Mia De Vits wordt eerste vrouwelijke vakbondsvoorzitter Sociaal CONGRES ABVV verantwoordelijke ABVV Johan Dumortier, Houtmarkt i, 9300 Aalst tel. 053/78.78.78 jdumortier@bbtk-abvv.be jg. 64 nr.6 juni 2002 Het federale ABW congresseerde op 31 mei en 1 juni 2002. Naast afscheid nemen van Michel Noliet, die op welverdiende rust gaat en de aanstelling van Mia De Vits tot voorzitter, werden ook resoluties goedgekeurd die de bekende stand punten van het ABW hetzij actuali seren, hetzij verduidelijken. Dat met Mia De Vits een vrouw aan het hoofd kwam van het ABVV, ging in de media niet onopgemerkt voorbij. Sommige commentatoren namen zelfs de term "machtigste vrouw van het land" in de mond. Tegelijkertijd sleutelde het ABVV aan de samenstelling van het fede raal bureau (het hoogste bestuurs orgaan tussen twee congressen in). Vanaf nu telt het federaal bureau (minstens) een derde vrouwelijke leden. Zo gaf onze vakbond binnen de eigen organisatie een conse quente en concrete invulling aan de aloude ABW-eis voor een gelijke behandeling van mannen en vrou wen. Proficiat ook voor Mia De Vits die dankzij haar onverdroten inzet en engagement, haar dossierkennis op talloze domeinen, haar overtui gingskracht ten opzichte van poli tiek en patronaat staat waar ze nu staat. We sluiten ons ook volmon dig aan bij de vele lofbetuigingen en dankwoorden aan het adres van uittredend voorzitter Michel Noliet. ACTIES OP HET TERREIN Hoe groot de symboolwaarde van de aanstelling van Mia De Vits tot federaal ABW-voorzitter ook moge zijn, het werk op het terrein is hele maal nog niet af. Onze acties voor een gelijke behandeling van man nen en vrouwen moeten onvermin derd verder gezet worden opdat nog meer vrouwen hun weg zouden vinden naar het ABVV, opdat nog meer vrouwen hun zeg zouden heb ben in al onze geledingen. In dat kader moeten de resoluties over een betere combinatie van arbeid en gezin gezien worden. Dit veronderstelt ondermeer de vol gende acties. - Meer en betere kinderopvang- mogelijkheden met een grotere toegankelijkheid zowel financi eel, geografisch als qua uurrege ling. Het ABVV stelt in dat ver band ook dat meer kwaliteit van de dienstverlening een degelijke opleiding vereist van het perso neel, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst of in het statuut van het openbaar ambt. Het patronaat, dat met zijn steeds verdergaande flexibili- teitseisen mee verantwoordelijk is voor het opvangprobleem, dient hierin een belangrijke bij drage te leveren. - Een verlenging met twee weken van het moederschapsverlof, zodat het - in navolging van een aanbeveling van het Internationaal Arbeidsbureau - op 17 weken komt. - Vervanging van wie in het kader van het tijdskrediet hun loop baan tijdelijk onderbreken, zodat de last niet afgewenteld wordt op de collega's. BETERE SOCIALE ZEKERHEID Het ABVV herhaalde andermaal zijn standpunten over de sociale zeker heid. De afgelopen jaren betoogden we meermaals voor betere sociale uitkeringen. Willen we niet de weg op gaan van de duale samenleving, met een grote onderlaag van armen en een kleine kaste van superrijken, dan wordt het dringend tijd dat gehoor gegeven wordt aan onze eis om de sociale uitkeringen via een bepaald mechanisme te koppelen aan de welvaart. Gezien er de voor bije 20 jaar nauwelijks of geen inspanningen gedaan werden op dat vlak, moet er bovendien ook een inhaalbeweging komen. De sociale zekerheid moet een fede rale en solidaire sociale verzekering blijven. Het ABVV verzet zich daar om met klem tegen de stellingen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), dat de soci ale zekerheid in "pijlers" wil organi seren. Daarbij zouden de gezond heidszorg en de kinderbijslag via belastingen gefinancierd worden. Dit zet niet alleen de deur open voor een verschillende sociale zekerheid in de verschillende lands delen, maar tevens voor een privati sering die onvermijdelijk leidt naar een klassengeneeskunde (alleen goede geneeskundige zorgen voor zij die zich een dure privé-verzeke- ring kunnen veroorloven). Andere voorstellen van het VBO zoals de inning van bijdragen op een gepla fonneerd loon omgekeerde soli dariteit), het afschaffen van de voor het pensioen gelijkgestelde perio des en het in vraag stellen van werkloosheidsuitkeringen voor jonge schoolverlaters vinden in onze ogen evenmin genade. Tegenover de steeds luider worden de roep van Europa om de activi teitsgraad van de oudere werkne mers op te trekken, stelt het ABVV de eis van het behoud van het brug pensioenstelsel. Dit blijft gerecht vaardigd zolang bedrijven, uit puur winststreven, massaal ontslaan en zolang de stresserende arbeidsom standigheden oorzaak zijn van een vroegtijdige veroudering van werk nemers. INTERPROFESSIONEEL AKKOORD Op het congres werd ook de toon gezet voor het Interprofessioneel Akkoord (IPA), waarover vanaf het najaar onderhandeld wordt. De soli dariteit tussen werknemers uit sterke en uit zwakke sectoren, tus sen werknemers uit grote en kleine bedrijven, tussen actieven en eco nomisch niet (meer)-actieven blijft de bestaansreden van het IPA. -■«, Het ABVV vraagt aan de regering w-"- om de loonwet van 1996 af te schaffen en hier door de vrijheid van onderhande len te herstellen. België is de enige lidstaat van de Europese Unie die een loonnorm heeft, net alsof de Belgische vakbon den de meest onverantwoorde lijke vakbonden van de hele EU zouden zijn. Nu reeds heeft het VBO laten weten dat de loonnorm 2003-2004 feite lijk een loonstop zou betekenen. Dit is onaan vaardbaar. In de eisenbundel voor een nieuw IPA zal ook de ver hoging van de minimumlonen opnieuw opgenomen worden. Een belangrijke eis voor een nog steeds belangrijke groep van werknemers die het minimumloon betaald wor den! Het ABVV stelt bovendien dat de verhoging van het minimum loon tot stand moet komen via een verhoging van het brutoloon, en dus niet via fiscale of parafiscale ingrepen. Ook voor de kwaliteit van het werk moeten opnieuw stappen vooruit gezet worden. Naast het behoud van het brugpensioen, herhaalt het ABVV zijn eis om de werktijd collec tief te verkorten en te organiseren in de vierdagenweek met loonbe houd. Daarenboven moet ook werk gemaakt worden van de harmoni sering - naar boven - van het arbei ders- en bediendestatuut met het oog op een gelijkwaardige behan deling van alle werknemers. Tot hier een greep uit de resoluties die op het jongste ABVV-Congres werden aanvaard. Wie er meer over wil weten, kan terecht op het ABVV- secretariaat. Johan Dumortier "Dat met Mia De Vits een vrouw aan het hoofd kwam van het ABW, ging in de media niet onopgemerkt voorbij. Sommige com mentatoren namen zelfs de term 'machtigste vrouw van het iand' in de mond." (foto ABVV) 20

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 20