2Jaargang N" 10 11 i'.tci 1513 ji'KH.l i ,C EPranrr IN ALLES, NIET NA ALLES, MAAR VOOR ALLES ZIJN WIJ KATHOLIEK Alle mededeelingen moeten gezonden worden aan Rechtuit in alles,. Kapellestraat. 3, Aalst. De opstelraad voorbehoudt zich het recht alle artikels te weigeren naar goeddunken. Verschijnt tweewekelijks Uitgevers Z. M. Stormklok Merxem. ABONNEMENTSPRIJS Gewoon abonnement l.OOfr. Bcschermings- abonnement minimum 3.00 fr. Prijs per aankondigingen volgens overeenkomst Aan dit blad behoort een bijvoegsel Vakvereenigingsgebcuwen IN DUITSCHLAND Voor eenige weken kon men in de bladen lezen dat het sociaal - democratisch vakvereenigingsge- bouw te Keulen onder den hamer is gekomen en publiek verkocht is geworden tegen de helft der waar de. Het gebouw dat 1 millioen mark heeft gekost bracht nu slech s de som op van 499.0,0 mark. En dat nog wel nadat de leden jaren aan een extra bijgedragen hadden be taald om de onkosten te dekken. De duitsche socialisten hebben ten opzichte van hnn eigen ge bouwen niet dien practischen zin aan den dag gelegd, die overigens hun landgenoo en kenmerkt. Zij hebben getoond in dat opzicht geen goede rekenaars te zijn en zich zeer waarschijnlijk laten verleiden door een zucht om ie pralen en te schit teren en om boven anderen uit te steken. Die zucht hebben zij in Keulen duur moeten betalen, maar ook in andere duitsche steden waar hun gebouwen oavel denzelïden weg opgingen slechts met moeite in stand gehouden kunnen worden, gelijk'Wij aanstonds zullen z en. Eerst echter willen wij de vraag stelled cn*beantwoorden of een vakvdreenig ng of werklieden bond wel goed uoet met te verlangen naar een eigen gebouw en ol zij zulk een gebouw wel mogen doen getuigen van hun kracht en sterk te, van hun geloof en hun zin voor het schoone, de kunst. Wij zeggen onmiddelijk ja, en als wij dit zeggen denken wij on middelijk terug aan de oude gilde- huizen der middeleeuwsche am bachtsgilden, die, voor zoover ze nog in oorspronkelijken staat be waard zijn gebleven, de aandacht trekken van ieder'die belang stelt in het leven onzer voorouders en liefde gevoelt voor mooie lijnen en vormen. Een vereeniging is gelijk aan een huisgezin dat 'en thuis heeft, waar het bescherrnvng vindt tegen regen en wind, veilige berging zijner bezittingen .e)i na arbeid en srijd, rust en vr®e. En het huis legtyjewoonlijk door zijn vorm en groot r, zijn meer o; minder kostbare ïVaterialen, zijn stijl en zijn versiering, getuigenis af van de hoogte waarop of de I welvaart waarin zich een gezin - het gezinshoofd vooral bevind.t Ook een vereeniging zoekt een tehuis, een huis waar de leden gaarne bijeenkomen en vergaderen, waar zij veilig van de buitenwereld zijn afgesletenwaar zij aiies bij eenbrengt wat haar ten dienste kan zijn waar zij haar huishou delijke zaken bereddert en alles kan doen wat wenschelijk is. Maar zooals het gaat onder de menschen zoo gaat het ook bij de vereenigingen. Daar zijn iiuishoudens waar geen tehuis is. Waar het ongezellig is en onaangenaam te verblijven. Daar zijn huizen die niet beantwoorden aan den stand van den eigenaar of bewo ner en er zijn er ook die van den bewoner veel rrwnr Hoen vermoeden dan met de waarheid overeenkomt. Daar zijn er dus ve len die beneden hun stand wonen en nog veel meer die zoover bo ven hun s'.and wonen dat hun huis hun meer lasten dan genoegens oplegt. Met dit laatste zijn wei te ver gelijken de Duitsche socialisten. Zij echter niet alleen. Ook onder onze vereenigingen zijn er in Holland heb ik er eenige zoogekend die als zij maar heel even de kinder schoenen ontwassen zijn, het aan durven een eigen gebouw te koo- pen met een wissel op de toekomst en nic-t met gereed geld. Nu, een klein beeije durf is zoo erg niet, maar om een huiste koopen met zooveel lasten en hypotheken daarop dat men slechts'met groo- te moeite jaarlijks de renten daar van kan betalen en men niet kan denken aan aflossing en onderhoud, omdat het geld er niet is, dat is toch te veel gewaagd. In zoo een geval is een eigen gebouw in plaats ran een bron van vreugde, oorzaak van veel verdriet en miserie en vaak oor zaak tevens van den ondergang der vereeniging die in den beginne zooveel goeds beloofde. Zeker, een vereeniging mag een gebouw hebben, een paleis des noods zooals de Amsterdamsche diamantbewerkers bezi.ten, maar dt gebouw mag geen leugen zijn. j Het moet zijn overeenkomstig de draagkracht eener vereeniging. Wie slechls een gebouw van 30.030 fr. kan bezitten en onderhouden, doet dom wanneer hij er een laat bou wen voor 59.000 fr. waarvan de lasten boven zijn krachten gaan. Hier in België heb ik gezien dat de katholieke vereenigingen, enz., doorgaans nogal over flinke en grootc gebouwen beschikken, die, naar ik vermoed niet boven de krachten uitsteken, maar ik heb daarbij iets anders gezien en wel dit dat er velen bij zijn die echt onhuiselijk zijn, die niet zoo gezel lig zijn ingericht als b. v. het Gilde van Ambachten te Leuven waar ik me zoo heerlijk tehuis ge voelde. Ik heb er velen gezien rechtuit die er vies uitzagen, waar despin- nervebben boven zijn hoofd hin gen als even zoovele Darmoeles- zwaarden maar niet zoo gevaarlijk Feestzalen die beter treurzalen gcrj'veyid 7miHnrt u/nr^An Prt7 Dat is ook verkeerd. Wil men de leden trekken, laat het gebouw dan ook daartoe medewerken. Houdt het goed in de verf, houdt het zindelijk en rein en laat de wan den en het plafon zoo zijn dat zij een behaagdelijken indruk ver wekken... Maar ik ga mijn screefje te bui ten en keer haas ig terug tot mijn onderwerp. Het lot van het sociaal-democra tisch vereeniginggebouw te Keu len kennen we reeds. Reeds voor vele jaren was het ach en wee met dat gebouw, dat een teeken moest zijn van de wassende macht ven het Keulsche proletariaat, le der jaar moesten alleen voor ren- en eenige onkosten 53.OM mark Oigebracht worden, leder jaar kwam n en echter van 20 tot 25.000 mark (c kort, dus moest er wel een i> krach volgen. Daarbij heeft Hen ongelukjes gehad ook. Zoo v erd de grond alleen met 60 lot 79.0M mark te duur betaald en kwamen de bouwkosten maar 100.000 mark hooger dan men g .'dacht had. Het s. d. verenigingsgebouw te Kassei was al in den beginne ten ondergang gedoemd. De bouwkosten die men geschat had op 700.000 mark, stegen tot 1.000.603. Al heel spoedig kwam het gebouw onder den hamer om dat de gezellen geen kans zagen hei te behouden. J. VAN DER WEIJ. De Mariaspelen te Aalst In ons e. v. nummer liepen wij een breedvoerig verslag mede te deelen over deze prachtige feesten. Wij zullen intusschen het gedacht van bevoegde kritieken trachten te weet te geraken. Eene zaak spijt ons het is te moeten bestatigen dat niettegen staande de schoone ontvangsten welke er gedaan werden er nog te kort zal zijn om de onkos'.cn te dekken. Waarbij komt dat? zult ge me vragen. We', 't is ongelukkig, maar 't is zoo, er worden te wei nig menschen gevonden die iets voor niets willen doen en zich niet eens te vreden houden met de eer en een middelmatige honorarium. Als er geld is, en ze komen het te weten, moet er alles aan. Voor een goed werk zou iedereen eens moeten inzien dat er niet mag t' met dubbel krijt gerekend worden. A 't Zijn lessen maar duur betaal- i 1 de lessen Goede raad kostte nochtans niets en er werd nietO gespaard il Spijtig dat men met roenschetxU niet al .te rechtuit mag zijn, want: ze bijten nog al rap, anders zouvJ ik wat min dubbelzinnig zijn, uoS Nu 't is nog tijd dat degene aa die met de groote brokken zijre'.'/ gaan loopen er eens 20"/» op Ijt-n.i ten vallen. Dan zal men toch mü-V/ schien toekomen. nwi Men lette wel op dat deze klaclif3 niet van het bestuur of het copjj- teit der feesten uitgaat, alleen maft?j j ingegeven is door 't verlangenionaj/1 deze feesten die zoowel slaagdën i j en onze mannen met roem ovjrrf' laadden, op geen wanklank te doen; eindigen, t. t. z. op te kort. Men j bedenke eens wel wat Stoef'én Cantate nog gaan kosten en mep trachtte eens niet den slok - al te spelen en voor't geen nog moet i' volgen ook wat over te laten. LOGE II

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 1