STAMBOOM "Enkele schamele tien den procent van het bruto binnenlands product helpen niet tegen de armoe in de wereld." jg. 64 nr.6 juni 2002 Dirk Van Der Maelen: "De Europese prioriteiten zijn precies het omgekeerde van de Amerikaanse: eerst komen het politieke antwoord en multilateraal overleg. Pas in derde orde komt het militaire." (foto Hendrik De Schrijver) Dirk Van Der Maelen: "De tegenstel ling tussen de Europese en de Amerikaanse manier van denken en aanpakken, kan niet ontkend wor den. De Verenigde Staten menen dat het antwoord op het internatio nale veiligheidsprobleem eerst en vooral militair moet zijn. Ze willen hun militaire capaciteit nog verster ken. Nochtans geven ze nu al meer uit dan de negen andere - vooral Europese - landen, die na hen komen in de toptien van degene die het meeste geld uitgeven aan defensie. Dit vinden ze nog niet genoeg, ze verhogen hun budget met nog eens 50 miljard dollar. Ik geloof daar niet in, de werkelijkheid zelf leert dat meer bewapening niet tot meer veiligheid leidt. Het mili taire antwoord is zeker niet het eer ste antwoord. Wij stellen daar tegenover dat wie een veiliger wereld wil, moet werken aan poli tieke, sociale en economische recht vaardigheid. Wij Europeanen wer ken daaraan. Kijk, de toptien van de staten die het meeste - hoewel nog lang niet genoeg - investeren in Noord-Zuid- samenwerking, bestaat uit negen Europese landen en Japan. De VS komen in dat lijstje niet voor. Een tweede verschil zit in het ant woord op de vraag hoe men de pro blemen in de wereld aanpakt. Doe je dat eenzijdig, of daarentegen multilateraal? Gebruik je bij voor keur militaire macht of probeer je een internationale rechtsorde te ontwikkelen, met verdragen en gerechtshoven? De VS kiezen onbe schaamd voor eenzijdige militaire actie, als het in hun eigen kraam past. Hun eigen belang is overigens het enige dat hen drijft, ook al zoeken ze bond genoten eens ze beslist hebben aan te vallen. De prio riteiten van Europa zijn pre cies het omge keerde: eerst komen het politieke antwoord en multila teraal overleg. Pas in derde orde komt het militaire." Dat kan best, maar zonder militaire macht achter de hand zullen uw politieke en multilaterale antwoor den weinig indruk maken op sommi ge regimes, van Afghanistan tot Zimbabwe. U bent toch niet naïef? Dirk Van Der Maelen: "Voor de laat ste verhoging van het Amerikaanse defensiebudget gaven de landen van de Europese Unie samen 60 procent uit aan defensie van wat de Amerikanen eraan besteden. Moeten we meer geld in militaire macht stoppen? Ik denk het niet: als we de huidige middelen samen brengen en verstandig gebruiken, is Europa perfect in staat een zeer geloofwaardige defensie uit te bou wen, waarmee het een stevige stok achter de deur heeft. Sommigen denken ten onrechte dat we nog altijd vijftien verschillende legers nodig hebben. Wat Europa nodig heeft, is een Europees leger dat vol doet aan de Europese behoeften en waarbinnen elk land zich kan speci aliseren. In afwachting dat dit er komt, moet er al een begin ge maakt worden met afspraken en specialisatie. Naïef ben ik dus niet. Maar ik meen ook niet dat Europa de ambitie moet hebben om de gehele wereld te besturen. Bovendien moet de eventuele inzet van een Europees leger afhankelijk gemaakt worden van de toestem ming van de Verenigde Naties." SOCIAAL EUROPA We kunnen dat leger voorlopig maar beter thuis laten, zo lang er zelfs nog geen "sociaal" Europa bestaat. De economische eenmaking en de muntunie zijn een feit, over een ge meenschappe lijk sociaal be leid dat de wer kende mensen ten goede komt, wordt echter veel gepraat zonder dat we iets van positie ve resultaten opmerken. Dirk Van Der Maelen: "Daaraan wordt ge werkt, maar voor ons gaat het inderdaad te traag. Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Euro pese Unie zijn de socialisti sche ministers Vandenbroucke, Onkelinx en Vande Lanotte er toch in geslaagd verschil lende zaken op de sporen te zetten. Zo bijvoorbeeld op het vlak van de sociale zekerheid. Er zijn doelen gesteld: de lidstaten moeten de armoede naar beneden brengen en dat kunnen ze enkel door de sociale zekerheid te verbeteren. Voorts heeft Frank Vandenbroucke de pen sioenen op de agenda geplaatst. Europa onderzoekt de problemen terzake, een beleid staat in de stei gers. Stap voor stap gaat het dus wel vooruit, onder het ene voorzit terschap al wat sneller dan onder het andere. België heeft het op dat vlak goed gedaan. Maar alles kan beter." Dirk Van Der Maelen werd geboren in 1953, in Geraardsbergen. Hij studeerde er aan het Atheneum en werd licentiaat in de Rechten in Gent. Zijn eerste politieke stappen zette hij bij de Jongsocialisten. Op zijn 26ste werd hij voorzitter van de SP-afdeling Geraardsbergen. Hij deed zijn intrede in de gemeenteraad in 1982. Zeven jaar later volgde Dirk in het parlement Mare Galle op, toen die europarle mentslid werd. Sindsdien zetelt hij onafgebroken in de Kamer, waar hij zich ontpopte tot de buitenlandspecialist van de SP. Sinds 1999 is hij fractieleider. In totaal bracht Van Der Maelen acht jaar door op kabinetten, waar hij veelal juridisch getinte politieke dossiers behandelde. Van bij het begin van zijn parlementair mandaat werd hij lid van het adviesco mité Europa en van de commissie Buitenlandse Zaken. Van Der Maelen heeft een stamboom zoals de echte. Hij komt uit een rode familie. Grootvader was eerste bode van het ABVV in Geraardsbergen. Vader was nooit politiek, maar wel syndicaal actief bij de ACOD. "Ik ben politiek geïnteresseerd van jongs af aan, ik las in de krant eerst het politieke nieuws, dan pas het sportnieuws", zegt hij. "Van waar mijn internationale politieke belangstelling komt weet ik niet. Ik kan er geen verklaring voor geven. Ik herinner mij wel dat het altijd zo geweest is."

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 7