SOCIALISTISCHE JEUGD Jongsocialisten Zottegem klagen gebrek aan democratie en socialisme van JS-Nationaal aan Zomerwerkwinkels 6 18 mei 2001 - "Voor Allen" Onderstaande brief werd op maandag 23 april doorgestuurd aan Patrick Janssens en Caro line Gennez, respectievelijk voorzitters van SP en Jongso cialisten Nationaal. Patrick. Caroline, we zijn geen socialisten alsook geen demo cratische beweging meer Met grote consternatie verna men wij op dinsdag 18 april 11. - via de pers - de boodschap dat de Jongsocialisten zouden op houden te bestaan vanaf zater dag 21 april 2001 en dat een nieuwe jongerenbeweging rond de SP zou worden uitgebouwd onder een andere benaming, waarin zeer zeker niet meer het woord 'socialisme' zou opge nomen zijn. Hierbij hebben wij als Zotte- gemse Jongsocialisten-afdeling grote vragen; niet alleen wat de manier van 'kennisgeven' van deze ingreep betreft, maar ook wat het 'inhoudelijke' betreft. Uit de mond van onze huidige nationaal JS-voorzitster verna men we dat de Jongsocialisten niet meer 'wervend' zijn bij jongeren en hen ook niet meer 'aanspreekt'. In Zottegem kun nen we u nochtans het tegen deel bewijzen. Met een actief bestuur van zo'n 25 leden ont plooien wij een degelijk uitge bouwde werking die aanslaat bij de Zottegemse jeugd, niette genstaande wij wel degelijk als 'Jongsocialisten' naar buiten komen. Dit alles sterkt ons als Jongsocialisten in het verder geloven en verderwerken aan ons 'project'. Verklaren dat de Jongsocialis ten niet meer aanslaan bij de jeugd (en dat nog uit de mond van onze voorzitster), doet pijn (althans voor een socialist) Als we als organisatie (natio naal) niet meer aanslaan bij de jongeren, dan dienen we ons in ziens eerst eens te kijken hoe de inhoudelijke invulling van onze beweging gebeurt, hoe prak tisch te werk wordt gegaan, als ook wie er aan het roer staat. Blijkbaar zijn er bij Jongsocia listen nationaal geen personen die de JS aantrekkelijk kunnen maken, wat ons niet verwondert als zelfs de voorzitster verklaart dat ze niet (meer) gelooft in haar organisatie. Dit verklaren betekent dat dit gevoel reeds enige tijd bij haar leefde Wij zijn van oordeel dat een zuiveruit 'marketing-operatie' niet volstaat om op lange ter mijn terug jongeren voor ons project en onze ideologie te winnen (idem voor de SP trou wens) Misschien kunnen wij (zoals we reeds in Zottegem bewezen) de ingrediënten aanleveren op dat we nationaal terug een bloeiende jongerenbeweging zouden worden, namelijk: so cialisme en werken Door het woord 'socialisme' uit de benaming te verwijderen vrezen wij dat nog minder so cialistische, linkse en progres sieve standpunten zullen wor den ingenomen en verdedigd. Dit terwijl deze maatschappij nét meer behoefte en nood heeft aan socialisme - o.a. door de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, zowel op belgisch als op international vlak, de mondialisering van de economie, de steeds groter wor dende prestatie-eisen van het kapitalisme, ongelijke verde ling van de welvaart, enz. Door minder socialisme te to nen en de benaming 'socialis me' uit onze naam te verwijde ren worden we terug een stukje 'grijzer' en minder onder scheidbaar, waardoor we ander maal een stuk opschuiven naar het politieke 'middenveld'. De slogans en de verpakking worden nog belangrijker dan de inhoud. De kiezer zal door het politiek bos nog minder de bo men gaan zien. Onze prono- stiek is dat we met dergelijke marketing-ingreep en hype-cre- atie wel op korte termijn - zij het beperkt - kunnen scoren bij de shoppende kiezer, maar geen wervende beweging worden die op lange termijn de bevolking zal kunnen overtuigen van haar ideologie. We zijn socialisten, hierover dienen we toch niet beschaamd te zijn! Laat het ons duidelijk stellen dat we socialisten zijn, verdomme Nu, alsook in de toekomst Met 'meer werken' bedoelen we dat een loutere 'marketing- ingreep' niet volstaat om een lange termijn-werving te beko men. We moeten onze marke ting inderdaad beter verzorgen; vandaar ons motto: niet enkel doen wat we zeggen, maar ook zeggen wat we doen! Maar bovenal moeten we wer ken voor de jongeren; hun standpunten verdedigen, zo wel in de gemeente- en de pro vincieraad alsook in de ver schillende parlementen; acties en evenementen met en voor hen organiseren, jongerenthe- ma's naar voor schuiven, kort om hen niet in de kou laten staan En de realisaties moeten we ook communiceren. Ook hiervoor kan Zottegem als voorbeeld gesteld worden; de Jongsocialisten organiseren uit eenlopende acties waarmee ge durende ons werkingsjaar quasi alle categorieën van jongeren worden aangesproken: vb. straatacties, debatavonden, ont spannende activiteiten; twee maal per jaar wordt ook een 'Jongsocialisten-Gazette' uitge geven. Met slogans zullen we de jon geren en de kiezer niet werven, wel met daden Het tweede punt waaraan we aanstoot nemen is het gebrek aan democratie binnen de JS... Is het logisch dat na het invullen van een enquête en het organi seren van een 'Ronde van Vlaanderen' - zonder enige feedback - wordt beslist onze organisatie op te heffen en voor de toekomstige jongerenbewe ging de benaming 'socialisme' overboord te gooien Het antwoord van Caroline in 'De Zevende Dag' op de vraag waarom niet iedereen laaiend enthousiast is met haar uitspra ken en ideeën, (antwoord: 'mensen houden nogal vast aan hun gewoonten en structuren') vinden wij goedkope excuses om het gebrek aan democratie te verdoezelen, en getuigt bo vendien van een gebrek aan re spect voor personen en afdelin gen die een andere mening zijn toegedaan. Het gebeurde reeds anderhalf jaar geleden bij de kandidatuur van Patrick als nationaal voor zitter. Ook hier dienden we via de pers te vernemen dat Patrick door de Jongsocialisten 'aan de tand werd gevoeld'! 'Welke Jongsocialisten' vroegen wij ons toentertijd af Wij hadden als afdeling geen uitnodiging ontvangen Wat we ook hebben aangeklaagd, maar blijkbaar leert men niet van z'n fouten Terwijl wij met enkele Jongso cialisten vorige week dinsdag 18 april te Zottegem onze Jong socialisten-Gazette (met daarin een aansluitingsbon) bedeel den, kwam de nationaal voor zitster in het avondnieuws ver klaren dat onze organisatie er mee ophoudt te bestaan Van eenvormige communicatie ge sproken Vandaar ook onze stelling dat meer inspraak, feedback, in formatie, respect voor de afde lingen en hun werking; het pro fessionaliseren van de wer king,... ongetwijfeld middelen zijn om de Jongsocialisten op een hoger niveau te plaatsen en de werking te dynamiseren. Patrick, Caroline, Wij kunnen u vertellen dat de Zottegemse Jongsocialisten-af deling haar werking verderzet (zeer zeker tot oktober 2001, zijnde de lancering van de nieu we jongerenbeweging). We ver nieuwden onlangs het bestuur De Take off van 21 april is achter de rug, de vernieuwing van de jongerenbeweging van de SP is definitief op gang ge trokken. Hoog tijd dat we één en ander concreet beginnen in te vul len! De volgende weken organise ren we in Brussel een hele reeks open vergaderingen - 'werkwinkels' - waar op ver schillende domeinen wordt verder gewerkt op de uit gangspunten van de EXIT (de starttekst over de nieuwe jon gerenbeweging die op 21 april werd voorgesteld). In de werkwinkels werken we de belangrijkste facetten van de nieuwe werking tot in de punt jes uit en brainstormen we over de originele ideeën om open te breken. Iedereen is uiteraard welkom om mee te komen winkelen. Op de Touch Down van 6 ok tober zullen de werkzaamhe den van de werkwinkels uit monden in drie actieplannen. Schrijf de volgende vergader data in je agenda Werkwinkel 'De website van de nieuwe jongerenbewe ging' (5 van de 7 bestuursmandaten worden bekleed door vrouwen) en stippelden ons jaarprogram ma uit. Wat na oktober 2001 zal gebeu ren, zullen we in de loop van dit jaar beslissen, afhankelijk van zowel het inhoudelijke van het nieuwe project als van de ma nier waarop het tot stand kwam. In Zottegem zijn we bereid ver der mee te werken aan de uit bouw van een wervende en dy namische socialistische jon gerenbeweging, maar dan op een democratische manier en verwachten we van jullie kant respect voor het afdelingswerk, want jullie zijn alvast met een valse start begonnen. Ofwel zijn we als socialisten verkeerd bezig, ofwel zijn we geen socialisten meer Gooi het roer om, nu het nog kan Kurt De Loor brainstormt tegen 6 oktober over een nieuwe website dinsdag 29 mei - dinsdag 26 juni Werwinkel 'De communica tie van de nieuwe jongeren beweging' werkt tegen 6 oktober een eer ste communicatieplan uit donderdag 7 juni - donderdag 6 september (nieuwe datum) Werkwinkel 'Actiemodellen in de nieuwe jongerenbewe ging' werkt tegen 6 oktober een eer ste actieboek uit voor de loka le afdelingen donderdag 14 juni - donder dag 20 september (nieuwe da tum) Werkwinkel 'Inhoud geven aan de nieuwe jongerenbe weging' werkt tegen 6 oktober de eer ste inhoudelijke koepeltekst uit dinsdag 22 mei - donderdag 21 juni - donderdag 23 augus tus - donderdag 30 augustus Telkens om 20.00 uur In de Perszaal van het SP- Huis, Grasmarkt 105 (boven de Agoragalerij) in Brussel. Inschrijven hoeft niet, gewoon afkomen wel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 6