ANTISOCIALISTISCH DAGBLAD Het Geheim Yan den trrafkelfler Tweede jaar. Woensdag, 5 October 1802 Nummer 233. Het christendom en de vrouwen Van alias wat. Leest en verspreidt Het Volk. HET VOLK MEN SCHRIJFT IN I Op alle postkantoren, aan 10 r. per jaar. Voor het buitenland, de postzegel erbij. Het abonnement genomen tot einde December, 5 frank. Aankondiging'* voorop U bttalm. PRIJS S» a<Bt .VCHMER X' CENTIEUEN B3BSTE UITOAVE Alle briefwisselingen vrachtvrij te zenden aan G. Eylenbosch, uitgever drukker, Oudburg, 3a, te Gent, waar het bureel gevea- tigd is. Ongeteekende brieven worden geweigerd. Voor alle aankondigingen buiten Oost-Vlaanderen sick te wenden tot de Agonee i-ïavaa, Magdalen astraal, 3a, te Brussel e» Beursp laats, 8, te ONS KIEUW mtHGELWERK. I Wij hebben thans ecu en schoonen roman voorhanden, die in den loop dezer maand J zal verschijnen, voor titel dragende Dit nieuw mengelwerk is onder alle opzichten zeer boeiend en medeslepend. Bij het lezen van het geheim van den Grafkelder is men diep getroffen, ja tranen paarlen in de oogen, zoo schoon, zoo hartroerend zijn de toestanden. Onder dezen titel schreef de moniteur der socialisten, Vooruit, over eenige dagen een hoofdartikel, waarop wij een woordje willen antwoorden. Ons verslag van het brusselsch kongres heeft ons belet dit vroeger te doen. Het bedoeld artikel is' een geweefsel van gekhedenTot ontlasting nogtans van Vooruit, r,jj Quslre.gr.gyeq dat. dqte gek heden uit den koker des opstellers van het socialistisch blad niet komen, maar dat zij letterlijk overgenomen zijn uit het socia listisch evangelieLe socialisme integral, door B. Malon. Wij onderscheiden in bedoeld artikel twee deelen vooreerst de stelling, dan de bewijzen waarop het artikel gesteund is. De stelling van Vooruit is dat het narist en dom, verre van iets gedaan te voordeele der vrouw, deze intcylüwe! ttft eene slavin verlaagd heeft; Tfn': ^t lrD.! -Aalisme alleen in staat is de .1 v£OUW te bewerken door het :n beoefenen der vrije liefde. door Chrirtus vrij gemaakt. deze afschuwelijke stelling stelling der christenen dat de ernij is der vrouw en dat Ihdstendom dè v'iOUW heeft vrijgemaakt 1 'en veredeld; toen Christus het huwelijk l teruggebracht heeft tot zijne oorspronkelijke j ecsil.p-d c/, ^b^tuurlijke waardigheid.! Vólgihj Mjp-.Avg-'. n Christus mtkpn man éénx^eW-uit. Hë£ 'breekbaar j huwelijjfi /c~c-\ (Matth.W;^ j Dezcmt'jftè'tü -, iderzijdi---lichten die er voor man en vrouw uit wolgen, vinden wij ten klaarste mogelijk voorgesteld in dea J brief van Paulus aan de Ephesiers (hoofd- j Stuk V, v. 22, 33) Dat de vrouwen onderdanig zijn aan hare mannen, als aan den Heerc, want de man is het hoofd der 5 ▼rouw, even als Christus het hoofd der j Kerk is.... Gij, mannen, hebt uwe.vrouwen 1 lief, gelijk Christus de Kerk heeft lief gehad, en zich zeiven voor haar heeft gegeven.... Zoo moeten ook de mannen hunne vrouwen liefhebben als hunne eigene lichamen. Die j zijne vrouw lief heeft, heeft zich zeiven lief. Niemand toch heeft ooit zijn eigen vleesch gehaat, maar hij voedt en koestert het, gelijk ook Christus de Kerk, omdat wij leden zijn van Zijn lichaam.... Daarom zal den mensch sijnen rader en moeder verlaten en zijne ▼rouw aanhangen, en dc twee zullen één vleesch zijn. Dit geheim is grootik zeg het met opzicht tot Christus en de Kerk. Nogtans ook gij, elk in 't bijzonder, dat eeniegelijk zijne vrouw zóó liefhebbe als zich zelve, en de vrouw vreeze haren man. Wij hebben dezen tekst aangehaald omdat Vooruit ook zeer dikwijls en zeer gaarne teksten uit de Schriftuur en uit de Kerkvaders bijbrengt en onder andere dezen toch heeft ingeroepen om zijne geliefkoosde stelling te staven. De kerkvaders van Vooruit. Nu wat leert Paulus, en met hem geheel de H. Schriftuur van 't Nieuw Testament Hij leert dat man en vrouw zich moeten beminnen gelijk Christus en zijne Kerk zich onderling beminnen en dat de vrouw moet onderdanig zijn aan haren man. Maar wie zou het ooit gclooyen? Deze vereischte onderdanigheid der vrouw aan den aan, kan Vooruit niet verkroppen. Onderdanigheid, roept hij, is slavernij. Toch niet, Vooruit, er is hier geen spraak van slaafsche onderdanigheid, noch van slaafsche vréeze, gelijk deze van eene slavin ten opzichte van haren meesier, maar wel van eene onderdanigheid die gesteund is op do liefde en van eene eerbiedige vreeze de vrouw moet onderdanig zijn in alles wat niet strijdt met de gezonde rede of met het gebod van God, en zij moet haren man eerbiedigen als haar hoofd. De natuurwet vereischt dit zoowel als de goddelijke wet immers man, vrouw en kinderen maken eene sociëteit uit, te weten de huiselijke sociëteit. Nu in elke sociëteit moet er een 'hoofd zijn, of wel er ontstaat wanorde en orjtbinding. Het hoofd wel is waar mag niet v-'.lle.kearig g<»o.iedeu,muafjlietmaguweemiV opleggen hetgeen redelijk is. Dusdanig is de inrichting van het cliristenc huisgezin, deeenheiden onverbreekbaarheid va* hot huwelijk beschutten deechtgenooten togea hunne driften en tegen hunne ongc- troawheidoene welbegrepene en redelijke oodordanigheid der vrouw brengt in het huis de orde en de vredede steeds ver plichtende wet der wederzijdsche liefde maakt dat man en vrouw verduldig mal- kauders gebreken verdragen; en eindelijk om ter hulp te komen aan de menschelijke krankheid, gevolg dér erfzonde, heeft Christus het huwelijk verheven tot de waar- 1 digheid van een Sakrament, dat gratie en sterkte geeft om de lasten van het huwelijk te dragen. Schoonere en redelijkere inrichting dan het huwelijk kan men zekerlijk niet vinden. Edoch Vooruit heeft het gevonden. Zie hier, vriend lezer, op welke basis hij het,huisge zin wil inrichten 11 De vrouw zal eerst dan vrij zijn, wanneer eene betere maatschappe lijke regeling haar in staat zal stellen in hare stoffelijke behoeften te voorzien en hare liefde en trouw te schenken aan den man die er zich waardig zal van toonen. Waarheid en valschheid. Wq hier hebben wederom eenen mengel moes van waarheden en valschheden Het is waar dat de vrouw moet voorzien kunnen in hare stoffelijke behoeften en daarom vragen wij, christenen, dat men haar het nachtwerk ontzeggedat, voor zoo veel het mogelijk is, de vrouw niet zou werken op de fabriekenen dat, om dit einde te bc- L'whet 'oon v*r den werkman toe rei. .id^ou zijn om zijne vrouwen een gewoon huisgezin te onderhouden opdat de vrouw de ngel zou kunnen zijn van den huise lijk- n aard. Het is nog waar dat de jonge dochter, als zij het huwelijk aangaat, hare liefde en trouw moet scheuken aan den man dien zij bemint, en dat zij tot het kiezen van haren man niet mag gedwongen worden door den hoogmoed of de baatzuchtigheid der naast- bestaanden. Dat alles is waar, en dat Vooruit naA" de kerk ging en de sermoenen aan hoorde, hij zou zoo goed weten als wij dat ditjde leering is der Kerk. klaar het is valsch dat de getrouwde vrouw mcv-'c vrij blijven hare liefde nog aan anderen te jiéhenken. Alles wat hierin kan toegelaten wo-don leert nog eens de Godsdienst, te we:;n dat de gehuwden om eene groote rediu somtijds van samen te wonen wette- kunnen ontslagen worden. Immers wel zou er gebeuren indien de vrije liefde gewettigd ware Na dat de echtgenooten hvfne. driften voldaan hebben, zouden zij \4 eerste moeilijkheid malkander verlaten, vrouw zou de eerste zijn om daardoor te In een volgend nummer spreken wij over de bewijzen waarop Vooruit zijne stelling gesteund heeft. De Bien Public spreekt over de woorden indien al de socialisten, enz.die voorkwamen in de redevoering van Pastoor Claeys, op het Kongres van den Belgischen Volksbond. Ziehier die woorden tekstueël De volkspartij is van nu af talrijk- genoeg, dus, ware zij eendrachtig, machtig genoeg, om onmiddellijk de oplossing van voorname vraagstukken te bekomea. Wij zullen die getalsterkte aanwijzen met een woord om te lachen, met eene Contradictio in terminis werden nu al de socialisten anti socialisten, wij hadden van morgen af de oplossing. Ware er enkel kwestie geweest van den werkman uit zijnen vernederden en lijdenden toestand op te helpen, ware dat woest bedreigen daar niet tegen autaar en haard, die lasterende opstand tegen de Godheid zelve, hetgeen voor de werkende klas moet gedaan worden, zou gedaan worden en reeds gedaan zijndie machtigt en eerlijke volkspartij zou allen weerstand beschamen. Maar nu, met dit plan van omwenteling en geweld aan de eene zijde, met dit loochenen van de hoogste waarheden en heiligste rechten, met dit streven niet naar het goed maar wei naar het jammer lijkste verderf van ons volk, valt er aan geene samenwerking te denkengeen mensch van geloof, geen christen mer.sch kan het socialismus bijtreden. Ach, waarom, als men het goed meende met de volksklas, waarom, door die ongelukkige houding, tegen den S goösdienst aangenomen, aan duizenden de j medewerking onmogelijk maken. Hoe de liberale bladen 't Laatste Nieuws beoordcelcn 1 Het vlaamsch blaadje zegt La Chronique, j met wien wij niet meer discuteeren, verwijt ons in Le Peuple een artikel te hebben I geschreven op een schepen. Ik heb het maar een woord te ant- 5 woorden Het heeft eens te meer gelogen. j Vuile Marianne heeft nu onder de liberalen j van Brussel de naam van gepatenteerde j leugenaar. Proficiaat! repen zij zou met haar kroost de wijde \v+vrid ingezonden worden en zeer dikwijls gl' öodzaakt zijn eenen verleidstersticl uit oefenen om andere mannen in hare netten ts tangen. Wat meer is na eenigen tijd zou hkjelfde spel herbeginnenvandaar gedurige wantrouw, oneenigheid, mishandelingen en lichamelijke zoowel als zedelijke slavernij der#yrouw. ziedaar de stelling van het christendom teginover de stelling van de socialisten. Iedereen wiens geest niet verduisterd is door een bedorven hart, zal in zijnen keus geen onrenblik aarzelen. '"i| ,üoC ":1 De koning; der Belgen vei trekt r.aar j Londen om met het engelsch kabinet het geschil betreffende den Congo te bespreken, 'i zoo zegt men, maar het bestuur van den Congostaat beweert niets te weten van dat j nieuws. Do duitselie Ityksdag zal, naar het I schijnt, ditmaal door den Keizer in persoon I geopend worden om de groote beteekenis j dezer nieuwe zitting te doen uitschijnen. Het gerucht liep dat de weduwe van keizer Maximiliaan, de ex-keizerin Charlotte ploscling erg ziek geworden is. Dat gerucht is ongegrond. Zij is maar licht ongesteld.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Volk | 1892 | | pagina 1