Sprokkels uit de Aalsterse gemeenteraad Aalst, waar andere culturen welkom zijn VFSG Hofstade "Voor Allen"-18 mei 2001 II Op 24 april 2001 kwam de Aalsterse gemeenteraad bij een. Het beloofde een erg lan ge en uitputtende gemeente raad te worden, vermits een heleboel mandaten in inter- commununales en verenigin gen moesten gestemd worden. Deze stemmingen dienden al lemaal geheim te gebeuren en per stembrief. De dagen voor afgaand aan de gemeenteraad kon er gelukkig met de demo cratische oppositie een ak koord worden bereikt, zodat de raad slechts tot iets na 1 uur duurde. Ik vat de belangrijkste punten samen: 1Op mijn vraag bevestigde Patrick De Smedt als sche pen van Openbare Werken dat de stad de plaatsing van een dodehoekspiegel voor vrachtwagens steunde. Reeds eerder had Steve Ste- vaert dit gedaan op het ni veau van de Vlaamse rege ring. Een dergelijke dode hoekspiegel vermijdt dat vrachtwagens die afdraaien in hun dode hoek een fietser of voetganger niet zien en dus meesleuren. Een tijd te rug gebeurde op het kruis punt aan de Moorselbaan zo een tragisch ongeval, waar bij een bejaarde fietser het leven verloor. Kortom een dergelijke spiegel verhoogt de verkeersveiligheid. De stad besliste intussen om haar eigen wagenpark met een dergelijke spiegel uit rusten, de intercommunales aanporren dit ook te doen en via bestekken de aanne mers die voor de stad wer ken, ook een dergelijke ver plichting opleggen. 2. Bij een volgende vraag be vestigde dezelfde schepen dat de verkeersveiligheid in Gijzegem een belangrijk aandachtspunt blijft voor de stad. De stad is nog steeds druk bezig het mobiliteits plan op te stellen, waarin dit punt aandacht zal krijgen. Dit mobiliteitsplan is be langrijk, omdat de Vlaamse regering het bestaan van een dergelijk plan vereist alvorens te investeren in verkeersinfrastructuur in een bepaalde stad. Zo kon digde Steve Stevaert aan dat voor een ringweg rond Gij zegem (N 41) financiering is voorzien voor na 2003, maar dat deze investering wordt afhankelijk gesteld van het bestaan van een mo biliteitsplan voor Aalst én Dendermonde. 3. De gemeenteschool in Mel- dert heeft onvoldoende leer lingen om als zelfstandige school te blijven bestaan, daarom wordt zij samenge voegd met de school aan de Herbergstraat - Moorsel. Schepen van onderwijs Gracienne Van Nieuwen- borgh benadrukte dat op de ze manier de school in Mel- dert kon blijven werken en dat er voor de scholieren niets echt zou veranderen. Bovendien blijft de keuze vrijheid inzake onderwijs aldus ook in Meldert ge waarborgd. 4. Een aantal sierschalen die in het stadspark staan, dien den te worden vervangen. De gemeenteraad keurde de nodige gelden goed. Ook aan het stadhuis en de ge meenteschool in Herdersem werden werken goedge keurd. 5. Aan de Ledebaan zal een bufferbeken (naast het via duct) worden gemaakt voor hemelwater. Dit moet een oplossing bieden voor de regelmatige wateroverlast waarmee de inwoners van de Ledebaan worden ge confronteerd. 6. Achter het stadhuis wordt een fietsenstalling geplaatst waardoor stadspersoneel, schepenen, burgemeester, raadsleden en bezoekers hun fiets daar veilig en droog kwijt kunnen. De stemmingen aangaande de te verdelen mandaten in intercummunales en vereni gingen verliep vlot, maar niet rimpelloos. Vooral het feit dat een aantal Vlaams Blok - tegenkandidaten bij herhaling meer stemmen kreeg dan dat Vlaams Blok, raadsleden heeft (5), zorgde voor veel verontwaardi ging. Blijkbaar was het cor don sanitaire doorbroken. Bij de SP moeten deze stemmen alvast niet ge zocht worden. Volgens de geruchten moeten deze wel bij CVP en VLD gezocht worden. Sommige CVP'ers omdat zij zo, in al hun dom heid, hopen ruzie te stoken in de meerderheid (de SP te laten geloven dat deze stemmen van de VLD ko men). Maar ook bij de VLD, waar sommigen vin den dat het cordon sanitaire aan 'herdenking' toe is. Dat enkel het Blok bij dergelij ke toestanden wint, ontgaat de geachte raadsleden. De SP fractie nam dan ook het initiatief om alle democrati sche fracties aan te schrij ven om hun aan het cordon sanitaire te herinneren en hun te vragen dat te bevesti gen dat zij zich eraan hou den. Hopelijk beseffen alle democratische raadsleden dat zij zich door het Blok laten vangen en dat zij in het vervolg beter andere manieren vinden om spelle tjes te spelen of hun onge noegen te uiten. De conclusie na deze raad was in ieder geval dat de SP het goed had gedaan. Alle raads leden (Monsieur D'Hondt, Van De Steen, Van Biesen en Casaer) waren tussengekomen en ook de schepenen hadden hun beste beentje voorgezet. Als het goed is, mag het ook gezegd worden! Dylan Casaer Het woonwagenterrein aan de Bergemeersen in Aalst is klaar. Begin mei nemen vijf tien gezinnen er hun stand plaats in. Tot die tijd verblij ven ze nog aan de Spinner straat in Aalst en de Blekte in Hofstade. Met de ingebruik name van deze nieuwe infrast ructuur wordt een scherp con flict tot een gunstig einde ge bracht. Er is een lange weg afgelegd tussen de dreigende uitdrij ving van de Aalsterse zigeu ners jaren terug en in 2001 waar zij eigen plek op het grondgebied van de stad krij gen. Alleen- de volgehouden zoektocht naar een menswaar dige oplossing van het depar tement huisvesting, in SP han den, kon uiteindelijk verhin deren dat de stad deze Aalste- naars omwille van een andere levenswijze de deur wees. Hoewel de SP zich van bij de aanvang van het conflict aan de kant van de minderheids groep schaarde, liep de weg naar de Bergemeersen niet over rozen. Bijna vijf jaar duurde de zoektocht naar een geschikte standplaats. Voorge stelde plaatsen op Aalsters grondgebied stootten op ver zet van omwonenden, omlig gende gemeentebesturen ble ken niet bereid mee te denken, het provinciebestuur bleef ste ken in goede voornemens. Uiteindelijk bleek alleen dat de Bergemeersen een haalbare kaart. Een ideale plek is het niet: vlakbij de spoorweg, na bij de silo's van Amylum. Maar de Aalsterse zigeuners zijn er welkom. Ze kunnen er beschikken over vijftien staanplaatsen van ongeveer 200 m2, elk met berging en sanitair. De huurprijs bedraagt 2 000 fr. per maand, te indexe ren. De prijs werd vastgesteld na vergelijking met andere Vlaamse woonwagenterrei nen. De SP is er trots op een be langrijk aandeel te hebben ge had in deze realisatie: een dos sier "respect voor andere cul turen" in de praktijk. "Elk heeft recht op een mens waardig huisvesting," stelt SP - schepen Patrick De Smedt. "In de loop van de geschiede nis zijn zigeuners altijd ver volgd geweest, in verschillen de landen gebeurt dit ook van daag nog. De maatschappelij ke evolutie heeft hen gedwon gen hun zwervend leven op te geven. De Aalsterse zigeuners zijn deel van onze stad gewor den. Toch verkiezen ze hun ei gen cultuur met familiale structuren in stand te houden. Dat is hun goed recht. We moeten onze vooroordelen en onze angst voor het onbeken de afleggen. De ervaring heeft mij geleerd dat je, als je met respect naar de mensen gaat, je ook respect terugkrijgt." Op de gemeenteraadszitting van einde maart liet Blok- raadslid Herman, zich tot laagdunkende opmerkingen verleiden. Raadslid Dylan Ca saer (SP) riep hem op de hy pocrisie af te leggen: voor het Blok zal immers elke staan plaats te groot en elke huur prijs te laag zijn, precies om dat ze minderheidsgroepen in de verdrukking willen hou den. Van alle andere partijen kreeg de meerderheid felicita ties. Met de ingebruikname van de Bergemeersen beschikt Aalst, als een van de weinige Vlaam se gemeenten, over twee woonwagenterreinen. Trek kende zigeuners kunnen er niet terecht, Aalst rekent daar voor op omliggende gemeen ten. Woonwagenbewoners die niet tot de zigeunergroep be horen kunnen kortelings, in dien zij dit wensen, hun intrek nemen in een sociale woning. Op zondag 6 mei 11. was het opnieuw verzamelen geblazen voor onze senio ren voor het traditioneel Moederkensfeest" Na het welkomstwoord van de voorzitter en de koffie met gebak, kregen we een interessante en zeer begrijpbare uiteenzet ting rond het thema "Stress, hoe voorkom je dat en wat doe je er aan", geïlusstreerd met een dia montage. Na de voor dracht door Hilde De Co- ninck was er ruim de tijd voor vraagstelling, waarop een zo correct mogelijk antwoord volgde. Daarna was het zoals steeds de beurt aan de mannen voor de kaarting en de vrouwen voor het bakschieten. Deze gaven op het einde van de namiddag de vol gende uitslagen Kaarting 1De Nijs Emiel 3198 2. Schockaert Francois 3187 3. Willekens Edmond3127 4. Wantens Anny 2945 5. Troch William 2912 Bakschieting 1Verbeeck Ivonne 460 2. De Rop Denise 3. Van Den Brempt Si- monne 4. Creutz Marina 5. Van Goethem Marie- Louise Om deze geslaagde na middag af te sluiten was er kip met brood en perzik ken voor alle aanwezigen, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. De tombola zorg de opnieuw voor de apo theose en met een bloeme tje voor alle aanwezige moeders werd iedereen een behouden thuiskomst toegewenst met alvast de afspraak tot volgende maand. Willy Merckx

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 11