Sprokkels uit de Aalsterse gemeenteraad S.P. feest Gijzegem ALGEMENE LEDENVERGADERING Open vergadering SP-Faluintjes SP Gijzegem Vrijdag 16 februari 2001 om 19.30 uur Taverne Den Uil, Stationsstraat - Gijzegem Tijdens de vergadering wordt aan alle aanwezigen een natje en droogje aangeboden. We hopen op een talrijke opkomst. 14 9 februari 2001 - "Voor Allen" Op dinsdag 30 januari 2001 hield de Aalsterse gemeen teraad haar eerste inhoudelijke zitting, nadat tijdens de vorige zittingen de gemeenteraad en het college werden geïnstalleerd en nadien hetzelfde gebeurde voor de OCMW-raad. De agenda was redelijk beperkt, er waren wel veel vra gen van raadsleden, maar ook dit gedeelte liep niet te lang uit, waardoor de raad rond 23 uur afgelopen was, hetgeen naar Aalsterse normen erg vroeg is. Gijzegem Zowel tijdens de gemeenteraad van december als de ge meenteraad van januari kwam Gijzegem aan bod. De tussenkomsten van Jacky Philips bij het schepencollege zullen daar ongetwijfeld bij geholpen hebben. Het is de bedoeling om langs de befaamde N41 (steen weg die langs Hofstade en door Gijzegem richting Den- dermonde gaat) een fietspad aan te leggen. Dit fietspad zou lopen tussen de Kluizenstraat en de Legeweg. De voorziene kostprijs is 5,5 miljoen. Een dergelijk fietspad zal alvast de verkeersveiligheid voor de fietsers verbete ren. Daarnaast werd er ook beslist om in Gijzegem een nieuwe waterpomp te plaatsen, zodat het doorlopen van water voor sanitair en dergelijke, vlotter kan verlopen. Aalst tekort gedaan? Tijdens de interpellaties verwees een lid van de VU-ID fractie (nu ja, fractie is een groot woord voor deze twee ruziestokers) naar het investeringsprogramma van de Oost-Vlaamse Administratie Wegen om aan te tonen dat Aalst toch wel bijzonder weinig investeringen in wegen en infrastructuur kreeg. Schepen De Smedt, bevoegd voor Openbare Werken, antwoordde hierop dat dit kwam omdat Aalst nog geen mobiliteitsplan had goedgekeurd. Minister Stevaert wil immers afgeraken van het gelobby van politici die ieder op hun beurt voor hun regio opkomen. Door het ge bruikmaken van mobiliteitsplannen, doorlichtingen om vast te stellen waar het echte noden en behoeften aan in vesteringen zijn, probeert Stevaert het beleid neutraler en doorzichtiger te maken. Tegelijk kon hier vanuit de SP - fractie aan worden toe gevoegd dat Aalst inderdaad soms bepaalde gelden mi sliep, doordat in het verleden binnen de stad de subsi diemogelijkheden niet altijd goed werden opgevolgd. De SP kondigde alvast aan dat hieraan in de bestuurs- nota van de SP - VLD - coalitie aandacht zou worden besteed. Het schrijven en onderhandelen van dit Aalsterse be stuursakkoord zou half februari- af moeten zijn, zodat hierover nog binnen de fractie en de partij kan gedis cussieerd worden, alvorens het in maart wordt voorge legd aan de gemeenteraad. De volgende SP'ers werken aan dit bestuursakkoord mee: Patrick De Smedt, Albert Saeys, Rik Galle, Roger D'Hondt en Dylan Casaer. Voor hun inspanningen, van harte dank. Dylan Casaer Alhoewel onze Gijzegemse S.P. kandidaat JACKY PHI LIPS zijn stemmenaantal wist te verdubbelen naar 714 voor keurstemmen, werd hij niet bedacht met een mandaat, wat zeker verwacht werd door on ze Gijzegemse SP-leden. Niettegenstaande mochten wij op ons jaarlijks ledenfeest 121 aanwezigen verwelkomen die hartelijk begroet werden door onze Kd. Jacky. Na de traditionele receptie met schuimwijn en koude hapjes, kaaskroketten, vol-au- vent met kroketten en koffie met gebak nodigde de voorzit ter het orkest Emile and his bous uit om de muzikale noot te brengen om van deze dag een socialistische feestdag te maken. Gez. Micheline Maes werd in de bloemetjes gezet en dit ter gelegenheid van haar 28 jaar S.P. lidmaatschap (normaal gezien wordt dit gevierd na 25 jaar, waarvoor onze veront schuldigingen). Van harte proficiat aan Kd. Marc Daeleman die het juiste gewicht van 7,330 kg. wist te raden van de gedroogde hesp. Een speciaal woord van dank wensen wij te richten aan on ze Europrins ENRICO LE- CLAIR, SHARA en schepen PATRICK JACOBS voor hun muzikaal optreden en dans, wat voor herhaling vatbaar is. Gemeenteraadslid DYLAN CASAER en verloofde brach ten ons eveneens een kort be zoek, waarvoor onze dank. De schepenen Dirk De Meer leer (eetfestijn voetbalclub De Rode Roos), Patrick De Smedt (ziek) en Gracienne Van Nieuwenborgh lieten zich verontschuldigen voor deze feestelijkheden. Omstreeks 19 u. verlieten de laatsten de feestzaal en maak ten reeds een afspraak voor 1 mei 2001 Bedankt Als voormalig uitbaatster van de Gijzegemse café Half-Ti me, jarenlang lid van de S.P. Gijzegem en dit samen met haar echtgenoot Jerome Van Den Brempt, en sinds lang S.P. bestuurslid van Gijzegem, wenst gez. Madeleine Vermei- ren haar mandaat als bestuurs lid te beëindigen. Het bestuur van de S.P. Gijze gem wenst langs deze weg dan ook een speciaal woord van dank te richten aan Madeleine voor haar jarenlan ge inzet en werklust en wij ho pen haar samen met haar echt genoot nog jaren in ons mid den te hebben als rasechte S.P.-ers. F.D.R. Agenda - verwelkoming door de voorzitter - activiteiten 2001 - verwelkoming van de nieuwe kandidaat SP-bestuursleden en/of medewerkers - nieuwe voorstellen en ideeën vanuit de zaal - allerlei rondvraag OPEN VERGADERING van SP-Faluintjes op 9 februari 2001 om 20 uur in zaal Ons Huis, Hoogstraat te Baardegem met als agendapunt'Welk beleid voor de Faluintjes de komende zes jaar'. De vier Aalsterse schepenen worden hierbij gevraagd hun duit in het zakje te doen (inhoudelijk, financieel mag echter ook), alsook gemeenteraadslid Dylan Casaer en OCMW-raads- lid Tommy De Kimpe. Na afloop zijn er drankje en hapjes voorzien, iedereen op post VFSG Erpe-Mere Het bestuur van de VFSG- afdeling Erpe-Mere nodi gen alle leden uit op zater dag 10 februari 2001 om 17 uur in de zaal "Patronaat", Patronaatstraat 9 te Mere voor het "Valentijnsfeest". Voor alle aanwezigen is er een geschenk voorzien. De deelname bedraagt 350 fr. (niet-leden betalen 400 fr.) Wij rekenen op uw aanwe zigheid.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 14