Fransch-Noorden. BINNENLAND. Zola moet hebben verklaard, dat hij geen roman ovei Lourdes alleen zal schrijven, maar eene trilogie Lourdes-Rome Paris. n En ze spotten met ons! Een te Genève welbekend ongeloovig geneesheer heeft de draagbaar aangekocht, waarop Garibaldi de operatie onderging na zijne in den slag te Aspromoté bekomene verwon ding. De vereerder van den generaal heeft er eene hooge som voor betaald. En dat zijn lieden, die spottend grinniken en ons zelfs bcleedigen, als de Katholieken het kleed van onzen Heiland te Trier gingen vereeren of eerbied betoonen voor de over blijfselen hunnea Heiligen. Men berekent dat er thans op den aardbol 1,467,000,000 menschen zijn. Blijven zij in getal toenemen zooals nu het geval is, d. J. 8 per cent per decade (tien jaren), daü< zal al de beschikbare ruimte op den aardbodem ingenomen zijn in het jaar 2072, of binnen 180 jaren. De aarde zal dan 5,994,000,000 menschen bevatten. Om de wille van het smeer... Hoewel geen namen genoemd worden, levert de bron, die het feit meldt: l'Idea liberale, genoegzame waarborg voor de echt heid van het bericht: In een district betwisten tJ?ee kandidaten elkaar eenen Kamerzete1 de een is jood, de andere christen. J.-e boeren willen echter van geen jood weten. Nu zien zij in de laatste weken eiken zondag een n geloovige meer in de Hoog mis der dorpskerk. Het is de joodsche kandidaat, wiens stichtelijk gedrag zeer wordt opgemerkt. Na de kiczing keert bij ongetwijfeld naar zijne synagoge terug. Eene aanzienlijke volksmenigte was j zondag namiddag in de oude normaalschool te Tarbes vercenigd om de uitroeping te hooren der prijzen in den kampstrijd der I bibis. Schielijk stortte een deel van den j plankenvloer in. Men spreekt van een hon- j derdtal personen, meer of min erg gewond. In eene schuit over «Ion oceaan. De kapitein Wiffiam Audrews, over twee maanden van New-York vertrokken op de Sapollio eene schuit van i5 voet lang, is te Huelva aangekomen. Eene groote menigte is de aanlanding van den stoutmoe- digen zeeman komen bijwonen. William Andrews werd in triomf naar de prefektuur gedragen, waar hij eene redevoering uitsprak over Christoffel Colombus. Deze waagstukken, die langzaam in de Neep, neen, moeder, de kinderen der bergen zien scherp, ook in de schemering. PetroVader Die uitroep gold de beide ruiters, die spoorslags nar' -Sa- en in hunne snelle vaart de cer«vimo 'xlelaarsters niet schenen herkend te^sbben. Op het hooren der wel bekende. stem Melder zij met een ruk hunne paardfiB iJJ afstijgende, wierpen vader en&oon -^de armen hunner vrouwen. Petro, "t'ctro, klonk het verrukt uit twee monden, welk een geluk u weer te zieno wij wachtten u, God heeft onze bede verhoord. Onvoorzichtige zwerfster, sprak de jeugdige Petro bestraffend, hoe waagt gij u inde duisternis z'cwerbuiten Jeruzalem! Wat moest er v'an r. ■'en, wanneer u eenig onheil overgek s? Het ongeduld ■'ar buiten en u te geraoet, fluist< er van den emir. Gij verwaóhtt?!.- ju 1 Wij hoopten, Petro... en gelukkig zijn wij, dat die hoop ons niet bedrogen heeft. Mijn vriend, vroeg de oudste der Julia's op hare beurt aan haren echtgenoot, wat is er van ons kruisleger geworden? Ik zal u zulks onderweg mededeelen, Iulia, antwoordde de gewezen zeeroover. Wij mogen hier niet vertoeven, daar wij oen last te volbrengen hebben vanwege onzen heer en beschermer, Godfried van Bouillon. Binnen Jeruzalem moeten wij de blijde boodschap brengen, dat ons leger eene schitterende en beslissende overwinning op de Egyptenai'cn behaald heeft. God zij lof! riepen de beide vrouwen als uit eenen mond. (Wtrdt votrigtxH.) gewoonte dringen, bieden voor de schepen die van Europa op Amerika varen, groote moeilijkheden aan. Eene bestendige wacht moet gehouden worden om niet met die schuitjes in aanvaring te komen en daaren boven zoo een storm opstak, zouden de matrozen hun leven moeten wagen om die roekelooze zeevaarders te redden. De kiezing van pater Martin als ge neraal der Jesuicten wordt bevestigd. Do praktisch-socialo cursus, op initiatief van den katholieken Volksverein in de dagen van 20 3o September te Gladbach gehouden, is vrijdag gesloten. Het aantal deelnemers was, gestadig aangroeiend, in de laatste dagen tot nagenoeg 600 geklommeD, waarbij de geestelijkheid het sterkst ver tegenwoordigd was, en wel met 58 pastoors en dokteren en i52 kapelaans. Voorts waren aanwezig 83 professoren en onderwijzers, 53 fabrikanten en kooplieden, 38 advokaten en staats- of gemeentelijke ambtenaren, 22 redacteurs en andere schrijvers, terwijl de overige 91 deelnemers tot allerlei standen der maatschappij behoorden. Te zamen 582 kongresleden, waarvan 164 uit Gladbach en de overige 400 van elders. Milllonnnir en moordenaar. Te Harissonville Michigan, heeft men een der rijkste en meest geachte inwoners der plaatsAlfred Henshawaangehouden wegens eenen moord, over tien jaar gepleegd te Strathroy, provincie Ontario, Canada. Henshaw was eertijds werkzaam in den houthandel te Strathroy, en geassocieerd met zekeren Richard Drake. Het huis deed slechte zaken en, op zekeren dag beschul digde Drake zijnen vennoot de oorzaak te zijn der geldelijke moeilijkheden, waarin zij zich bevonden. Daaruit ontstond twist, waarbij Henshaw zijnen vennoot doodde. De moordenaar sloot het lijk in het geldkoffer van het bureel. Dc misdaad werd slechts tien jaar later ontdekt en intusschen bleef Henshaw ver dwenen. Na lange opzoekingen over heel het vasteland heeft men hem thans te Harisson ville ontdekt. De moordenaar heeft volledige bekentenissen gedaan. In liet zwitserseli© kanton Tessino heeft eene volksstemming ad referendum plaats gehad betreffende eene nieuwe Grond wet. De hoofdbepalingen dezer wet zijn Het uitvoerend gezag wordt opgedragen aan den Raad van State. Het volk heeft het recht tot het kiezen der leden van het appèl en de bevoegdheid den voorzitter der Kamer in staat van beschuldiging te stellen. Ook de district rechtbanken en de vrederechters worden door het volk gekozenVoor al deze verkiezingen zal een stelsel van evenredige vertegenwoordiging worden ingevoerd. Het volk heeft het recht de Regeering, welke het zich gegeven heeft, weer te ontslaan. Het ontwerp bevat verder bepalingen be treffende een van de omstandigheden afhan kelijke volksstemming inzake van wetgeving, en geeft eindelijk het volk het recht op wet gevend gebied het initiatief te nemen. De gezondheidsleer en liet roo- ken van tabak. Algemeen is men van mcening dat het rooken van tabak, evenals het dragen van korsetten door de vrouwen, geheel in strijd is met de gezond heidsleer, en dat ieder die rookt, zich die gewoonte niet alleen uit zucht tot navolging heeft eigen gemaakt. Nu is echter door een bekend hygiënist, dr Tassinari, te Rome, aangetoond dat het rooken van tabak eene niet geringe gezond- heidswaarde heeft. Tabaksrook namelijk is een krachtig ontsmettingsmiddel, waardoor het als een voorbehoedmiddel tegen een aantal ziekten kan beschouwd woraen. Ook doctor Miller, van New York, en dr Vasili, van Napels, zijn van meeningdat tabaksrook de ontwikkeling van ziektekiemen tegengaat. Een groot getal onderzoekingen weraen door doctor Tassinari uitgevoerd omtrent den invloed van tabaksrook op de kiemen van cholera, longontsteking, enz. Te dien einde bedekte hij het inwendige van ballen met eene laag gelatine, die de kiemen der genoemde ziekten bevatte daarop werd in de ruimte gedurende 20 4 3o minuten tabaksrook ingevoerd. Toen Werd vastgesteld, dat de baciLa der .:zia tische cholera en der longontsteking geheel vernietigd waren, welke soort van tabak men ook voor dit doel aanwendde. De gelatine werd door den tabaksrook volmaakt gesteriliseerd, terwijl er nauwelijks cenige uitwerking te bespeuren was op de typhus- bacillen. Men zou te veel verwachten, door aan te nemen dat de tabaksrook kiemen vernietigt, die reeds in het organisme zijn opgenomen, maar toch zal het iederen rooker welkom zijn, te vernemen dat het rooken als een voorbehoedmiddel te beschouwen is tegen eenige der geduchte besmettelijke ziekten. Intusschen is het ook verstandig, hierbij te bedenken dat onmatig rooken niet minder geduchte verschijnselen van nicotine-vergif tiging kan veroorzaken. DE CHOLERA. BblgiE. Antwerpen van zondag tot maandag is geen enkel geval van cholera bestatigd. Gent. Twee nieuwe gevallen van cholera zijn voorgekomen. Frankrijk. Parijs, 3 Oct. Gisteren kwamen hier en in de voorsteden 36 ziekte en 2 sterfgevallen voor. Havre, 3 Oct. Gisteren 2 ziekte- en 3 sterfgevallen. Duitschland. Hamburg, 3 Oct. In de laatste 24 uur kwamen 43 ziekte- en 21 sterf gevallen voor, daarvan 12 en 14 gisteren. Het getal vervoerde zieken bedroeg 32. Rij wel. Eene bende van 22 land- loopers, waaronder zich 12 oudveroordeelden bevonden, is zaterdag nacht door eenen groep policie-agenten aangehouden. Een rijtuig, waarin 4 personen zaten, komende van Croix en geleid door M. Paul Delplace, kwam zondag, rond 3 ure 's na middags, langs eene dreef du Bois de la Dcule gereden, toen omtrent la Maison Blanche d, het paard eensklaps eene ver keerde beweging maakte, zoodanig dat het gespan iu eenen gracht rolde. De geleider werd vreeselijk aan den rechterschouder gekwetst. Drie personen kwamen er met den schrik en een koud bad van af. De zuster van M. Delplace bekwam ook nog al ernstige kneuzingen. Het rijtuig is totaal verbrijzeld. Het paard is licht gekwetst. Iloubaix. Zondag avond is de genaamde Juliette C., oud 41 jaar, woon achtig ten huize van eenen herbergier in de rue de l'Epeule, zoo vreeselijk door dezen laatsten geslagen dat zij na geneeskundige hulp in zeer bedenkclijken toestand naar het Hotel-Dieu werd overgebracht. De i4jarigeknaap Alfons Tournemine, is sinds den 26 September 11. uit de ouderlijke woning, rue de Barbieux, verdwenen. De v^ex'kstakers der naamlooze maat schappij begeven zich 's avonds, op het oogenblik dat men de werkhuizen verlaat, in groepjes in den omtrek der fabriek. De orde wordt echter niet gestoord. Eenige agenten drijven de groepen uiteen. Zekere A. D.., oud 22 jaar, zonder vaste wooopt, is door de policic aangehou den wegen9 een uitleveringsmandaat tegen hem uitgcrr.ardigd. De kerel, die de schande is eener deftige familie, wordt beticht van medeplichtigheid van poging tot diefstal. De htgenooten Vanrighem kwamen zondag rmiddag, rond 11 ure, al klap pende langt; de rue de la Rondelle toen een twist tuss^ften beiden plaats greep. De man, in woede entstoken, sprong op zijne vrouw en bracht naar verscheidene vuistslagen toe. Een agent), ter plaats gekomen, stelde een einde aan die liefdebetuigingen. Proces verbaal is tegen den man opgemaakt. Croix. Zondag avond, rond 11 ure, zat de genaamde Nestor Leroy in eene her berg van de rue de l'Amiral toen zekere Alfred Reynaert, bakkersgast, vanbelgischen oorsprong, binnentrad. Deze laatste wordt opgezocht wegens een uitdrijvingsmaatdaat, tegen hem uitgevaardigd. Leroy, die Rey- naert zeer goed kende, zegde hem dat het uur van heengaan gekomei. was; hij ging naar de deur en wilde uit eene klucht hem buiten zetten, doch Reynaertwerd eensklaps kwaad en verliet dc herberg, na eene hevige woordenwisseling. Toen Leroy in de straat kwam werd hij onverwachts \a-.lg.0.cp3n en ontving twee vreeselijke messteken. De plichtige, ziende dat het slachtoffer badend in zijn bloed ten gronde lag, nam in al'.erhaast dc vlucht. De gendarmerie heeft een onderzoek ingesteld, doch men denkt dat de dader over de grenzen zal gevlucht zijn. Leroy verkeert in zeerbeden- kelijkcn toestand. Verscheidene personen zijn voorloöpig aangehoudenbeschuldigd van moord op de kleine Hendrik Dubois, die zooals men zich herinnert, in eene boschafgrijselijk werd om het leven gebracht, 't Is te hopen dat het gerecht spoedig den ware plichtige zal ontdekken. OOST-VLAAN DEREN Gent. De jonge heer B. Brondeel, wonende in de Fiévéstraat, vond zaterdag morgend rond elf ure bij zijne woonst, eene banknoot van 100 fr.hij zette zich voor het venster zijner woning ten einde te zien of er niemand in de straat zou komen zoeken; eene halve uur nadien kwam eenen been- houwersgast al weenende de straat afzoeken; de heer Brondeel ondervroeg hem, en gaf den jongen dc honderd franken terug. Dit verdient allen lof. Zondagavond hadden wij het genoegen in S. Machariuskring een aangenamen en tevens leerrijken avond door te brengen. Eenige kunstliefhebbers vei%astten ons op eenige puike muziek- en tooneelstukken, die allerbest van stapel liepen, cn M. Eug. De Guchtenaere, schrijver van den Antisocia- listischen Werklicdenbond van Gent, gaf eene voordracht, waarin hij bijzonderlijk bij de werklieden aandrong om zich bij hunne vakvereeniging aan te sluiten, ten einde verbetering in hunnen toestand te bekomen. Schoone en leerrijke voordracht, doch de plaats ontbreekt om er verder over uit te. wijden. Het bijzonderste is, dat de woorden van den spreker vruchten zullen dragen. Een schipper aangedaan van eene ver dachte ziekte, is zondag morgend overleden in de St-Machariusstraat. Het lijk is naar het hospitaal overgebracht, om later onder zocht te worden. De policic bewaakt het huis en belet er den toegang. De nieuwe laan tusschcn de statie van St-Pieters en het park is opgemaakt. Zondag morgend, rond 7 ure, is een vijftienjarige jongen gevallen op dc Pheniks- brug cn door een huurrijtuig overreden. Hij is er gelukkiglij k van afgekomen met eene lichte kneuzing aan den voet. Tusschen i5 en 20 Octobe* zullen de mededingers voor den prijs van Rome voor schilderen, hunne loge vei laten. Ziehier de namen der schilders die elkan der sedert twee maandeu den prijs be twisten Alfred Cahen, van Luik; Cesar Gecrinck, m AntwerpenHodru, van Leuven Isidoor Raucq: Leon Rot hier en Leon Van Esbrouck, van Brussel. In den nacht van zondag tot maandag viel een onbekende op den Lousbcrgsboule- vard in het water der Visschcrij. Ondanks dc spoedige hulp kon men slechts een lijk uit het water trekken. Dc onbekende, die een dertigtal jaren schijnt te zijn, had eene som van fr. 5,62 in een zijner zakken. De Chroniqiie des Travaux Publics meldt dat de afbraak en gezondmaking van de wijk van het Nieuwpoorte het naaste jaar zal beginnen. Het blad zegt dat nog niets beslist is opzichtens het verplaatsen van den Kruid tuin naar het Park der Citadel Waar er spraak van is, is van het over brengen der Boekerij der Hoogeschool naar de gebouwen der Universiteit in de Volder straat, welke door alle belanghebbenden zou gewenscht worden. Een noorweegsche geleerde heeft bestatigd dat het zeewater 5 tot 6 milligram men goud per ton bevat. Bericht aan de goudzoekers. Zaterdag heeft het hof van beroep zijne werkzaamheden hervat. De prccurcur-gene- raai heeft als onderwerp voor zijne redevoo- 1 ringde Wettigebescherming der kinderen 1 genomen. Het Hef h- f~ het d:ukken der I redevoering bevolen. De leden der handels-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Volk | 1892 | | pagina 3