ST.1IJDPENNING Wa 75 fr. en wij dan 7? 0,10 Rabbé Pasha. 0,10 Omdat die maanen alles voor niet doen 0,10 Let op de voorletters au b.0,10 De twee Jeffen doen er elk 0,10 bij. 0,20 Miel kwam te laat. 0,10 Leon stead er óp te zien. 0,10 Omdat nen heer uit Gent ook kalanten heeft op de Groote Markt. 0,30 Om de proces - kosten van Recht uit te dekken. 10,00 J.... doet er 10 fr. bij. 10,00 Elk van de mannen nog ne frank. 2,00 Zeg gij dan ne keer iets 0,50 Koes nu zulle kerel0,50 Omdat M' V.... zich liet overflod- deren. 0,10 Een door die fijne maffen gefopt werd. 0,10 I Ie karei, hoeveel hebt gij getrok ken?- 0,10 't En zijn a zaken nie! 0,10 En d' eer! da'n telt je zeiker ver niet? 0,10 Kee. je na van ier êeten hein 0,10 Jomer vvijjer oelk nie zêje 0,10 750; ir. dat es in ronne tajfers 28 halve tonnen bier van 30 fr. d' hale, tonne ,'t es ve,el. 0,20 Louis, nen bokee ver a 1 0,10 Nen -werkmensche krijgt 50 fr. as 'n water en bloed gezweet heeft en den .anderen maf die ten nog den .naam heit van ',t te zijn krijgt er 75: alla 't es gralijk 0,50. 't en.es. mijn faat nie. 0,10 Alla toe 't vere goe wijk. 0,10 Ha 1 ha ha 't es om te lachen. 0,10 Geef ze mij 1 0,10 Prosit kati. 0,10 De Schatrijken Broeder lachtte trannen omdat zijn mannen beestigheden uitstaken. 0,20 Zoudt ge dat nu durven laten ver schijnen 0,10 Waarom nie 'k ben toch ne sta- tertk0,20 W' hebben leute gehad he man nen 0,10 Veel jongens, en in def.igheid 0,10 Eeponse 'peujée. 0,20 Keconmaublfc- 0,10 Nen dankbaren toeschouwer die op zijne eigen zeiven stoeft ?0,10 Wie heeft dat me uitgebracht? 0,10 Wel Fe, 0,10 Wij wisten 't nie zulle vergiffenis pardon. 0,10 Beminnen wij elkaar als broeders. 0,10 Ontvangen van Mr.... een kleine bijrrh'op 24 - 4 - 13. 0,10 Om ons proces - kosten te dekken. 32,80 Onverschilligheid 't Is de zoetste voldoening op r-rdc; id kannen denken, dat men in al zijn openlijk doen en laten s!c^:.ü getracht heeft, de v, ereld, al ware 't maar n zierken, beter te kunnen maken, Eu ja, d.t zou moeten de betrachting uitmaken van al degenen, die 't wél meenen mei onzen tijd, met ons volk, met onze doeninge. Eilaas, lieden is 't maar al te dikwijls anders ge steld en behetrscht er een afgrijse lijke kwaa! onee wroe.crige eeuw. 't Is de onverschilligheid. Onverschilligheid van ouders over 't lot en de toekomst hunner kin deren onverschilligheid der over heid jegens hare onderdanen on verschilligheid van enkelen en ongelukkiglijk van velen over 't levenslot van hunne medemen- schen Overal, in alle vakken, in alle omstandigheden, in alle bijzonder heden des levens treft men onver schilligen aan van die menschen, die enkel op de lippen hebben Wat kan 't mij schelen, dat 't zus of zoo' gaat en die, wijl ze zelf een plantenleven leiden, niet bemerken willen wat kwaad ze stichten rondom hen en wat goeds zii verzuimen. Ze. lever) lijk de planten, maar ook als poppen.... zonder hersens, zonder gevoel, zon der wil, ja, zelfs zonder zelfstandig heid. Van zulk een volk verlos ons, HeereL... Zulke menschen zijn de oorzaak, dat de strijd, dien we op onze da gen te voeren hebben tegen het zedelijke verval der maatschappij, zoó'n hevige tegenkantingen ont moet. Zulke menschen zijn de oor zaak, dat de mensch zijn eigen niet meer kan bemeesteren en zoo ge willig luistert naar slechten raad Zulke menschen zijn de oorzaak, dat er zoo weinig gehoor geleend wordt aan het woord Gods en dat er aan dit goedig woord zooveel bittere hoon wordt toegekend. Zul ke menschen, indien ze zelf nog gelooven en zedelijk gevoel bezit ten, zullen allengskens zoo diep geraken, dat ze hun geloof en hun eergevoel verliezen, zonder dat ze 't zelf weten, willen of gewaar worden. Die menschen zijn ook nog de groote schuld van het gevaar, dat het wezen van heel ons volk al zoolang bedreigt. Een stam, die zijnen ondergang nabij scheen, moest gered worden uit het gesta dig ingrijpen van een rusteloozen opsiorpenden vijand en niet min der uit de nog gevaarlijker onbe wustheid ervan, of wanhoop aan eigene lotsbestemming. De onver- schilligaards nu zijn de schuld, dat men ons het billijk recht ont zegt, dat we niet verkrijgen dat we reeds zoolang verzuchtend vra gen en eischen de herwording van ons heerlijke, godsdienstige Vlaanderen... Of denkt ge misschien, gij on- verschiliigaards, dat onze tijd uwe werking niet noodig heeft Zijt ge dan onbewust van eigentoestand? Weet ge dan niet, dat onze tijd een tijd is van luchthartig voortle ven en verkeerd genieten, van benauwende wanhoop zelfs en bange vertwijfeling, een tijd van roepen en smeeken om verbetering, vooruitgang, rechtvaardigheid Wordt toch om Gods wil bewust van uwe onverschilligheid en houdt op met zeggen Wat kan me dit of dat schelen?» 't Is geen doen of geen taai van een waren katho liek of van een echtgeaarden Vla ming. 't Is geen spreken Van hem, die zijne gexofsprinciepen, zijn land en \o!k met kart en ziel ver kleefd is. Wie onverschillig is, geeft wapenen in de handen zijner vijan den en helpt strijden tegen zijn eigen volk, tegen zijnen godsdienst, tegen zijne familie, tegen zijn landt" Daarom toch, katholieke Vlamin gen, laat u niet meesleepen door de onverschilligheid, gelijk op welk gebied. Als men u vraagt of ge katholiek zijt, steekt dan maar fier het hoofd op en zegt IK HEB DIE EER...» en als men u vraagt of ge Vlaming zijt, roept dan ins gelijks voor elk die 't hooren wil IK HEB DIE EER!... Zco gij u dan met het woord, begaafd eelt, spaart dit woord niet, maar \erdcdigt wat u heilig is, zco ge de penne machtig zijt, schrijft uwe princiepen neer en bewijst hoe schccn cnedel, machtig en rijk ze rijn ucr u en gansch het volk. Snijdt algelijk en eensgezind laat zien dat gij minnen zijt met wils kracht en karakterblijft standvas tig strijdt uit al uwe krachten tot bihtud uwer partij strijdt voor al wat recht is strijdt voor uw volk, stii,'dt\ccr rijn leven 1 Dan eerst zult gij geen planten leven meer lijden, maar uw plicht doen dan eerst zuit gij werken voor uw eigen geluk en voor 't geluk en 't welzijn der lieele sa menleving. REMI DE ROECK. Zeer woeiige meeting in de Ficra Een Hollandsche Jood in 't spel Als een staaltje voor de man nen van Aalst'' van den strijdlust die bij de katholieken op andere plaatsen heerscht, deelen wij het verslag van cene katholieke tcge- sprekelijk; meet'ng mede van Zon- uag, 27 April te Merxem. Aan het bureel namen plaats De vrienden Felix Seghers, Stan deCIerck,AI- fons Van Tichel, Stan De Roover, Charel D' Hanschotter, Rik Van Geffelen, Frans Cantrijn, Frans De Bie, Louis Van Ostayen, Rik Van Staeyen, Pol Van Hombeeck, Jules Dennissen, Jozef Van Geffelen, Pier Laureysen. Inleidend Woord van Felix Seghers Nogmaals zit de vriend Felix, de wakkere, de onvermoeibare, de echte type van den studiekringer de vergadering voor en leidt op handige wijze en zeer gemakkelijk zelf:de vergadering. Hij steunt er vooral op dat de werkstaking van 1913 van historische beteekenis is en dat het juist daarom is, én daar om alleen, dat wij er aan gehou den hebben deze nieuwe meeting,de 3* in zes weken lijds, te beleggen. Heer de Broquevike legde op 12" Maart eene verklaring af die niet in den smaak viel onzer tegen strevers en die om die verklaring de algemeene uithongering uitrie pen hij herhaalde op 16 en 17 April zijne verklaring van 12 Maart, en wel wonder, dezelfde verklaring die de socialisten als voorwendsel hadden genomen om de algemee ne werkstaking uit te roepen, juist diezelfde verklaring wenden zij aan om de staking terug in te trekken. Is het niet kolossaal 7 Is het niet het schoonste bewijs dat de staking volkomen nutteloos ist geweest en het werkende volk op eene ellen dige wijze is bedrogen Tk meen daardoor genoeg te heb ben gezegd en te kunnen overgaan tot de eigenlijke vergaderingik verleen het woord aan den wak keren vriend Aifons Van Tichel studiekringer. Aanspraak van Aifons Van Tichel Van de eigenlijke politieke kwes tie ga ik niet ai te veel zeggen, dat laat ik over aan mijn goeden vriend Stan De Clerck. Ik wil u eigenlijk doen beseffen, doen be grijpen hoe doodnoodig het is de menschen door eigen ontwikkeling en zelfstudie een beter inzien in hun wezenlijke belangen te doen verkrijgen. Aan dat groo sche volks gezinde werk bij intnemendheid, werkt nu sinds haast 6 jaar, steeds regelmatig onze sociale studiekring. Wij hebten verleden keer op onze meeting zoovele /domme en dom me onderbrekingen gehad, welke bewezen hoe zeer die onderbrekers het van noode hadden eerst enkele jaren azaken in 't riidceren \oor- aleer zich te w en in openbare bespreking, waai loer zij door hun ne dwaze bem iïngen de partij

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 2