Politiehervorming van start te Zottegem HOORZITTING BELEIDSVERKLARING 2001-2006 Carnavalfeest bij VFSG-Zottegem Stad Zottegem Dinsdag 13 februari 2001 om 19.45 uur Bevegemse Vijvers, Zwembadstraat - Zottegem Hopelijk zal de Zottegemse bevolking nu duidelijk zijn stem laten horen Het wordt alvast een primeur die niet te missen valt V "Voor Allen" - 9 februari 2001 13 De federale en gemeentelijke overheden hebben de op dracht te zorgen voor de vei ligheid van de burgers. Die opdracht heeft de laatste ja ren een aanzienlijke ontwik keling doorgemaakt, gezien de wijzigingen die de maat schappij heeft ondergaan. Er werd immers vastgesteld dat de huidige structuren niet meer geschikt zijn om hun talrijke opdrachten zo doel treffend mogelijk uit te voe ren. Daarbij kwam de ont dekking van de onthutsende misdrijven van Dutroux, die de samenleving in haar ge heel aan het denken heeft ge zet. De parlementaire onder zoekscommissie Dutroux- Nihoul heeft trouwens de ge breken aangetoond tussen de politiediensten, vooral op het vlak van het beheer van de informatie, de betrekkingen met de gerechtelijke overhe den en de samenwerking. Vandaar dat één van de aan bevelingen van deze commis sie de absolute noodzaak was om een geïntegreerde politie dienst met een tweeledige structuur op te zetten, t.t.z. op het federaal niveau en op het niveau van de politiezo- nes. In de regio Zottegem kwam een politiezone tot stand met de gemeenten Zottegem, Herzele en Sint-Lievens- Houtem, waarbij de gemeen tepolitiekorpsen en de bri gades van de rijkswacht ge fuseerd dienen te worden in fasen. Een politiezone Zottegem (24.631 inwoners), Herzele (16.301 inwoners) en Sint-Lievens-Houtem (9.105 inwoners) vormen één van de 196 politiezones in ons land. Deze politiezone wordt be stuurd door een politiecolle- ge bestaande uit de drie bur gemeesters, t.t.z. Herman De Loor (Zottegem), Johan Van Tittelboom (Herzele) en Lie ven Latoir (Sint-Lievens- Houtem). Herman De Loor vervult tot 31 december 2002 het voor zitterschap van dit college, waarna hij zal worden opge volgd door Johan Van Tittel boom tot 31 december 2004 en door Lieven Latoir tot 31 december 2006. Een politieraad die op 2 april 2001 wordt geïnstalleerd zal in de plaats treden van de 3 gemeenteraden en instaan voor het politiebeleid. In de ze zonale politieraad zullen naast de drie burgemeesters 19 gemeenteraadsleden zete len die werden aangewezen in functie van de belangrijk heid van de drie gemeenten en in functie van de samen stelling van de respectievelij ke gemeenteraden (Zottegem 9 leden, Herzele 6 en Sint- Lievens-Houtem 4). Voor wat de werking van de ze politiezone betreft zal elke gemeenteraad van de zone een politiedotatie ter be schikking stellen van de poli tieraad die zal worden aange vuld met een federale dotatie teneinde in financiële midde len te voorzien om een nor male werking te verzekeren. Eerste fase start te Zottegem Op maandag 5 februari 2001 werd, na een gemeenschap pelijke vergadering van het voltallig politie- en rijks- wachtpersoneel op donder dag 1 februari 2001de eerste stap gezet in dit integratie proces. Dit houdt in dat het onthaal en de interventie diensten van de politie Zotte gem (Nijverheidsstraat) over gebracht werden naar de ge bouwen van de vroegere rijkswachtkazerne in de Meerlaan. Dit betekent dat de bevolking die een politie dienst nodig heeft, zich voor taan moet wenden naar de gebouwen van de vroegere rijkswacht, zijnde Meerlaan 48. De onthaaldiensten wor den daar permanent verze kerd, zowel overdag, 's nachts als tijdens het week end. Zij zijn steeds te berei ken op het telefoonnummer 09-360 00 01 of de dienst 101. Bijgevolg kan men op het politiebureel in de Nij verheidsstraat 12 niet meer terecht voor aangiften, klach ten en interventieoproepen. De bevolking kan er wel nog terecht voor het afhalen van de rijbewijzen en de bewij zen van goed gedrag en ze den en dit op dinsdag, don derdag en zaterdagvoormid dag van 9 uur tot 11.30 uur. Inzake de oproepen voor de brandweer verandert er niets. Zij zijn nog steeds te berei ken op het telefoonnummer 09-360 11 75 of 100. Volgende fase De tweede fase van dit her- tructureringsplan houdt de fusie in van het politiekorps Sint-Lievens-Houtem met de rijkswachtbrigade aldaar op 1 april 2001. De derde fase t.t.z. het fuse ren van het politiekorps Her zele met de rijkswachtbri gade Herzele wordt naar een latere datum verschoven. De vierde fase tenslotte om helst de integratie van een deel van de nieuwe lokale politie Herzele en Sint-Lie- vens-Houtem met deze van Zottegem in het vroegere rijkswachtgebouw en het nieuw op te richten complex in de Meerlaan. Geen onbesuisdheden Het spreekt vanzelf dat bij een dergelijke fundamentele herstructurering van het poli tielandschap zeer zorgvuldig tewerk dient gegaan, opdat niet, zoals dit in Nederland het geval is geweest, veel kwaliteit verloren zou gaan ingevolge demotivatie van het betrokken personeel. Overleg, samenspraak, ver draagzaamheid en soepelheid zijn de noodzakelijke ele menten om deze herstructu rering van onze politie zo vlekkeloos mogelijk te doen verlopen. Toelichting bij de volgende thema's: Gezonde financiële situatie, een modern perso neelsbeleid, openheid van beleid, (verkeersveilig heid, reinheid, milieu, ruimtelijke ordening, aan dacht voor de zwakkeren, het socio-culturele veld, een vernieuwd jongerenbeleid. Het bestuur van het VFSG-afdeling Zottegem nodigt ie dereen uit op donderdag 15 februari 2001 om 15 uur voor de Algemene Ledenvergadering met voordracht en "Car navalfeest" in het Volkshuis, Markt 8 te Zottegem. Programma - voorstelling jaarprogramma 2001 - koffie en boterkoeken - dansmuziek We zetten onze feestneus op en trekken ons carnavalpak aan. Iedereen die ver kleed is heeft prijs We verwachten dan ook al onze leden ver kleed. Inschrijven kan tot ui terlijk 13 februari 2001 in het Volkshuis of bij de bestuursle den. Allen op post.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 13