Bericht aan onze medewekers 2-" Jaargang N° 6 19 JANUARI 1913 RECHTUIT IN ALLES NIET NA ALLES, MAAR VOOR ALLES ZIJN WIJ KATHOLIEK Alle mededeelingen moetengezonden worden aan Rechtuit in alles,, Kapeilestraat, 3, Aalst De opstelraad voorbehoudt zich het recht alle artikels te weigeren naar goeddunken. Versch'jnt tweewekelijks Utgevers S. M. DeStormklok Merxem. ABONNEMENTSPRIJS Gewoon abonnement 1.00 fr. BeschermingS- abonnement minimum 3.00 fr. Prijs per aankondigingen volgens overeenkomst Door plaatsgebrek werden ver scheidene artikels, onder andere: «De middeleeuwsche gilden en de coöperatie. Bediende en wetge ving. Politiek en polimiek. Zwijgen is niets zeggen n°2 enz. niet geplaatst. 't Zal voor de naastemaal zijn, zend maar op! jongens en wint veel abonnementen aan hel De Redactie Parlement Vraaosteert - Zeg eens, Rechtuit ge zijt gij nen viezen gast zulle Rechtuit - Zoo, vraagsteert En waarom Vraaosteert - Wel, omdat gij ef fenaf uwen buik rechtuit spreekt, en alles zoo maar afbriett zonder er doekskens aan te doen. Rechtuit - Hé wat is dat nu 1 Waarom zou ik niet vriendje Vraaosteert - Wel, ik weet niet. Rechtuit-Vraagsteert'ge zijt in uwen plezieriger vandaag. Waarom moet ik nu strop gezet worden Heb ik iemand vermoord of iemands beurze gestolen Vraaosteert - Bah, 't paard en licht daar niet gebonden 1 Ge weet toch wel jongen, dat alles niet recht uit kan gezegd worden. Want daar gebeurd zooveel onrechtvaardigheid in de wereld. Rechtuit - Amicus, luister eens naar het volgende Er bestaat inder daad veel onrechtvaardigheid op de wereld, elkeen is er van overtuigd zooals gij, en toch, elkeen zwijgt Indien vele menschen wat meer ka rakter hadden en d ierven spreken daar waar het noodig is, er zou mis schien wat meer rechtveerdigheid uit voortspruiten. Vraaosteert - Rechtuit, ge klapt gelijk nen minister, maar met al dat en kunt ge de toestanden niet veran deren. Indien ik bijvoorbeeld moest spreken zooals gij ik vloog stante pede den bak in. Rechtuit - Wel jongen dat is geen nieuws Ik weet heel goed dat wei nige personen hun gedacht mogen zeggrn dcch 't is juist daarom dat Rechtuit het in hunne plaats doet. Rechtuit zal niemand ooit persoon lijk beledigen ofte kort doen, maar, daar waar zaken gebeuren of mis bruiken bestaan, strijdig met het al gemeen welzijn of met de openba re zedelijkheid, zullen wij vrij en vrank spreken. Zoo handelend zul len wij goed werk verrichten, en elk rechtzinnig mensch moet ons goed keuren. En indien er personen zijn die ons daarom met vieze oogen bekijken, zij veroordeelen hun eig en zeiven. vraaosteert- Dus rechtuit- Dus, als er iets op u- wen lever ligt, of als ge personen kent dieslachtoffer zijn van onrecht vaardige meesters; als ge feiten kent die de openbare belangen schaden als ge misbruiken verneemt die na- deelig zijn aan de katholieke partij; als ge een middel vindt om de schijnheiligheid en het bedrog van liberalen, socialisten en daensisten t: ontmaskeren, laat het weten aan Rechtuit. De aangeklaagde feiten zullen openbaar bekend gemaakt en, desnoods, in 't geheim aange- klaagt'worden aan wie 't behoort. vraaohsteert- Rechtuit, geef ze mij,ge zijtnen goeden coli. reken op mij en op al mijne vrienden. Ik zeg met den dichter Uw woord zij goed als goud wees trouw maar niemands knecht! Strijd onversaagd uw strijd voor vrijheid en voor recht MEER KATHOLIEKEN DAN CHRISTENEN 't IS droef om bestatigen, en een christengezind blad zegt het met te genzin, maar er zijn tegenwoordig meer katholieken: In ander woorden tuschen dezen die zich uitgeven voor katholiek, zijn er die den naam van goede christenen niet verdienen vooral in hun privaat leven, en doen soms meer kwaad dan goed aan de katholieke partij. Goddank! wij kun nen wijzen op voorbeeldige mannen zoowel in de hooge standen als on der de gewone burgers, cn dat zijn Je steunpilaren onzer partij. Doch, er zijn ongelukkiglijk menschen die hoog oploopen met hun katholiek princiepen, en die, als ze die prin- ciepe moeten bevestigen, hun vaan del lafhertig in den steken, oj, erger nog, hunne overtuiging verlooche nen! Een oprecht christen mensch moet christen zijn ten allen en overal. In alle omstandigheden moet hij het hoofd fier durven opsteken; ieder zijne daden moet den stempel drag en van zijn christen geloof; zijne da den moeten woorden bevestigen. Katholiek en christen mogen geene tegenstijdige titels uitmaken. Alleen de ware christene wordt ove ral geacht; zijn leven is eene wei daad voor de samenlevig; hij dwingt eerbied en bewondering af van een ieder, zelfs van zijne vijanden. Katholieke jongelingen, vergeet dat niet! wilt ge groot worden, wilt ge opgroeien tot mannen van eer en verdienste leeft christelijk. Op dien weg alleen ligt uw welzijn en dat uwer partij. Hildebrand Briefwisseling Om te bestellen aan Mijnheer van de gazet Rechtuit. Beste Mijnheer Ik neem de pen in de hand om u een voorstel te schrijven, ik was eerst wat gegeneerd om mij tot die heeren van de Stad te rich ten, doch mijn Annemie en laat mij niet gerust en nu moet ik sietoe aan het werk. 't Is maar Mijnheer, om u te vragen of het waar is cat de sprekersbond van Mijnheef den Advokaat Brasteels in de patatten ligt? Fientje van wiezes Trees, die alle weken naar de Stad gaat, is ons dat komen vertellen, doch wij gelooven er niets van. Ik heb aan mijn vrouw gezegd die heeren rus ten wat uit, en na eenige maanden zullen ze zich wederom lostrekken. Is 't zoo niet Mijnheer Rechuit In alle geval zet het in uw gazet, dat zal aan de jongens plezier doen als ze zullen vernemen dat er hier tot Burst nog van hen gesproken wordt. Zie Mijnheer gelooven of niet, maar daar gaat geen dag voor bijzonder dat men van de meetingen spreektDat was ne plezierigen tijd! Hoe ze niemand zoo kunnen leeren kloppen dat en begrijpt uiemand van ons. Onze Pastoor, die latijn spreekt en die ne wijze man is, en kan niet beter preeken dan die man nen van Aalst. En zeggen dat ze dat op eenige maanden tijd ge leerd hebben, die Advokaat Bras teels moet ne feilen gast I Als ge zoo goed wilt zijn doet hem mijn komplementem. Zoö, Mijnheer Rechtuit, ik betrouw mij op u om dezen brief over te drukken. Wenscht in onze naam een geluk kig en zalig jaar aan de sprekers van Aalst, en zegt dat wij hen ver- waditen, hoe eerder hoe liever 't Zal voorzeker spijt doen aan de liberalen en de daensisten onzer gemeente, want die zijn hier ge kamd geweest met den groven borstel, doch zal ons zooveel te meer deugd doen. Beste groeten. Tist De Backer Op den hoogenweg, te Burst. Nota van de Redactie ;wij dan ken vriend Tist voor zijn hartelijk schrijven. Hij weze gerust, de kat holieke spekersbond staat pal en

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 1