Aalsterse stadsfinanciën gezond houden SP-Gijzegem vierde 1 mei 2001 "Voor Allen" - 1 juni 2001 11 De grote uitdaging... Het is geen geheim meer dat. na een periode van relatieve rust, de stadsfinanciën opnieuw onder grote druk staan. De laatste ern stige problemen dateren immers uit de tachtiger jaren toen trou wens Mare Galle als Minister van de Vlaamse Gemeenschap de steden de helpende hand toe stak via een spciaal fonds tot her stel van de financiën. Toen uit eindelijk in onze stad de nieuwe VLD-SP coalitie in 1989 aant rad, werd het tij definitief ge keerd. Er ontstond tengevolge van een zuinig beleid een periode van behoorlijke gezonde stadsfi nanciën. Waar de ontsporing van de stads financiën in die tachtiger jaren vooral het gevolg was van on doordachte beleidsdaden van de toenmalige CVP-PVV coalitie, is de thans opnieuw verslechteren de toestand veeleer het gevolg van een aantal externe factoren, zoals regeringsbeslissingen en wijzigingen in de positie van de stad t.o.v. de verschillende nuts- maatschappijen. De Stad Het lijdt geen twijfel dat de cen trumsteden, meer dan welke ge meenten ook, voor zware finan ciële uitdagingen staan. Alleen al het feit dat Aalst inderdaad een centrumfunctie vervult binnen de regio, brengt een extra belasting mee voor de stadsfinanciën: den ken we maar aan de - dure - ex ploitatie van een zwembad of een cultureel centrum, aan de zorg voor het veiligheidsaspect bin nen de stad, de sociale functies, enz... De jongste jaren heeft de stad vrij goed geboerd. Thans duiken er echter dreigende wol ken op aan de horizon. Het zal de taak zijn van de VLD-SP coalitie, die haar derde opeenvolgende le- Zoals naar gewoonte namen verschillende Gijzegemse SP- leden deel aan de 1 mei-op tocht te Aalst, waarna ze zich in snel tempo haastten naar Gijzegem om deel te nemen aan de lokale festiviteiten. Omstreeks 13 uur was ieder een present. Na het welkomst woord van de voorzitter en een korte gelegenheidstoe spraak van onze Federale voorzitter Dirk Van der Mae- len bij zijn kort maar zeer aan genaam bezoek, konden we aan tafel voor het 1 mei-feest- menu. Tijdens deze maaltijd konden we eveneens schepen Patrick De Smedt verwelko- gislatuur ingaat om hier snel en accuraat op in te spelen. Een volledige opsomming geven van alle bepalende factoren zou ons te ver leiden. Toch moet de aandacht gevestigd worden op de toekomstige verlaging van de personenbelasting. Gaat de door de liberale partner binnen de re gering met veel poeha aangekon digde belastingvermindering im mers niet voor een flink deel ten laste van steden en gemeenten door de eruit voortvloeiende minwaarde van de aanvullende gemeentebelasting Daarenbo ven worden er op vrij korte ter mijn minder ontvangsten ver wacht uit de dividenden die de nutsmaatschappijen (vnl. Inter- gem - Electrabel) aan de stad storten, dit tengevolge van de vrijmaking van de energiemarkt. Op langere termijn treedt ook de sterke stijging van de uitgaven voor de pensioenen van het stadspersoneel op het voorplan... Daartegenover staan enkele - eenmalige - voor de stad finan cieel gunstige operaties op het getouw. Zo wordt binnenkort wellicht de Stedelijke Regie voor Waterbedeling opgenomen bin nen de T.M.V.W., een verkoop die de stad rechtstreeks en on rechtstreeks behoorlijk wat geld in het laatje brengt... Allicht wordt daarenboven een meeront- vangst gerealiseerd uit de ver koop van Telenetaandelen en de "kabel". Toch moet er niet al te veel soelaas verwacht worden van deze operaties. Ze kunnen enkel nuttig zijn om de noodza kelijke investeringen van de stad in wegeninfrastructuur en patri monium op een behoorlijk ni veau te brengen. Duidelijk is im mers dat het de voorbije jaren aangehouden investeringsniveau veel te laag was om de stad op een bevredigende manier in men. Tijdens zijn toespraak schetste hij het ontstaan en de historische waarde van de 1 mei-viering. Om 16 uur stipt werd er be gonnen met de traditionele 1 mei-belotting en bakschieting voor mannen en vrouwen, waarvan u hieronder de uit slag vindt 1 Mei-belotting 1. Roland De Pré 441 2. Roger Van de Velde 423 3. Jerome De Winne 420 4. Michel Hendrickx 419 5. Léon Van Sinay 414 6. Hugo Colpaert 409 stand te houden of te modernise ren. Het investeringsprogramma van amper 300.000.000 miljoen per jaar voor 2002 tot 2004 is een lachertje. Kleine gemeenten rond onze stad slagen er in om ver houdingsgewijs dikwijls een veelvoud te investeren. Het OCMW Het Aalsterse OCMW heeft een van de meest uitgebreide dienst verleningen van de Vlaamse cen trumsteden. Naast het wettelijk verplichte takenpakket, is de waaier van mogelijkheden tot vrijwillige zorg enorm: in 2000 werden er ca. 100.000 uren poetshulp verstrekt, 100.000 uren gezins- en bejaardenhulp, 70.000 warme en thuisbedeelde maaltijden afgeleverd, 355 rust huisbedden en 140 serviceflats in stand gehouden enz. enz. Met een bijdrage van ca. 4.500 frank per inwoner om de wer kingskosten van het OCMW sluitend te maken zit onze stad halfweg het peleton van de cen trumsteden, en dit met ongeveer de meest uitgebreide dienstverle ning. Het OCMW heeft in het verleden goed werk geleverd! Toch moet ook daar de tering naar de nering gezet worden. Een besparing van minimaal 120 mil joen op driejaar tijd is noodzake lijk... Een stadstoelage van ca. 450 miljoen op een budget van anderhalf miljard frank moet re spectvol besteed worden. Het ASZ Het vroegere Aalsterse Stedelijke Ziekenhuis, thans Algemeen Ste delijk Ziekenhuis, na fusie met de OCMW ziekenhuizen van eerst Wetteren en nadien ook Ge- raardsbergen is een succesver haal. Na verhuis uit de verouder de site aan de Gasthuisstraat 7. Paul De Wolf 401 8. Willy Ducquet 394 9. André Sanders 385 10. Eric Koets 378 11. Willy Merckx 373 12. Pascale Delmoitie 368 Jacqueline V.d. Velde 368 14. Marc Maes 367 15. Francois Schokaert 365 16. Mare Daelman 351 17. Gustaaf De Decker 347 18. Jozef Verspeet 335 19. Jeanne De Donder 329 20. Marcel De Munter 311 21. Frank Schockaert 289 22. Nancy Van Boterdael 265 werd het ASZ al snel een begrip. Kwaliteitsvolle geneeskunde op sociale mensenmaat met en door goede artsen heeft het ASZ geen windeieren gelegd. Ook in Ge- raardsbergen wordt het succes verhaal sinds 1 januari 2001 overgedaan. Waar tot vorig jaar op deze campus een 60% bezet ting werd genoteerd is deze thans, na de fusie maar liefst op gelopen tot 98%. Het ASZ wordt steeds vollediger inzake discipli nes en hoeft in geen enkele mate - tenzij in vooroordelen - nog on der te doen voor de koninklijke overbuur. Het financieel runnen van het ziekenhuis is echter geen sinecure. Terwijl de begroting van het ziekenhuis de voorbije jaren moeiteloos in evenwicht werd gehouden, wordt de oefe ning thans steeds moeilijker. De - terechte - weddeverhogingen via de CAO Kelchtermans voor het vooral verplegend en verzorgend personeel, doen de personeels kost pijlsnel stijgen, en dit zon der dat de federale overheid ter zake voldoende tussenkomt in de ligdagprijs... Op de stad wordt dan ook terecht gevreesd dat de hierdoor ontstane tekorten, via het wettelijk financieringsme chanisme - van de rekening van de stad zullen gaan. Epiloog De stadsfinanciën worden de ko- Vrouwenbaksdiieting 1. Irene De Hovré 1090 2. Solange De Neef 980 3. Olga Lewtschenko 970 4. Lidia Vereecken 920 5. Monique V.d. Velde 900 6. Anita Collijns 870 7. Vera Boerwaert 850 8. Martha Verleysen 840 Georgette De Smedt 840 10. Celina Callebaut 810 Annie De Wolf 810 12. Frieda Cammaert 710 13. Léona Verberckmoes 620 14. Marina De Rybel 530 mende jaren zonder meer zor genkind nummer 1 voor de be- stuursmeerderheid. Het woordje "bezuinigingen" zal te pas en te onpas worden gebruikt, zoveel is zeker... De SP mag ter zake zeker niet aan struisvogelpolitiek doen. Integendeel, ook socialisten kun nen zich goede - en zuinige - be stuurders tonen. Toch moeten onze bewindslui er op toezien dat eventuele bespa ringen op een correcte en ge spreide wijze tot stand komen, met inachtname van onze sociale accenten. Eventuele bezuinigin gen moeten anderzijds hoe dan ook een verhoogd investeringsni veau voor het aanzien van de stad toelaten. Het door de SP beheer de departement van Openbare Werken moet vollediger dan in het verleden kunnen worden in gevuld. Eventuele besparings maatregelen moeten niet op de schouders van één departement afgewenteld worden. Ook het OCMW moet toegelaten worden dat de noodzakelijke investerin gen in nieuwe mstoorden een normaal en snel verloop kunnen krijgen. En het ASZ tenslotte, moet blijvend in de mogelijkheid verkeren om aan te tonen dat ook een openbaar ziekenhuis zich toonaangevend kan opwerken bij de verstrekking van pure kwali- teitsgeneeskunde... Ann Van de Steen Daisy Van Gheit Mannenbaksthieting 1Leo Van Malderen 1100 2. Patrick Michiels 940 3. Shani Becque 900 K. Vereestbrugghen 900 5. Valerie De Rop 890 6. Jacques De Neef 760 7. Robby De Decker 710 8. Eddy Becque 660 9. Maurice Van Zwalm 600 We danken alle aanwezigen en verwelkomen nu reeds iedereen op onze avondmarkt op 31 augustus 2001 en ons Steackfestijn op 6 en 7 okto ber 2001. F.D.R. 5 financiële krachtlijnen voor de toekomst - Stadsfinanciën moeten gezond blijven - Geen besparingen op dienstverlening - Verhoogde investering in stedelijk aanzien - Sociaal karakter van het beleid in Aalst blijft eerste prioriteit - Pensioenen van het Stads-, OCMW- en ASZ-personeel structureel veilig stellen. Ann Van de Steen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 11