Giften in natura Nummer 225 36 Jaargang Belgie. 9 Oktober 1926 Men verzoekt ons te melden dat de Kanholieke Asoociatie niets te zien heeft met het uitgeven var. 't VERGIF. NE CLICHÉ 20 op 20 door Robert. 'N BOEKSKEN Ticket Meu- rice van in den tijd van 't, Land juweel door champetter 13. E CONTRIBUTIEBILLET verhoogd met 'n winst van 24 duizend frank door M. Georges. Merci Hoe rijmt men dat te zaam STEUNFONDS. Sarcastisch blad ten diensteder goede zaak. verschijnende dagelijks, volgens aanvraag, in eene verschillende stad of gemeente. Abonnementsprijs EEN JAAR30 Fr. Opstelraad ADRES Telkens de laatste verblijfplaats. Het nummer bij onze verkoopers 15 centiemen. Met oadergetetkende artikels worden opgenomen, doch onder verantwoordelijkheid van den inzender. SE. Red. D'as woar En da, ver de goei reden dammen her nooit ni gevraagd 'n hebben. Wij hebben I.owenstein en zijn dolars mee voor twee jaar. Dat zal 't goevernement lieren dienen mensj zijn stelsel aan 'n kloksken t' hangen. Der 'n mankeert na mor een dingen ni meer, als dat de association liberale, ook zou laten weten alsdat z'in 't vergif nix te zien 'n heeft, dan waart kompleet. Volgens de I.iberaal komt 't vergif van de Katholieken. volgens de Katholieke Associatie 'n komt het er niet van. Zou 't somwijlen van de I'ronters niet komen, die kerels worden erin gerust gelaten, en 'n mogen toch hun eigen zeiven niet aanpakken. Hoe 't is ofte niet, 'ne spiritueelen. fermen en oprechten platte» Aalste- naar, keurt zekken soorten goed. Bijzonderlijk de liberalen. Niettegenstaande dat zij e pak mee krijgen, zenden z'ons e mantfiek po- tret van hunnen premier, aan de re productie van hei welk wij onze 4e bladzijde volgaarne afstaan. 't ls op 'n zeer gelijkende wijze ge trokken uit Onze groetvan voor gaande week, en is omlijst van nen leefdigen kader kandidaten wor dal de memelen in zitten, om te vermij den dat de dikke milraljeus hem In den rug zou pakken. De Redaktie. Overgebracht fr. 322,32 Omdat Loor de Padde op d'Hoog- strate kwam buitengeloopen met zijn broek in zijn handen 0,50 Omdat er rechtover zijn deur een groenselkarreken stond mee 'n belle op 0,50 En omdat en uitriep 'k Meende dat 't Madam Scheiresliep was met haar groen o,50 Omdat ik vergat te zeggen dat Sooi op zijn vertrek zat o,50 Omdat ze zeggen dat de Gerant van 't feestpaleis 'nen zwetser es 1,00 Omdat jaloezeriken beweren dat 't 'nen Duitsch is 1,00 Ze willen hebben dat Robert hem genoemd heeft ifoo Omdat dienen nieuwen lokaalhou der werkt of kortelings gaat werken in n' huiveiterij als hem tijd overschiet 1,00 Over te dragen fr. 328,52

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

't Vergif | 1926 | | pagina 1