stoffelijkvraagstuk is, terwijl het toch buiten twijfel staat, dat het Vcor alles een zedelijk en godsdiens tig vraagstuk is. Dit vcor dezen die het gezag van den Paus herkennen in zake sociale beweging Want Burgersbeweging is Sociale Beweging. Nu eenige vraagskens Hooleeraar Aengenent hscrijft "Nimmer,zal op economisch gebied duurzame verbetering worden ge bracht, indien de menschen niet beter doordrongen worden van hunne plichten als maatschappelijke wezens, indien de maatschppaij niet weer opgebouwd wordt als een geheel dat bestaat uit organen en indien niet gebroken wordt met de vaische bewering, dat de maat schappij is een groepeering van losse verbroederen,, Wat wil zeggen De Katholieke Kristelijke princie pen zeggen dat de maatschappij is als een lichaam, dus cat er orga nen zijn die bestaan uit cellen, t.t.z. de maatschappij ia verdeeld in standenKapitalisten Burgers werklieden. Elk dier standen, or ganen zijn samengesteld uit cellen individuen, en elk dier individuen moet werken om het orgaan, den stand dus, té doen groeien en zijn doel te doen bereiken, dus het geheel het lichaam, de maatscappij te dienen en te vehbeteren. 't Is wat ingewikkeld doch als men het tweemaal leest, verstaat men het toch Nu, dat zijn katholieke princie pen. De liberalen volgens hunne prin ciepen beschouwen de maatschap pij als gevormd uit een aantal a tomen, individuen, personen en 't is al't zelfde die los zijn, m.a. w. die van elkaar niet afhangen en met elkaar niets te maken hebben. Welnu katholieke burgers: Indien gij u in kwestie met de liberalen eens verklaait, dan moet gij voor altijd vaarwel zeggen aan coöpera tie, van welken aard ook, want de ze is tegen de liberale princiepen van vrije concurrentie die wil'en dat iedere burger alle economi sche functies (l.oopen, verkoopen) ruilen, voortbrengen, verbruiken, zonder de minste belemmering van den kant der overheid en der me deburgers zou kunnen uitoefener. (Quesnay, Adam Smith, Claudio Jannet. Dus ais practisch besluit. Kristene burgers moeten een bond vormen waar zij hunne godsdien stige en zedelijke verheffing zuilen bewerken. Waar zij op voorhand de -voorstellen welke aan den alg. bond zullen gedaan worden bestu- deeren en de qwaesties oplossen volgens de katholieke princiepen. Dan met andersdenkenden optreden om, door vcreeniging sterk, voor hunne stoffelijke belangen te wed ijveren Men kan opwerpen dat zulks niet mogelijk is Ziet de Christene vak verenigingen, bestudeert hunne inrichting en bekent dan dat zij niettegenstaande zij van de socia- I stische bonden onafhankelijk zijn toch samen vele en groote verbe teringen aan de werklieden hebben bezorgd, spiegelt u aan hen en zegt Wat zij kunnen, kunnen wij 't Is in ons aller belang elk vol gens zijne princiepen te werken én ons slechts tijdelijk te vereenigen om bepaalde algemeene verbete ringen te bekomen. En nu Hony soit qui mal y pen- se Ons doel getrouw hebben wij Rechtuit ons meening gezegd en zijn bereid ze te verdedigen en .met ieder onvooringenomen burger over die meening te redeneeren. O. B. Mengelmaren In 't naaste blad: De middeleuwsche gilden en de Coöperatie. Er zijn menschen die beschaamd zijn over den stiel welke hun va der uitoeffent en die meenen dat het een verwijt is als men aan iemand zget dat hij den stiel van zijn vader voortzet Zoo zijn er boerenzonen die te lui, of te schoon of te hoovaardig zijn om in den stal en op het veld te werken en dan het gemakkelijk stieltje van haantje vooruit, of vette martelaar of brieschenden leeuw spelen.Ge woonlijk houden die politiekers er een persoonlijke logiek op na. En zoo geldt bij hen als overwegende weerlegging, als ze er niet uit en kunnen: 't Is ons de moeite niet weerd, 't is geschreven van een kind geeft hem n'en biberon enz.... Doch als 28 jaar niet te jong is om vo'ksrertegewoordiger te zijn, dan zal 21 loch niet te weinig zijn om politiek te voeren. Cf zijn die illus- tre krolkoppen, groote voorstanders van algemeen zuiver stemrecht op 21 jaar misschien zinnens hunne kiezers met nen biberon naar de stembus te zenden. Er zijn nooit kinderen genoeg om voor U te stemmen he Brueleman. G.V.N ZWIJGEN IS NIETS ZEGGEN :Tot hiertoe vonden we slechts in een enkel blad een vermelding van ons verschijnen. Schuilt er soms iets achter? In den laatsten tijd zijn wij immers tot de verzekering gekomen dat tal van menschen altijd maar aan tusschen be regels willen lezen en liever den slecht- sten kant der zaken beschouwen dan den besten. Wat ons vooral verwondert, 't is dat het blad dat de politiek, zou moeten monopoii- seeren, nietegenstaande hel herhaald toesturen van proefnummers met de melding, in 't Vlaamsch, na tuurlijk ter beoordeeling »nog al tijd zwijgt Misschien verstaat men in dit Vlaamsch gezind blad, geeu Vlaamsch meer? Immers wij hoorden zeggen dat er doms tot het aanwerven van een viaamschen bediende tot het admi nistratie werk, een Fransche aan kondiging verscheen (Luistervink) Het «sweeting systeem is een der schandaligste uitbuitingen vau 't werlno k. B.V. Het maximum van werkkracht vergen niet alleen ge durende een uur maar gedurende 10, 11, 12, 13 uren eri nog meer! Dat is schandalig. Maar werkvolk wegzenden en door de overblijven- den al het werk doen verrichten, meer eischen dan men menschelijk vragen kan, dat is monsterachtig. Wanneer een volksverteegenwoor diger aan de kiezers zijn progom- ma uitgelegd heeft en door dit pro gramma de overwinning behaalde dus dat al de punten van zijn programma door de kiezers, door zijne kiezers werden goedgekeurd dan hoort het aan niemand toe hem af te keuren wanneer hij in de kamer handelt of spreekt in den zin van zijn programma. Hij hoeft niemands raad niemads voog dij te aanvaarden; veel minder aan iemand de toelating te vragen om zoo of zoo te spreken, of te stem men. Hij is volksvertegenwoordiger dus niet de veitegenwoordiger van dit of geen klein kapelleken alwas dat klein kapelleken nog zoo mach tig, nog zoo invloedrijk. Verstaan. In onzen tijd is het genoeg veel geld te bezitten om zijn eigen ge' dacht te doen bovendrijven. Men weegt de personen met den geld zak aan den halsdoch komt dat gewichtig deel hun te ontbreken dan staan ze aldra in den scha duw want verstand en persoonlijk heid bezitten ze zelden of nooit. Geld en goed mogen middels zijn, geen doei, verstand engeleerd- heid staan verre boven rijkdom. Het geld is een goede dienst knecht, een slechte meester. P. STRIjDPENNING Rechtuit? ja rechtuit in alles. 0,10 De voorzichtigheid is de moeder van den porceleinewin- kel. 0,10 Omdat Staaf verrezen is 0,10 Hij is uitgekomen. 0.10 Mil wil naar St Niklaas niet komen. 0,10 Waarom hei O'IO Om nieuwjaaravond tevieren0,10 Omdat Georges spoedig zou hersteld zijn 0,25 En zich wat zou beteren 0.25 Omdat Staaf aan de statie niet was 0,10 Lop kabaste gisteren avond 0,10 Omdat ze mij voor ne lompen boer hebben uitgemaakt 0,10 Vader zegtniets zeggen is zwijgen 0,10 Omdat Georges er niet mee stoeft en dat Miel den Boer zong. 3,08 Norbert kwam te laat 0,10 De Gazet zou moeten te Rechtuit genoemd worden 0,10 De felle jannen van Land van Riem 0,53 Ge moet isch komen I 0 10 Op onzen stieweg0,10 Omdat hij zoo schoon kan vallen 0,10 Wie dat de Georges 0,10 Wel nie Frits kroon 0,10 Jan Dwars was e succes 0,20 Nog eens zwijgen enz. 0,10 De knol van de lelie staaf 0,20 ALTIJD DEZELEDET. Jood Hulp help Ik vedrink! Schipper (Hem een touw toewer pend. Gauw! Pakaan! Jood - O. hemel, dat kan ik niet! In mijne eene hand heb ik mijn horloge, en in de andere mijnnen portemonnaie!

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 2