BINNENLAND 1 L&H: Van der Maelen wil betere bescherming kleine beleggers 4 9 februari 2001 - "Voor Allen" Wat de laatste weken met het aandeel Lernhout Hauspie gebeurt, tart elke verbeelding. Op enkele maanden tijd daalde de beurswaarde van het be drijf met maar liefst 400 miljard frank. De grote in stitutionele beleggers, die beter geïnformeerd zijn, hebben zich op tijd terug getrokken. Zij hebben hun verlies kunnen beperken. Het slachtoffer is veeleer de kleine particuliere be legger. Ook na het kriti sche artikel in de Wall Street Jounal van februari dit jaar, waarmee alles be gonnen is, bleef het ver trouwen van de kleine be legger groot. De institutio nele beleggers gooiden hun pakketten - desnoods met verlies! op de markt terwijl de vooral de Vlaamse belegger vlot bleef afnemen. De gevol gen laten zich raden: 3 op 4 van de aandelen L&H zou zich bij Vlaamse be leggers bevinden die dus (voorlopig) 300 miljard frank in rook zien opgaan. Indien het slecht afloopt, draait de kleine belegger dus op voor de kosten. Voor heel wat gezinnen was het hun eerste kennis making met de wereld van aandelen en beurzen. De hype rond L&H heeft zelfs veel risicoafkerige beleg gers naar de beurs gezo gen. Gezinnen zouden zelfs bij banken hebben geleend om aandelen L&H te verwerven. Het klimaat was er ook naar. L&H is praktisch al leen in de markt voor spraaktechnologie. Ieder een, beursanalisten, we tenschappers en zelfs poli tici waren enorm positief over het bedrijf. Blijkbaar durfde niemand het aan om tegen de koers in te roeien. Nochtans waren er signalen. Op 16 februari van dit jaar publiceert The Wall Street Journal een kritisch artikel over de ac tiviteiten van L&H in Ko rea. Deze cijfers waren in de VS bekend omdat de Amerikaanse beurswaak- hond, de Securities and Exchange Commission (SEC), L&H had verplicht om in detail bedrijfsrap- porten te publiceren.Het vervolg van het verhaal is bekend. L&H heeft onder tussen toegegeven dat er fouten en onregelmatighe den in de boeken zitten. Het aandeel ging de diepte in en de notering ervan werd geschorst op de Nasdaq. L&H vecht mo menteel voor zijn voortbe staan en heeft een gerech telijk akkoord gevraagd. De SP plaatst enkele grote vraagtekens bij de gang van zaken. Het is toch vreemd dat een Ameri kaanse toezichthouder moet botsen op fouten in de boekhouding van een in België gevestigd bedrijf? Is de wetgeving in België voldoende sluitend Hoe zit het met de toepassing van de Belgische wetge ving? Zijn de sancties op de eventuele overtredin gen afdoende 1) Vooreerst is er de Commissie voor Bank- en Financiewezen. Die oefent in België slechts een twee- delijnstoezicht op de beur s uit. De eerste controle gebeurt in België door de beursautoriteiten zelf. Dit duidt op een structurele fout in de Bel gische wetgeving. In de VS is het anders. Daar is de bescherming van de kleine aandeelhou ders een prioritaire op dracht voor de Securities and Exchange Commis sion (SEC). De SEC staat er voor in om alle beleg gers, van de kleine beleg ger tot de institutionele investeerder, correcte in formatie te garanderen. De Amerikaanse tegenhanger van CBF heeft daarbij po litionele bevoegdheid en kan op eigen initiatief en zeer actief de rol spelen van beurspolitie ten op zicht van de te controleren bedrijven. In België blijft de bedrijfsinformatie in hoge mate vertrouwelijk waardoor de rol van de CBF meer lijkt op een ver re biechtvader dan op die van controleur. De SP- Kamerfractie stelt daarom de vraag of de bevoegdhe den en de armslag van de CBF niet moeten uitge breid worden en dat er meer transparantie moet komen in de verhoudingen tussen de CBF en de (beursgenoteerde) bedrij ven. 2) Ook de bedrijfsrevis oren gaan niet vrijuit. Zij moeten in het bedrijf de eerste waakhond zijn van de aandeelhouders en moeten daarom in een to taal onafhankelijke positie staan ten opzichte van het management. De SP-Ka- merfractie wil nagaan of deze onafhankelijke posi tie van de bedrijfsrevis oren in België wel dege lijk gegarandeerd is, en op welke manier het Instituut voor Bedrijfsrevisoren hierop de controle organi seert. 3) België kent een zeer strenge wet op de "insider trading". Maar, sinds de wet van kracht is, is het nog maar in twee gevallen tot een veroordeling geko men. In het geval van L&H zou het topmanage ment al zeer vroeg zijn overgegaan tot een massa le verkoop van de aande len die zij in hun bezit hadden. De SP-Kamer- fractie pleit daarom niet voor een strengere wetge ving, wel voor een bezin ning over de doeltreffend heid van de toepassing van deze wet. 4) De filosofie in de USA is dat aandeelhouders en beleggers zonder vertra ging kennis kunnen nemen van alle relevante informa tie over de financiële toe stand van hun bedrijven. In België zijn de bedrijven verplicht hun jaarrekenin gen publiceren. Op nala tigheid van deze verplich ting staan sancties. Op het nalaten van de publicatie van semestriële of kwar taalresultaten zijn er ech ter geen sancties voorzien. De SP-Kamerfractie stelt daarom de vraag of hier de wetgeving strenger moet gemaakt worden. 5) Tot voor enkele weken werden door vele financië le analisten en makelaars het aandeel van L&H aan bevolen als een zeer inte ressante en degelijke be legging. De vraag naar de verantwoordelijkheid van deze mensen kan en moet gesteld worden. Opnieuw kan men zien dat in de USA degenen die aande len aanbevelen en/of ver handelen het belang van de investeerders en beleg gers eerst moeten plaat sen. De SEC ziet hierop toe. In België zijn de meeste analisten verbon den aan financiële groepen en banken, zodat het on duidelijk is wiens belan gen zijn voorop plaatsen: dit van de kleine belegger of dit van hun bank? De SP-fractie vraagt zich af of het niet opportuun zou zijn als dit beroep een statuut krijgt, en b.v. via een deontologische code, ge- res-ponsabiliseerd zou worden. 6) Tenslotte stelt de SP- Kamerfractie het punt van de "corporate governan ce". De orthodoxe zegt dat een Raad van Bestuur in de eerst plaats de verte genwoordiger is van de aandeelhouders en in die zin directieven moet geven aan het directiecomité. Dit impliceert een duidelijke scheiding van belangen tussen beide organen. Dit is de opzet van "corporate governance", waarover in België de discussie wel al begonnen is (cfr. de reeds bestaande code van het VBO, de aanbevelingen van de autoriteiten van de Beurs van Brussel en de discussies binnen de com missie De Grauwe), maar dat nog te weinig toepas sing vindt. De SP-Kamer- fractie pleit ervoor deze organisatievorm meer toe te passen en eventueel te institutionaliseren. Op nieuw kan hiervoor verwe zen worden naar de USA waar de SEC regelmatig standpunten inneemt en adviezen geeft over de in terne structurering van het bedrijfsbeheer en daaruit een "Code of Conduct" heeft afgeleid. De SP-Kamerfractie meent dat iedereen in deze zaak zijn verantwoorde lijkheid moet nemen. Het gerecht moet een grondig onderzoek doen naar even tuele strafbare feiten die door L&H zouden ge maakt zijn, de politiek moet nagaan of de wetge ving sluitend is en of de controlemechanismen af doend werken. De SP- fractie wil daarom deze vragen aan bod laten ko men in een speciale zitting van de Commissie voor de Financiën. Zij stelt voor om na een aantal hoorzit tingen, een grondig debat te organiseren over de ef fectiviteit van de bestaan de wetgeving. De SP-frac- tie meent dat een betere bescherming van de kleine belegger een beter ant woord op de problemen dan het pleidooi van CVP- voorzitter De Cleck die de put van L&H wil vullen met belastinggeld. Meer informatie: Dirk Van der Maelen, fractieleider, 0475-74 59 31.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 4