SP FEDERAAL AKTIEF c J EDITOR! AAL Samen sterk Oproep: "Kom mee broeden op iets nieuws!" "Lambermont" en onderwijs AANDACHT - AANDACHT - AANDACHT - AANDAHT - AANDACHT DISCUSSIE-AVOND "SP-VERNIEUWING - OPEN BRIEF SP-V00RZITTER PATRICK JANSSENS" INFO-AVOND"SPORTBELEID" "Voor Allen" - 9 februari 2001 3 Na mijn prille stappen in het vernieuwingsproject als nieuw SP-lid merk ik enerzijds groot enthousiasme, maar ook al dan niet terecht voorbehoud. Juist de herbronning naar de wortels van het socialisme, de strijd tegen sociale ongelijk heid is het wervende doel. Al le leden van de SP kunnen zich hierin toch vinden en moeten toch toegeven dat, me de gelet op de recente verkie zingsuitslagen, de sclerose in de partij rond de klassieke breuklijnen Vlaams-Waals, katholiek-vrij zinnig en ar- beid-kapitaal leidde tot verlies van voeling met de samenle ving. De SP had en heeft ook niet het monopolie op de strijd voor gelijke kansen. Juist het middel van de vernieuwing, met name de openheid, is no dig om weer voeling te krijgen met de actuele, maatschappe lijke thema's: leefmilieu, ont wikkelingssamenwerking, mobiliteit, vierde wereld. In deze turbulente vernieuwings operatie is het belangrijker energie en mensen te besteden aan alles wat ons bindt, i.p.v. verder wrevel te koesteren over alles wat ons scheidt. De nieuwkomers tonen veel res pect en passend begrip voor de realisaties en acties van het socialisme en de ervaren mili tanten. Hun terechte zorg dat de vernieuwing als een werve lende tornado een tabula rasa aanricht vereist grote aandacht voor overleg, discussie, toe lichting... en een passend tem po, een verfrissende, zachte nieuwe ideeënwind doorheen de ganse partijstructuur. Alzo blijven de locomotieven van dit project samen met de erva ren wagons en de nieuwe wa gonnetjes op hetzelfde spoor naar een rechtvaardige, soli daire en sociaal gelijke sa menleving. Samen sterk. Een nieuwe militant uit Ou denaarde. Marion Dhondt 't Is al langer bekend dan van daag: de SP doet het niet meer zo goed bij de jongeren: in ju ni '99 stemde nog maar 1 op 10 jongeren voor de SP. We slagen er blijkbaar niet meer in onze boodschap aan de Vlaamse jeugd over te bren gen. Dat het jonge geweld in en rond de SP zelf het best ge plaatst is om hier iets aan te doen, dat is wel duidelijk. Een sterke instroom van jongeren vergroot immers de verschei denheid en creativiteit van el ke organisatie. Het waarborgen van gelijke kansen voor jongeren, zowel in de samenleving als in de ei gen partij is dan ook de ambi tie voor de "nieuwe SP". Daarom wil de SP samen met de Jongsocialisten investeren in een nieuwe jongerenbewe ging. Dit kan alleen met jullie hulp. We gaan de volgende maan den op bezoek bij al wat jong is in de beweging (JS, roza's, alle jonge kandidaten en ver- kozenen van de voorbije twee verkiezingen, voor een open gesprek over dit project. Vooral jouw mening telt Zorg dus datje er bent! Schrijf de volgende data en plaatsen alvast in je agenda: Zaterdag 10 februari om 10.00 uur Jeugdhuis Reflex, Doorniksewijk 87 in Kortrijk Donderdag 22 februari om 19.30 uur Bacstage, Sint-Pietersnieuw- straat 128 in Gent Dinsdag 6 maart om 19.30 uur SP - huis, Speldenstraat 9 in Gent Meer info over de Jongeren- ronde van Vlaanderen krijg je bij Jurgen Theunissen op 02-552 02 67 of per mail op vhv.iurgen@sp.be Stijn Decordier De discussie tussen Vlaamse en Franstalige politici zijn steeds problematisch en het probleemBrussel heeft daarenboven nog een vermenigvuldigingseffect. Niet dat de doorsnee burger daar wakker van ligt Het zal hun een zorg wezen hoe de structuren in mekaar steken: als er maar goed bestuurd wordt en de echte problemen van de mensen een oplossing krijgen. Het énige échte probleem is wél dat er in ons land een na tionaal federaal - België) en een gewestelijk (bv. Vlaamsbestuur bestaat en het federale grotendeels een dotatie (werkingsmiddelen) geeft aan de gewesten. Dus, hoe meer zaken de gewesten moeten regelen, hoe meer fi nanciële middelen hiervoor nodig zijn. Daarvoor is dus nu juist dat Lambermontakkoordno dig, omdat door het federaal bestuur meer eigen finan ciële middelen worden toegeschoven. De gewesten wor den met dit akkoord immers bevoegd voor binnenlands bestuur (gemeenten en provincies), buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Maar reeds jaren besef fen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap ook, dat er grote bijkomende financiële middelen nodig zijn om de noden en terechte bekommernissen inzake onderwijs te betalen. Vandaar dat de hardliners op communautair vlak binnen de Volksunie een zware verantwoordelijkheid op zich la den. Niet alleen wordt opnieuw een grote stap vooruit gezet in meer en behoorlijk bestuur voor Vlaanderen, maar wordt het ook mogelijk de huidige onderwijseisen van betere vertoning en vermindering van de werkdruk in te willi gen. De Volksunie is vandaag een onbetrouwbare partner. Rechtse nationalisten liggen er overhoop met meer progressieven die Vlaanderen een meer verdraagzame uitstraling willen geven. De breuk binnen de V.U., maakt hen op sterven na dood. Paars-groen heeft er een probleem bij. J. Timmermans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 12 maart 2001 - 20.00 uur - Bond Moyson - Denderleeuw 29 maart 2001 - 19.30 uur - Volkshuis Zottegem Noteer deze data alvast in je agenda

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 3