Geen afsluitingen meer Uit de gemeenteraad Aalst Algemene ledenvergaderingen SP.A GROOT-AALST OP 26 JUNI: Agenda: goedkeuring statutenwijziging sp.a Groot-Aalst OP 16 SEPTEMBER: Agenda: verkiezing voorzitter en politiek secretaris. Kandidaturen voor deze functies moeten gestuurd wor den aan administratief secretaris Johan Van Biesen, Erpestraat 17,9300 Aalst, tot uiterlijk 31 juli. Van de gemeenteraad op 23 mei onthouden we vooral de volgende punten. JEUGDWERK Het Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 werd goedge keurd. De sp.a-fractie wees erop dat Aalst nog steeds nood heeft aan goede en betaalbare fuifinfrastructuur. Daarnaast vroeg de fractie ook blijvende aandacht voor jeugdwerking voor kansarme jongeren. Ook werd het Jeugdruimteplan goedgekeurd. Op basis van dit plan krijgt de stad bijkomende gelden om in speel- en jonge- reninfrastructuur te voorzien op private gronden. Dit plan werd opgesteld in samenspraak met de jeugdraad. RUSTHUIS De verslagen van het overleg tussen de gemeenteraad en het OCMW werden goedgekeurd. Uit deze verslagen blijkt de wil van beide om zo snel mogelijk een nieuw bouw te realiseren voor het rusthuis De Hopperank in Erembodegem (op dezelfde locatie). Uit alles blijkt immers dat door de vergrijzing de vraag naar plaatsen in rustoorden en serviceflats nog zal toenemen. KRUISPUNT Het kruispunt Industrielaan-Churchillsteenweg in Erembodegem wordt heraangelegd voor een bedrag van 122.000 euro. STATIONSOMGEVING Er werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd om een stedenbouwkundige wedstrijd te organiseren voor de stationsomgeving. Deze overeenkomst werd aan gegaan tussen de stad, De Lijn, NMBS, De Post en enkele privé-partners. Deze wedstrijd is slechts een eerste stap waarbij aan ontwerpers allerhande een voorstel tot her- aanleg wordt gevraagd. De stationsomgeving is erg breed opgevat, omdat ook Amylum en een deel van de Tragel erin vervat zitten. De meeste aandacht ging tot nog toe naar het idee om het huidige Postgebouw (aan de Dender) om te vormen tot een groot administratief centrum. Daar zouden ondermeer de stad en het OCMW diensten samenbrengen en centrale loketten openen, zodat de burger met al zijn vragen in één loket zaal zou terecht kunnen. De sp.a is er zeker voorstander van om de grau we stationsomgeving te verfraaien zodat wie Aalst binnenkomt langs het station een mooier uitzicht krijgt. Alleen moet een en ander ook betaalbaar zijn. (Gesprokkeld door Dylan Casaer) jg. 64 nr.6 juni 2002 ELEKTRICITEIT De Lokale Adviescommissie (LAC), dat is het orgaan dat beslist over het al dan niet afsluiten van elektri citeitsvoorziening bij "wanbeta lers", zal in Aalst geen volledige afsluiting meer adviseren, "ledereen die in een financiële noodsituatie verkeert, zal kunnen blijven beschikken over de minima le stroomvoorziening van 6 ampè re", zegt schepen Patrick De Smedt die lid is van de LAC. Het was sp.a-raadslid Dylan Casaer die op de jongste gemeenteraad informeerde naar de stand van zaken in het dossier. Uit recente cij fers bleek immers dat in Vlaanderen jaarlijks nog 20.000 mensen van de elektriciteit worden afgesloten. Dat is een groot pro bleem, vindt Casaer, omdat op die manier mensen ook afgesloten worden van verwarming, verlich ting en koken. "De adviescommissie gooide het recent over een andere boeg", ant woordde De Smedt. "De aanleidin gen daartoe waren een vraag van gemeenteraadslid Lucette Callebaut, een uitvoeringsbesluit van minister Steve Stevaert en een rondzendbrief van minister Mieke Vogels. Op basis van de verduidelij kingen van de betrokken besliste de Aalsterse LAC het begrip'onwil' niet in te roepen voor een volledige afsluiting. Zonder een eenparige beslissing van de LAC kan de elektri citeitsmaatschappij niet meer afsluiten." 1 De nakende verfraaiing van de stationsbuurt is een goede zaak, als het betaalbaar blijft, (foto Hendrik De Schrijver)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Allen | 2002 | | pagina 8