Kortingsbonnen voor de gezinnen Tegen de Fortuynzoekers Inter-Nationaal jg. 64 nr.s mei 2002 RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK De meerderheid in het Vlaams par lement nam een resolutie aan met betrekking tot het stimuleren van rationeel energieverbruik bij gezin nen. Wat houdt dit in? Vlaams par lementslid en voorzitter van de commissie Leefmilieu Jacques Timmermans (sp.a) legt het uit. In het Vlaams regeerakkoord werd overeengekomen dat de milieudruk moet worden verminderd door maatregelen inzake energiebespa ring. De beleidsnota Energie 1999- 2004, ingediend door Vlaams minister Stevaert (sp.a), die bevoegd is voor mobiliteit, openba re werken en energie, voorziet in een vermindering van het energie verbruik in de residentiële sector in 2004 ten opzichte van 1998; een vermindering van de C02-emissies in de residentiële sector in het alge meen en de huishoudens in het bij zonder in 2004 ten opzichte van 1998 en een daling van de energie factuur van de huishoudens. Sindsdien gebeurde er al een en ander. We vermelden hier slechts de goedkeuring door de Vlaamse rege ring op 14 september 2001 van het decreet "houdende instemming met het protocol van Kyoto" waarin aan België een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 7,5 procent in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990 wordt opgelegd. De C02-uitstoot in Vlaanderen lag in 199911 procent hoger dan in 1990 en het huishoudelijke energiever bruik lag in 1999 zelfs 17 procent hoger dan in 1990 (op basis van de energiebalans Vlaanderen 1999, opgesteld door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek). Actie is dus noodzake lijk. GEZINSCOMFORT De gezinnen willen in de eerste plaats betaalbaar comfort in de vorm van warmte, licht, koeling en drijfkracht. Gas, olie, steenkool en elektriciteit zijn slechts middelen daartoe. Dit comfortniveau kan gehaald worden met een aanzien lijk lager gebruik van deze energie bronnen door toepassing van ener giezuinige technieken. Spijtig genoeg zijn de besparingsmogelijk heden van energiezuinige technie ken onvoldoende ruim bekend. Gezien voor de gezinnen de voor naamste reden om energie te besparen van financiële aard is, moet de Vlaamse regering de toe passing van energiezuinige technie ken in de huishoudens stimuleren door middel van financiële prikkels en door een uitgebreide sensibilisa- tiecampagne. Het parlement is van oordeel dat dit voorstel complementair is aan de reeds door de regering genomen maatregelen inzake openbare dienstverplichtingen, waaronder de levering van 100 kWh gratis stroom per aansluitingspunt en per gezins lid. OPDRACHTEN Het Vlaams parlement vroeg dus aan de regering ervoor te zorgen dat de gezinnen financieel gestimu leerd worden om maatregelen voor rationeel energiegebruik te treffen door het opzetten van een pro gramma waarbij aan ieder gezin kortingsbonnen worden gegeven ter waarde van 15 euro, geldig voor één jaar. leder gezin krijgt evenveel kortingsbonnen als er gezinsleden zijn. Deze kortingsbonnen kunnen naar keuze aangewend worden voor de aankoop van spaarlampen, een spaardouchekop, een koelkast, diepvriezer, wasmachine of vaat- wasmachine met A-label, hoogren dementsglas, een energiemeter of de afstelling en onderhoudsbeurt van de centrale verwarming. In het kader van de openbare dienstverplichtingen die kunnen worden opgelegd aan de netbe heerders van de elektriciteit, moe ten deze een permanente en uitge breide educatieve campagne voe ren om het rationele energiever bruik bij de gezinnen aan te moedi gen en een mentaliteitswijziging inzake omgaan met energie te bewerken. De overheid moet dan weer zorgen voor een campagne, gekoppeld aan de uitreiking van de kortingsbon nen, waarin duidelijk wordt gemaakt welke voordelen er ver bonden zijn aan het treffen van de energiebesparende maatregelen, niet enkel voor het milieu, maar ook voor het gezinsbudget. Rationeel energieverbruik door gezinnen: actie is nodig, (foto CF) BEDENKINGEN BIJ EEN POLITIEKE MOORD De Nederlandse rechts-populisti- sche politicus Pim Fortuyn werd waarschijnlijk omwille van zijn poli tieke standpunten vermoord door een fundamentalist, een extreme milieuactivist. In een democratische samenleving moeten debat en vrij- emeningsuiting vooropstaan, uiteraard met de beperking dat oproepen tot geweld en racisme niet kunnen. En moord helemaal niet. Ik kon mij absoluut niet terugvin den in dit populisme van Pim Fortuyn. Het goedkoop napraten met simplistische slogans van het egoïsme van burgers in deze maat schappij, is geen oplossing. De eigen verantwoordelijkheid en de solidariteit zijn een wezenlijk deel van een democratische maatschap pij. Maar ook de "regentenmentaliteit" is een aantasting van de democra tie. De "saaie boel" in Den Haag, die Pim Fotuyn hekelde, was na acht jaar paars beleid misschien wel technisch oké, maar bleef afstande lijke politiek. De mensen kregen aldus het gevoel dat alles boven hun hoofden werd beslist. Dat regeerders en beleidsmakers op eigen houtje beslissen wat goed is. Er is geen emotie meer in de poli tiek, de burger voelt er zich niet meer bij betrokken. Ook in de Belgische en Vlaamse politiek dreigt die betrokkenheid te verzanden. In achterkamertjes beslissen rege ringsleden en partijleiders tijdens een nachtelijke marathon over een aanpassing van de kieswetgeving. Indien een vrije stemming onder de parlementsleden zou worden geor ganiseerd, zouden de regerings voorstellen zeker worden afgescho ten. Maar ja, de "regentenmentaliteit" van onze regeringsleiders is er de oorzaak van dat enkel zij "weten wat goed is". Op 1 Mei hoorde ik nochtans van vele sprekers, met vreugde in het hart, dat de sp.a zich duidelijker links moest profileren. De inhoudelijke vernieuwing van de sp.a op het congres in november, moet dus opdracht nummer één zijn. Sterke persoonlijkheden en dito mandatarissen met electorale aanhang zijn dan mooi meegeno men om dit programma aan de kie zers uit te leggen. Laat ons dus ook in België en Vlaanderen nog even bezinnen en lessen trekken uit de situatie in Nederland. 4

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 4