SP-Herzele Saneringswerken Molenbeek in Goeferdinge Chronisch ziek ooit al bij stilgestaan SW-Ronseinfoavond over Chiropraxie 1 le Feest 50-plussers te Oudenaarde "Voor Allen" - 28 september 2001 13 Volgende week wordt aan de provincieraad het definitief ontwerp voor de sanerings werken aan de Molenbeek en Kalsterbeek ter goedkeuring voorgelegd. Intussen zijn reeds de nodige grondinne- mingen gebeurd en is ook de procedure voor het bekomen van de bouwvergunning ge start. Alles wijst er op dat te gen het einde van het jaar de werken kunnen worden aan besteed en volgend jaar uitge voerd. Wateroverlast De saneringswerken kaderen in het opzet van de provincie, beheerder van de Molenbeek, om de overstromingen in de Zarlardingsestraat, Gemeente straat, Meerslos, Oudenaard- sestraat, Reepstraat en Karme lietengracht te voorkomen door de piekdebieten van de waterloop beter te sturen en te beperken. Het ontwerp omvat op de eer ste plaats het realiseren van een wachtbekken van ca. 24.500 m3 (4,2 ha.) door het aanleggen van een aarden dwarsdijk en het inrichten van een uitstroomconstructie met automatische kiepstuw. Verder worden de nodige beplantin gen en bodem- en taludverste- De moderne sociale zekerheid is in volle evolutie. Met de re gelmaat van de klok komen er nieuwe aanvullingen, ook voor chronische zieken. De socio-culturele diensten van Bond Moyson en de centra voor thuiszorg lanceren het project "Chronisch ziek: ooit al bij stilgestaan"? Met dit project belichten wij de impact van de chronische ziekte op de leefwereld van de patiënt en zijn omgeving. Wij vestigen de aandacht op de sociale, financiële en medi sche impact van chronische ziekten, werk en schoolverlet, onbegrip en geldproblemen. Op ons programma staan voordrachten over allergie, astma, leven met pijn, rug klachten, chronisch vermoeid heidssyndroom, glutenintole- rantie. Leven met pijn Het verschijnsel pijn valt pas te doorgronden als we het plaatsen binnen de context van het dagelijks leven. Pijn vigingswerken ter bescher ming van de nieuwe construc tie aangebracht en wordt een moeraszone met aanplanting van riet als milderende maat regel conform de bepalingen van het milieueffectenrapport ingericht. Daarnaast wordt een gedeelte van de linkeroe ver afgegraven en vervangen door een natuurvriendelijke oeverversterking teneinde de afwatering van het kruispunt aan St.-Bartel te verbeteren. Ten slotte wordt de overwel ving aan de Eersbekeweg ver nieuwd en de Molenbeek, Kalsterbeek en Koreelbeek geruimd. De raming van de kostprijs van de werken bedraagt ca. 23 miljoen Bef. Overwelving Naast deze buitengewone sa neringswerken voorziet de provincie op gewoon onder houd ook het kuisen van de overwelving in de Gentse straat, tussen de Reepstraat en de Karmelietengracht, en het ruimen van de Molenbeek ter hoogte van het domein van de Jozefieten. Deze werken moe ten bijdragen in een vlottere afvoer van het beekwater naar de Dender. Freddy De Chou leert ons hoe onvrij, beperkt en onmachtig we zijn. Deze voordracht biedt u een alternatief voor de klassieke pijnbehandeling en heeft plaats op zaterdag 6 oktober 2001 om 14 uur in Bond Moyson, Vredestraat 41 te Geraardsbergen. Gastspreker: dr. H. Stuer. De toegang be draagt 100 Bef. Inschrijven bij Natalie Cob- baut, tel. 09-364 98 22. B-Mobiel Wie kan er op ons rekenen Is uw inkomen niet hoger dan tweemaal het bestaansmini mum? Wordt een taxi echt te duur? Is er tram, noch bus of station in de buurt of is het fy siek onmogelijk om deze te gebruiken. Dan kunt u op ons rekenen. Wat betaalt U Voor 1 jaar lidmaatschap van B-Mobiel betaalt U 250 Bef. Inlichtingen: Thuiszorg, De Colfmaecker- straat 11 te Zottegem, tel. 09- 364 99 42. SP-Zwalnt roept op Onze SP-leden kregen enkele dagen geleden hun stemfor- mulier in de bus voor de ver kiezing van een nieuwe na tionale voorzitter. De SP- Zwalm verzoekt eenieder om aan deze rechtstreekse ver kiezing deel te nemen én zonder dralen hun stem in te vullen en terug te sturen vóór donderdag 4 oktober 2001 Ook al is er slechts één kan didatuur van voorzitter, is het toch van zeer groot belang dat een overgrote deelname van onze leden wordt geno teerd. SP-Zwalm rekent er dan ook op dat al onze leden hun stembiljet terug sturen en al dus het verkiezingsresultaat mede bepalen, waarvoor dank ATB-Geraardsbergen Op zondag 30 september 2001 neemt ATB De Natuur vrienden Geraardsbergen deel aan de herfstwandeling met als thema 'Mijnwerkers- tocht te Galmaarden'. We verzamelen om 13 uur in café Volkshuis, Markt te Ge raardsbergen. Van daaruit vertrekken we gezamelijk om 13.30 uur naar zaal "Willem Teil" te Galmaarden. Van daaruit volgen we de uit gestippelde wandelingen. Er is keuze tussen 6, 10, 16 en 21 km. Groot eetfestijn SP Groot-Haaltert Op zaterdag 29 september 2001 (18 u.-22 u.) en zondag 30 september 2001 (11.30 u. - 14.30 u.) organiseert de SP Groot-Haaltert in samenwer king met de plaatselijke SVV en het CSC, zijn jaarlijks eet festijn. Op het menu staan steak of kipfilet met diverse sauzen. Volwassenen betalen 400 Bef. en kinderen 250 Bef. Kaarten zijn te verkrijgen te gen 100 Bef./stuk bij elk be stuurslid. Het bestuur nodigt hierbij iedereen van harte uit. Dansavond te Sint-Lievens-Esse Op zaterdag 6 oktober 2001 organiseert de CSC-afdeling Sint-Lievens-Esse zijn jaar lijkse dansavond met DJ Ken in de feestzaal "Terbiest", Terbieststraat te Sint-Lie vens-Esse. Vanaf 21 uur speelt hij er muziek »uit de gouden jaren '60 en '70. De toegang bedraagt 100 Bef. en iedereen is hartelijk welkom. Na het succes van vorige jaren heeft de CSC-SP-Groot- Oudenaarde het genoegen u uit te nodigen op het "11" Feest van de 50-Plussers" op zaterdag 6 oktober 2001 vanaf 18 uur in zaal "Royal", N. De Tierestraat te Oudenaarde- Eine. Het wordt een aangename en ontspannende vooravond met koffietafel en belegde brood jes. Er wordt eveneens een korte hulde gebracht aan de "Vrouw" en de "Man" met de hoogste leeftijd, waarbij hun een verrassingsgeschenk zal worden aangeboden. Voor de vrienden die zich niet Heel wat mensen hebben pijn- klachten voortvloeiend uit stoornissen of tekortkomingen in de ruggengraat en het bek ken. Gewrichtsblokkades in die zo nes kunnen leiden tot sympto men, zoals hoofdpijn, bloed drukschommelingen, spijsver teringsstoornissen, chronische vermoeidheid,... Pijnstillers bestrijden de symptomen, maar de eigenlij ke oorzaak blijft bestaan. Kiezen voor chiropraxie is een aan te raden alternatief. Dit is een therapie waarbij verschil lende manuele technieken ge bruikt worden om afwijkingen in de wervelkolom te corrige- met eigen middelen kunnen verplaatsen zal één van de be stuursleden hen komen afha len tussen 17 en 18 uur. Inschrijven kan op het secreta riaat van Julien Verstraeten, tel. 055-31 43 69. Aansluitend op deze koffie tafel volgt het SP-Bal Julien Verstraeten en Mandatarissen. Deze avond wordt verzorgd door Dirk Bauters en dit op al gemeen verzoek, die er op nieuw een groot feest zal van maken, met veel leute en ple zier. Het bestuur rekent dan ook stellig op uw aanwezigheid. ren en hierdoor het evenwicht, in het zenuwstelsel te herstel len. Wilt U er meer over weten? Kom dan op 9 oktober 2001 om 19 uur naar het COC-Sa- loon. Nieuwe Brugstraat te Ronse. Dhr. Pierre Mercier spreekt er over "Chiropraxie". Deelname bedraagt 100 fr. (onthaal infomap inbegre pen). Inschrijven kan bij de bestuursleden of op het SVV- secretariaat, De Colfmaecker- straat 11 te Zottegem, tel. 09- 364 99 13. Menu - Hammetjes met mosterdsaus, aardappel in de schil en groentjes Kindermenu - Kippenbil met appelmoes en kroketten Zaal: Floreal, Markt 12, Herzele Kostprijs: volwassenen 350 bef. Zaterdag 29 september 2001 vanaf 18 uur Zondag 30 september 2001 vanaf 11.30 uur kinderen 250 bef.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2001 | | pagina 13