VFSG-Hofstade Openbare werken in Aalst Geslaagde bijeenkomst SP-Aalst-<entrum "Voor Allen" - 9 februari 2001 15 De heraanleg van de Huytstraat te Nieuwerkerken en de riole ringswerken in de Lindenlaan te Erembodegem werden in de gemeenteraadszitting van 14 december goedgekeurd. Huytstraat Nieuwerkerken De in zeer slechte staat verke rend wegdek van de Huyt straat kan maar optimaal wor den heraangelegd in combina tie met de aansluiting op de riolering. Het afvalwater van 559 inwonersequivalent wordt nu nog steeds geloosd in de Zuidbeek. Die lozingspunten worden opgeheven en het af valwater wordt via de collec tor afgevoerd naar het zuive ringsstation zodat enkel nog proper water in de Zuidbeek terechtkomt. Aansluitend op de riolerings werken wordt ook het profiel van het wegdek grondig herte- kend. Verkeerskussens, met halverwege de straat een inge bouwde asverschuiving moe ten een snelheidsremmend ef fect creëren en de straat ver keersluw houden. De rijbaan zelf wordt aange legd in asfalt met aan weers zijden een verhoogd fiets- en voetpad. De breedte van de rijweg werd ruim voldoende gehouden om de autobussen zonder hinder te laten passe ren. De openbare aanbesteding van deze werken wordt voorzien voor maand maart. De raming bedraagt 53 miljoen. De wer ken zelf zullen 125 dagen in beslag nemen. Lindenlaan Erembodegem Alhoewel deze verkaveling daterend van vóór de fusie met een behoorlijk goed riole- ringsnet is uitgerust, kan het afvalwater uit deze wijk niet naar de collector afgevoerd worden, omdat er tot op heden nog geen pompstation of over- storten op dit rioleringsnet voorzien waren. Hieraan wordt met deze werken defini tief een einde gemaakt. Op de Klokputbeek wordt ter hoogte van de Lindenlaan evenals in de Hof ter Lokeren- straat een overstort gebouwd. In de reeds voorziene put op den Dries wordt het pompsta tion geïnstalleerd. De riolering met een 0 300 wordt tussen de spoorweg en de Lindenlaan totaal ver nieuwd, het wegdek opgebro ken en nadien in zijn oor spronkelijke staat hersteld. Verderop worden kleinere on derhoudswerken, zonder dat hiervoor de rijbaan dient op gebroken, uitgevoerd volgens het koussysteem. Dit betekent dat in de bestaande riolerings buizen een nieuwe isolatielaag wordt gedraaid. Na uitvoering van deze wer ken zal het afvalwater uit Ter joden afgevoerd worden naar het waterzuiveringsstation te Liedekerke. De werken zullen van start gaan na het bouwverlof (au gustus 2001) en hebben een uitvoeringstermijn van 90 werkdagen. Raming der werken 18 mil joen. VFG-SW Geraardsbergen De SVV- en VFG-afdeling Geraardsbergen nodigen u uit naar de ledenvergade ring op zondag 18 februari 2001 in de feestzaal 'Bond Moyson', Vredestraat 41 (ingang langs de Boker- straat) te Geraardsbergen. Op het programma - verwelkoming van de aanwezigen - koffie en gebak - voordracht 'Oud wor den... waar naartoe?' door Swa Luyts Gelukkig worden wij alle maal wat ouder Maar wat gebeurt er als wij onszelf niet meer kun- Op vrijdag 12 januari 2001 hield de SP-wijkafdeling Aalst-Centrum een geslaagde Algemene ledenvergadering met Nieuwjaarsreceptie in het Volkshuis te Aalst. Na de toespraken en de uit wisseling van de nieuwjaars wensen door plaatselijke voorzitter Patrick De Smedt en ere-genodigde Minister Luc Van Den Bossche, werd door het bestuur aan de talrijk opgekomen militanten een etentje aangeboden. Op de start van een nieuw mil lennium, een nieuwe bestuurs- coalitie, een nieuw SP werk jaar en last but not least op een goede gezondheid dient uiter aard met het daarbij horende geestrijke vocht geklonken te worden. De discjockey van dienst zorgde voor passende muziek. Ambiance verzekert tot in de vroege uurtjes met optredens van Enrico en Dans je Fit. De afwezigen hadden ook dit jaar ongelijk. De stuurgroep o.l.v. Willy Sonck stond opnieuw in voor een perfecte organisatie. Een blik op de talrijke aanwe zigen bij het zingen van de "Internationale". nen behelpen Waar kunnen we dan naar toe Is een verblijf in een 'ou derlingenhome' de enige oplossing? Op een aangename en een voudige manier wordt u wegwijs gemaakt in de mogelijkheden omtrent wonen en thuishulp. U kan uw deelname beves tigen via de bestuursleden of in het Bond Moyson- kantoor, Vredestraat 41 te Geraardsbergen, tel. 054- 43 75 75. SS Senioren Ronse "Geutelingen" een aloude tradi tie. Ook Culturele Centrale Seni oren draagt hiertoe zijn steentje bij. Daarom nodigen de bestuurs leden U allen uit op zaterdag 17 februari van 14.30 u. tot 17.30 u. in de Kleine zaal COC, De Ma- landerplein te Ronse. Voor de prijs van 125 fr. krijgt U twee overheerlijke geutelingen en een tas koffie. Voor meer inlichtingen kan U al tijd terecht bij de bestuursleden of op het nummer 055-20 94 24. Iedereen van harte welkom. JS-Wafelbak ongekend succes Traditiegetrouw organiseert de Zottegemse Jongsocialisten-af deling een 'Reuze-Wafelbak' in de maand februari teneinde haar werking financieel te ondersteu nen. Jaarlijks worden voor zo'n 450 sympathisanten wafels ge bakken. Op zaterdag 3 februari laatstleden konden niet minder dan 527 wafel-liefhebbers hun buikje rond eten. Dit is een on geëvenaard succes De winnaar van de 'Verrassings- korf' werd Jean Helleputte uit Zwalm. Hij raadde het exacte ge wicht ervan. Aan alle helpers en sympathisan ten een welgemeende dank! Tijdens de eerste seniorenbijeenkomst van het nieuwe mil lennium werden de aanwezigen door voorzitter William hartelijk verwelkomt en met de beste wensen en een goede gezondheid overladen vooraleer de koffie met het gebak werd geserveerd. Lieven Vernailen kwam een korte toelichting geven bij de nieuwe voordelen van de Mutualiteit en over het nieuwe systeem van de geldloze en geldarme kantoren bij Bond Moyson. Na de uiteenzetting kregen de aanwezigen de ge legenheid om tal van vragen te stellen. Na de voordracht was het dan de beurt aan de kaarters en bakschieters. Bij de mannen was de uitslag als volgt: 1. Francois Schockaert 3338 2. William Troch 3265 3. Emiel De Nijs 3136 4. H. Van De Spiegel 3029 5. Alfons Roeland 2630 Bij de vrouwen was de uitslag als volgt: 1C. Van Der Poorten 660 2. M.-L. Monsieur 440 3. Denise De Rop 430 4. Adeline De Decker 420 4. Maria Neetens 420 Tot slot was er nog een evaluatie van de werking 2000 en een toelichting bij het jaarprogramma 2001, alsook het na zicht van het kasverslag 2000. Als besluit van deze eerste bijeenkomst werden de prijzen overhandigd en werd aan iedereen een behouden thuis komst toegewenst en tot volgende maand. Willy Merckx

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 15