KWATTA CACAO SECHAUD et FILS Melkchocolade Aan tie Ons Duifken Ons duifken ging eens reizen, Eens reizen in een mand, En na vee! bange uren, Kwam 't in een ander land. Van roekroekoe van roekroekoe, Kwam 't in een ander land. Daar ging zijn mandje open, Wijd open voor het dier, En 't beestje kwam eens kijken, En kirde van plezier, Van roekroekoe van roekroekoe, En kirde van plezier. Doch weldra was het buiten, Ver buiten t eng verblijf. En vloog in breede kringen, Hoog als.de zonneschijf, Van roekroekoe van roekroekoe, Hoog als de zonneschijf Opeens vliegt 't als een pijltje Als'n pijltje uit den boog, En richt zich recht naar 't noorden, Met scherp gevestigd oog, Van roekroekoe vrn roekroekoe Met scherp gevestigd oog. Daar zaten op den uitkijk, Geduldig voor den schijn Twee jongens op den uitkijk, Waar mag ons duifken zijn, Van roekroekoe van roekroekoe Waar mag ons duifken zijn. Ons duifKen komt gevlogen Gevlogen vast van lucht. En toont aan beide jongens Dat het geen reizen ducht, Van roekroekoe van roekroekoe Dat het geen reizen ducht. En weldra zit het neder, Ja neder bij zijnen nest. En zegt er aan zijn wijfje: Wel thuis is 't nog het best 1 Van roekroekoe van roekroekoe Wel 't huis is 't nog het best. Een voortreffelijke maatregel zou het zijn, kon men de herber gen den Zaterdag avond om tien uren doen sluiten, 't Is ongeloof lijk wat geld den Zaterdag nacht verdronken en verspeeld wordt Zuurgewonnen geld dat wreed aardig onttrokken wordt aan vrouw en kinderen. Er zijn werklieden die op een nacht bijna het loon van eene gansche week verkwis ten 1 Wie schat de ellende die daaruit voortspruit 1 Wij onderwerpen dit gedacht aan het wijs oordeel van ons Stadsbestuur. Kon het verwezen lijkt worden, het ware een zegen voor onze werklieden-bevolking. Pax. DRINKT Monsters aan 0,10 fr. aen 0.50 fr. L aan 1.15 fr. Ij2 aan 2,15 fr. 4 fr. voor 1 ko. Montreuz is het beste merk voor VOORBEHOUDEN aan het huis P BRUWIERE- D'HOOGHE Nieuwwssscherij en Vsrwerij BRUSSEL Opening eener Succursaal te AALST Kapellestraat. 5 Bestellingen worden van nu aanvaard. THE BUTTER ECONOMISER vermindert denprijsder boter met de helft. Dit toestel brengt in eenige minuten één kilo aangename zaan- boter voort, met een halve kilo ge wone boter en een halve liter versche melk' Christene Vrouwen Het Secretariaat der Kristen Vak- vereenigingen is reeds begonnen de Vrouwenorganisatie in te studeeren. Eerst zaaien en dan maaien. Onder die leuze zijn wij reeds be gonnen met het maandschrift VROUWENBEWEGING te ver spreiden. HET ABONNEMENT KOST 1 fr. 's JAARS. Alle vrouwen en meisjes die op de hoogte onzer huidige tijdsom standigheden willen geraken en mee werken tot godsdienstige opbeuring en zedelijke verheffing van hun volk, moeten het als een plicht aanzien dit maandschrift Vrouwenbewe- ing te LEZEN en te VE'RSPREI- Door vakorganisatie en onderlin- gen bijstand, hopen we de vrouw maatschappelijk op. te leiden en persoonlijke lotsverbetering te hel den bekomen. Levensverzekering-Maatschappij ANTVERPIA Maatschappelijk kapitaal 5,000,000 fr. gansch volstort. Reserve 7.5'J0.000 franks Kapitalen van 40 tot 5000 franks betaalbaar bij bepaalden ouderdom en bij overlijden, met wekelijksche, maandelijksche en jaarlijksche pre- miën. Weduwen-pensioen aan 10 centie men per week. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het kantoor te St-MARfA- BURG. Men vraagt Agenten in alie streken en dorpen. Bestuurder te spreken van 10 tot 12 u. behalve den Dinsdag en Za terdag. TE HUREN Huis E. Van Kuffel-Scheerlinck Kapellestraat, 1 en 3, AALST Hoek der St. Vincentiusstraat en Moocselbaan, MIJLBEEK Handel in Vreemde en Inlandsche Vleeschwaren Specialiteit van gekookte hespen Inlamlsche en Vreemde Bijzondere prijzen voor gestichten Hotels en winkeliers. Vraagt den prijs-courant. Orcot en kleinhandel in Specerijen Depot *der «STERRE ZEEP» TE HUREN PLAAT S UWE RECLAMEN IN Is te koop in de grootste magazijnen. Prijs 15 Frank het volledig toestel Burgerlijke Maatschappij THE BUTTER ECONOMISER HOBOKEN-bij-ANTWERPEN Naamlooze Maatschappij Bank van Ste-Mariaburg Kapitaal fr. 10.000,000 LEENING VAN ALLE SOMMEN zoo groote als kleine, op hypotheek óf vasten waarborg met of zonder afkorting en intrest. AANKOOP VAN LOTEN EN ANDERE FONDSEN op comptant of op crediet aan zeer voordeelige voorwaarden, voorschot op loten, fondsen en onverschenen intrestcoupons. Uitwisseling van Coupons. Inning van gelden en uitgeven van cheques en credietbrieven zoowel in Belgis als in andere landen Verhuring van brandkasten. VERKOOP VAN HUIZEN, VILLA'S EN BOUWGRONDEN met gemak van betaling en leening van gelden om te bouwen. Verhuring van huizen en villa's. Leest ei verspreidt «RECHTUIT IN ALLES» Drukk. De Stormklok

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 4