Voor allen "New Style komt er aan!! c Sp.A-federatie Aalst-Oudenaarde-Ronse EDITORIAAL Gelijke kansen en rechten voor iedereen Sp.a-federatie bereikbaar via de e-mail Vergadering federaal bestuur afdelingsvoorzitters en -secretarissen "Voor Allen" - 15 maart 2002 3 ff Partij-insiders weten het al een tijdje, en voor de lezer die met iets meer aandacht een editoriaal van einde december vorig jaar las, zal het feit al licht ook niet onbekend zijn: met het volgend nummer van "Voor Allen" magazine wor den nieuwe wegen bewandeld. Een totaal nieuwe lay-out af gestemd op de nieuwe sp.a huisstijl, doorgedreven profes sionalisering van journalistie ke aanpak en inhoud, zonder echter de inbreng vanuit diver se afdelingen ook maar in ge ringe mate te verwaarlozen. Een stuurgroep met federale en afdelingscoördinatoren, uitstekend "gecoacht" door er varen vakmensen als Joos Ga vel en Hilde De Brandt, zorg de inmiddels reeds voor een nul- of proefnummer, dat niet tegenstaande enkele "kinder ziekten" (erg minimale dan wel...) door het federaal uit voerend sp.a-bestuur zeer gunstig werd onthaald. Op vrijdag 19 april zal elkeen zich de visu kunnen vergewis sen van deze positieve com municatie-ingreep. Financieel misschien wel een behoorlijk zware dobber voor de federa tie, maar een gegarandeerd bovenstebeste bindmiddel tus sen de diverse partij geledin gen en prima informatiebron. We zijn de eerste om te erken nen dat vernieuwing zich op drong, dat vooral de vorm en de visualiteit van het concept achterhaald was..., vandaar deze nieuwe "input. Hoe dan ook blijft de eindredactie, los van de journalistieke inbreng, voor de lokale nieuwsgaring in belangrijke mate afhanke lijk van lokale corresponden ten. Speciaal voor dezen vindt een werkvergadering plaats op dinsdag 19 maart e.k. (Volks huis Zottegem, aanvraag om 19 uur). Aangezien het ook al nieuwe huis-aan-huis-blad SPOTS samen met "Voor Al len" integrerend deel uitmaakt van de federale en afdelings externe communicatie, zal op deze bijeenkomst uiteraard ook aan de teksten en opmaak hiervan aandacht worden be steed. Geïnteresseerde lokale medewerkers zijn dus wel kom, vaste coördinatoren wor den uiteraard ten stelligste verwacht. En voor de lezer blijft het dus nog een maand afwachten. Wait and see... Woensdag 27 maart 2002 om 20 uur Gemeentelijk Ontmoetingscentrum (ex COC), Provinciebaan 275 te Zottegem/Velzeke Agenda: 1.Fedrale acties: verkeersveiligheid (inleiding: Daan SCHALCK, volksvertegenwoordiger), sociaal beleid 2.Fusie Oostvlaamse federaties 3/t Groot Onderhoud 4.Communicatie (Voor Allen, Spots) 5.Ledenbeweging: financiën ó.Problematiek sp.a-afdeling Sint-Lieven-Houtem 7.Sv-actieplan 2002 8.Varia-rondvraag Leden die wegens een of andere omstandigheden geen persoonlij ke uitnodiging zouden ontvangen, worden verzocht bovenstaande als dusdanig te beschouwen. Gemeentemandatarissen met interes se in verkeersbeleid zijn eveneens welkom. Zondag 10 maart 11. Had te Brussel een manifes tatie plaats voor gelijke kansen, medegeorgani seerd door het A.B.V.V., 11.11.11 en andere. Ook de sp.a had zijn afdelingen opgeroepen om deel te nemen, en de uitgangspunten van het platform ondertekend: Iedereen die bekommerd is om democratie Kiest voor solidariteit Streeft naar gelijkheid Pikt niet langer dat er in ons land mensen zijn die geen politieke rechten hebben •Het beu is dat racisme en discriminatie nog steeds bestaan NEE zegt tegen extreem rechts Het was goed dat deze manifestatie met méér dan tienduizend aanwezigen nogmaals onder de aan dacht bracht dat het elke discriminatie verwerpt omwille van leeftijd, handicap, geslacht, huids kleur, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst of nationaliteit. Maar voor de bijzonderste eig: het gemeentelijke stemrecht voor migranten heeft deze betoging niet mogen baten. Op 12 maart twee dagen dus na de betoging heeft de senaatscommissie voor binnenlandse aangele genheden het wetvoorstel verworpen! De P.R.L. stemde tegen om de VLD terwille te zijn en de regering niet te laten vallen. Onthoud dat de P.R.L. in feite wel vóór het stemrecht is en de VLD - parlementsleden individueel en persoon lijk (de meeste toch!) ook pro zijn. Van de C.D.& V. kennen wij sinds lang hun houding: wij zijn niet vóór, niet tegen, integendeel! Jacques Timmermans Vlaams Volksvertegenwoordiger Om de Sp.a-federatie Aalst-Oudenaarde-Ronse nog beter be reikbaar te maken voor de leden en belangstellenden werden de volgende e-mail adressen aangemaakt Algemeen aor@s-p-a.be chris. vancoppenolle@s-p-a.be (federaal secretaris) greta. vanhende@s-p-a.be (ledenbestand) jonny. lampens@s-p-a.be (Voor Allen) wim.tonniau@s-p-a.be (website) ingrid.masure@s-p-a.be (CSC-Vormingswerk)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 3