i Mei: feest van het "werk aan de winkel Dossier 0 t^nsen voor Foute brilmonturen geshowd in Idegem jg. 64 nr.5 mei 2002 GERAARDSBERGEN Ondanks het feit dat de socialisten in Geraardsbergen op Meiavond traditioneel een koude schotel serveren, krijg ik op 30 april zo rond een uur of acht steevast een warm gevoel vanbinnen. Een zaal zit vol mensen die samenkomen om één enkele reden: omdat ze socialist zijn. En omdat ze socialist zijn drinken ze samen een pint, slaan ze eerst een babbel en dan hun benen uit. De ruimte hangt vol verbondenheid, die condenseert tot plezier. Op zo'n moment vraag ik me af hoe de Meiavonden en 1 Meivieringen zullen zijn over een jaar of twintig. Zullen we dan de mensen nog bui ten krijgen om een avond gezellig samen te zitten en zullen ze nog bereid zijn om op de ritmische klan ken van een trommelkorps aan de hele stad te laten zien dat ze socia list zijn? De afkalvende opkomst voor de Mei-optochten doet het ergste vermoeden. Hoewel. Op Meiavond slaagden ze erin in Oudenaarde een paar honderd jon geren samen te krijgen op een dikke fuif. Heeft dat met socialisme te maken? In ieder geval evenveel als het dansje dat na de koude schotel kwam in Geraardsbergen. We moe ten er in ieder geval in blijven sla gen om van 1 Mei onze feestdag te maken. Men mag de symboliek die van dergelijke vieringen uitgaat niet onderschatten, ondanks het feit dat Meiavond meer over pinten gaat dan over politiek. Soms vraag ik me ook af of de teloorgang van de socialistische symboliek het einde hoeft te bete kenen van de hele beweging. Dat is natuurlijk niet zo. Want net zoals 1 Mei mijn bloed telkens weer wat roder kleurt, wordt de socialist in mij ook steeds gevoed door de ver ontwaardiging die mij overvalt als ik beelden zie uit Israël, uit Afrika, uit Frankrijk (jammer genoeg) of als ik zie hoeveel mensen in ons eigen land nog steeds tot hun middel in de absolute miserie zitten. Dat maakt mij kwaad! En als ik mij kwaad maak, dan word ik rood. Het idee overviel me op Meiavond, dat de Animo-ers van Aalst- Oudenaarde-Ronse veel meer met elkaar aan tafel - of nog beter: op café - zouden moeten zitten. Aangezien wij de toekomst zijn van de partij en dus ook de toekomst van het socialisme, kunnen we beter vandaag die verbondenheid beginnen kweken die onze overtui ging tot een beweging maakt en het nuttige aan het aangename koppelt. En trouwens, de niet-jongeren hoe ven zich absoluut geen zorgen te maken: de toekomst van het socia lisme is bij ons in goede handen. Net zoals jullie zullen wij nooit de strijd voor een betere en recht vaardigere wereld opgeven. Net zoals jullie zijn wij veel meer dan gedreven: we zijn gebeten. Wie weet maken wij het nog mee dat de internationale heerst op aard. Tot nader orde blijft rood in ieder geval troef. Bram De Geeter GESLAAGDE MEIAVOND EN OPTOCHT Het nieuwe bestuur van de sp.a Geraardsbergen, pakte - met de sp- anders in het achterhoofd - ook Meiavond anders aan. Het werd een wandelbuffet, gevolgd door een gezellig samenzijn opgeluisterd door een dansorkestje en wat min der politiek. Het volstond een paar gouwe ouwe te spelen om de kameraden van hun stoel te krijgen, dit is zo goed gelukt dat ze er niet meer opraak ten. Na de korte toespraak van volksver tegenwoordiger Dirk Van Der Maelen, bracht het orkest een ver rassende en sprankelende interna tionale, een pakkend moment. Tussendoor werd onze vriend Jonny Lampens in de bloemetjes gezet voor zijn veertigjarige inzet voor de partij. Langs deze weg wil ik de 150 aan wezigen hartelijk bedanken voor deze fijne avond, die zeker voor her haling vatbaar is. Het bleek nog maals duidelijk dat wij behoefte hebben om soms eens lekker uit de bol te gaan. Ook de talrijke aanwe zigen op de iMeioptocht wil ik van harte bedanken. Wij hopen deze soort evenementen over een paar jaar in ons eigen nieuw Volkshuis te kunnen organi seren, wat ons samenhorigheidsge voel alleen maar zal versterken. Volgend jaar proberen we alvast iets te organiseren in samenwer king met de jongeren van Animo. Dany Merckaert voorzitter Bedankt voor de steun, Germa Ontroering en diep respect, dat greep ons aan toen we bij de start van de Meioptocht de 82-jarige Germa Van den Hove opmerkten. Zij baatte in Onkerzele het Volkshuis en de Coop-winkel uit en was bestuurslid van de BSP (later SP), van SVV en van de Gepensioneerdenbond. Germa heeft ernstige gezondheidsproblemen, maar ze hield er ont zettend aan toch aanwezig te zijn. Een prachtig voorbeeld van onver woestbare socialistische overtuiging, van geesteskracht die zich niet laat stoppen door lichamelijke tegenspoed. We hopen dat ze ook van daag nog zulke socialisten maken, voor morgen. Bedankt, Germa, voor uw voorbeeld. (JG) In Geraardsbergen waren de weergoden wél van de partij, (foto's Hendrik De Schrijver) Na de optocht koppelde volksvertegen woordiger Dirk Van Der Maelen in zijn toespraak de verkeersactie van de sp.a Geraardsbergen (binnenkort wordt er een Zwartboek over Verkeer) aan het privé-initiatief van uitbaatster Carine De Vos van het Volkshuis, die op 19 mei een actiedag in het kader van Levenslijn organiseert. De overlevenden van Meiavond en de optocht trokken uiteindelijk nog rich ting Idegem, waar naar jaarlijkse tradi tie "vantoëd" met brood op het menu stond en waar kon genoten worden van video-opnames van vroegere Meiactiviteiten. Zo passeerden Tobback en Vandenbossche de revue, zorgden Walter De Buck en The Championettes voor muzikale omlijsting en kregen we een hallucinante en schijnbaar oneindi ge reeks foute brilmonturen te zien, dankzij Dirk Van Der Maelen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 12