BOND MOYSON Senioren massaal naar Hasselt-Kiewit om te sporten en avonturen te beleven VFG reizen 2 9 februari 2001 - "Voor Allen" Reeds voor de zesde maal organiseert S-Sport (Senioren sportfederatie) een nationale sportdag voor senioren. Jaar lijks komen de deelnemers vanuit heel Vlaanderen om van deze dag een sportieve happening te maken. Avonturenpar- cour, skeeleren, discodansen, bowling, mountainbike..., seni oren deinzen er niet meer voor terug. Plezier beleven, ont spanning, sociaal contact en bewust gezond sporten, dat is wat senioren de dag van vandaag wensen. VFG-Quiz te Geraardsbergen Dinsdag 27 maart 2001 kun nen senioren naar hartelust sporten tijdens de zesde editie van de nationale sportdag voor senioren, georganiseerd door S-SPORT Nationaal (Se niorensportfederatie), S- Sport-Limburg, i.s.m. de Sportdienst Hasselt. Van 9.30 u. tot 17 u. kunnen alle Vlaamse senioren in Has selt-Kiewit kiezen uit ver schillende sporttakken: tennis, tai-chi, zelfverdediging, fitbal, rekkergym, themawandelin gen (plantentuin, openlucht museum, stadswandeling, Ja panse tuin), sportieve wande lingen (4 en 8 km.), fietsen, mountainbike, discodansen, klassieke dans, tai-bo, petan- que, rugvriendelijke oefenin gen, sportmassage, curvebal, koersbal, volksspelen,..., een waaier van sporten dus. Nieuw op het programma staat Action Park (klimmuur, touwenparcour, 100 m. lange kabelbaan,...). Wie meer com petitief aangelegd is, kan deel nemen aan de wedstrijden petanque, volksspelen, bow ling, koersbal. Uiteraard zijn er heel wat mooie prijzen te winnen. Als afsluiting bezor gen wij, traditiegetrouw, een spetterende sportshow. Een show met optredens, muziek, turn- en dansdemonstraties, interviews met sportvedetten, humor, spektakel,... Het S-Sport-team, de gastfe- deratie Limburg doen er alles aan om u een aangename, ge zonde, sportieve en onvergete lijke dag te laten beleven. Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten. Voor slechts 150 Fr. (3,72 Euro) kunnen leden van S-Sport, niet-leden beta len 350 Fr. (8,68 Euro), een dagje sporten. Een reuze barbecue wordt ge organiseerd en kost slechts 300 Fr. (6,2 Euro) (voorin schrijving verplicht). Hebt u geen vervoer? Geen probleem, alle regionale VFSG en S-SPORT-afdelin- gen zorgen voor busvervoer. Een folder kan ook bekomen worden op het Nationaal se cretariaat. Bent u geïnteresseerd om mee te doen, aarzel niet en neem vlug contact op met het regio naal secretariaat van S- SPORT of het Nationaal se cretariaat: Yves Steyaert: 02- 515 04 76. Het VFG (Vlaamse Federatie voor Gehandicapten) heeft het genoegen u allen uit te nodi gen op onze Quiz-avond op zaterdag 3 maart 2001 in de feestzaal van Bond Moyson, Vredestraat 41 (ingang langs de Bokerstraat) te Geraards bergen. Inschrijven per ploeg van mi nimum drie en maximum vijf deelnemers. De deelname bedraagt 50 fr. per persoon (ter plaatse te be talen). Er is natuurlijk voor iedere deelnemer een prijs. De vra gen en antwoorden worden VFG Liftbusreis naar Italië - Gardameer Van maandag 21 mei tot woensdag 30 mei 2001 ver trekken wij naar het Garda meer te Italië. Wij verblijven in het familiehotel Benaco te Torbolé. De kamers zijn uitge rust met alle modern comfort. Het is een ontspanningsreis voor alle geïnteresseerden (er is een beperking qua aantal rolwagens). Op het program ma staat: winkelen, korte uit stapjes, wandelen, terrasjes bezoeken. De prijs 40.900 frank, maar leden Bond Moyson kunnen rekenen op een korting van 5.000 frank. Wie gebruik wenst te maken van een single dient een opleg van 5.000 frank te betalen. Lidmaat schap VFG verplicht (lidgeld 400 fr. per jaar). De prijs omvat: Vervoer met moderne liftcar. Lokale ver plaatsingen met liftcar. Ver blijf in halfpension. VFG be geleiding. Niet inbegrepen: toegangsgel den musea, boottocht e.d. Drank bij de maaltijd, mid dagmalen. VFG Vliegtuigreis naar Korfoe Van dinsdag 25 september tot zaterdag 6 oktober 2001 gaan wij naar het zonnige Griekse eiland Korfoe. Wij verblijven in Hotel Appollo Palace Cat. voorgelezen, maar zijn ook te zien met LCD-projector op groot scherm. Inschrijven kan tot 23 februari 2001 bij: - VFG-Gent, Baudelostraat 23, 9000 Gent, tel. 09-234 01 15 - fax 09-225 47 84 e-mail: vfg.gent socmut.be - Bond Moyson Geraardsber gen, Vredestraat 41, 9500 Ge raardsbergen, tel. 054-43 75 75. Iedereen kan deelnemen. De Quiz-avond start om 19 uur. A gelegen op 200 m. van het dorpje Messonghi. Het wordt een ontspannings reis voor alle geïnteresseerden (er is een beperking qua aantal rolwagens). Op het program ma staat: winkelen, korte uit stapjes, wandelen, terrasjes bezoeken. De prijs: 40.900 frank, maar leden Bond Moyson kunnen rekenen op een korting van 5.000 frank. Wie gebruik wenst te maken van een single dient een opleg van 5.000 frank te betalen. Lidmaat schap VFG verplicht (lidgeld 400 bef. per jaar). De prijs omvat Transferten van en naar de luchthaven in België en Korfoe. Vlucht heen en terug, verblijg in halfpension, annulatiever- zekering - VFG begeleiding. Niet inbegrepen toegangs gelden musea, boottochten e.d. Drank bij de maaltijden en middagmalen. Indien u meer inlichtingen wenst voor bovenstaande reizen, gelieve het VFG-se- cretariaat te contacteren en vragen naar Delphine op het nummer 09-234 01 15 VOOR ALLEN Maatschappelijk zetel De Malanderplein 7 - 9600 Ronse (tel. 055/21.48.50) sp-fed.aor@skynet.be Administratie-Publiciteit De Malanderplein 7 - 9600 Ronse (tel. 055/21.48.50) (fax 055/21.03.04) Redactie De Malanderplein 7 - 9600 Ronse Verantwoordelijke Uitgever Herman DE LOOR (Federaal Voorzitter) Hoofdredactie Chris VANC0PPEN0ILE (Federaal Secretaris) Redactiesecretaris Jonny Lampens Teksten Alle teksten dienen ten laatste op maandagmiddag de week van verschijning, op het secretariaat ingediend. De Hoofdredactie houdt zich ten allentijde het recht voor bijdra gen in te korten of aan te passen, zonder aan de essentie van de tekst te raken. Genaamtekende bijdragen vallen volledig on der de verantwoordelijkheid van de steller.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 2