Geraardsburger en wereldburger Op reis met "lk meen niet dat Europa de ambitie moet hebben om de gehele wereld te besturen." jg. 64 nr.6 juni 2002 DIRK VAN DER MAELEN Wanneer dit blad in uw bus valt, vervult de kersverse provinciale voorzitter van de sp.a een missie in Afrika. We hopen dat hij daar niet blijft hangen, maar zijn er eigenlijk gerust in. Sinds zijn jeugd is Dirk Van Der Maelen hevig geïnteres seerd in buitenlandse politiek, zon der dat hij daarom zijn geboorte stad en zijn eigen volk ontrouw werd. We zetten met hem een boom op over de wereld. Door Jos Gavel Gedurende tien jaar - van 1989 tot 1999 - was Dirk Van Der Maelen de woordvoerder van zijn partij als het over buitenlandse zaken ging. Hij liet zich geregeld opmerken door progressieve en kritische standpun ten, ook tijdens de periodes dat de socialisten in de regering zaten. Sinds hij voorzitter is van de sp.a- Kamerfractie, is hij node minder met het internationale bezig, maar dat belet hem niet van tijd tot tijd uit te pakken. "Als fractieleider ben ik verplicht mij veel meer met nationale dossiers bezig te houden", zegt hij daarover. "Een fractieleider wordt eigenlijk geleefd: de politieke actualiteit van het moment bepaalt waar mee hij bezig is. Vandaag is dat de NMBS, gisteren was het de dioxi necrisis, wat het morgen zal zijn weten we niet. Je moet je dus snel kunnen inwerken in een dossier. Gelukkig kun je daarvoor rekenen op de collega-parle mentsleden, de mensen op de studiedienst of de kabinetten. Het komt erop aan over alles zinvolle standpunten in te nemen, die aansluiten bij het poli tiek programma van de partij. Soms knaagt het dan wel als er belangrij ke internationale dossiers opduiken waarin ik me zou willen verdiepen, maar waarvoor ik niet meer de tijd heb." TOBINOR NOTTOBIN De internationale politiek is trou wens het terrein van een sterk op de voorgrond tredende minister van Buitenlandse Zaken en van een fede rale premier die duidelijk ook een internationale rol probeert te spe- len. Is er buiten België nog ruimte over voor u en voor de sp.a? Dirk Van Der Maelen: "Soms is die ruimte te beperkt, maar de huidige situatie is minder frustrerend dan onder de vorige regering. Toen wer den de belangrijke buitenland- posten bezet door socialisten en werd ik meer afgeremd door de par tijtrouw. Ik kon natuurlijk meepra ten over het buitenlandbeleid, maar dat speelde zich af achter de scher men. Ondanks de sterke persoon lijkheden van Guy Verhofstadt en Louis Michel, krijg ik in deze rege ring als fractieleider toch wel de gelegenheid om sp.a-klemtonen te leggen in het buitenlands beleid. Een voorbeeld daarvan is de niet- vervanging van de F-16's door nieu we Joint Strike Fighters. Hoewel sommige regeringsleden daar wel voor te vinden waren, hebben wij dat tegengehouden met het argu ment dat in het kader van een toe komstige Europese defensie België beter een niche zocht om zich te specialiseren. Op het vlak van trans port zijn we goed, dat hebben we bewezen. Dat moeten we dus maar verder uitbouwen en zo mikken op een rol die beter past bij de sp.a- visie op vrede en veiligheid. Een ander voorbeeld is de nadruk op het sociale in het buiten landse beleid. Na acht jaar trekken en sleuren ben ik er eindelijk in geslaagd een wetsvoorstel voor een soci aal label goed gekeurd te krijgen in het parlement. Zo willen we de vijf funda mentele socia le mensenrechten bevorderen, namelijk het verbod op kinderar beid, het verbod op dwangarbeid, de syndicale vrijheid, het recht op collectief overleg en het verbod op discriminatie omwille van geslacht, godsdienst, afkomst enz. Bedrijven die deze basisprincipes respecteren, kunnen dus een officieel sociaal keurmerk krijgen, wat goed is voor hun reputatie, maar vooral voor hun werknemers overal ter wereld. Dan is er ook nog de Tobintaks (zie ook Voor Allen jg. 64, nr. 5, april 2002, voor een uitgebreide toelich ting). Deze taks op internationale speculatieve geldverrichtingen moet een belangrijk hulpmiddel Dirk Van Der Maelen: "De Europese lidstaten moeten de armoede naar beneden brengen en dat kunnen ze enkel door de sociale zekerheid te verbeteren." (foto Hendrik De Schrijver) worden voor het verkleinen van de armoedekloof tussen Noord en Zuid. De Belgische wet die de invoe ring van de Tobintaks vooropstelt, is er nog niet. Maar ik heb goede hoop dat ze er over niet al te lange tijd komt. En dat ons land op die manier een voortrekkersrol gaat spelen. Ik geloof immers niet langer dat de rijke landen met alleen maar het afstaan van enkele schamele tien den procent van hun bruto binnen lands product de armoede in de wereld wezenlijk kunnen bestrijden en sociale rechtvaardigheid nader bij brengen." Is die Tobintaks geen luchtspiegeling in de woestijn? Hij kent hevige tegenstanders en zelfs sommige principiële voorstanders twijfelen aan de praktische doenbaarheid. Dirk Van Der Maelen: "Met dit wets voorstel hebben we de kritiek weer legd dat de Tobintaks niet realiseer baar zou zijn. Het is voorbereid door een van de voornaamste Belgische specialisten in internationale fisca liteit. Dit voorstel is gebaseerd op de bestaande Europese Zesde Richtlijn over de BTW. Tussen haak jes: 30 jaar geleden beweerde men ook dat een Europese BTW niet zou werken. Schermen met de techni sche onmogelijkheid is dus zinloos. De zaak is natuurlijk dat een Belgische wet alleen niets betekent. Ons doel is - samen met onder meer Frankrijk dat al zo'n wet goed keurde - een groep van voorhoede- landen vormen die voldoende inter nationaal gewicht hebben om een Europese regeling door te drukken. Er leeft trouwens in verscheidene landen belangstelling voor ons praktisch hanteerbaar voorstel." POLITIEK, GEEN OORLOG U spreekt over Europa, maar dat heeft op het terrein weinig te vertel len. Als het al niet achter de VS aan huppelt. Sinds v september 2001 is het zelfs nog erger geworden. De wereld wikt, maar Amerika beschikt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 6