Socialistisch weekblad voor het Arrondissement Aalst choone Opsmukartikeleri. In de Kamer. Van alles wat. Mijn Hoekje. «1- Jas 11 Prtjv !>e nummer 25 centiemen 13 Maart 1<»27. BERICHT. l IT EN VRIJHEID Arbeiders Laat ons immer volharden en wij zuilen ge'ukken. Voor hot vonstor van oen goud- I "enige duizende franken, zonder dao Sm id te Bruss°l, stond ik to bewon- te rekenen welke koston dit deren, de talr k«' gouden en diaman- dagelijks medebrengt, to-' si -ra li, die er lagen ton toon J Ea als dit wel kar, door fabrikan- getoio i waaraan er etiketten ton, ny voraars of bandelaars, dan vuvn gehecht, hun verkoopprijs gebeurt zulks niet met hot geld go- pieldende. wonnen door eigen arbeid, maar met K'- i ri c met diamanten, lag ge- 1 het geld ontstolen aau hunne arbei- iteekend 72 duizend franken; een i ders, die mei de g.-heole opbrengst a deren daarnoven kost 105 dui- vaD hun werk ontvangen. ;ead franken en zoo waren er prij- Al de geschenken aan uwe cocet zen ook van ve 1 minder. j ten gegeven, al de genoegens die go H' t spre kt van zelfs, dat er voor er mede geniet, worden betaald met h'uv -.l-r. sterken ijzerdraad was achtergehouden loon van die 1 v oeii i uit vr-.'s, dat er zekere werklieden, die ge zelf benijdt een menschen zich van di' kostebare I hoed en een schoonejas te dragen, sicra i ui zouden a eschaft hebben Oudankbareu die ge zijt zonder er op to dei ken, de som aan Ge zoudt dat volk dat voor u werkt don goudsmi i te betalen. en zwoegt moeten loven, omdat het Ik stond al die juweelen te bewon- wil dulden, dat al die parasieten, deren me afvragende: wie koopt zul- leven op hun arbeid, waardoor ze ke duro sieraden j dan op den hoop toe nog veraclit en 't Zullen voor^ekor goene fa'oriek-I bespot worden: werkers i roeis-rs, geere inyn- j Duren is een sc-hoone stad, maar werkers) -eon .werkers zn.i, die blijvenduren, dat is wat anders. inden zak kunnen schieten, om zoo iets te koop-' eri het, aan nunne vrouw of ochters aan te bieden. En opeens staat er een lieer en eene Uiuko juffer nevens mii. Het lieve kind wilde een geschenkje van M inheer, en zo trokken binnen. Tot, mijn groet© verwondering, 'was 't e- n heer die ik heel goed ken de liij is ge-hu -d. maar zal zuiks dit oogonklik w«*l vergeten hebben, want al ztiiio bezorgdheid ging naar het aanbiddrli,jk meisje, dat hij nu ook eens wilde voldoen. 't Duurde niet lang, of het koppel verliet den goud winkel en heel ge zwind en opgeruimd, stapte het meisje aan don arm va» Mynheer, langs den groóten post, do Ni--uw- straat door. Wie die mijnheer was Wel vriend l zer of lezeres, laat me toe u te zeggen, dat ik zijn naam niet noemen zal, omdat zulks hier ook niet noodig is. Die heer is een fabrikant, die veel werkmenschen voor zich laat wer- k« n. die vee! geld verdient, op den arbeid van anderen, en die het moeiëlyk over zyn hart kan krijgen, do loonen aan te passen, aan het dure leven. Dien heer, leeft in weelde en over vloed zelf werkt hij heel weinig, maar vindt toch dat het eene schande is, dat d - werklieden er maar niet willen in toestemmen m er dan acht uren per dag te werk n want wie zulks weigert, zijn luiërikken 't Is nog zoolang niet g leden, dat ik dien zelf len heer hoorde uit varen op het \v-Tk"nd vo'kin 't algemeen en op de socialistisch" arbeiders in 't Bezon li r lc n achtuxizen arbeids dag was de ruine van 't land en van do fabrikanten deloonen waren te hoog liet volk was to schoon ge- kie-vl, zo bezochten t voel de cine ma's ze vr-ispii b' hun geld en van 't span- hadd z geen gedacht. Denk nu niet, dat dien heet fabri- |an1 uiiz i ering i ner-n, het overgr otst- - leelte van ie soort m sr-hen denkt ovenals hu. Die her ren kr. n er zich niet aangewen- r- 'at er i"ts is veranderd ze rii n'i nog altijd op den tijd van vóór den oorl - toer. den werkdag twaalf en m r uren bedroeg toen do - rb' i Iers op kloefen liepen on in lompen waren gehuld. Ze wenschen di«n tyd terug Welnu, die heeien hebben onge- lyk. Ze zouden moeten b' grypen, dat do worklioden r cht hebben op be- staa staan, het) Hoe daar een einde aankomt Door vereeniging, door eendracht, .:oor de macht van het werkende 'olk. als het die maar wil gebruiken. Alt'. Nichols. Ais hef in Rusland alles zoo raar wensch gaat, en het er zoo goed is voor de werkJiodon, als de communisten ons willen doen geiboven, waarom stellen ze dan Rusland niet wagenw ijd open voor eenieder Nu moet men de toelating beko men om er honon te gaan, en als men die bekomt, mag men zijn eigen vertaler niet mede nemen Zulks riekt aangebrand want waar men riots te verduiken heeft en men wat goeds kan to men,zou men moe ten snakken naar bezoekers, omdat dezen zich zouden kunnen overtui gen en aldus propagandmaken voor hun bestuur. De werkeloozen betoogen te Brussel. Zij vragen werk en onderstand. ZulKs zal niet belet ten, dat r vele renteniers gevonden worden, die de werk lo zen zullen uitschelden voor luiaards en midde lerwijl knorren tegen denachturigen arbeidsdag. Zy die nooit werken vin den, dat de anderen nooit genoeg doen. Ifeni' ge een groepje soldaten tegen die hun diensttijd hebben volbracht en nu raar huis mogen koeren, ze zingen, ze lansen en springen van blijdschap. Vraagt hen, op hoeveel tijd zy hun dienst kenden en altiid is het ant woord op 4 k 5 maand. Waarom dan niet ingaan op het socialistisch voorstel 6 maanden diensttijd. 't Is niet alleen goed voor don sol daat, maar eene groote besparing voor do Staatskas. Ja, de militaristen ziin nog de groote bazen maar hoelang Dog Z'apen o*s na Zooals gewoonlijk doen de chris telijke werklieden, als de socialis ten: ze wiile.u nu ook eene nieuwe regeering zooals de socialisten met oenig'- punten van sociaal belang. Zijn hunne bazen wel van akkoord? Hoe erg In Chicago, is er nu oen kinder hand - 1 ontdekt. Voor 500 tot 1500 dollars kon men er zich een kind aansc;.affin. Wie verkoopt er zyne kinderen Niemand, wapt eene moe der kan het over haar hart niet kiij- gen zich van een harer kinderen te ontdoen. Als is eene moeder nog zoo i n nog op een deftig be.- arrDt toCli dekt zy warm, is eou oud- tg en, veelal niet het geval 3pr,1(»kwoord, en 't blijft maar al te is, omd it er te veel parasieten zijn in do wereld. Men benijdt don werkman, van zoodra hii een beetje welstand heeft j)e Copy van Geeraardsbergen en bekomen j Cinema Ninove, te laat ingezonden De heraanpassing der Loonen en Wedden van het Staafspersoneel. Vervolg der Redevoering van Volksvertegenwoordiger Pros per De Bruyn in de Parlemenlszitting van Dinsdag 21 Februari. Ik houd er aan, eene andere moei lijkheid aan te wijzen en ik vraag aan de Regeeriog, eene laatste po ging aan te wenden om ze uit den weg te ruimen. Ik bedoel hot depar tement van onzen vriend Anseele. Onvermijdelijk zullen er wrijvin gen zijn bij het personeel van zijne verschillende departementen. Het departement van Spoorwegen heeft zyu zelfbestuur gekregen onder deu vorm der Nationale Maatschappij, terwijl do andere departementen staatsdiensten zijn gebleven. Het persor eel der spoorwegen be komt een gunstiger regiem dan dit der andere departementen. Stelt gij u de moeilijkheden voor, welke deze verschillende behande ling zal doen ontstaan Moet ik er op wijzen, dat agenten, die aan eenzelfde examen hebben deelgenomen, altijd eenzelfde be vordering hebben gekend en ik kan er bijvoegen, dat de bevordering aan Post en Telegraaf lastiger was dan bii de Spoorwegen dat deze agenten, die tot hiertoe eenzelfde loophaan hadden, te beginnen van vandaag hunne kollega's van de Spoorwegen beter zullen behandeld zien Rechtuit gesprokon, de agen ten zullen zulks niet begrijpen. Moet ik nog verder gaan Nemen wij het departement van Spoorwe gen. De agenten van het Algemeen Sekretariaat behoorden gisteren nog tot, dit laatste departement. Vandaag zijn zy er van gescheiden. Wat het Ambt der Elektriciteit betreft, is de helft van het personeel overgegaan naar de Nationale Maat schappij van Spoorwegen en de an dere helft is in dienst gebleven van don Staat. Deze agenten hebben alty 1 eenzelf de loopbaan gehad. Vandaag ziin ze van malkander gescheiden. Indien er uitzonderingen moeten gemaakt worden, komt het ors voor. dat zulks vooral zou moeten geschieden ten voordeel" der agenten van de regies. Inderdaad. Men mag den dienst van het personeel van Telegrafen en Posteri/en niet verg-lijken mft den dienst der departementen van gezag H' t personeel der regies heeft moei lijke dienstverrichtingen, n. 1. des nachts. Het is blootgesteld aan alle weergestelton issen Moet ik er op wijzen, dat het de partement van Telegrafen en Tele fonen beschikbare celden heeft om aan ziin personeel '>enzelfden toe stand te waarborgen als die van het personeel dor Spoorwegen Wat de Post betreft, zou eene oplossing kun nen gevonden worden. Do tarieven van de. Post zyn slechts vyfmasl hoo- gerdan vóór den oorlog. Sinds meD den frank gestahiliseord heeft aan óón zevende van ziine waarde zouden de posttarievon lo gischerwiize metTmoeten vermenig vuldigd worden. Waarom moet men voortgaan, de staats iensten uit te baten onder den kostprijs Buitendien ziin er verkeerdheden die men o^middelyk zou moeten doen verdwijnen. Het departement van financiën, hii v.. het a tit zeer slecht de diensten, welke het. beheer der regies, en n. 1. de Post, aan dit departement be wijst. Andere departementen handelen zoo als dit van M. IloiPart. Kan het dommer? Wees gërust hoeren fabrikanten en ny veraars, men zal weinige werklie den ontmoeten, die voor hunnen bij zit ca loaukons kunnen koopen van zijnde, week. verschoven tot toekomende Copy niet met inkt geschreven, wordt niet meer opgenomen. Do tarieven van T. T. zijn belache lijk laag. Eon telefoongesprek kost 30 centiemen terwijl men voor eenen brief 50 centiemen moet betaleü. Men moet het publiek normale prijzen doen betalen. Al de benoodigheden, die de regies zich in de partikuliere bedrijven moeten aanschaffen kosten 8, 0 en 10 maal meer dan vóór den oorlog. Eu wij zouden geen redelijke verhoo ging durven eischen Ik meen dat indien ge aan het pu bliek normale prijzen deedt betalen gij volledige voldoening zoudt kun nen schenken aan uw personeel. Ik weet heel goed, dat ODze regies in betere voorwaarden moeten uitge baat worden dan de partikuliere be drijven, maar zuiks moet niet ge schieden ten nadeele van het per soneel. In deze orde van gedachten doe ik een laatsten oproep totde Regeering. Ik ken het staatsperso cel. Ik heb er laog mee omgegaan en ik moet be kennen, dat het mij onbegrijpelijk zou voorkomen indien de Reguering verschillende toestanden moest scheppen voor agenten die altijd op dezelfde wijze behandeld werdoD. Staat dus aan uwe^ Minister van Spoorwegen toe op zijn personeel van Post, Telegraaf en Telefoon de formule toe te passen van de Natio nale Maatschappij van Spoorwegen. Dat schijnt mij des te meer vor- rechtvaardigd, daar de Regeering besloten heeft, de werklieden van Post, Telegraaf en Telefoon op de zelfde wijze te behandelen als de werklieden der spoorwegen. Waarom half werk doen? Waarom niet tot het uiterste gaan, ten einde nieuwe tegenstellingen te vermyden? Er zijn er reeds teveel tusschen het personeel Er bestaat alle reden om te vreezen, dat zij zullen leiden tot ontmoediging. Ik geloof niet dat het noodig is, aan de Kamer de wenschen en protes ten mede te deelen, die ons vau allerwege toekomen. Op den wensch, uitgedrukt door do Paritaire Kom- misie van P. T. T. L. Z. moet ik nochtans de aandacht roepen van do Kamer. Deze motie luidt als volgt De eventallige Kommissie van Post, Telegraaf, Telefoon, Zeeweezen en Luchtvaart, vergaderd op 18 Fe bruari 1927 Na kennisgenomen te hebben van de regeerings voorstellen inzake de vöorloopige loonregeling Verklaart dat zij de voorstellen als onvoldoende beschouwt; Is van oordeel dat de agenten der staatsregies van P. T. T. Z L. niet miDdor «unstig moeten behandeld worden dan hunne vroegere kolle ga's der Spoorwegen De afgevaardigden zijn nochtans van meoning dat het voorstel van de Nationale Maatschappij niet volledig voldoening schenken kan Ziedaar, Mijne Heeren, do ziens wijze van gansch het personeel Ik besluit met de Regeering te vragen, het gunstigste regiem toe te passen aan al de agenten, werklie den, bedienden en ambtenaren van Spoorwogen, Post, Telefoon, Tele graaf en Zeewezen de broodvorgoe- ding toe te staan, zoo mogelijk vanaf het index-cijfer 600. Indien de Regeering a^ndienrecht- matigen eisch v ldoening wou schenken, b3n ik overtuigd, dat het personeel het eens wezen zou om te wachten tot h< t einde van het jaar op de definitieve weddeberziening. Zeer ui el op de Socialistische banken gen, en we vervloekten die huis jesmelkster, zonder haar te kennen, zonder haren naam te vragen omdat we weten dat ze niet eene uitzondeiing is, maar De diensten, door de Postaan de andere departementen verleend, zou- j veeleer.de gtooto massa vorper den behoorlijk moeten vertreed wor- soonlykt. den, en dan zou mi,jn vriend Anseele voldoening kunnen schenken aan ziin personeel zonder de tarieven te verhoogen. Hoevele huurders worden er niet door hunne huiseigenaars ge stroopt FRIEDERIK. Is mijnheer sprekelijk was de vraag die gesteld wierd.door eene kloek gebouwde vrouw, van onge veer dertig jaren, en die aange tast was door de griep. Ze kwam een uur ver. 's Morgens was hare eigenares haar komen bedreigen, dat ze zou moeten verhuizen hebben ingeval ze niet den gevraagden opslag wilde betalen. 't Was nu reeds acht weken dat men hare huishuur niet wilde ont vangen, omdat ze weigerde, tien franken per week te betalen. Ze betaalde 6,50 fr. Goed cn wei, moedertjo gewei gerd te betalen, maar eischt men wel teveel? Hoeveel was de huis huur vóór den oorlog 1 Twee franken per week, mijn heer, en dan nog met een lochting van 20 roeden land, die ze ons se dert lang afgenomen hebben. Welnu, uwe huishuur volgens de wet, bedraagt 150 0/0 meer, dan in 1914, dus wekelijks 5,00 tr. Ge betaalt dus nu reeds 1,50 fr. por week to veel. Ja, mijnheer, en dit is reeds twee jaren, en nu wi! men tien franken eischen!, Die verdoemlo schrapzucht!- gen 'k Zou er toch aan voldaan heb- bon Mijnheer, maar 'tis me on mogelijk Kijk, mijn man werkt in Brussel, dichtbij hetTerkamoren- bosch zijn weekabonnement kost tien franken dagelijks heeft hy 1,50 fr. tram te betalen en hy wint 130 franken per week 'k Heb vier kinderen, het oud ste is51/2jaaren'tjongste 3 maan den we zijn dus met zes perso nen om te leven met 130 fr. min de 19 franken onkosten van trein en tram. Het is niet van kwaden wil, maar geloof me Mijnheer, ik kan niet. neen, ik kan niet. En de arme vrouw weende Inderdaad, men moet zonder eenig menscholijk gevoel zijn, om van die menschen, meer te durven eischen. dan de wet bet toelaat. Zy hebben nu reeds te kort, veel te kort en iedere frank dat men die menschen onwettig te veel doet betalen, steelt men een boterham uit den mond vau die onschuldige kinderen, van den vader, die nu reeds zich zal mogen vergenoegen met een stuk droog brood. Zulke schrapzuchtige eigenaars moest men kunnen veroordeelen. om een paar maanden te leven, met hetzelfde inkomen, van dit gezin dat zij trachten te bestelen. En wjj dachten op do groote ar moede, die er in dit gezin moet ge leden worden, ondanks dat den vader zwoegt van den vroegen morgend. tot den laten avond. Wij dachten aan die onschul igeklein- tjes, die van in hunne prilste jeugd kennis maken met allerhande ont beringen. Wjj bekeken de arme moeder die met de.D dood in 't hart en haar ziek lichaam zich kwam ver gewissen. of hot hare eigenares toegelaten was, hare kinderen nog meerdere ontberingen op te leg-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Recht en Vrijheid | 1927 | | pagina 1