MILIEU Het recht op weten: de voedingsindustrie spot met de consument ■M "Voor Allen" -14 september 2001 5 Een gebrek aan transparantie... dat België duur te staan kan komen. Wij, consumenten, willen weten wat wij eten: is ons voedsel bio of niet, bevat het genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's)? Die kennis stelt ons in staat om te kiezen voor een of ander voedingsmiddel. Maar wat doen, als daarover geen dui delijkheid is? Of erger, als er met opzet onduidelijkheid gescha pen wordt? Na een spectaculaire vooruitgang op het vlak van voedingsmid delen voor de mens, dreigt een belangrijke stap achteruit als het over diervoerder gaat. Ter herinnering: uit een rond vraag, in 2000, in opdracht van Greenpeace, bleek dat een verpletterende meerderheid van de Belgen voedingsmid delen wil zonder GGO's en af komstig van dieren die GGO- vrij gevoederd zijn. Steunend op dit resultaat en bewust van het gevaar van GGO's die in het milieu terechtkomen, heeft Greenpeace een campagne ge lanceerd om GGO's uit de voedselketen te houden. Groot was onze tevredenheid toen, na amper een jaar inten sief werken, GGO's letterlijk waren verdwenen uit voe dingsmiddelen voor de mens (van 50% van de producten in maart 2000 tot zo goed als 0% in maart 2001). De eerste hin dernis was genomen. Bleef nog de eliminatie van GGO's in voeder voor de veestapel, die ons melk, eieren en vlees levert. Al gauw kreeg Greenpeace van de producenten van eieren, pluimvee en vis de ver zekering dat bij hen de voed selketen vrij was van GGO's en aanverwanten. Maar de producenten van varkens vlees, rundvlees en Belgische melkproducten moesten nog overtuigd worden. Naar gewoonte heeft Green peace hen individueel aange sproken. Ze vroeg de betrok ken producenten te garande ren dat hun producten afkom stig zijn van dieren die GGO- vrij gevoederd zijn. Een waarborg waarop enige tijd werd gewacht, lang ge noeg om de productie te kun nen aanpassen, dus om te kie zen voor ander diervoeder dan transgene maïs of soja. Het spreekt vanzelf dat wij in dertijd de FEVIA Federatie van de Voedingsindustrievan onze vraag op de hoogte heb ben gebracht. Sinds februari 2001 bestookt ze ons met schriftelijke tegenwerpingen. Toch besluit ze als volgt: het blijft intussen mogelijk dat een aantal ondernemingen - betreffende een beperkte hoeveelheid grondstoffen - de gevraagde garanties kan ge ven. Die beslissing en de ver antwoordelijkheid zijn voor rekening van elke onderne ming afzonderlijk." Tot onze verstomming hebben wij daarna vernomen dat de directie van FEVIA het stand punt van haar eigen Federatie tegenspreekt en haar leden aanspoort om Greenpeace geen informatie te geven: "Mocht U ook deze brief van Greenpeace hebben gekregen, dan bevelen wij U aan om er niet individueel op te ant woorden, of te verwijzen naar de hierboven vermelde brie ven van FEVIA De GBL de Belgische Federa tie Meikindustrie) spreidt een al even schandelijke houding ten toon. In een brief aan haar leden schrijft de CBL: "Wij vinden het wenselijk dat de Belgische melkindustrie hier over dezelfde taal spreekt. Daarom stelt CBL de volgen de werkwijze voor: voeg bij Uw brief een kort begeleidend briefje, gericht aan Greenpe ace. Daarin stelt U dat U zich aansluit bij het standpunt van FEVIA dat U in bijlage toe voegt. Houd Uw begeleidende brief zo bondig mogelijk om tegenspraak met het standpunt van de Belgische voedingsin dustrie te vermijden U begrijpt het goed: FEVIA en CBL verhinderen met opzet dat de producenten elk afzon derlijk Greenpeace inlichten over hun inspanningen voor GGO-vrij voedsel. Ze onthou den meteen de consument de informatie waar die recht op heeft. En zoals het er nu met het voedsel voorstaat, lijkt het ons dat de consument juist klaarheid en informatie wenst... FEVIA en CBL brengen ook de competitiviteit van de Bel gische voedingsproducenten in gevaar. Inderdaad, op vraag van hun klanten, hebben de drie grootste warenhuisketens (Carrefour Belgium, Delhaize De Leeuw en Colruyt) zich er openlijk toe verbonden om geen GGO's meer te gebrui ken in diervoeder. Dat is ook zo in andere landen: Tesco, Asda-Wal Mart en Sainsbury in het Verenigd Koninkrijk, Spar in Oostenrijk, Super- quinn in Ierland, Carrefour en Auchan in Frankrijk... In een eengemaakt Europa en met de mogelijkheid van een bevoorrading op wereld schaal, riskeren de Belgische producenten hun deel van de markt te verliezen als ze te lang wachten. Concurrenten in Europa en de wereld heb ben al gereageerd en GGO's uit diervoeder geweerd. In Zweden heeft de grootste landbouworganisatie Lantbru- karnas Riksorganisation (LRF) al in 1996 beslist om geen GGO's meer te gebrui ken in diervoerder. In Dene marken heeft Danish Crown dat ongeveer 300.000 varkens per week produceert, zich op de commercialisering gestort van dieren, gevoederd zonder GGO's. In Nederland heeft de associatie van melkproducen ten LTO de wil uitgesproken niet langer GGO's te gebrui ken in diervoeder- Stort België zich in de duister ste onwetendheid? Wij hopen dat die fout niet ge maakt wordt en dat de consu ment de betrouwbare informa tie krijgt die hij mag verwach ten. Wilt u ook reageren? Raadpleeg de website: www.greenpeace.be. Jean-Francois Fauconnier - Caroline Veter A De acties tegen GGO's in voeding, draaien op volle toeren, niet alleen in België, maar over heel de wereld.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 5