Vi onvergankelijk. Thans word: er irt- derdaad wat uitgerust, doch weld: a wordt de strijd hernomen, en moe diger dan ftdlt zullen onze mannen kampen tegen al de vijanden der katholieke partij. Naar we verhemen zullen de vergaderingen eerstdaags herbeginnen. 'RIJDPENNING Omdat «Rechtuit» die zoo rechtzinnig zijne fouten bekent, ook zijne drukfouten ?ou ver- beieren 0.25 Omdat «Rechtuit» zou blijven streven naar rechtvaardigheid en waarheid, zonder echter ooit het algemeen belang te krenken 0.15 Omdat «Rechtuit» er bijna Recht-in zat 0.10 Omdat dc groene doctoor een liedje zong 0.10 Omdat de hoed van den groenen doctoor tot asschen- pot diende 0.10 Omdat die hoed op den paal in de Molenstraat gezét werd 0.20 Omdat zij rond den hoed dansten op dj Moors'elbaan 0.10 Omdat de groenen doktoor gefopt wordt door zijne vrien den 0.1Ó Is 't waar Wat Dat ze den hol op zijn 0.10 't Liedeken van den Molenaar 0.10 't Was goed te Lede jengen 0.10 En nu naar Zele hé? Ja! 0.10 Jef en Fons waren in den hemel 0.1.0 Waarheid kwetst, hé Staaf 0.20 Ge en moet dat niet g'elooven man 0.10 't Waren goede oesters 0.10 Hoevee! bracht de- strijdpen- ning reeds op? 0.10 Zoudf ge dat gaarne wet-n 0.10 Ja! Waarom? O.jO Omdat ze bij de Groen kwaad zijn omdat hunnen Koben en zijne mannen, het niet en willen doen 0.33 't Za! er de naaste keer bij staan 0,10 er godsdienst or pastoors in 't spel 'in, gze't in haar nummer van 5 .lezer do beteekenis van denamen Jar heiligen En zoo heeft ze ont dok! da; Crcjorius pachter bctee- ker.t, Wilhelmusverdediger van ecge vrooüjke bende, enz. enz zoo zouteioozc rim-ram, 't onnooze! om do ad ta doen! Zag esns, volksgazet, zijt ge niet benieuwd,om da beteekenis van •uwen naam te kennen Luister volgens dan nieuwen Larousse o'ksgazet beteekent Vuilbak, Scho telvod, Zeevcrkraam, enz. Opsteller der volksgazet heeft voor lijnoniem ezel of domkop. Vacs er 't beste uit Wa - blief Lat in Aa!st logebroeders ver blijven is een geheim voor nie mand, evenmin als dat hier vroe ger eene loge bestond. Sedert jaren was d e loge afgeschaft, wat ech ter niet belet dat da mannan van het licht in duisternis zijn blij ven vó'ortwerken, en da liberalen en socialisten naar hunne pijpen doen dansen. 't Schijnt echter dat de groote chefien uit de hoofdstad nu op nieuw de oprichting van eene-loge in Aalst geaischt hebban. Water ook van zij, Rechfuit zal eens op verkenning uitgaan en trachten klaarte in de zaak te brengen, Het wordt meer dan tijd. de hel den te ontmaskeren die in 't ge heim den ondergang beramen en bewerken van ons christen en on ze katholieke instellingen. Misbruiken zullen gevonden wor den zoolang cr menschen bestaan, i de volmaaktheid is van deze we- i reld met. Doch, er zijn misbruiken die elk rechtzinnig mensch voor nlicht heeft aan te klagen. Datzal Rechtuit' immer deen, voor leuze houdende waarheid en rechtvaar- digheid. Alles voor 't algemeen be- lang en voor het welzijn der ka- DOMMER ALS DOM Dij. liberale volksgazet van Aalst die langs om meer uilschitterl door haar vernuft- 1voornamelijk als thoüekc partij. EEN HEZC KLEIN VRAAG KEN' Is 't waar dat zekere kring van lo kaal .ranuerd is? en dat het nieuw lokaal alles behalve katholiek is?? Wij zullen eens ons informeer- kazak aanschieten. Kurleaze mor aa t> ol. Er zijn mcnschcn die in 't geheim zich alles veroorloven en hun am.bt op de onwaardigste wijze mis bruiken. In 't openbaar zijn 't klei ne heiligen, en hun iever voor :t goede schijnt grenzeloos 1 Doch valschheid en bedrog gedijen niet de kruik gaat te water tot dat ze breekt, en dankrijgt ieder loon naar werken. Spreuken en Spreekwoorden 't Is al geen goud wat blinkt, en 't zijn allemaal geen engelkens die in 't zilver staan. Eens, ja, komt loontje om zijn boontje. En dan valt menigeen van zijn troontje. Wie onrecht zaait, zal moeite maaien. Er is geen mensch die de vrijheid niet lief heeft; maar de rechtvaardi ge eischt die voor allen, de onrecht vaardige alleen voor zich zelf. Die zijn ooren sluit voor de klach ten der armen, zal wanneer hij roept, niet verhoort worden. Wacht u voor menschen die nooit ■ongelijk hebben; Zij hebben geen hart. Leef zoo met uwe minderen, als gij zouöt wenschen dat meerdere leefden met u. Als wijze menschen nooit dwaalden zou 't er met de dwazen gek uitzien. Al wie een plicht ontvliet, ontwijkt een zegen. Het goud blijft edel, al is het on der 't slijk bedolven, maar het slijk blijft gemeen al is 't ook met goud bedekt. Het ware medelijden is geen gena dige, ijskoude blik uil de hoogte, waarbij men zich zelf op een voet stuk stelt maar warme ootmoedige liefde. Hij die weldoet en recht in zijn schoenen gaat, moet. niemand vree- zen zcl's RECHTUIT met. ADVIES AAN WIE 'T BEHOORT Wanneer bedienden, aangesteld om de~ openbare zedelijkheid te be schermen, van hun ambt misbruik maken en medewerken tot het ver spreiden der zedeloosheid, dan is het den püchtvan hunne Oversten daaraan perk e.i paal te stellen cn desnoods strenge maatregelen te nemen. Groot is de verantwoor delijk van die Oversten, en zij zullen God rekening moeten ge ven indien door hunne nalatigheid' of toegevendheid zielen in 't ver derf gestort worden. VRAGEN EN ANTWOORDEN Zijn er Framassons in Aalst? Ja en veel. Zijn er katholieken die met Fra massons omgaan, zonder noodzake lijkheid? Ja en 't zijn dan nog groote katholieken. Is dat goed te keuren? Bijlange neit! Daardoor geven ze verergernis aan brave eenvoudige christene menschen. Waarom dat? Cinema-gevaar Te Meenen zijn bij een brand, onstaan in eene cinemazaal, 10 kinderen gedood en 50 anderen gekwetst. De droefenis en de rouw in de stad is algemeen. Dj ou ders weigeren aan hunne kinderen nog naar de cinema te gaan. Al tijd hetzelfde, men wil den put gaan vullen als 't kalf verdronken is. Nu spelen de Meenenaars op hunnen poot omdat de stad de noodige maatregelen niet heeft doen nemen in de cinemas om de ge varen te voorkomen. Allemaal goed en wel ,maar als de gemeentebe sturen elders zulke voorkomende maatregelen invoeren, dan zijn er menschen die r.og veel meer preute len. Wat moet ge dan doen om goed te handelen? Heel eenvoudig: eerlijk rechtvaardigen plichtmatig werken. Da ouderdom van een ei Om den ouderdom van een ei te weten, behoeft men dit maar in 't water te leggen, leder ei neemt eene verschillende houding. Versche eiers liggen plat op den bodem, een ci \an drie a vijf dagen ligt minder plat, een ei van meer dan een maand staat loodrecht, is het nog ouder, dan drijft het.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 2