Van maximum 90 naar 70 buiten bebouwde kom Dossier Gemeentelijk mobiliteitsplan: goed vertrekpunt PRO OF CONTRA? jg. 64 nr.6 juni 2002 Heeft uw gemeente al een degelijk mobiliteitsplan(foto VA) Om het pleidooi voor meer ver keersveiligheid te ondersteunen, neemt u best eerst een kijkje in het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan geeft een algemene visie op het mobiliteits beleid dat de gemeente wil voe ren. Daarin speelt het bevorderen van de verkeersveiligheid een vooraanstaande rol. Zo vindt u in het mobiliteitsplan normaal gezien een overzicht van de meest verkeersonveilige pun ten in de gemeente, samen met de belangrijkste maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gemeentelijk mobiliteitsplan geeft ook een visie op de uitbouw van veilige wandel- en fietsroutes, op de versterking van het open baar vervoer, op de gewenste snel heid, op de belangrijkste wegen in de gemeente enz. Het gemeentelijk mobiliteitsplan heeft niet enkel nut als bron van informatie. Het is ook een voor waarde om als gemeente aan spraak te kunnen maken op investeringen van het Vlaams gewest. Voor de verkeersveilig heid is dit niet onbelangrijk. Veel "zwarte punten" bevinden zich immers op gewestwegen. Een eventuele herinrichting ervan is een taak voor het Vlaams gewest. Zonder goedgekeurd mobiliteits plan dreigt de gemeente deze investeringen te mislopen. POLITIEKE ACTIE Het mobiliteitsplan op zich kan aanleiding geven tot politieke actie. Eerste mogelijkheid: het gemeen telijk mobiliteitsplan is er nog niet of schiet onvoldoende op. Dan kunt u het gemeentebestuur voor zijn verantwoordelijkheid plaat sen. Als men wil dat een gevaarlijk kruispunt op een gewestweg aan gepakt wordt, moet er eerst een gemeentelijk mobiliteitsplan zijn. Uiteraard kunt u hierover tussen komen in de gemeenteraad. Met een actie op een gevaarlijk kruis punt kunt u het belang van het mobiliteitsplan aantonen en voor een breder publiek duidelijk maken. Tweede mogelijkheid: het ge meentelijk mobiliteitsplan is klaar. Dan is het aan de gemeente om bij het Vlaams gewest aan te dringen op investeringen. Ook in dit geval kunt u met een straatactie dit plei dooi ondersteunen. MEER INFORMATIE Op de website http://wegen.vlaanderen.be/ver- keer/mobiliteitsconvenants vindt u heel wat praktische informatie over de mobiliteitsconvenants (doel, inhoud...) en een recente stand van zaken van de mobili teitsplanning in Vlaanderen. Zo kunt u nagaan in welke fase van de planning uw gemeente zit. Heeft u daarna nog meer vragen, dan kunt u terecht bij Sven Lieten (tel. 02/553.70.62, sven.lieten@vlaanderen.be). Hij is bevoegd voor de mobiliteitsconve nants op het kabinet van minister Stevaert. De alomtegenwoordige Steve Stevaert lanceerde het voorstel om de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kom te verlagen van 90 km/u tot 70 km/u. Niet ieder een is daarmee gelukkig, zacht uitgedrukt. Lees de argumenten en reageer - pro of contra - bij de redactie (adres onderaan). Liefst met een concreet voorbeeld uit uw gemeente. Is de verlaging van de snelheidsli miet een onzinnig idee? Beslist niet, lezen we in de sp.a-brochure. De meeste wegen buiten de bebouwde kom zijn landelijke wegen die helemaal niet geschikt zijn om tegen 90 km/u erover te rijden. Komt daarbij de typisch Vlaamse lintbebouwing, die maakt dat bewoning nooit ver uit de buurt is. De meeste gemeenten worden trouwens met de regel maat van een klok aangesproken door buurtbewoners, actiegroe pen of dorpsraden om de snelheid in landelijke (woon)straten te matigen. Al bij al is een snelheidslimiet van 90 km/u op slechts een beperkt aantal wegen buiten de bebouw de kom verantwoord. Het gaat dan meestal om gewestwegen waar de doorstroming van het verkeer duidelijk voorgaat op hun ontslui tende functie. Stevaert wil in dit beperkt aantal gevallen de mogelijkheid laten om bij wijze van uitzondering op de algemene regel snelheden tot 90 km/u toe te laten. Het principe moet echter 70 km/u zijn. Het kan aangetoond worden dat dit principe aangewezen is. Bijvoorbeeld alleen al door het feit dat in veel straten buiten de bebouwde kom nu al de snelheid beperkt is tot maximum 70 km/u. Uw eigen snelheidsmeting zou kunnen uitwijzen dat in sommige andere straten de werkelijke gemiddelde snelheid dichter bij de 70 dan bij de 90 km/u ligt. Of dat er op sommige plaatsen werkelijk te hard wordt gereden. U zou het eens kunnen uittesten met een "speedgun", een instrument dat niet bestemd is om ermee op hardrijders te schieten, maar om de snelheid van een voertuig te meten. Te huur voor 25 euro per dag bij vzw Langzaam Verkeer in Leuven (Nadine Maes, tel. 016/31.77.00, www.langzaamver- keer.be). Pro of contraLaat het weten aan Jos Gavel, Lindenstraat 77, 9300 Aalst, jos.gavel@euronet.be. 13

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 13