Geen omelet zonder gebroken eieren Herzele Diensten voor senioren en gehandicapten Kluisbergen ONTSLUITING VAN BERCHEM: DE LANGE WEG DOOR KLUISBERGEN De andere scenario's jg. 64 nr. 6 juni 2002 kinderopvang verzorgt het OCMW de maaltijden. Het OCMW beschikt over 12 "perso nenalarmtoestellen" die aan thuis wonende bejaarden worden uitge leend. Dit geeft hen een veilig gevoel omdat ze zo zeker zijn dat hulp nabij is. Ten slotte is er de zorgverzekering. Voor wie niet aangesloten is bij een mutualiteit, organiseert het OCMW de aansluiting bij de Vlaamse Zorgkas. Verantwoordelijke Herzeelse sp.a Dirk Van Melkebeke Goezestraat 5,9551 Ressegem tel. 053-62 70 97 dirk.vanmelkebeke@vlaanderen.be Het bejaardentehuis Ter Leen is een vaste waarde in het bejaarden beleid van het OCMW. Dit jaar wordt er geïnvesteerd in de verhoging van het comfort. Het rust- en verzorgingstehuis Ter Leen telt 30 bedden en wordt stap voor stap uitgebouwd. Het is eigenlijk een afdeling van het bejaardentehuis, maar richt zich uitsluitend op bewoners die zeer intensieve verzorging nodig hebben. Achter het bejaardentehuis bevinden zich woningen voor bejaarden (i.s.m. Veilig Wonen), op een terrein van het OCMW. In de nabije toe komst zouden daar ook 16 appartementen voor mensen met een handicap worden gebouwd. De sociale bouwmaatschappij Veilig Wonen is juridisch en financieel bouwheer, maar het OCMW zal voor de toekomstige bewoners in heel veel gevallen wel een aanspreek punt zijn. De centrumgemeente Berchem is nooit een toonbeeld van gezellig heid geweest en kampt de jongste jaren bovendien steeds meer met leegstand en verkrotting. Het hart van de gemeente klopt razend want het gaat gebukt onder een verstik kend verkeer. Brengt de aanleg van een halve ring soelaas? Uit verkeerstellingen in het cen trum van Berchem blijkt dat de ver keersbelasting in de spitsuren kan worden geraamd op een kleine 700 auto's en een 70-tal vrachtwagens per uur richting Kerkstraat en 550 auto's en 70 vrachtwagens richting Ronse Baan. Cijfers om van te duize len. Met die wetenschap in het achter hoofd zijn de aanpak van de Molenstraat en Zonnestraat op zich misschien een goede zaak, maar slechts een doekje voor het bloe den. Zolang we blijven toestaan dat beschermde gebouwen verkrotten en zolang we geen halt toeroepen aan het drukke en zware verkeer in vooral de Kerkstraat en de Stationsstraat, zal het dorp ten prooi blijven vallen aan de verloede ring. LEEGSTAND Over de leegstand kunnen we kort zijn: de belasting erop heeft duide lijk geen ontradend karakter. Daarom moet ze fors omhoog. Maar met bestraffen alleen redden we het niet. We moeten ook belo nen en dus durven nadenken over premies voor vernieuwing. Het heeft geen zin verkaveling na verka veling - overigens zonder de minste sociale voorziening en open ruimte - goed te keuren en ondertussen met lede ogen te blijven toezien op de toenemende leegstand. Al in het sp.a-verkiezingsprogramma van twee jaar geleden schreven we dat renovatie voorrang moet krijgen op nieuwbouw. We moeten dit aan moedigen met alle mogelijke instrumenten. ONTSLUITING DORPSKERN Een van die instrumenten is zorgen dat we het voor de kandidaat-reno- veerders zo aantrekkelijk mogelijk maken om in onze gemeente te wonen en te leven. Voor Berchem betekent dit onder meer dat de leefbaarheid van de dorpskern sterk moet verbeteren. Daarom juichen we het toe dat de haalbaarheid wordt nagegaan van één van de scenario's ter ontsluiting van de Berchemse dorpskern. Maar er lig gen meer scenario's ter tafel en die moeten alle worden onderzocht. Zoniet wordt een tegensprekelijk debat onmogelijk. De haalbaarheidsstudie waarvan sprake heeft betrekking op de "Doortocht" van de N36 (Deerlijk- Ronse). Met andere woorden: een mini-ring langs de Molenbeek die de Oudenaardebaan (de N8) en de Ronse Baan met elkaar verbindt. Met de huidige Doortocht bedoelt men het stuk tussen grofweg De Koetse en de Profi. Het nieuwe tracé ligt volledig bui ten de bebouwde kern van Berchem en verbindt de Ronse Baan met de Scheldebrug langs de westelijke zijde van het dorp. Een precieze tra cékeuze lag in de studie niet op voorhand vast. Bij de bepaling ervan werd rekening gehouden met bestaande gegevens. Zo bijvoor beeld heeft het woongebied van Berchem uitlopers tot aan de Molenstraat. Gezien de bestaande lintbebouwing en de mogelijkheid tot het aansnijden van het woonge bied dat tussen de Molenstraat en de spoorweg is gelegen, wordt er in de tracékeuze voor geopteerd dit gebied niet te doorsnijden. Voorts werd in de studie ook het aantal onteigeningen beperkt. PUBLIEKE RUIMTE-RING Vooraleer een aanvang werd geno men met de studie, werden twee algemene principes geformuleerd. Vooreerst zorgt het verkeer voor enorme overlast, maar mag het niet volledig uit de dorpskern worden geweerd om de handelsactiviteiten te garanderen. Ten tweede moet om de woonkwaliteit te verbeteren een "publieke ruimte-ring" worden uitgebouwd. Dit wil zeggen dat er meer ademruimte moet worden gecreëerd door de omliggende openbare ruimtes toegankelijker te maken. De bufferzone langs de Molenbeek speelt daarbij een belangrijke rol. Een mogelijkheid is de aanleg van een wandelpad langs de Molenbeek die de groene ruim ten van de vrije school en Ter Het voorstel om een halve ring rond Berchem aan te leggen is wel licht niet het enig zaligmakende. Een tweede scenario stelt voor het verkeer komende van Ronse langs de Parklaan en Rozenlaan en een nieuw stukje weg naar de Oudenaardebaan te sturen. Nog een ander draaiboek stelt voor scenario 2 te combineren met een kwartring die de Oudenaardebaan en de Molenstraat verbindt. Tot slot staat ook nog de ontsluiting van de dorpskern van Ruien op het programma. De sp.a stelde eerder voor om van de as Molenstraat-Herpelgem- Avelgemstraat een prioritaire weg te maken om zo de Ruiense dorps kern te ontzien. Maar ook daarover moet met alle betrokkenen wor den nagedacht. 16

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 16