J1 "Voor Allen" - 12 januari 2001 7 Oe bijzondere rol van de huisarts in de gezondheidszorg werd door de invoering van het globaal medisch dossier bevestigd. Het globaal medisch dossier dat door de huisarts wordt bijgehouden bevat belang rijke medische en socio-administratieve gegevens van de patiënt. Deze informatie op preventief en curatief (medische verzor ging gericht op het genezen van ziektes) vlak dient ter bevordering van een kwalita tieve zorgverlening en een doeltreffende organisatie van de geneeskundige verzor ging. Hoe ziet de toekomst er uit? Recent werd door de Nationale Commissie Geneesheren- Ziekenfondsen een principieel akkoord bereikt omtrent het invoeren van het globaal medisch dossier voor het geheel van de bevolking. Wat betekent dit concreet? De invoering van het systeem zal worden aangemoedigd door patiënten te belonen die er hun belangstelling voor uitdrukken. De huisarts ontvangt een aangepaste vergoe ding. Anders gezegd komt het hier op neer: een vermindering van het persoonlijk aandeel ten voordele van de patiënt. een honorarium voor de geaccrediteerde of erkende huisarts voor het beheer van het globaal medisch dos sier van de patiënt. een jaarlijkse basisvergoeding voor de geaccrediteer de huisarts. Dit honorarium is eenmaal per jaar aanrekenbaar ter gelegenheid: van een raadpleging of een huisbezoek voor de verzekerden van 75 jaar en ouder en ae chronisch zieken (zie hieronder). van een raadpleging voor alle verzekerden vanaf 60 jaar. van een raadpleging voor alle verzekerden vanaf 50 jaar (vanaf 1 mei 2001). van een raadpleging voor alle verzekerden ongeacht de leeftijd (vanaf 1 mei 2002). Dit honorarium bedraagt in het jaar 2001 513 bef. Remgeldvermindering Er wordt voorgesteld om een vermindering in het persoonlijk aandeel door te voeren van 30% voor: de raadplegingen van de huisarts en de huisbezoeken voor de verzeker den van 75 jaar en de chronisch zieken die een globaal medisch dossier aan hun huisarts toevertrouwen. de raadplegingen van de huisarts voor die verzekerden die een globaal medisch dossier aan hun huisarts hebben toevertrouwd. Met het oog op een stelselmatige uitbreiding van het sys teem naar de gehele bevolking toe wordt: met ingang van 1 mei 2001 het systeem van het glo baal medisch dossier opengesteld voor alle verzeker den van 50 jaar en ouder. met ingang van 1 mei 2002 wordt het stelsel openge steld voor de gehele bevolking. Voor het beheer van het globaal medisch dossier ont vangt de geaccrediteerde huisarts een jaarlijkse basisver- goeding. Voor 2001 bedraagt dit 5.000 bef per dos sier. Daarenboven ontvangt de geaccrediteerde of erkende huisarts een vergoeding voor het beheer van een globaal medisch dossier op uitdrukkelijk en vrijwillig verzoek van de patiënt. Dit verzoek bevindt zich in het globaal medisch dossier. onder huisbezoeken vallen tevens de bezoeken van de huisarts in: de rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.), de rustoorden voor bejaarden (R.O.B.), en de instellingen waar bejaarden, herstellenden of minderva- liden verblijven. De huisbezoeken tijdens de nacht, het weekend of op een feestdag vallen niet onder deze regeling. Belangrijk om weten De remgeldvermindering geldt bij alle huisartsen. U kan dus een andere huis arts raadplegen wanneer uw vertrouwde huisarts niet beschikbaar is. U mag op elk moment een andere huisarts vragen uw globaal medisch dossier te beheren. Voorwaarden om erkend te worden als chronisch zieke: X Aanspraak maken op een forfaitaire tussenkomst voor thuisverpleging (forfait B of C) gedurende 3 maanden. X Aanspraak maken op een kinébehandeling of fysiotherapiebehandeling (zware pathologie) gedurende 6 maanden. X Genieten van de bijzondere bijslag voor gehandicapte kinderen. X Voldoen aan de afhankelïjkheïdsvoorwaarden voor de toekenning van een integratietegemoetkoming voor gehandicapten (cat. Ill of IV). X Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan derden. X Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (cat. Ill of IV). X Genieten van een forfaitaire tegemoetkoming voor andermans hulp voor gerechtigden die een uitkering met gezinslast genieten. X Genieten van een verhoogde invaliditeits- of primaire arbeidsongeschikt heid wegens hulp aan derden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 7