Verkeersproblemen? Laat het ons weten. Uit de gemeenteraad Geraardsbergen. jg. 64 nr.5 mei 2002 De sp.a wil dat ook Geraardsbergen verkeersveiliger wordt. Verkeers veiligheid beheerst al een tijd de Brusselse politieke agenda. Eindelijk lijkt het tot de hoogste regionen doorgedrongen dat het onaanvaardbaar is dat het verkeer elk jaar opnieuw tweeduizend doden eist. De federale maatrege len zijn bekend: meer controles en strengere boetes. "Maar ook gemeenten kunnen extra inspan ningen leveren", zegt Dirk Van der Maelen. Het is immers niet altijd door roeke loos rijgedrag dat ongelukken zich voordoen. Van der Maelen: "Vaak ligt de infrastructuur aan de basis van heel wat onheil. Waar dat kan, moet men al het mogelijke doen om het verkeer veilig te houden." Kruispunten met weinig zichtbaar heid, opritten, smalle fietspaden, slechte voetpaden, noem maar op: er is nog heel wat werk aan de win kel om veilig verkeer in onze stad mogelijk te maken. Daarom stelt de sp.a van Geraards bergen een dossier samen, waarin alle zwarte punten en wantoestan den gebundeld worden. "Er moet dus een algemene mobilisatie komen", aldus Van der Maelen. "Al onze mandatarissen, leden en sym pathisanten zullen hierbij helpen, ledereen zal in zijn buurt de ver keersproblemen opsporen en rap porteren." Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. De sp.a roept alle inwoners van Geraardsbergen op om hun grieven in verband met het verkeer kenbaar te maken. Als u een probleemzone kent, laat het ons dan weten. Dat is de enige manier waarop deze proble men kunnen opgemerkt en aan gepakt worden. Dirk Van Der Maelen stelt er zich borg voor dat ook de zaken waarvoor de hogere overheden bevoegd zijn, zullen aangepakt worden. "Ik denk dat ik ondertussen voldoende mijn weg ken in de nationale politiek om te weten bij wie ik moet zijn", zegt hij. ledereen kan met zijn of haar opmerkingen terecht op de Guilleminlaan 35, telefonisch op 054/41.02.03 (op werkdagen in de voormiddag) en 0494/30.22.51. Met de e-mail gaat het ook: dirk.vander- maelen@dekamer.be of bramde- geeter@hotmail.com. NIEUW TOTAAL RIOLERINGSPLAN Het huidig Totaal Rioleringsplan (TRP) van Geraardsbergen dateert uit de jaren 1970. Een nieuwe TRP-berekening is dus noodzakelijk. Het bestaande plan is immers niet meer actueel. Het is niet in over eenstemming met de recentste richtlijnen en wetgeving en blijkt onvoldoende flexibel en beheersbaar. De stad wil voor de aanpassing van het plan gebruik maken van de steun en de ervaring van Aquafin, dat verantwoordelijk is voor reali satie van het rioleringsbeleid in Vlaanderen. Aquafin is bereid zelf in te staan voor de TRP-berekening, in overeenstemming met haar pro cedure voor de zuiveringsgebieden Zandbergen en Geraardsbergen, met uitzondering evenwel van het stadscentrum. Voor het zuive- ringsgebied Galmaarden zal later een beslissing worden genomen. De stad zelf moet voorlopig enkel instaan voor de TRP-berekening van het centrum. Hiervoor zal ze een ontwerper aanduiden die zal werken onder de kwaliteitscontrole van Aquafin. De berekening bestaat uit drie opdrachten: het opmaken van een riooldatabank, het maken van het model van de bestaande toestand en van het model van de geplande toestand. Eerst wordt een databank opgemaakt van de bestaande riolerings infrastructuur. Hierbij worden de hydraulisch belangrijkste putten, de zogenaamde knopen, opgenomen. Naast de rioleringen worden ook de belangrijkste grachten en waterlopen geïnventariseerd (mede met het oog op de herwaardering van het grachtenstelsel). Alle informatie wordt in een elektronisch databestand ingevoerd. In het rioleringsstelsel worden vervolgens op bepaalde plaatsen debiet- en waterhoogtemeters geplaatst. Ook worden er buiten plu viometers voorzien. Op die manier kunnen verbanden worden gere gistreerd tussen een geobserveerde neerslag en de bijhorende debiet- en waterhoogtewaarden. Dit moet toelaten een computer model te maken van de bestaande toestand. Hieruit moeten dan conclusies worden getrokken voor de nog te plannen rioolleidingen. Deze moeten zo ontworpen worden dat het globale rioleringsstelsel zowel zijn waterkwalitatieve functie (reductie van vuiluitstoot van de overstorten) als zijn waterkwantitatieve functie (voorkomen overstromingen) kan vervullen. Met de TRP-berekening zal de stad dus over een basisinstrument beschikken om zijn waardevolle en complexe rioleringsinfrastruc tuur op een efficiënte en doelmatige wijze te beheren. Verantwoordelijke Geraardsbergse sp.a: Dirk Van Der Maelen Guilleminlaan 35,9500 Geraardsbergen tel. 054-41 02 03 dirk.vandermaelen@dekamer.be NINOOFSESTRAAT IN EEN NIEUW KLEEDJE De gemeenteraad zette zopas het licht op groen voor de aanleg van nieuwe voetpaden in de Ninoofsestraat in Idegem. Ook de riole ringswerken van Aquafin in de Driesstraat krijgen dit jaar hun beslag. Nadat de stad in eigen beheer de gelijkvloerse bermen in het deel Bareelstraat-Radenberg vernieuwde, komen er weldra ook nieuwe voetpaden en een vernieuwd wegdek in de rest van de Ninoofsestraat, deel Bareelstraat-spoorweg. De gemeenteraad keur de hiervoor een bedrag van 226.315 euro goed. In eigen beheer werd ook gestart met het vernieuwen van de Kerkweg. Later volgt de renovatie van de Vloerzegemweg. NIEUWE RIOLERING IN IDEGEM Intussen zijn de rioleringswerken in de Ankerstraat in de eindfase getreden. Enkel de aanleg van het pleintje aan het sas is nog aan de gang. Het krijgt een fraaie en eigentijdse aanblik. Daarna gaat Aquafin door met het verbindingsriool in de Driesstraat tot aan de fabriek Herto. In samenspraak met de stad komt hier een gescheiden riolering. Na de werken het grootste gedeelte van Idegem aangeslo ten zijn op de zuiveringsinstallatie in Zandbergen. COLLECTORWERKEN ZANDBERGEN WELDRA VAN START Eerstdaags start Aquafin in samenwerking met de stad Geraardsbergen werken in Zandbergen. De opdracht omvat het bou wen van een collector en een regenwaterleiding langsheen het Zandbergenplein, de Peperstraat en de Lestpolder tot aan de Lindeveldstraat, waar de bestaande collector van Grimminge wordt aangesloten. Langs de Peperstraat en de Lestpolder (vanaf de Molenbroekstraat) wordt aan weerszijden een fiets- en voetpad aan gelegd. De geschatte uitvoeringstermijn bedraagt 174 werkdagen of onge veer 14 maanden. Om de hinder voor de buurt tot een minimum te beperken, worden de werken in twee fasen uitgevoerd. Eerst komt het Zandbergenplein aan de beurt, daarna de Peperstraat en de Lestpolder. Tijdens de werken kunt u steeds informatie verkrijgen bij de opzich ter van de werken, die bereikbaar is in de werfkeet. U kunt eveneens contact opnemen met de projectingenieur van de Aquafin, Jo Van Melkebeek. Freddy De Chou

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 8