Restauratie gepland voor 2003 Afvalwater weldra gezuiverd Geraardsbergen. DE MUUR jg. 64 nr.6 juni 2002 Het dossier restauratie Oudeberg straat en Muur is klaar, tot en met de toezegging van de toelagen, en werd zopas door de gemeenteraad goedgekeurd. De uitvoering van de werken kan verwacht worden voor 2003. In 1996 besliste het stadsbestuur de gehele omgeving van de Oudeberg, het uithangbord bij uitstek van Geraardsbergen, te vernieuwen. Vrij vlug ontstond de noodzaak het pro ject op te splitsen in twee delen: verbeteringswerken aan de Oudebergstraat en Muur en omge- vingswerken Oudeberg. De Oudebergstraat, de Muur en de Kapelberg zijn immers beschermd als monument, terwijl de Oudebergsite deel uitmaakt van een beschermd landschap. Het dossier voor de restauratie van de Oudebergsite kreeg reeds de noodzakelijke zegen van de bevoeg de beheerscommissie, maar voor de realisatie moeten we nog even wachten op het verschijnen van de uitvoeringsbesluiten van het gewij zigde decreet over de beschermde landschappen. Het dossier restauratie Oudeberg straat en Muur is klaar, tot en met de toezegging van de toelagen, en werd zopas door de gemeenteraad goedgekeurd. De uitvoering van de werken kan verwacht worden voor 2003. De werken aan de Oudebergstraat en de Muur bestaan uit drie delen: rioleringswerken Oudebergstraat, stabiliteitswerken aan de Muur, en restauratiewerken van de wegver hardingen en sommige kunstwer ken. In de Oudebergstraat komt zowel een regenwaterriolering als een afvalwaterriolering. Beide riole ringsbuizen zullen worden aange sloten op de Oude Steenweg- Abdijstraat. De riolering van de Klein-Frankrijkstraat wordt in de afvalwaterleiding opgevangen. De jongste jaren deden er zich ver schillende malen verzakkingen voor in het steilste gedeelte van de Muur. De stabiliteitswerken moe ten een structurele oplossing bie den voor deze problemen. Het bedreigde weggedeelte zal hiertoe worden "vernageld" met het talud. Een wand van boorpalen, geplaatst op een minimale afstand om het grondwater niet te belem meren, zal door middel van passieve trekankers met het bovenliggend talud worden verbonden om aldus een stabiel geheel te vormen. De bestaande rijwegverharding van de Oudebergstraat en de Muur wordt met het oog op de recupera tie van de straatkeien omzichtig opgebroken. Zeker in het steilste gedeelte van de Muur worden deze natuursteenkeien hergebruikt. De rest van de bestrating zal gebeuren in hergebruikt materiaal van het zelfde type. In de Oudebergstraat wordt de weg afgeboord met een kunststrook in natuurstenen en een trottoirband in blauwe hardsteen. Een laatste deel van de restauratie bestaat uit de herstelling waar nodig van de keermuren in breuksteen. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 50,6 miljoen frank of 1.256.494 euro. De toelagen van het Vlaamse gewest en de pro vincie bedragen ruim 36 miljoen frank, waardoor het aandeel van de stad wordt beperkt tot 14 miljoen fra n k. Freddy De Chou Zeker in het steilste gedeelte van de Muur worden de natuursteen keien hergebruikt. De rest van de bestrating zal gebeuren in herge bruikt materiaal van hetzelfde type. (foto Hendrik De Schrijver) ATEMBEKE EN GROENDAL Het Aquafinproject Aansluiting Brusselsestraat-Dreef-Atembeke is gestart. Het ontwerp voorziet op de eerste plaats in de aanleg van een afvalwaterriool die aansluit op de bestaande collector Moerbeke- Viane ter hoogte van de Leeuwergemstraat. Ook de stad heeft een aandeel in het project in de vorm van de aanleg van geschei den riolering en van voet- en fiets paden. De afvalwaterriolering beoogt het aansluiten van de vuilvracht van de Atembekestraat, de Lintjeswerk- straat, de Karkoolstraat, de Kruiwagenstraat, de Brusselse straat, de Kapellestraat, de Koppenhollestraat en de Dreef. Op vraag van de stad zal ook de vuil vracht van een deel van de Edingseweg (tot Dr. Derolaan), Groendal, de geplande nieuwe ver kaveling ernaast en een deel van de Guilleminlaan worden aangesloten. In totaal wordt hierdoor het afval water van meer dan 500 woningen van Atembeke en Onkerzele afge voerd naar het waterzuiveringsta tion van Galmaarden. Naast de afvalwaterriolering wordt ten laste van de stad waar nodig een afzonderlijke regenwaterriole ring voorzien, zodat voor het groot ste gedeelte van de zone een gescheiden stelsel ontstaat. Bovendien wordt het oppervlakte water afkomstig van de Bosberg afgekoppeld en naar de Hollebeek geleid. VOET- EN FIETSPADEN Samen met de rioleringswerken en de hierbij horende renovatiewerken aan de wegen, worden voetpaden aangelegd in een deel van de Atembekestraat, de Kruiwagen straat en de Koppenhollestraat. In het deel van de Dreef waar werken plaatsgrijpen, wordt aan weerszij den een breed fietspad aangelegd. De vooropgestelde uitvoeringster mijn bedraagt 190 werkdagen. Deze termijn loopt vanaf 1 juni. Om zo weinig mogelijk hinder voor de buurtbewoners en weggebruikers te veroorzaken, worden de werken in drie afzonderlijke fasen opge deeld: Atembekestraat-Kruiwagen- straat, Koppenhollestraat en Dreef- Edingseweg. Freddy De Chou Verantwoordelijke Geraardsbergse sp.a: Dirk Van Der Maelen Guilleminlaan 35,9500 Geraardsbergen tel. 054-41 02 03 14 dirk.vandermaelen@dekamer.be

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 14