I Twintig punten voor lokale actie ,V Een greep uit de twintig acties Dossier VERKEERSVEILIGHEID actie 1 jg. 64 nr.6 juni 2002 Eind mei pakte de sp.a uit met een zeer concreet actieplan voor ver keersveiligheid. Wat staat er te gebeuren en wat kan uw eigen par tijafdeling doen? leder jaar raken in ons land 70.000 mensen gewond in het verkeer. Dat is bijna evenveel als het aantal inwoners van een stad zoals Aalst. Dit is maar één van de vreselijke cij fers die aantonen dat aan verkeers veiligheid veel meer aandacht moet besteed worden. Acties op knelpunten helpen, (foto Hendrik De Schrijver) Mensen ervaren verkeersveiligheid in de eerste plaats in hun eigen buurt. Op het drukke kruispunt dat ze dagelijks moeten oversteken. Op de fietsroute naar de school of naar het werk. Op het voetpad in hun straat dat te smal is of waar gere geld auto's foutief geparkeerd staan. PRAKTISCH Verkeersveiligheid vraagt dus lokale actie. Daarom stelde de sp.a een actieplan verkeersveiligheid voor de partijafdelingen op. Het plan "20/20 voor verkeersveiligheid" beschrijft twintig acties die de afde ling kan voeren om verkeersveilig heid op de politieke agenda te bren gen. Verschillende onderwerpen komen aan bod: voetgangers, fiet sers, rijvaardigheid, snelheidsbe- heersing en verkeershandhaving. Het actieplan is erg praktisch opge steld. Het omschrijft kort het pro bleem en geeft aan hoe de afdeling actie kan voeren. Voorbeelden uit andere gemeenten en een pakket met praktische hulpmiddelen (enquêteformulieren, wetgeving...) moeten de afdeling verder op weg helpen. WOORD EN DAAD Het woord - maar vooral de daad - is nu aan de afdelingen. Zij moeten hun keuze maken uit de twintig acties, naargelang van de specifieke problemen in de gemeente. Verschillen in aanpak zijn ook mogelijk afhankelijk van of de sp.a tot de bestuursmeerderheid, dan wel tot de oppositie behoort. Een excuus om aan de kant te blijven staan en niets te doen, is er niet meer. Meer informatie krijgt u op het pro vinciaal secretariaat van de sp.a of van Kris Van der Coelden, tel. 02/501.77.29, e-mail vandercoel- den@s-p-a.polgroups.senate.be. "RECHT OP RUIMTE VOOR VOET GANGERS." Sinds 1997 bestaat er een Vlaamse bouwverordening die minimale kwaliteitseisen voor voetgangers vastlegt. De sp.a gaat na of de ver ordening correct wordt toegepast in de gemeente. ACTIE 4 "EEN FIETSVERGOEDING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL." Steeds meer gemeenten keren een belastingvrije vergoeding uit aan de werknemers die zich met de fiets verplaatsen. De sp.a onder zoekt het verplaatsingsgedrag van de gemeentelijke ambtenaren, geeft zelf een klein geschenk aan de fietsers en legt een reglement voor het invoeren van een fietsver- goeding voor aan de gemeente raad. ACTIE 11 "EVEN BIJTANKEN." Veel senioren - maar niet alleen zij - hebben nood aan een opfrissing van hun kennis van het verkeersre glement. De sp.a steunt dit idee en illustreert het door mensen van alle leeftijden te confronteren met tien vragen over de toepassing van het verkeersreglement. ACTIE 17 "ACTIE SLAKKIE." In Koekelare groeide een Volkswagen Kever ("Slakkie") uit tot de mascotte van het beleid inzake verkeersveiligheid. Een idee dat andere gemeenten kan inspi reren? ACTIE 18 "VERKEERSKLAS VOOR JONGE OVERTREDERS" Als minderjarigen gevaarlijk ver keersgedrag vertonen, worden niet zij zelf, maar hun ouders gestraft. De ouders moeten immers de boete betalen. Valt er dan niets aan te doen? Toch wel. De sp.a is voorstander van een "strafklas" op woensdag namiddag voor jonge verkeers- overtreders. Daar wordt hen inge peperd hoe ze zich moeten gedra gen in het verkeer. Hoe zwaarder de overtreding, hoe meer sessies. ACTIE 19 "AGRESSIEVELINGEN CONFRONTE REN MET HUN EIGEN GEDRAG" In Gent filmde de politie gevallen van brutaal of agressief gedrag in het verkeer, vanuit een anoniem voertuig. Het ging om... enfin u kent al die vormen van agressi viteit wel en misschien hebt ooit zelf al eens uw middenvinger opgestoken. De feiten onder de neus van de agressievelingen duwen en bespreken, bleek erg efficiënt te zijn. Verkeersveiligheid? Meer dan genoeg praktische tips om er ook in uw gemeente vliegensvlug iets aan te doen. (foto Hendrik De Schrijver) 12

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 12