Uit de gemeenteraad "Minderbedeelden zijn geen misdadigers!" Kruishoutemse kippen tegen afvalberg Geraardsbergen Haaltert jg. 64 nr.5 mei 2002 ANIMO Voorzitter Stijn Van Bever (19) van de socialistische jongerenbeweging Animo verslikte zich bijna toen hij in het AZ een artikel las over de plannen van burgemeester De Padt om de kosten die gemaakt worden als een politieagent een deur waarder moet vergezellen, te verha len op degene aan wiens deur hij staat. "Als je je slecht gedraagt, moet je daar maar alle gevolgen van dra gen, ook de politiekosten", orakelde de burgemeester. Stijn Van Bever vindt dit een onaanvaardbare uit spraak. "Alsof iemand die een deurwaarder aan de deur krijgt, zich per definitie slecht gedraagt", zegt Van Bever. "Het is nog niet genoeg dat die mensen vaak tot over hun oren in de miserie zitten, door deze woor den van de burgemeester worden ze ook nog eens publiek vernederd." Anders is het natuurlijk als de deur waarder bijvoorbeeld overspel moet vaststellen. Maar in het arti kel werd duidelijk verwezen naar mensen met betalingsproblemen. "Dat die laatste zich zo nog meer geldzorgen op de hals haalt, is vol gens de burgemeester geen punt", stond er te lezen. Volgens Animo zou men van een burge meester toch mogen verwachten dat hij een beetje solidair is met zijn "onderdanen", zelfs als deze krap bij kas zitten. De burgemeester wil door de maat regel meer politiepersoneel vrijma ken, zodat er meer blauw op straat komt. Hij spreekt over één nieuwe hulpagent die in dienst zou kunnen worden genomen. "Dat wil ik dat wel eerst nog eens zien", zegt Van Bever. "Bovendien: is één bijkomen de agent het waard om mensen met financiële problemen nog die per in de put te duwen, laat staan hen te beledigen?" Werd de burgemeester verkeerd geciteerd, of was het niet zijn bedoeling te beledigen. Stijn Van Bever: "Wel, dan stel ik voor dat hij dit publiek rechtzet. De Padt beloofde bij de verkiezingen meer blauw op straat. Dat hij zijn verkie- zings-beloftes niet kan nakomen, is zijn probleem. Dat wil niet zeggen dat hij zich moet afreageren op de minderbedeelden van Geraards bergen. En zeker niet dat hij kosten op hen mensen moet afwimpelen. Van hem wordt eerste verwacht dat hij een burgervader is voor ieder een. Ook en zeker voor wie het moeilijk heeft." Meer dan 2400 kippen werden onlangs verdeeld over 843 gezin nen. Dit is het resultaat van een campagne die door ILvA in samen werking met de gemeente Haaltert werd gelanceerd. De actie is de eer ste van haar soort in onze streek. Zij heeft tot doel de afvalberg te doen inkrimpen. De verdeling was een hele klus, maar verliep vrij vlot dankzij de medewerking van enkele gemeentewerklieden en compost- meesters. Toen schepen van Leefmilieu Gina Verbestel (VLD) met dit idee op de proppen kwam, werd het niet ern stig genomen. Vandaag is dat enigszins anders. Vertelt Gina Verbestel: "De reactie was buiten alle verwachtingen. Sommige van de 843 gezinnen die drie kippen in hun tuin te laten rondscharrelen, moesten daarvoor een serieuze inspanning leveren. In iedere tuin moest immers zowel een behoorlijk afgebakend perceeltje als een dege lijk hok beschikbaar zijn. De aan koop van deze behoorlijke leghen nen uit Kruishoutem heeft de gemeente overigens een aardige duit gekost." Grapjassen voorspelden al dat er dit jaar waarschijnlijk veel vol-au-vent zal klaargemaakt worden, maar de gemeente zal het wellicht zo ver niet laten komen. Met steekproe ven zal worden gecontroleerd of de kippen wel degelijk nog in leven zijn en of ze goed behandeld wor den. De toekomst zal uitwijzen of de kip pen wel degelijk helpen bij het inkrimpen van de afvalberg. (BM) OPVOLGER OCMW STUURT KAT Cyriel De Schutter nam met een brief gedateerd op 23 maart ontslag als effectief lid van het OCMW. Zijn opvolger, Herman Gees, was uit genodigd op de gemeenteraad voor zijn eedaflegging, maar schit terde door afwezigheid. Hij zal de volgende keer opnieuw uitgeno digd worden. SUBSIDIES JEUGDWERK Om in aanmerking te komen voor subsidiëring van een jeugdwerk beleid moeten gemeentebesturen niet alleen een jeugdwerkbeleids plan, maar ook een jaarplan voorleggen aan de Vlaamse minister van Cultuur. De goedkeuring van het jaarplan 2002 stond op de agenda van de gemeenteraad. Volgens schepen Gina Verbestel (VLD) had het jaarplan enige vertraging opgelopen, maar verleende de Vlaamse Gemeenschap uitstel voor het indienen ervan omdat de regeling in een overgangsfase zit. De subsidievoorwaarden zijn ook niet zo simpel: er moeten niet min der dan vier plannen en documenten opgemaakt worden. Vooreerst moet er een jeugdwerkbeleidsplan dat loopt over drie jaar (in dit geval van 2002 tot 2004) goedgekeurd worden. Daarna komt dus het jaarplan. Bovendien is er subsidiëring voor een "jeugdruimtebeleid" als onderdeel van het jeugdbeleid. Om hierop aanspraak te kunnen maken, is een jeugdruimteplan nodig (ook dit werd goedgekeurd voor de periode 2002-2004). Ten slotte is er nog het "werkingsver- slag" dat jaarlijks een overzicht brengt van de uitgevoerde beleids keuzes. Dit werkingsverslag is momenteel in voorbereiding. MELDPUNT BEJAARDENMISHANDELING De gemeenteraad keurde een bedrag van ongeveer 350 euro (of 0,02 euro per inwoner) goed als bijdrage in de werkingskosten van het "meldpunt bejaardenmishandeling". Het meldpunt dat Haaltert bedient, is gevestigd in het sociaal huis Pandora, Grotenbergestraat 26, Zottegem. Het is bijna twee jaar actief in Zuid-Oost-Vlaanderen. Uit quasi alle gemeenten van de regio liepen de afgelopen maanden oproepen binnen. Het provinciebestuur is sterk overtuigd van het nut en de noodzaak van deze meldpunten. Voor geheel Vlaanderen wordt nu onderhan deld over de Structurele opname van het meldpunt in de hulpverle ning. De verdeling was een hele klus, maar verliep vrij vlot dankzij de medewer king van enkele gemeentewerklieden en compostmeesters. (foto Bart Muylaert) Verantwoordelijke Haaltertse sp.a Laurent Vermassen Middelkouter 72,9450 Haaltert tel. 053-83 34 41 of 0495-22 60 63 Laurent.vermassen@belgacom.net

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 9