Biljartdemonstratie Stad Aalst organiseert milieuenquête Aantrekkelijke uitbreiding van columbarium op Aalsters kerkhof SP-Barbecue te Nieuwerkerken «Voor Alien»' - 25 juni 1993 - 15 Dezelfde dag organiseerde Marc Galle met de Aalsterse biljartfederatie een demon- stratietornooi in de Kozen- club. Vrij spel. Schepen Ro ger D'Hondt speelde er een partijtje tegen Corneel de Rouck, reeds meerdere jaren voorzitter van de Denders treek. Halfweg nam Mare Galle de keu van Corneel over. Trek pleister was eveneens Minis ter Freddy Willockx lid van de Sint-Niklase Biljartacademie en eerste klasse speler. Wil lockx speelde tegen Herman Schollaert een verdienstelijk speler uit Aalst die een jaren lange ervaring heeft als eerste klasser in het vrij spel, band stoten en driebanden. Het hoogtepunt was ongetwij feld de wedstrijd tussen Aal- stenaar en Europees kampi oen Peter De Backer en Mi chel Mens, lid van de B.C. Eli te Lier, die behoort tot de top van de Belgische biljartwe reld. Het tornooi werd afgerond met een huldiging van Peter De Backer door Schepen Ro ger D'Hondt, Mare Galle en Freddy Willockx. En tenslotte... zondag 27 juni neemt de schepen van sport deel aan de Olympic Day Run te Brussel. Overeenkomstig het milie uconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Aalst heeft de stad o.a. de verbintenis aangegaan tijdens de duur van het conve nant (5 jaar) de beschikbare gegevens over het milieu en de natuur op haar grondge bied te inventariseren en een grondig onderzoek uit te voe ren naar de staat ervan. De inventaris staat in functie van een geïntegreerd syste matisch en planmatig ge meentelijk milieubeleid. Het verzamelen van de gegevens moet het mogelijk maken om een overzicht te krijgen van de bestaande lokale milieutoe stand. Op basis daarvan kun nen er reëele knelpunten aan geduid worden waarop het beleid dan kan worden afge stemd. Het College van Burgemees ter en Schepenen gaf de op dracht voor de opmaak van een milieuinventarisatie- en -evaluatiestudie toe te wijzen aan het milieustudiebureau Esher. Een van de eerste taken van Esher omvat de verwerking van een milieuenquête. De in houd van de enquête werd in onderling overleg door Esher en de schepen van leefmilieu Dirk De Meerleer bepaald. De stad staat in voor het druk werk en de verspreiding van de formulieren bij alle gezin nen in Groot Aalst. De persoonlijke mening en ervaringen van de bevolking op gebied van de natuur en het milieu zijn een belangrijke bron van informatie. De vragen zijn nogal uiteenlo pend van aard. Zij werden volgens thema gerangschikt, gaande van lucht, water en ge luid over het lokale milieube leid en het persoonlijk milie ubewustzijn. Bij elke vraag zijn er verschillende keuze mogelijkheden. De vragenlijst blijft anoniem. Enkel de staat en deelge meente wordt vermeld zodat de eventuele aangeklaagde hinder achteraf kan gelokali seerd worden. De vragenlijst kan tot 30 juni terugbezorgd worden door het formulier in de bijhorende voorgedrukte omslag te ste ken en die te posten. De omslag moet niet gefran keerd worden. De verzen dingskosten worden betaald door de stad. Mensen die deze vragenlijst niet hebben ontvangen kun nen steeds voor een nieuw ex emplaar terecht bij de dienst leefmilieu, Grote Markt 3 te Aalst. Dirk DE MEERLEER SGB Hofstade Zondag 11. was het verzame ling geblazen voor de koffie tafel voor senioren (derde leeftijd). Om 14.30 uur werden de aan wezigen begroet met koffie en gebak. Daarna volgde er een toespraak door OCMW-voor- zitter Eddy DIERICKX over de bouw van serviceflats te Hofstade op de wijk Kareelo- ven. Nadien was er bakschie- ten voor de vrouwen en kaar ten voor de mannen. De uitslag van de bakschieting was na een spannende wed strijd als volgt: 1. Marina CREUTZ 560 2. An. DE DECKER 410 3. Rachel TRIEST '370 4. M. BLANCHAERT 340 5. M. V.D. SCHUEREN 340 Na dit alles keerden onze le den opgezet naar huis met als afspraak tot volgende maal. Nieuws uit Herdersem Op vrijdag 11 juni 1993 was de SP-afdeling Herdersem ge lukkig. Het café Klein Dorp, tevens het lokaal van de SP- afdeling Herdersem werd of ficieel geopend, nadat het vol ledig was verwoest door een felle brand. De uitbaters Linda en Wil liam mochten heel wat promi nenten verwelkomen tijdens de openingsavond, waaron der Europees Parlementslid Mare GALLE, de schepenen Dirk DE MEERLEER, Pa trick DE SMEDT, Gracienne VAN NIEUWENBORGH, OCMW-Voorzitter Eddy DIERICKX en gemeente raadsleden Maurice BAR- REZ en Jan DE BREUC- KER, en vele sympathisan ten. De uitbaters Linda en William en de SP-afdeling Herdersem danken langs de ze weg de kameraden en sym pathisanten voor hun massale opkomst. Zitdag Bond Moyson te Herdersem In het café Klein Dorp, Ka pelleommegang 10 te Herder sem kan men elke dinsdag te recht tussen 11.30 u. en 12.30 u. voor de zitdag gehouden door Bond Moyson. Het stadsbestuur is bijzonder opgetogen met het werk dat een ploeg van een 14-tal leer ling-metsers van de dienst herscholing van de VDAB, onder de leiding van de in structeurs Maes en Kiekens presteerden i.v.m. de noodza kelijke uitbreiding van het co lumbarium. Op één maand tijd slaagden zij er in de afzon derlijke bouwelementen om te vormen tot een aantrekke lijk architectonisch geheel. Tegenover de bestaande nis- wanden werd een halfcirkel vormige structuur gemetst, met binnenin een rustpunt af geschermd van het toch wel druk ogende kerkhof daar- rond. Groenaanplanting en een kleine fontein moeten in de toekomst het geheel nog verf raaien. Men denkt er ook aan om in een later stadium alles te overkoepelen, zodat de nu nog afzonderlijke structuure lementen nog duidelijker een geheel gaan vormen. De capa citeit van het columbarium wordt door dit alles vermeer derd met tweehonderd bij komende urnenissen. Op 19 mei werd de laatste hand gelegd aan het metsel werk van de nieuwe wand. Schepen Doorns, ambtenaar van de Burgerlijke Stand en Schepen De Smedt van Open bare Werken en Patrimonium brachten een bezoek aan de werf en bedankten de cursis ten van de dienst herscholing. Ook Mevrouw De Poorter, di recteur van de Subregionale Tewerkstellingsdienst van de VDAB was aanwezig. Zij noemde dit een zinvol project en stelde dat steeds meer openbare besturen een be roep doen op de cursisten van de herscholing. De belang rijkste voorwaarde hierbij is dat het moet gaan over wer ken van beperkte omvang. Voor het stadsbestuur was vooral ook de financiële kant van de zaak interessant. Het ligt volgens Schepen P. De Smedt zeker niet in de bedoe ling om te concurreren tegen de privé-sector, wat niet wil zeggen dat voor werken van geringe aanvang in de toe komst mogelijkerwijze op nieuw zou kunnen samenge werkt worden met de dienst herscholing van de VDAB. De tweede «Barbecue» door onze plaatselijke afdeling ge organiseerd op zondag 12juni is uitstekend geslaagd. De positieve reacties en felici taties over het eten, zijn een stimulans om op de ingesla gen weg verder te gaan. Van de regen zijn wij gelukkig gespaard gebleven hoewel de nodige schikkingen waren ge troffen om alles op het droge te houden. Vanzelfsprekend danken wij alle vrienden die zijn komen tafelen. Uiteraard en in het bijzonder onze welgemeende dank aan alle helpers die op enigerlei wijze hebben meegeholpen aan het welslagen van onze barbecue. De verrassing van de dag was de uitslag van: «Het juiste ge wicht van de hesp - niemand kon het geloven maar net als verleden jaar heeft Marc Van der Schueren het juiste ge wicht geraden. Terecht was de algemene reactie «Hoe is dat nu mogelijk»?? trouwens, Mare kan het zelf niet gelo ven! en wie weet voor volgend jaar want drie maal is scheeps recht. Het juiste gewicht van de hesp was 6 kg 745. Een paar deelne mers hadden op 6 kg 740 ge tipt. Verscheidene (9) zaten met 6 kg 750 ook niet ver af. Er was er een met 6 kg 748 en een met 6 kg 749. Hieruit blijkt dat er nogal wat, vooral mannen, verstand hebben van hespen. Hoewel ereentje (Mireille De Potter) met 12 kg 500 nogal wat overmoedig is geweest. Allé vriend Mare, alleszins proficiat en doe zo voesj! Edgard HOOGHUYS

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 1993 | | pagina 15