Eetfestijn Herman De Loor Zottegemse SP-mandatarissen Zottegem investeert fors in riolering Verslag Ninoofse Gemeenteraad "Voor Allen" - 6 april 2001 13 De Gemeenteraad te Nino- ve op 29 maart jl. was voor af aangekondigd als een vermoedelijke korte zitting. Doch door een te lange, on nodige uitleg bij de punten van Openbare Werken van VLD-Schepen M. Casteur en het oninteressante ver toon van de "Blokkers" liep de raadszitting danig uit. Onze SP-mandatarissen - vooral Fons Schorreel - ma nifesteerden zich ten gepas te tijde in de debatten. Belangrijk te vermelden is dat de VLD-CVP-meerder- heid blijkbaar schrik heeft van het "zwarte gevaar". Bij de behandeling van het agendapunt inzake het sub sidiëringsprogramma van Aquafin voor rioleringswer ken volgde deze bestuurs- meerderheid blindelings het voorstel van blokker Guy D'Haeseleer om de Muy- lemstraat bijkomend op te nemen in dit programma. Zonder enige correcte tech nische kennis van kostprijs volgde de meerderheid dit voorstel. Anderzijds pleitte Fons Schorreel om het zeer be langrijke en dringende dos sier betreffende de Pollare- straat te verschuiven van het investeringsjaar 2003 Drie woorden Drie woorden volstaan om het eetfestijn van afgelopen week end te Zottegem samen te vat ten: namelijk 'succes, succes en succes'. Druk in Zottegem Ze zullen het in Zottegem al weer geweten hebben dat Her man De Loor en zijn SP-man datarissen hun eetfestijn heb ben georganiseerd. Feestzaal 'Bevegemse Vijvers' was an dermaal amper groot genoeg om alle participanten van het eetfestijn een plaatsje te geven om de benen onder tafel te schuiven... Niet minder dan 2.952 eetlusti- gen (een nooit eerder gezien aantal) kwamen opdagen afge- naar 2002 en het project Kwadestraat-noord bijko mend in te schrijven. Het wateroverlastprobleem dient immers in beide stra ten dringend te worden op gelost. De vorige meerder heid had dus beide dossiers, op basis van objectieve cri teria, voor uitvoering aan de agenda geplaatst. Tevergeefs echter. Deze meerderheid hanteert blijk baar andere maatstaven en criteria om haar prioriteiten vast te leggen. Ook CVP-schepen Freddy Van Eeckhout, voormalig financieschepen, heeft o.i. een communicatieprobleem met zijn huidige collega schepen Cornelis. Waar in de vorige coalitie Schepen Van Eeckhout het financiële investeringsbeleid van de Stad fnuikte, dient hij nu "de wet van de sterkste" te ondergaan. Hoewel de meerderheid be loofde om tegen de ge meenteraadszitting van april a.s. haar beleidsver klaring voor te leggen, wer den hier en daar toch al eni ge "beleidslijnen" kort toe gelicht. Onder andere het financiële beleid zal dus worden her zien. lopen weekend. Deze hongeri ge mondjes werden, gespreid over zaterdagmiddag, zaterdag avond en zondagmiddag, van het nodige lekkers voorzien. Was het nu de zalm of de kalkoenfilet Hoe valt dit succes te verklaren vraagt u zich af? Ligt het aan de geserveerde menu's (zalm of kalkoenfilet), aan de mooie diensters, de vriendelijke gar^ons, wie zal het zeggen waarom de Zottegemse SP-af- deling jaar na jaar op meer sympathisanten en aanhangers kan rekenen De goede wer king en de inzet van velen zal hier niet vreemd aan zijn, want dat de Zottegemse SP-afdeling prachtmedewerkers en -mili- Noemenswaardig is ook hoe Guy D'Haeseleer, met zijn verkondiging van "zijn evangelie" duchtig in zijn hemd werd gezet. Dit naar aanleiding van een interpel latie aan de meerderheid in zake het oplossen van de zonevreemdheid van de voetbalterreinen van Spor ting Lebeke. Mocht deze persoon zich de moeite ge troost hebben om inzake dit specifieke dossier aanwezig geweest te zijn op de ge meenteraadszitting van ja nuari 2000, dan zou hij ge weten hebben dat de vorige S P/CVP/B anier- meerder heid het principe tot op maak van een BPA (cfr. Diepe Straten) reeds goed keurde. Indachtig dat der gelijk BPA het gestelde pro bleem oplost. Fons Schor reel stelde dus duidelijk dat het huidige Schepencollege reeds over een instrument beschikt om het "zone- vreemde" terreinprobleem van de Lebeekse voetbal club aan te pakken. Eens te meer bewees het Blok dat zij veel roepen maar weinig concreet doen! Wim Wachtelaer tanten heeft, staat buiten kijf (zowel jong als minder jong, zowel vrouwen als mannen,...). Een welgemeende dank De Zottegemse SP-voorzitter Herman De Loor en de SP- mandatarissen houden eraan al le deelnemers hierbij van harte te danken voor hun steun en blijken van sympathie. Het is moeilijk om alle 3.000 perso nen individueel te bedanken, maar via 'Voor Allen' wensen wij toch deze woorden van dank tot u te richten. Ook de medewerkers verdienen hier allen een pluim, want zon der hen... geen geslaagd eetfes tijn Tot volgend jaar Het afvalwater dat wij dage lijks in Vlaanderen produce ren kan twee wegen uit. Of wel komt het in een gracht of beek terecht, ofwel vloeit het naar een waterzuiveringsin stallatie. Daar wordt het eerst behandeld alvorens het in het oppervlaktewater wordt ge loosd. Dat alles houdt uiter aard in dat het afvalwater zo veel mogelijk via zuiverings installaties omgeleid wordt. Hierbij worden de gemeen ten geacht hun riolering zo optimaal mogelijk uit te bou wen. Op dit ogenblik staat de Stad Zottegem voor zo'n reusachtige uitdaging. Onder begeleiding van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt voor de periode 2002-2006 voor niet minder dan 294 767 000 Belgische frank ge pompt in de Zottegemse openbare riolen Een toe lichting hierbij voor al onze lezers, met name voor die uit de Egmontstad. Even voorstellen de Vlaamse Milieumaatschappij De Vlaamse Milieumaat schappij is voor alle duide lijkheid zelf een overheids dienst die naast bevoegdhe den over lucht ook bevoegd heden over water heeft en ook het Milieu- en Natuur- rapport Vlaanderen coördi neert. Hiervoor onderzoek de VMM voortdurend de kwali teit van het Vlaamse opper vlaktewater. Wat het afval water betreft, is het haar taak te inventariseren wie wat loost. Vaak baseert de VMM zich op kwaliteitsgegevens om advies te verlenen met betrekking tot milieuvergun ningen. Ook heft de VMM een heffing op de waterver vuiling. Hoe meer water men vervuilt of verbruikt, hoe meer men betaalt. Zoals hierboven al gezegd, ontwikkelt de VMM in op dracht van de Vlaamse rege ring investeringsprogram ma's voor de bouw van riool waterzuiveringsinstallaties en toevoerleidingen. Uiter aard worden deze program ma's ter goedkeuring voor gelegd aan de Vlaamse rege ring. De uitvoering van de werken en het beheer van de installaties gebeurt door NV Aquafin. Zoals al gezegd, stelt de VMM subsidiërings programma's op voor ge meentelijke investeringen Het hier aangekondigde prestigieuze Zottegemse rio leringsproject is er een voor beeld van. De stad Op 20 maart besliste de Zot tegemse Gemeenteraad om de rioleringsprojecten opge nomen in het subsidiërings- jaars 2005 door te schuiven naar het programma 2002- 2006. Inmiddels besliste de Vlaamse minister van leef milieu Vera Dua de aanbeste dingsprocedure voor de Zwartestraat - fase 1 - vast te stellen op 1 januari 2002 als limietdatum. Met een schrijven van 31 ja nuari 2001 stelde dan de Vlaamse Milieumaatschap pij de stad Zottegem in ken nis van het grote subisidië- ringsprogramma voor Zotte gem, 2002-2006. In grote trekken ziet dat pro gramma er als volgt uit 2002 Erwetegemstraat, raming 6 miljoen 2003 Breistraat, Ekelweg, Lindestaat, Lindebeek straat, Zwartestraat (fasen 2, 3 en 4), raming 80,600 miljoen 2004 Europaweg, Lange- straat, Gentsesteenweg, ra ming 65,856 miljoen 2006 Korenbloemstraat, Tulpenstraat, Rozenstraat, Crocusstraat, Wijnhuize- straat, Nieuwegestraat, Fonteinstraat, Kruisdreef, Langendries en Vijfstraat, raming 142,300 miljoen. Voor het onderschrijven van heel dat pakket krijgt het ge meentebestuur de kans tot 30 april 2001Het totaal bedrag van dit meerjarenprogramma bedraagt aldus niet minder dan 294,767 miljoen, waar aan het Zottegemse College van Burgemeester en Sche penen inmiddels zijn goed keuring verleende. Kwaliteit van leven Door haar beslissing draagt de stad in ruime mate bij tot de verbetering van de kwali teit van het Vlaamse opper vlaktewater en dus tot verbe tering van de kwaliteit van het leven in het algemeen. Zij draagt bij tot de gunstige stroomversnelling die in het begin van de jaren negentig werd ingezet en die op ter mijn moet uitmonden in zeer behoorlijke resultaten. De uitvoering van de nu goedge keurde investeringsprogram ma's voor waterzuiverings- werken brengt ons uiteraard volop in het nieuwe millen nium. Wat een uitdaging

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 13