontstr. GEBOORTEN. Maria Achtergael, Wegvoeringstraat. Ferdinand Paul, Lessenschestr. OVERLIJDENS. Ferdinand Meerpoel4m. Audenaerd- sche poort. Berlinne Prieus 3i j vrouw Isidoor Lauwaert, Hospitaal. Jules De Pessenver 52 j. man Bertha Herregods Adamstraat. Onze Nieuwe Gemeenteraad heeft zijn eersto zitting gehouden. Veel volk was aanwezig, maar al len zün zeer teleurgesteld mogen terugkeeren. Onze nieuwe manne kens hebben voorzeker lang in een Cirkus geweest pantomine spelen. Wij zullen Donderdag t06h maar torug gaan, dezelfde kaarten blijven geldig. Om 7 uur opent Gezel Leurs de vergadering. Er wordt seffens tot benoeming der Schepenen overgegaan. 18 Stemming: Delvoy, kath. 4 stem men, Leurs, soc. 3 stemmen. 2' Stemming V. Wayenbergh, kath, 4 stemmen, Leurs, soo. 3 stem men. Nog altijd is er geen woord ge sproken. Gezel Fostier vraagt zit plaatsen voor de toehoorders. Geen antwoord en de vertooning wordt gesloten. Partijgenooten, daar zit iets ach ter oen oog in't zeil houden, is de boodschap. R. R. Overdracht 230,67 fr. Omhaling van de overschot, der af spanning van het trouwfeest De Breu- cker te Meire 9,5o bij Codeyn. Omdat den ex burgemeester ne slag gehad heeftop zijn ruiten l,lo. Na het spelen der Symphonie in Hand in Hand, rond gehaald door Ruyssinck Hipp. 8,65. Nog een omhaling doorin Hand in Hand 2,45. Van een onbeken de zot 1,00. Totaal 22,70 fr. Ninove CANADA Omdat Arthur Bodt, Prosper van Karlintjes, Joseph van Siska, Oscar van do Boorinokos en Edmond Cabis aan kaartspelen zijn 5,0.'. Omdat Ar thur Bodt zyn moustache vervrozen was en kegels aan hingen van 1 me ter lang 2,5o. Omdat zij met de kaart gespeeld hebben 48 uren lang a,5o Omdat Prosper van Korlintjes ach ter een flosch Lambic wilde zendon bij Tureken Kloef 2,50. Omdat Pros per van Karlintjes bezig is met ijs «tukken te zagen mot Pee Muis zijn kortzaag 2,50. Omdat Prosper van Karlintjes in do Canada eenen kope ren ketel opgeëten heeft van 5oo k. 4 00. Schoolstraat, 2-4, AALST Programma van Vrijdag 4, Zater dag 5 en Zondag 6 Maart, om 1 i/2, 5 en 8 u. Kinderen niet toegelaten. Prachtig drama met THOMAS MEI- GHANen LOIS WILSON. Lustige komidie met LAURA LA PLANTE. Maandag 0 Maart 1927 om 4 en 8 u. Kinderen toegelaten. Een buitenreeks drama. Moorselbaan, SP, AALST Programma van Vrijdag 4, Zaterdag, 5 en Zondag G Maart. Kinderen toogelaten. De flinke artist Jack Hoxée in Avontuur drama in 5 deelen. Hartgrypond drama in 6 deelen. Deze film zal bij iedere vertooniog wordon uitgelegd door den talent volle redenaar M. Maeken. Dinsdag 8 en Donderdag 10 Maart, zal M. Maeken den prachtvolle film. komen uitleggen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 3