Animo pakt uit met Jongerenactieplan Sp.a en VFG voor betere toegankelijk heid gebouwen Federaal nieuws Links moet in het offensief! 03 cn Werf abonnementen! jg. 64 nr.6 juni 2002 Op het ogenblik dat ik dit artikel schrijf (dinsdag 11/6), heeft "La gauche pluriel- le" in Frankrijk de nederlaag geleden in de eerste ronde van de parlementsver kiezingen. De PS behield haar percenta ge van de vorige verkiezingen, maar de communisten en de groenen leden een aanzienlijk verlies. Gelet op het grote aantal niet opgedaagde kiezers, kan de schade hopelijk nog beperkt worden in de tweede ronde. Hoe dan ook is het een feit dat in Europa een ruk naar rechts is ingezet. Naast Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Portugal, is zelfs in de traditioneel socialistisch bestuurde Scandinavische landen de linkse aanhang geslonken. De verrechtsing in Europa is ontegensprekelijk. Zelfs socialisten schui ven op naar het centrum, om maar even Tony Blair te citeren. Tegen deze verrechtsing opkomen is niet eenvoudig. Wij moeten er in elk geval werk van maken en uitzoeken waarom de tendens zich door zet. Beginnen wij dus maar aan te tonen in denken en handelen dat niet alle partijen hetzelfde zijn. Daarom moet de sp.a weg uit het grijze midden en een links offensief op sociaal-economisch vlak inzetten. Wie immers zegt dat de begrippen "links" en "rechts" niet meer bestaan, ontkent de waarheid. VLD, CD&V en andere stellen zich op als centrumpartijen. Het is daar dus dringen geblazen. Wij moeten het verschil maken. De sp.a moet duide lijk stellen dat de overheid vele zaken in het economisch leven moet blij ven bepalen, controleren en handhaven. De sp.a moet duidelijk maken dat de actieve welvaartstaat niet gelijk staat met het zomaar optrekken van de pensioenleeftijd. Dat een wel begrepen flexibiliteit niet de kwaliteit van het leven mag aantasten en in overleg en akkoord met de werknemers moet doorgevoerd worden. Kortom, dat niet het winstprincipe absoluut en zaligmakend is, maar dat rendabiliteit gekaderd moet worden in sociale en milieuregels. Heb ik op 1 Mei in de discours van verschillende topmandatarissen niet gehoord dat de sp.a zich duidelijker links moest opstellen? Bij recente opiniepeilingen is nogmaals gebleken dat de sp.a-ministers goed scoren, maar dat de partij geen navenante goede score haalt. De sp.a moet zich als partij met krachtiger standpunten profileren en de socialistische houding aangeven in de vele dossiers. Aan klare socialisti sche standpunten ontbreekt het ons vandaag. Met onze socialistische militanten moeten wij het voortouw nemen, in de sp.a-afdelingen aan de basis. De politieke discussies moeten herno men worden, de persoonlijke carrièreplanning aan de kant gezet. Jacques Timmermans Leden van de sp.a ontvangen zoals vanouds Voor Allen gratis en dat zal ook zo blijven. Maar ook wie geen lid is, kan op de hoogte blijven van het nieuws, de acties en de standpunten van de sp.a en haar partners. Een jaarabonnement (10 nummers) kost slechts 10 euro en kan op elk ogenblik ingaan. Schrijf dus als de bliksem 10 euro over op rekening 877-7952101-54 van sp.a Federatie Aaist-Oudenaarde-Ronse, met vermelding van uw volledig adres en "abonnement Voor Allen" Partijleden en afdelingen die actief abonnementen werven, genieten van bijzondere condities. Contacteer hiervoor het federale secretariaat. COLOFON Maatschappelijke zetel: De Malanderplein 7, 9600 Ronse tel. 055-21 48 50 - aor@s-p-a.be Administratie - publiciteit: De Malanderplein 7,9600 Ronse tel. 055-21 48 50 - fax 055-21 03 04 Redactie: De Malanderplein 7,9600 Ronse Verantwoordelijke uitgever: Dirk Van der Maelen (federaal voorzitter) Hoofdredactie: Chris Vancoppenolle (federaal secretaris) Redactiesecretaris: Jonny Lampens Teksten: alle teksten dienenten laatste op maandagmiddag de week van verschijning, op het secretariaat ingediend. De hoofdredactie houdt zich ten allentijde het recht voor bijdragen in te korten of aan te passen, zonder aan de essentie van de tekst te raken. Genaamtekende bijdragen val len volledig onder de verantwoordelijkheid van de steller Op 8 mei stelde Animo (ex-Jongsocialisten) de eerste punten van het JAP (Jongerenactieplan) voor. Met dit plan willen de sp.a-jongeren de komende maanden in dialoog gaan met jong Vlaanderen. Ze willen peilen naar wat linkse jongeren vandaag de dag bezig houdt, wat ze begrijpen onder méér gelijke kansen voor jongeren. Daarvoor gebruikt Animo diverse kanalen: Hoogvliegers (het gelijke kansenspel), gesprekken met andere progressieve (jongeren)organisaties, interne discussie en een massale kaartjescampag ne. Tijdens de zomermaanden zullen deze kaartjes overal opduiken. Heb je als jongere een goed, origineel, interessant idee? Geef een seintje aan een Animo-verantwoordelijke. Meer informatie voor onze streek krijgt u van Bram De Geeter, GSM 0494/30.22.51. GEMEENTE MOET VOORBEELD GEVEN Het zal u maar overkomen. U wilt dolgraag naar een tentoonstelling, naar de bioscoop, het loket van de bank, even bij de bakker... binnen. Jammer genoeg zijn gewone, alle daagse bezigheden niet voor ieder een even eenvoudig. Personen met een handicap, bejaarden, moeders met jonge kinderen, mensen met een tijdelijk probleem (bijvoorbeeld een gebroken been) hebben het soms zeer moeilijk. Er is terzake nog veel werk aan de winkel. De jongste jaren werden veel gebouwen wel toegankelijker gemaakt, maar het kan nog beter. Daarom komt er een actie van de Vlaamse Federatie van Gehandi capten (VFG), met ondermeer een gemeentelijke prijs voor toeganke lijkheid. De actie werd op het fede raal sp.a-congres van 11 juni voorge steld door VFG-medewerker Francois Luyts. Ze kadert in het "Gemeentelijk Charter van de Integratie" dat door de VFG in 2000 werd gelanceerd en inmiddels door een belangrijk aantal Vlaamse gemeenten werd ondertekend. De sp.a Aalst-Oudenaarde-Ronse zal het initiatief volledig ondersteunen. Ook dit gaat immers over gelijke kansen voor iedereen. Toeganke lijkheid is een probleem in vele domeinen: toegang tot openbare gebouwen, een vlot toegankelijke dienstverlening, vlotte toegang tot en bereikbaarheid van straten, plei nen, bushaltes... Engagement mag niet enkel uit woorden bestaan. Samen met de regionale sp.a-actie voor verkeersveiligheid (zie het Dossier in deze Voor Allen) is dit ini tiatief hoog op de agenda voor het najaar 2002. (CV)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 2