I Jaargang N° 5 I JANUARI 191c IN ALLES NIET NA ALLES, MAAR VOOR ALLES ZIJN WIJ KATHOLIEK Alle mededeelingen moeten gezonden worden aan Rechtuit in alles,, Kapellestraat, 3, Acht De opstelraad voorbehoudt zich het recht alle artikels te weigeren naar goeddunken. Verschijnt tweewekelijks Uitgevers S. M. De Stormklok Merxetn ABONNEMENTSPRIJS Gewoon abonnement 1.00 fr. Beschermings abonnement minimum 3.03 fr. Prijs per aankondigingen volgens overeenkomst Zalig en gelukkig Nieuwjaar! Eene schoone cn gelukkige ge woonte is het de menschen bij het ingaan van een nieuwjaar de beste heilwenschen toe te sturen. Wel wordt eens gezegd: Bah! Dat is overbodig 't Is niets anders dat de klok slaagt, overal hoort men dezelfde gelikte woorden. Wij zijn het eens dat de bewoordingen waar in men elkander geluk toewenscht, veelal dezelfde zijn, maar wij vin den dit geenzins overbodig Weliiuc! Bij het ingaan van den dag, in den vroegen morgen wandel maar eens op den buiten en overal zal u de gulle groet toeklinken: - Goede mor gen. Is er een beschaafd, welopge voed en gevoelig man, die dien eenvoudigen maar wélgemcenden groet, overbodig achtHet zelfde gebeurt bij het vallen van den avond, vrienden, kennissen en geburen wenschen elkander den goeden a- vond. Treffende, lieflijke, euwen oude gewoonte, eene der pracht- eigenschappen van ons Vlaamsche volk. Niemand vindt er iets verkeerds in dien avondwensch. Waarom dan zou men vitten op de wenschen zoo hartelijk toege sproken bij het wegsterven en het geboren worden van een gansche jaar. Neen de overleveringen van elkander in familie in vrienden kring, tussci.en vrienden kennissen geluk en zege toe te wenschen, moet terwille der eigendommelijkheid cn van de zieleschoonheid van ons volk, diep in eere worden gehouden. Wij zenden dan uitgemocde recht van het harte, een vollen geluksgroet aan onze talrijke en geëerde lezers en lezeressen. Weze 1913 voor al- leu een jaar van voorspoed en zege Voorspoed in de zaken, in den han del, zege in het huishouden, in de familie. Moge ons blad, gesticht uitslui tend tot welzijn va:i het volk, in vele huishoudens binnen dringen, er soms ook eene straal van hoop, liefde cn opbeuring laten ontschieten, mo ge liet dienen om geheime weeën cn smarten aan hoogerhand bekend te maken, ze te lichten cnie lenigen. Mogen zij die de Heer tot zich zal roepen, en het zuilen er honder den onzer medeburgers zijn, eene oprechte en zalige dood sterven: kor tom mochten al uwe wenschen uil- vallen, zoo ware ook onze betrach ting Ier. uwen opzichte ten Hsfe ver wezenlijkt. Aan alhn nogmaals een Hoopvol en gezegend nieuwjaar. RECHTUIT IN ALLES doopereeren, aan de werklieden zooveel, en zelfs meer, voordeelen aanbieden dan deze welke zij in hunne coöperatieven kunnen ge nieten' Dat is de goede baan. Het is immers bewezen dat geen enkele werkliedencooperatief het kan houden bij een middenstands- coöperatie zie Antwe rpen En nu ter zake. i Wij moeien thans dewijzen dat de M B. cok de Godsdienstige en ze deiijke verheffing der leden moeien voorslaan. Ecu -mijner vrienden verzekerde mij dat vele katholieke burgers aangesloten bij den onpartijdigen neingsdmd die aantijging met minder lust hadden opgemerkt. Hier moet ik hen verwijzen naar artikel in Rechtuit verschenen onder tit.I «Meer vriendschap ik noodig hen uit het te herlezen. Mijne of nieirands individuöele schuld is het dat men soms te haastig te werk gaat en niet ge noeg de kwestie van princiepen on- IVSiddenstand en Coöperatie 2° Vervolg In ons vorig artikel hebben wij ais taak der middenstandsbonden 2 doeleinden gegeven: 1° De Godsdienstige en zede- i derzóekt. lijke verheffing der leden. Deze katholieken die durven zeg- 2" De algemeene belangen der gen dat het roepen op die plichten leden. 1 Iet 2" hebben wij breedvoerig uit gezet en als besluit bleef ons de overtuigmgdatmiddenstanJencoope- ratieven goed over een te brengen zijn. Meer nog. Dat de Coöperatie ven den middenstand moeten red den, wanttegen een recht kan men niets inbrengen. De werklie den als zij coöperatieven stichten maken gebruik van hun recht. En indien de middenstanden degelijk willen werken tot hunne opbeu ring, moeten zij in stee van in 't harnas te vliegen tegen de werklie- dencooperatieven liever den stier bij de horens vaiten en door zelf te fanatism is, kunnen wel katholiek zijn doch of ze wel kristelijk zijn dat valt te betwijfelen. Ik spreek dus niet tot de katho lieken doch tot de kristelijke leden j van den onpartijdigen neringsbond ik hoop dat zi niet zullen zeggen rooals mijn vriend mij melde dat er gezegd wierd Wij zijn ouder wij weten beter, wij redeneeren niet 't is verloren gedaan. Als ge daar durft tegen zijn, stemmen wij nooit meer voor de katholieken Wees verstandige menschen en staaft uwe overtuiging op gezonde i redeneering 1 E.'rrtens ik aanzie de onpartijdige neringsbond als dit vereeniging welke voldoet aan de 2° van onze stelling ,te zeggen Hij zorgt voor de belangen der leden (stoffelijke). Bijgevolg is hij onder dit oogpunt goed En zoowel als rijke katho lieken, zich vereenigen met godde- loozen om met groot kapitaal mach tige ondernemingen door te voeren; zoo ook mogen de burgers, de katholieke kristelijke burgers, samen spannen met de andersdenkenden om hunne stoffelijke algemeene be langen te verdedigen en hunne al gemeene stoffelijke rechten te doen gelden Dit doen ook de kristene vak verenigingen. Voor alg. stoffelijke belangen rukken zij op met socia listische verenigingen. Doch wat elk rechtschapen man moet erken nen Hei zou tegen de borst stuiten, moesten de Cristene vakvereenegin- gen versmolten worden met de socialistische werkliedenbonden en een in alles samenwerkenden bond vormen welke men zou kunnen noemen Den onpartijdigen werkiiedenbond. Deze enkele vergelijking, hoop ik zet reeds mijn gedacht klaar op den voorgrond. Wel is tijdelijke samen werking met goddeloozen aan chris tenen burgers toegestaan; doch nooit mag het gebeuren, wil men zij ne kristene princiepen en de voor schriften van ons kerkelijke hoofd, den Paus,nakomen, dat kristenen en ongeloovigen, in alles verenigd optreden. Eenige voorbeelden zullen dit bewijzen Paus Leo XIII schreef in de wereld encycliek «nessuno ignora» Bij de stichting van krin gen verenigingen, enz zorge men vooral dat de statuten reglementen vooraf zijn onderzocht en goedge keurd door den Bischop In de EncycliekGraves de communi re Sommigen zijn de meening toe gedaan dat de sociale quaestie lou ter een econonisch (t.t.z. een

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 1