AKTIE C. E. M.O.V. thm® mn mm Uitgave van de vzw Centrum voor de Middengroepen. Zelfstandigen en Kaderpersoneel. Grote Markt 4 - 9300 Aalst - tel. 053/21.45.63. Verantwoordelijke uitgever: Herman De Vos, Pontstraat 73 - 9300 Aalst. Maandbiad - 2e jaargang - nr. 1 - juli 1980 De Belgische tuinbouwers beleven een uiterst moeilijke tijd door de konkurrentie vanuit het buitenland. In Nederland, dus op niet meer dan 100 km van hier, is het mogelijk goedkoper te produceren dank zij een hogere financiële tussenkomst van overheidswege. Zo kunnen de tuiniers - serrekwekers rekenen op een goedkopere energielevering (1,85 fr per m3 aardgas goedkoper dan bij ons). Dit werkt concurrentievervalsend. Waar men aan structureel-zieke bedrijven zoals aan Marie Thumas 500 miljoen zou willen besteden, kan ditzelfde bedrag niet gevonden worden om aan familiaal goed geleide tuin bouwbedrijven een even noodzakelijke steun te geven. Er bestaan gevallen van kwekers die een lening moeten aangaan om hun belasting te betalen. Men zegt dat veel faillissementen op komst zijn. De nationale protestdag van de Belgische Boerenbond op 19 juni te Antwerpen had alle betekenis. Café interieur 'T LAND VAN RIEM is een begrip geworden te Aalst... en de naam "Land van Riem" dekt zowel een knap lokaal als een geliefde en succesvolle beweging. U die deze centrumbeweging met genegenheid volgt, vragen wij steun voor ons "Land van Riem". We hebben geld nodig om onze initiatieven te verme nigvuldigen, onze vergaderzaal in te richten en ons blad groter te maken. Wij zijn U dankbaar indien U met een bijdrage naar eigen keuze (hoe klein ook) de lijst van onze steunende leden en ereleden wilt vervoegen. Dit sympathiegebaar zal ons erg plezier doen! Met een geldelijke bijdrage kunnen wij ons initiatief voortzetten! Uw bijdrage is welkom op onze rekeningen van de v.z.w.: 122-6202112-86 bij Algemeen Beroepskrediet Zetel: Dirk Martensstraat 67, Aalst. 124-3400974-72 bij Oostvlaams Beroepskrediet Ze tel: Keizerlijk Plein 4, Aalst. 737-1012009-51 bij Raïffeisenkas Zetel: Onze Lieve- Vrouwplein 2, Aalst Centrum voor Middenstandsopleiding en -volmaking erkend door het Ministerie van Middenstand Wijngaardveid. 9 De Bruwaan. 1 9300 AALST 9700 OUDENAARDE Tel. 053 70 40 60 Tel. 055 31 65 44 Middenstandsopleiding in alle ambachtelijke beroepen. Ondernemersopleiding voor intellectuele beroepen verzekeringsmakelaar, bedrijfsboeknouder, belastingsconsulent. Voortgezette vorming (volmaking) het belangrijkste instituut in Vlaanderen voor de bijscholing van zelfstandigen en kaderleden. Specialisaties erkend labo voor brandertechniek (Volksgezondheid) - voorbereiding op de toepassing van het nieuw technisch reglement voor electriciens (Econ. Zaken) Inlichtingen over de toepassing van de vestigingsreglementering. Algemene Direktie K. DETROYER.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

't Land van Riem | 1980 | | pagina 1