die ze vertegenwoordigen, in zulk belachelijk daglicht stellen, zooals het geval is geweest met de fa meuze uitkramerijen van heer La- rochc. Gelach. Ik hoop dan ook dat zij die willcr, tegenspreken, het zullen doen op "eene ernstige, se- r eusc wijze, en zich niet zullen in laten ir.ct hunne gewone kinder achtigheden Ge liegtge zijt ne leugenaar; ge liegt, en nog eens ge liegt, wat enkel doet veronder stellen dat wij met eenen grooten stommerik te doen hebben. Een enkel woord wil ik zeggen aan gaande het huidige conflict; de socialisten hebben luin geweld ge zet tegen de grondwettelijke instel lingen van het land zij hebben door machtsmisbruik een aanslag willen plegen op het parlementaire leven lieerde Broqueville heeft dien aan slag afgeweerd en hij met gansch zijne meerderheid is op prachtig zegepralende wijze uit den strijd gekomen. Hulde zij hem. Geest- uriftige en langdurige toejuichin gen. Reda van Stan De Roover Na'de filosofische rede van den ver kleefden vriend en studiekringer •Alfons Van Tichel, is de beurt aan onzen kranigen werker, voorzeker wel aan een man met de daad, aan onzen voorbeeldigen coopera- teur, vriend Stan De Roover. Hij maakt het historiek van de sta king. Op 2" Juni's avonds waren het voor die mannen.... boonen ze gingen seffens in werkstaking maar de boonen waren nog niet gescholen ze wachten nog tot November maar toen moesten ze nog geplant worden. Op 14 April konden ze niet meer wachten en in plaats van versche boonen kocht Terwagne voor 45003 frank opge legde boonen, zoodat de socialisten niets meer moesten doen dan boo nen eten. Op 30 Juni werd de staking op 14 April vastgesteld doch ze wil den eerst eéne verklaring van AT de Broqueville. Deze herhaalde wat hij reeds in Januari had gezegd. Wij willen het kiesstelsel voor de gemeenten en\ voor de provincie besprekdn maar wij geven geene grondswetsherziening. Over die verklaring waren de roode heeren fel verbolgd, niet de gewone men- schen, want daarin stellen deze zoo veel belang niet. In alle geval de staking werd onherroepelijk tegen 14 April uitgeroepen op 16 en 17 April herhaalde de hoordminister juist wat hij op 12 Maart en in Januari- had gezegd en nu klampen de socialisten zich aan diezelfde verklaring vast om de staking in te trekken. De katholieke regeering heeft niets, volstrekt niets toege geven, omdat zij niet kon of mocht toegeven de socialisten hebben door hunne staking niets, absoluut niets gewonnen zij hebben ons, werkende klasse, gansch nutteloos, om hunne grillen, in de armoede willen dompelen doch wij zijn jvrije werkers, wij hebben geluis terd naar onzer, gezonden zin en j. nu oi k brengen wij hulde aan on ze volkslievende regeering en aan ons vrijheidslievende volk. leven dige en geestdriftige toejuichingen) Er springt een duiveltje uil zijn kasken Opeens springt er een k'cin zwa.t ventje rechthij was fci cp zijn teen getrapt hij vroeg eerst, dan verlangde hij, dan eischte hij, dan bevool hij dut wij hem het woord zouden geven. Zoo gaat echter bij ons, vrije mannen, de vliegerd niet op. Felix Seghers stond recht en zegde Wij heb ben besloten eerst de Katholieken te laten spreken en dan de beurt te geven aan de tegenstrevers. Eerst zal Stan De Clerck spreken en dan zullen-wij het woord verleenen aan de tegenpartij. Is uat aangenomen vroeg Fe lix ja, knikten of riepen de hee ren der roode dwingelandijpartij. Goed, zei de voorzitter der verga dering, dan verleen ik het woord aan onzen vriend Stan De Clerck. Roskamming door Stan De Clerck Stan De Clerck is gewoon een kat eene kat te noemen en een socialist een socialist. Zondag was hij in vlammendcn strijdlust en deed de roode kopstukken dansen van koleire. Wie' heeft er gewonnen, zoo vroeg spreker en wat is er gewonnen? De zege hoort ons, roept hij uit. Woensdag 23 April schreef Vooruit dat de dagorde Masson, die de letterlijke verklaring van de katholieke regecring goedkeurde, velen der socialisten om den bij- langen niet beviel. De dagorde Masson werd niet gestemd maar wel de dagorde Liebaert die bo vendien al de verklaringen betref fende de kwestie deed goedkeuren en eene formeele veroordeeling uit sprak over de politieke werksta king. Het is die katholieke dagor de gansch ten gunste der regee ring, welk met overgroote meer- derneid werd aangenomen. Welnu, zulke neerlaag bazuinen de socia listen uit als zijnde voor hen eene overwinning, en er worden snullen gevonden, zoo archidom dat ze toch die bittere pil slikken. 3JÜ afgevaardigden van 't Wa lenland waren op 't congres erg misnoegdover desocialistische doen wijze en stemden de voortzetting der staking welnu 2 dagen l&ter schreef Destrée, dat die blazers van den haat, uit de partij moeten ge sloten worden. Zoo verstaan die heeren de vrijheid Tot hiertoe werd nog geen enkel kopstuk ge vonden van de socialisten, geen enkel in gansch het land, die zelf heeft meeges aakt zij jagen ande ren in den strijd maar blijven zelf buiten schot. Zij laien hunne kinde ren naar den onbekenden vreemden wegvoeren, maar nooit vond men bij die verbannen kinderen, de kinderen van een rood volksverte genwoordiger, het zijn de arme Kinderen die door die roode drij vers schandig worden uitgebuit. De moeders die hun kinderen af staan, zijn geene moeders de na tuur zelve komt tegen die akelige komedie in opstand de wildste en wreedste dieren gedoogen niet dat hunne jongen van hunne zijde wor den ontvoerd het zijn enkel de socialistische ouders die zulke af schuwelijke daad tegen de natuur laten gebeuren. De gansche zaal staat r.u eens in geestdriftige vervoering, dan in heilige verontwaardiging/ daarna opnieuw ontstaat een onstuimig'ge- jufce', zoo onweerstaanbaar, zoo overweldigend, dat de muien der zaal dreunen de socialisten staan razend in stomme verwondering die onverwinnelijke geestdrift aan te staren. Het woord was hun reeds uitdrukkelijk beloofd, doch dat ging die heeren niet een vreemde jood, een Hollander sprong naar liet verhoog, eischte dat Stan De Clerk afzag van 't woord enwildc zelf beginnen te spreken. Maar het was andere peper. Als een poep- keri vloog die vreemde Hollander van het verhoog een troep socialis ten van de stad wilde het bureel stormenderhand innemen, maar ze beukten tegen een levenden, onver- zet haren muur van de studiekrin gers; Allen vlogen in de zaal te rug en de studiekringers bleven zegevierend op het slagveld. De policie ontruimde de zaal en toen ontstond inliet café een getwist, een gekef, een gekijf dat hooren en zien verging. Onze mannen ver dedigden zich dapper, meesterlijk ja echt bewondtrwaardig. Wij bren gen hulde aan den ouden kampioen heer schepene Roosens, aan den onvermoeibaren Louis Roosens, aan onze kranige, fiere, karaktervolle studiekringers, den Victor, de Louis, de Vic, de Jules,de drij Rik ken, de Stannen, de Fonsen, de Fclixcn, dc Pclrus&cii, -dc Lm iel, de Charels, den Evarist, den Gus- taaf, de Jet, de Alois, de Frans, kortom al onze mannen zonder onderscheid. Dierbare vrienden van den Stu diekring, hulde en bewondering worden u, hier in Merxem, maar ook in Antwerpen algemeen en ruimschoots toegeworpen Redevoering van heer Fr. Cantrijn Een honderdtal katholieken zijn terug in de zaal gekomen en voor die kleine maar aandachtige schaar spreekt heer Cantrijn nog eene heerlijke voordracht uit. Hij steunt vooral op de goddeloosheid van het socialisme, op zijne hatelijke dwingelandij. Hij doet een beroep op den strijdlust van iederen ka tholiek, die zijn vaderland, zijn taal en zijne familie lief heeft en ein digt met eene prachtige slotrede, de Katholieken aanzettend, zegepra lend hun weg ie vervorderen. Herhaaldelijk wordt spreker toe gejuicht en op 't laatste hartelijk geluk gewenscht. Vriend FeKx Seghers in uiterst wel gekozen bewoordingen bedankt lieer Cantrijn, de honderdc katho lieken die immer en altijd zoo trouw onzen oproep beantwoorden en eindigt met den kreet Leven de katholieke werkers van Merxem In de beste stemming eindigt deze woelige, deze onvergetelijke ver gadering. Studiekringers, meer dan ooit gewerkt en gewrocht om uwe ge dachten glorievol te doen triom- feeren Da Stemrecht Kwestie Een paar nummers geleden, heeft Rechtuit - deze belangrijke Kw es tie reeds aangeraakt. Nu het gou vernement ïeslo'.en heeft eene ko- miicein ie stellen om deze kwes tie groiuie ,e bestuuteren our.k. nu ons dal onze medeburgers er alle belang bij hebben hun eigen oordeel voor te bereiden door eene grondige studie. Niet genoeg kan men herhalen dat er nier een groot onderscheid dient gemaakt te worden. Immers er is veel spraak van eenmaking der kieswetten. Door die eenma king verstaan vele menschen dat de wet die de kamer kiezingen zou regelen ook dezelfde zou zijn voor ue Senaat- Provincie- en Ge meente kiezingen. En daar liet eene principiCele dwaling, immers: De kamer is eene wetgevende macht en maakt wetten die door 'eenie der moeten nageleefd werden dus iedereen moet hier evenveel te zeg gen hebben. Heer valt nogmaals een onderscheid te maken zooals De Dageraad.» schreef, de oude ren zouuen, gezien hunne onder vinding meer moeten le zeggen hebben dan de jongeren ten tweeden, de huisvaders die kinde ren hebben, wiens kinderen' bij gevolg, zullen onderworpen zijn aan de school- en krijgswetten moe ten een wapen bezitten om het recht dezer kinderen te doen gei den, en moeten meer te zeggen hebden dan kinderlooze ouders en jongelingen Dezuivcre Rechtvaar digheid eischt zulks, dus weg met een man een stem zelfs in de ka- merkiezingen. Een Stelsel Welk stelsel zou men kunnen voorstaan dat de rechten van een ieder zou in acht nemen en geen macht aan 't geld zou toekennen Immers 't geld heeft machten in vloed door zijn eigen kracht. Hier loopen d:gedachten uitren 1" Alleman eén stem, vrouwen en mannen. 2° Alleman één stem, vroéwen en mannen, een bijgevoegde stem voor den vader. 3° Alleman één stem, vrouwen en mannen ook al de kinderen van af 7 jaar, doch zooals voor andere rechten, wordt het kiesrecht der kinderen door den vader of de voogden uitgevoerd tot hunne meerderjarigheid. Dit laatste stel sel zou het zuiver stemrecht zijn. Wij onderwerpen deze stelsels aan het oordeel onzer en hopen dat wij, bij middel van briefwlsse ling, hun gedacht zullen te weten komen en zoo eene geredeneerde studie hekomen die ons tot een rechtvaardig stelsel zou voeren. Om de gedachten wat uit te zet ten, laten w j i !i:: aftikt! v.il- gen verschenen in den Dageraad over deze kwesiie. CUSTOLIPÉ

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 3