ALGEMENE LEDENVERGADERING Aalst - BBTK-Cultuur - 'Debat onder ons Subsisidëringsprogramma 2001-2005 voor gemeentelijke rioleringen definitief goedgekeurd voor Ninove SP Brakel 16 9 februari 2001 - "Voor Allen" Door de Minister Van Leef milieu en Landbouw werd het programma voor ge meentelijke rioleringen 2001-2005 goedgekeurd. Hierbij een overzicht van de opgenomen projecten, opge deeld per subsidiëringsjaar. Door het gemeentebestuur dient voor onderstaande dos siers van het programma 2001 het voorontwerp inge diend worden: - verbeterings- en riolerings werken aan de Aardeweg en de Terrasstraat te Outer (ge combineerd dossier met Aquafin) -* 12.370.000 BEF. - verfraaiingswerken dorps kern, verbeteringswerken Koezeekstraat, Paellepel- straat en Winkelstraat (deel te Nederhasselt) 8.263.890 BEF. Verder worden opgenomen voor: Subsidiëringsiaar 2002: - Aanleg omgeving Kerk plein te Ninove -» 2.800.000 BEF. - Wegen- en rioleringswer ken aan de St.-Jorisstraat en de Vestbaan te Ninove -> 4.458.500 BEF. Subsidiëringsiaar 2003: - egens- en rioleringswerken Roe te Pollare -* 8.000.000 BEF. Subsidiëringsiaar 2004: - Riolering Aalstersesteen- weg 32.256.000 BEF. Subsidiëringsiaar 2005: - Rioleringswerken Halses- teenweg te Neigem 25.621.750 BEF. 42 sociale appartementen aanbesteed In het BPA-Polderkwartier worden ook sociale apparte menten en woningen ge bouwd, dank aan de inspan ningen van de SP-fraktie in het Schepencollege en de Gemeenteraad. In lste fase werden reeds 18 sociale appartementen gere aliseerd in de Geraardsberg- sestraat 30. De 2dc fase voorziet de bouw van 42 appartementen en on dergrondse garages, langs de A. De Riemaekerstraat. De aanbesteding had plaats op maandag 29 januari jl. De laagste bieder was een aan nemer met 132 miljoen BEF (raming 124 miljoen BEF). De bouwmaatschapij "Veilig Wonen" moet deze aanbesteding goedkeuren, evenals de Vlaamse Huisves tingsmaatschappij te Brus sel. Bij normaal verloop mag verwacht worden dat de aan nemer de werken kan starten op 1 april a.s. Jacques TIMMERMANS Vrijdag 2 maart 2001 om 20 uur LokaalPoescafee - Brakel Agenda - verwelkoming - verkiezing nieuw SP-Bestuur - allerlei - rondvraag De kandidaturen voor een mandaat in het uitvoerend be stuur dienen uiterlijk op 26 februari 2000 binnen te zijn bij Hewin De Clercq, Leinstraat 78, 9660 Brakel. Tel. 055-42 21 97 v Voor velen is de politiek een 'ver van mijn bed show'. De houding van politieke onverschilligheid bij de werknemers is niet erg verstandig. Een paar voorbeelden uit de actualiteit Het is een trend dat de Vlaamse partijen aan 'vernieuwing' doen. Wat betekenen deze vernieuwingen in de praktijk De regering belooft een belastingvermindering. Prachtig. Blijft de vraag welke normen de regering gaat vastleggen bij het invoeren van die belastingvermin dering. In hoeverre zullen de werknemers hun deel krijgen De regerin« vindt dat de sociale zekerheid van de middenstanders betekenisvol moet verbeterd worden. Zeker de pensioenen voor de middenstanders moeten naar omhoog. Als werknemers hebben we helemaal niets tegen deze aanpassingen ten voordele van de middenstand. Vraag: wie gaat de vele miljarden betalen die daarvoor nodig zijn SP-voorzitter Patrick Janssens pleitte voor 'één statuut' voor arbeiders, bedienden en kaderleden. Op het eerste gezicht zou men zeggen dat deze oproep over eenkomt met de stelling van het ABVV. Is dat wel zo? De aandachtige lezer zal vaststellen dat het ABVV iets anders zegt. Het ABVV blijft voorstander van een toenadering tussen het arbeiderscontract en het bediendencontract evenwel op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de arbeidsovereenkomst voor be dienden (en dit is niet hetzelfde als wat Patrick Janssens zegt!) We kunnen zo verder gaan BBTK-Cultuur organiseert een debatavond over de actuele politieke thema's. „r,™ Niet om eens over de politiek stoom af te blazen maar met het doel een boodschap door te geven aan de politiek. Daarom nodigt BBTK Dirk Van der Maeien uit, volksvertegenwoordiger en SP-fractiëvoorzitter. Dirk Van der Maelen zal eerst een bondige toelichting geven en dan is er het debat. Herman Van Herzeele zal de syndicale visie naarvoor brengen en Johan Dumortier neemt de taak op zich van moderator. Komen dus Inleiding: Dirk Van der Maelen, volksvertegenwoordiger en SP-fractieleider Syndicale visie: Herman Van Herzeele Moderator: Johan Dumortier Datum: Vrijdag 9 februari 2001 Zaal: ABVV-gebouw - 2" verdieping - AALST Houtmarkt 1 Begin: om 20 uur.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 16