Schepen van Leefmilieu krijgt geen bloemen van eigen collega's Laat het gras maar groeien m Denderleeuw Soccercup: voor uw plezier jg. 64 nr.5 mei 2002 GEMEENTERAAD Op jongste gemeenteraad kreeg de CD&V-schepen van Sport en Leefmilieu het zwaar te verduren. Zijn eigen bloempotten belandden zowaar terug op zijn hoofd... Voor het eerst sinds de jaren i960 werd een gemeenteraadszitting samengeroepen op Meiavond. De voorzitter van de raad beloofde dat enkel administratieve punten die geen verder uitstel duldden, zouden behandeld worden. Maar in de 25 agendapunten van de openbare zit ting waren toch wel enkele beleids beslissingen geslopen, zoals de aan koop van een tijdsregistratie- en toegangscontrolesysteem (een prikklok en gecodeerde toegang en aanwezigheid in bepaalde lokalen) voor zowat 25.000 euro en de aan schaf of huur van "bloemenkorven en bloemenzuilen", ook voor een bedrag van 25.000 euro franken. SNELLE GOEDKEURING Met spoed werden de eerste zeven punten van de agenda afgewerkt. Het ging over de goedkeuring van een aantal politiereglementen waaronder deze voor de inrichting van het wielerweekend in Iddergem amper vier dagen later. Bij de twee volgende punten - advi seren van de dienstjaarrekeningen voor het jaar 2001 van de kerkfa brieken St.Amandus (centrum) en O.L.V.Ter Nood (Huissegem) - merk ten wij de onthouding op van de fractie OPEN. Met algemeenheid van stemmen werd de overeenkomst betreffende de organisatie en werking van de Hulpverleningszone Zuid-Oost- Vlaanderen goedgekeurd. Deze Hulpverleningszone tussen de brandweerdiensten omvat afspra ken in verband met wederzijdse bij stand, uitwisseling en technische beheersing van de korpsen. Een ontwerp voor het herstellen van de asfaltlaag in delen van de Noordstraat, Rozenlaan en de Wildebeekstraat voor een bedrag van 24.668 euro kon ook ieders goedkeuring wegdragen. FLEURIGE VERRASSING Toen kwam echter de aap uit de mouw, met het agendapunt "Goedkeuren aankoop of huur van bloemenkorven en bloemenzuilen voor plaatsing in de centrumstraten van de drie deelgemeenten". In de bijgevoegde verklaring en het dos sier lazen wij dat het de bedoeling was met deze bloemenpracht enkel de centrumstraten van de deelge meenten - Stationstraat en kasteel tje, de Hoogstraat en de Regentie- straat - wat op te fleuren en dat de kost 25.000 euro bedroeg. Of dit zou gaan via aankoop, huur of lea sing was niet bepaald, dat zou men achteraf wel beslissen. De oppositie uitte zware kritiek op dit ondoor dacht en duur project. Bovendien vroeg zij zich af waarom steeds dezelfde straten in de belangstel ling worden geplaatst, terwijl ande re veel meer nood hebben aan "opfleuring". Bij de stemming bleek echter tot ieders verbazing dat geen enkele schepen, behalve deze van Leefmilieu, nog achter het voorstel stond. Zou het kunnen dat deze schepen zijn collega's een week eer der dit punt had opgedrongen en dat zij hem in de gemeenteraad in de steek lieten? Wij stellen ernstige vragen bij de werking van het colle ge van burgemeester en schepenen en de meerderheid. Is dit incident weer een teken van het gebrek aan cohesie en verstandhouding binnen de uiterst nipte meerderheid? Hoelang nog kan men de hete hangijzers uit de weg gaan? AFGESLANKT EINDE Bij punt dertien over de onderhand se aankoop van een woning gele gen in een zijbaantje van de Moreelstraat in de nabijheid van het gemeentelijk magazijn, ont spon zich een discussie over de wer kelijke bedoelingen voor de aan koop van dit pand. Ging het echt om de realisatie en de ontsluiting van het binnengebied Dorp, vroeg de OPEN-fractie? Bij het volgende punt verliet de sp.a-fractie de zit ting om haar afspraken voor de Meiavondviering niet te missen. Een afgeslankte gemeenteraad stelde de vacante betrekkingen in het gemeentelijk onderwijs vast en bevestigde de oprichting van een zomerklas. Het onderdeel 2002 van het jeugdwerkbeleidsplan 2002- 2004 werd goedgekeurd. Vervolgens werden de afgevaardig den van de gemeenteraad voor de jaarvergaderingen van verscheide ne intercommunales aangeduid. In de geheime zitting werden ver vangingen in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) doorgevoerd en werden een reeks aanstellingen van het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd. (GC) "Laat het gras maar groeien, ik rij het nooit meer af." Sam Gooris scoorde met deze "wijze woorden" ooit een onvervalste zomerhit. Nu is het de trieste beschrijving van wat in Denderleeuw met "ons" kasteel tje gebeurt. Midden de jaren 1990 voorzag de CD&V-VLD coalitie in een bedrag tussen 90 en 100 mil joen toenmalige frank voor de aan koop en renovatie van het kasteel (aankoop 15 miljoen, renovatie kasteeltje 65 miljoen, renovatie koetshuis 10 miljoen). Met dit prestigeproject was het de bedoeling de stationsbuurt te ver fraaien en Denderleeuw een monu ment te schenken waarop we fier konden zijn. Tegen het project sta- tionsbuurtverfraaiing zijn we nooit geweest. Wel hadden we veel pro blemen met het prijskaartje dat men eraan verbond. De prijs voor het kasteeltje was in verhouding met het doel ervan veel te hoog. Enkele jaren en miljoenen later stel len we vast dat het prestigekasteel mooi is. Het onderhoud van de tuin rondom laat echter te wensen over. Het gras van de perkjes staat 15 a 20 cm hoog en het onkruid tiert er welig. "Het kindje kreeg een speel tje maar was het na enkele uren beu." Van een kasteelbuurt die onze inwoners ruim honderd miljoen frank gekost heeft verwachten we dat ze goed en regelmatig onder houden wordt. Het gemeentebe stuur ligt er niet van wakker, wat veel vertelt over de manier waarop het gemeentegeld uit ramen en deuren gooit en geen respect opbrengt voor de gemeenschappe lijke eigendom. (YDS) De SOC-ploeg (sport-ontspanning- cultuur) is tijdens het weekend van 18 en 19 mei samen met de Animoploeg (de jongsocialisten) druk in de weer op de velden van Standaard Denderleeuw. Ze organi seren er de eerste grote Soccercup, een voetbaltornooi waarbij in open lucht gespeeld wordt volgens het zaalvoetbalsysteem (zie ook Voor Allen van april 2002). Een 16-tal ploegen van 6 spelers staan dit weekend aan de aftrap. Zowel zater dag als zondag wordt gestart om 10.00 uur. Wie houdt van een potje voetbal of gewoon eens leuk uit wil, is zeker welkom. De ploegen kunnen elke aanmoediging gebruiken. Er is mogelijkheid om in de kantine te keuvelen bij een lekker drankje. Ook kunt u tegen democratische prijzen een hapje verkrijgen. Kom eens langs! (SDK) Het kasteeltje: gebrek aan respect voor onze gemeenschappe lijke eigendom, (foto VA) Verantwoordelijke Denderleeuwse sp.a Stefan De Koek Noordstraat 36 bus 2,9470 Denderleeuw tel. 053-41 60 21 stefan.dekock@advalvas.be

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 7