rvtftfM i A CACAO SECHAUD et PILS Melkchocolade DRiNKT Monsier-J aan 0,10 fr. aan 0.50 fr. L aan 1.15 fr. 2 aan 2,15 fr. 4 fr. voor 1 kilc Montruez is het beste merk voor Lcver.sverzekci ing-Maatrcf ar pij ANTVERPIA Maatschappelijk kapitaal 5.000.000 fr. gansch volstort. Reserve 7.503.000 franks Kapitalen van 40 tol 5000 franks betaalbaar bij bepaalden ouderdom en bij overlijden, ir.et wckeliiksche, maandelijksche en jaarlijksche pre- miiSn. Weduwen-pensioen aan 10 centie men per week. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het kantoor te St-MARIA- BURG. Men vraagt Agenten in alle streken en dorpen. Bestuurder te spreken van 10 tot 12 u. behalve den Dinsdag en Za terdag Huis E. Van Nuffel-Scheariincx Kapcllestraat, 1 en 3, AALST Hoek der St. Vincentiusstraat en Moorselbesn, MIJLBEEK Handel in Vreemde en Inlandsche Vleeschwaren Specialiteit van gekookte hespen Inlandsch n Vrmeemde Bijzondere prijzen voor gestichten Hotels en winkeliers. Vraagt den prijs-courant. Groot en kleinhandel in Specerijen Depot der -STERRE ZEER. THE BUTTER EC0N0MISER vermindert den prijsder boter met de helft. Dit toestel brengt in eenige minuten één kilo aangename ;aan- boter vcort, meteen halve kilo ge wone boter en een halve liter verschc ntelk' e Is te krop in de grootste magazijnen. Prijs 15 Frank het volledig toestel Burgerlijke Maatschappij THE BITTER ECONOMISER - HOBOKEN-mj-ANTWERPEN Naamlooze Maatschappij Bank van S e IVkriaburg Kapitaal fr. IO.OOO.OCO LEENING VAN ALLE. SOMMEN zoo groote als kleine, op hypotheek of vasten waarborg met of zonder afkorting en in.rjst. AANKOOP VAN LOTEN EN ANDERE FONDSEN op Cimptantof op crcditt aan zeer voordeelige voorwaarden, voorschot op loten, fondsen en onverschencn intrestcoupons. Uitwisseling van Coupons. Inning van gcn.cn cn uitenen icn cheques en credictbrieven zoowel in Belgiëals in andere landen Verhuring van brandkasten. VERKOOP VAN HUIZEN, VILLA'S EN BOUWGRONDEN met gemak van betaling en leening van gelden om te bouwen. Verhuring van h lizen en villa's Foiiiiek bulletijn De formidabele, algemeene vreilelieSLr.de staking is dus geëin digd, op korten lijd, gelijk alle ge zonde menschen het üan ook voor zien hebben, t Is voor de socia listen een ontgoocheling geweesi, iets wat sommige leiders als V....- dervelde en Huysmans wel voorzien hadden. Een correspondent van het Parijsch blad - De Figaro schrijft dit heel wel en duidelijk met te zeggen dat de uitslag oer staking een persooniijk succes is voor Var.- dervelde, omdat hij tegen de sta king gestemd had. De socialistische afgevaardigde Pepin zegde ook heel te recht aan zijne ongeduldig wach tende mannen dat ze ternauwer nood watmerr dan niemandal ha i- den bekomen, 't Heeft er ook op het congres der socialisten niet zoowel gegaan dan men zich zou kunnen1 inbeelden, bij de bespre king voor den uitslag en het beslis sen van de herneming van den arbeid. Onder andere kameraad Thonet zegde gij de volks vertegenwoordigers liadt eerst en vooral het Congres moeten raad plegen. Gij hebt eene eerste fout begaan met de dagorde Masson >t>te stemmen, en eene ande re fout door onze beweging tegen te houden Gezel Robyn is ook slecht gezindEr was besloten, zegt hij, dat wij tot het uiterste zouden gaan, en er is bepaald niets ernstigs bekomen. Korlom, er is vrij wat gekrakeel tusschen de roode mannen, en 't zal nog haarken - pluk worden tusschen de cartellisten. Nu de comedie uit is, zullen ze malkaar de waarheid nog eens zeggen. Wij, katholieken verliezen niets met te wachten, wij zullen toezien en nog menig aan genaam uurtje beieven. Voor de katholieken is de op lossing wat ze moest zijn. G- 'ote uitheemsche bladen o. a. de Ti n- es brongen hulde aan de Belgische Regeering die de staatkundige waar digheid heeft weten te handhaven. Het samenstellen der commissie voor het bestudeeren derevenredl- vertegenwoórdiging voor de pro vincie- ne gemeenteraden was reeds voor de staking door minister de Broqueville toegegeven, de minis- heelt hier niets in dees verklaring gewijzigd en al het lawaai en ge- poch der cartellisten ligt geplet. Men pocht met de dagorde Mas son en schreeuwt het over huis en dak dat Masson de man is ge weest die de zaak opgelost heeft. Een kleine citatie uit de Anra- les parlenvairèszullen volstaan om daar kort en goed op te ant woorden. Ziehier M' de Voorzitter. Zoodus zijt gij tevreden met de dagorde Lie- barnt. Mijnheer Masson V M' Masson. Ja, Mijnheer de Voorzitter. In afwachting stijgt onze katho liek.' Regeering in aansien door hare kranige houding, en groeit ook gewis het katholieke leger merke lijk aan. STEVEN. Van de Christene Vrouwen Het Secretariaat der Kristen Vr.k- Veeenigingen is reeds begonnen de vrouwenorganisatie in te studeeren. Eerst zaaien en dan maaien. Onder die leuze zijn wij reeds be gonnen met het maandschrift VROUWENBEWtUlMJ te ver spreiden. HET ABONNEMENT KOST 1 fr. 's JAARS. Alle vrouwen en meisjes die op de hoogte onzer huidige tijdsom standigheden willen geraken en mee werken tot godsdienstige opbeuring en zedelijke verheffing vanhun volk, moeten het als een plicht aanzien dit maandschrift Vrouwenbewc- gng te LEZEN en te VERSPREI- Door vakorganisatie en onderlin- gen bijstand, hopen we de vrouw maatschappelijk op te leiden en persoonlijke lotsverbetering te hel pen bekomen. TE HUREN TE HUREN PLAATS UWE RECLAMEN IN RECHTUIT IN ALLES VOORBEHOUDEN aan hst huis P BRUWIERE- D'HOOGHE N ieuwwa»»cherlj cn Verwerlj BRUSSEL Opening eener Succursaal te AALST Kapellestraat. 5 Bestellingen worden van nu aanvaard. Leest cn verspreidt RECHTUIT IN ALLES* Drukk. DcSto-mk'.ok

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Rechtuit | 1913 | | pagina 4