DE UITSLAG IS GOED! WEEKBLAD DER SOCIALISTISCHE FEDERATIE VAN HE' ARRONDISSEMENT KORT RIJK IO Kamer tii Werkliedee - hrtrijk 3 JUNI 1928 Socialistische Triomfdag IO JUNI kenschetsend PriJ» per arana! II centiemen. Abonnementsprijs 6 maanden 8,54 fr. 1 jaar12£4 fr. Frankrijk 22^6 fr. Andere landen 30,00 fr. noi-sn- Men abonneert zich ten postkantore volgens overeenkomst V olksrecht JUNI 1928. Uitgeefster S. W. M. «De Waarheid Redactie-Administratie Volkshuis, Meenen (Tel 94) - kieziiig deZê \nii voor den YVerkrechtersraad. lii g'heel andere wijze van stemmen. De meeste kandidaten weinig o: Lend. De bevolking in categories inge deeld. Hen groot deel dei werkende klasse, dezen die in Frankrijk arbei den, van de kiezing uitgesloten. Wei nig of geen belangstelling. En de kie zerslijsten overal zeer onvolledig onnauwkeurig opge in na k t Moe moet ge dan die kiczing baar uitslag beoordc-clen Zondag ernstig moet doelt nadenken en otige i rust maken voor de volgende verkie zing Vfllt bedoelde omstandighedi rekening houdende, is er goed g. - stemd geworden voor olize kandid; :cn. Uitslagen van sommige genteen .en onzer vlas-treek hebben ons vooral ■ergenoegd. Dc gemeentebesturen zullen tlian: noetcn overgaan tot de herziening der kiezerslijsten voor de wetgevende I kiczingen Van toekomend jaar Zullen ottzc partijgenootcn de les Y |vah Zondag met vergeten? Zullen och moeten tvij er eelt oordei 1 aan die herziening hei noixlig belang kunnen over vellen. Welnu, v. rijn'hechten? Wij hopen liet. ontent. I y,-jet nil ,nanr v.',ór dc kiezing Wij hebben van de vier. twee geko-ten de lijsten nauvvkeurig geko: zenen voor dc kamer der werklieden I leerd woiTlcn Niet enkele dagen lC !rlr,IJ tn een van t,ne 'our de de kiczing of den dag der kiezing zelf, vverkbcdenkanier van Moeskroen. zooals vv'het meermalen gezien heb-i Daarbij ook nog een van de twee, ben, moeten-onze partijgenootcn bediendeni te Moeskroen. hun'kiesrecht denken. De i liristciien moesten triomf kun-1 Wij raden onze partijgenooten, die nen roepen om de gezakte moraal ill de laatste kanier- of genieentekie hunner troepen wat te verheffen, en zing iiief gestemd hebben, ten zeerst» ze haalden de vlag uit om drie geko- aan op het gemeentehuis hunne in- zenen te feesten voor de werklieden- schrijving te gaan vragen. En we ver- kamer van Kortrijk. zoeken dringend onze groepen et JU-;ar «uilen Inuim- volgelingen plaatselijke federaties zich ernstig met -• zien dat wij er toch [het nazicht der kiezerslijsten te- gaan Wai hebben vooral in een ongunstigen toestand plaatste voor deze kiezing. is het feit: dat de meeste socialis tische arbeiders onzer grensstreek in Frankrijk werken en daarom aan de kiczing geen deel mochten nemen. Xcnteii wij "Meenen als voorbeeld. Daar waren maar een vijftien honderd tal kiezers op dc vvcrkliedenlijst inge schreven, terwijl onze vakbonden er 4.000 leden tellen. ■ezig houden. 't Kan altijd op een stenimeke komen om een Zetel te winnet) of te verliezen. Onze propagandisten zouden ook zooveel doen om een sleinmekc tc- vv innen, dat het onverschoonbaar vv latc-n v'erlo :t opmaken der kiezerslijst niet of tc laat te bekonv Wij zijn kontent dat de les onze par tijgenootcn is gegeven, nu dat dc lijs moelen opgemaakt worden voor [de kiczingen van toekomend jaar. W c- spraken booger reeds over bel De uitslag over gansch het land ge- ivolledig en onnauwkeurig opmaken zien is zcei goed voor ons. We behaal- i kiezerslijsten. Yaö alle genieenten «lelt een prachtigen triomf te Gent, te ons berichtdat veel kleine pa- I Leuven, te Antwerpen, te Luik. tc Se- ooiis op de lijsten der werklieden in- rging, te BrUssel, te Charleroi. In al •schreven werden, terwijl daarente-deze belangrijke niiv erbcidscehters is veel werklieden.wf-rden vergeten.'er van de christenen niet vet! spraak. :ierzoek hebben de gemeen-j«Lc J'cuple» beeft gelijk tc zeggen tei.csturen het personeel overgescJire- dat dc werkende klasse Vtil ben door de patroons overge- wegend socialistisch is. maakt I Deze bcsiatigmg i- hoopgevend Langs alle kanten protesteeren par- dc kiczing van toekomend jaar. tijgenootcn, dat ze niet als kiezer vver- den ingeschreven, terwijl zij er bij de v leet aan dc- kiezing zagen deelnemen die daartoe geen recht hadden. De optelling weid ie Wevelgheiil go- daan van 250 nict-werklieden, die op de werk lieden lijst stonden. Maar tot wat dient het nu de kie zerslijsten te gaan onderzoeken en uit pluizen? We. kunnen alleen op de on nauwkeurigheid. zeggen wij onjuist heid. der kiezerslijsten wijzen, om te doen uitschijnen dat de christenen geen triomf moeten roepen en dc uil slag. zooals hij is. met al de omstan digheden die ben bevoordccligde», hen ipagandisten, n voor uwe laak gereed gemaakt. Nog veel arbeiders, die in de cliris- teite organisatie zijn verdwaald, kun nen oil Woelen voor de Socialistische Werkliedenpartij gewonnen worden. Aanhoudend en methodisch moet de propaganda worden gevoerd. fiat zal niet zonder gfoote kosten kunnen gedaan worden. Ms- alle groepen en partijgenootcn een effort doen. al», alleman liet kies- fonds gedenkt, zullen de noodige geld middelen voorhanden zijn en zullen we dus in staal zijn een nieuwe overvvin- jor tc bereiden, R. D. Uitslag per stem^pnemingsbureel WERKELIJKE KANDIDATEN 1 Kortrijk. Cuerne. Gyselbrcchteghem 2 Kortrijk. Kortrijk. Anseghein v Kortrijk. Hulste. Ingoygliein 4. Kortrijk. Kortrijk, Bavichove - 5. Kortrijk. Svvevcghem. Vicbte 6. Kortrijk. Marckc. St-Dcnys 7. Kortrijk. Ootcghem. Svveveghein 8. Kortrijk, Cuerne. bendelede 'i Avelgbem. Waermaerdc. Helkijn lO.Autryv e-Bossuyt Kcrkovc Tieghem II Caster. Moen, Heestert 12. Harclbekc. W atregbcm vVaeregh. 13. Harelbeke. Deerlijk. Desselghcm 14. Bcveren, Deerlijk. Moorscelc Rolleg.-Cap: W-St-Eloy Gullcghcm. Heule Gullegjhem. Heule 20. Oost-Roosb. St-Baafs-Vyvc. Oygb. Marckeghem. Wielsbekc-. Wacken Ousselghein, Vyve-St-ÉIooi Kanton Kortrijk Kanton A velghein- Kanton Harelbeke Kanton Meenen Kanton Moorscelc Kanton Oost-Roosbeke 1562 1508 1606 TOTAAL 243<U PLAATSVERVAN R lllllg v Deze datltnl Wekt bij hel Interna tionaal proletariaat treurige herinne ringen op. Inderdaad. Met is op 10 Juni 1924, dat Giacummö Matteotti, leider der Ita- liaansche Socialistische Partij, gru welijk vermoord werd door de Wan nen van Mussoiini. Waarom die moord gepleegd werd weet iedereen. Onze betreurde vriend Matteotti zou in zijne hoedanigheid van vertegenwoordiger der Italiaan- sche socialistische arbeiders, denzelf den dag dat hij vermoord wérd, van Op 's lands tribune zware beschuldi gingen uitbrengen tegen het heer- schend fascistisch regiem. Dat mocht niet. En daarom juist, op- bevel van den dictatcur-bloedhond Mussolini, werd onze kameraad .Mat teotti laffelijk vermoord. Deze vreeselijke daad herinnert ons liet defensief te onder- Üoo De v >ok .- i de 1 alle i door 'dc Een fonds werd gesticht, dat al draagt het Matteotti-fond: dat orgfirtisint' worden gelden meld. oiii dc slachtoffers der •hulp te koiiieil. 'bannelingen en andere Slacht- offers van 't zwart terreur worden door 't Matteotti-londs geholpen. Het is ook. met de gelden van bedoeld fónds, dat Olize Footle milities stcund worden. Met Mattcottifonds mag door de helders uit het oog niet verloren vv den, Met heeft voor de internationale socialistische arbeiderSbi bijzondevc waarde. Jig dat alle wer kers jaarlijks hunnen penning storten vooi 't Matiteotti-fonds, Binnen enkelen tijd zal er door de partij, in alle steden en gemeenten van 't land een Matteotti-vveek ingericht worden. Foto's van den martelaar en zegels zullen verkocht worden, ten Matteotti-fonds, cialistische kameraad dc Mattcotti-wcek deel I. Kortrijk. Cuerne, Gyselbrecluegheitl 2 Kortrijk. Kortrijk. Anscghc-m 3. Kortrijk. Mulste. Ingoygliein 4 Kortrijk. Kortrijk, Bavichove 5. Kortrijk, .Svveveghein. Vichte 6. 6. Korinjk. Marckc, St-Denvs 7. Kortrijk. Ooteghem. Svveveghein 8. Kortrijk, Cuerne. J.endeledc- De uitslagen van dc kiezing va Zondag 1.1. zijn gansch het land <l»o een ware triomf voor de socialistische partij. Dit ondank» dal de kiezerslijsten zeer partijdig opgemaakt waren, en iii linzen en handelaars, die op de vvcr- kerslijst voorkwamen. zeer talrijk- zijn en de wijze van stemmen een ech te chineczcrij was. >>m niet tc zeggen speciaal in elkaar gestoken om veel ar beiders U doen missen en hunne stem ongeldig te maken. Gelijk g< vviiontc zijn het weer dc liberalen, die dc grootste slag krijgen en bijna overal door dc mande vallen, alhoewel dc rhristenc klassi-vcrdeelcr- er ook n.ig al wel van meegedeeld heli- hen. IX katholieke én liberale bladen reppen dan ook niet veel over de kie enkele plaats kandidaten durven naar vmen brengen, namelijk te Seraing hij Luik. een hunner sterkste forte- re-si-n. waar zij in de laatste gemeen- tekiezingen 7 mandalen veroverden leger hij de provincie' listische kiezers Welnu, de uit plettcring voor behalen geen enkele gcki Zij el het nu een zuiver proletarisch kie zerskorps was. De socialisten daaren- \1. de mandaten, on- drie ijstcn te kampen ■kristenen en fabriek Cuckerill, welke op het grondgebied van Sera-ng meer 'an 10.(100 arbeiders bezigt. Zon vinden wij er iu 't Nieuw- van n Dag en «Journal dc Ruubaix geen woord van. Enkele uitslagen, [ailei n ding bi hunne weerwraak genomen op de gi deeltelijke Senaatsverkiezing van nvt enkele weken. Ze behalen er 30.220 stemmen en drie gekozenen tegen del katholieken 17.582 en 2 gekozenen ANTWERPEN behaalt on/e par- de 13 te begeven mandaten, •hristenen 4 en de liberalen 1 X. de katholieke univer- stad lijden de katholieken de vu!- ■derlaag en loopen onze kamc raden met al de zetels weg. Gansch het Vlaainsclic land door. tot de kleinste buitengemeenten, waaide zeilen en overal zijn BRUSSEL zijn de officieele ij» het oogenhlik dat wij dc gelen schrijven, nog niet gekend, ds bekende resultaten ge- nvergroote socialistische I meerderheid. ri Door gansch het Walenland zijn dc j tslagen oiii ter In-st. en niet zeldzaam zijn de plaatsen, waar onze partij al de g te begeven mandaten veroverd hebben [s bijv. te Tubizc. Moei. Genapjie -/M .'hi "F,vc<juc. Comhlain-1 .-erkliedcn zich wel gedurende tijd kunnen laten misleiden. si lie luidsclirecinvers. i vroeg of laat inzien, dat het Socialisme luinnc red- Ook Limburg ontwaakt. nest van Belgie. zijn ook meer 'dan hartversterkend voor onze partij. Onze partij bekomt i-r 5.709 stem men en I gekozene tegen de katho lieken 12.364 stemmen en 3 gekozenen. Eindelijk begint dus ook in Limburg de ronde zoimc te gloren, cn zullen de arbeiders van ginds zich neven- hunne andere vverkbroeders gaan den strijd voor ontvoog- iling i het jcialisr Besluit. 3 Juni 1928 was gansch liet land door n triomfdag voor hel socialistisch ■organiseerd proletariaat. Makkers, vriendinnen, nu niet gc- lekomcnd - heb JJe/., i de v •li Dii kan en dit zal als allen c iinlje toesteken. Aan de propaganda! Aan 't werk voor munitie voor c rspie- De communisten verpletterd. kiesfonds Allen op de bres! V. M L'LKEKS. 9. Avelghcm. W aermaerde, Helkijn 10.Autryv-e-Bossuyt Kerkove Tieghem 11. Gaster. Moen. Meestert weging Geen' enkel v ernietiging cialistische instellingen, de nog menig vuldige- moorden, beraamd op nog an dere inenschen, die voor dc vrijheids zaak vooruitkwamen. 10 funi. dag van moord op Matteot- ti is ..ok den dag geweest van het don-1 ''"""""""""""'"'""'"""■'1'HllimilllllnillllilllllllllllllllllPll den der socialistische partij in Italic, j Wijl de Socialistische Internationale Scr. in rouw was. jubelde dc kapitalistische de M" klasse i-n aanhad ze het fascisme. In verkiezing van de Wi rkreehlcr-raden. Mussolini zag de reactie den vverkc- De uitslag beteckent voor iien een liiken redder van hare klasse. Het fas- verpletterende nederlaag. Zij hebben cisme werd overgeplant in de verschil- geen enkele gekozene, lende lauden van Europa. Weldra zou] De socialisten integendeel behaalden de macht van de arbeiders, gelegen in,een groot aantal stemmen, die hij de hunne vcreenigingen. voor goed ge- laatste provinciale verkiezingen op de wurgd worden. Ook hier in Belgie ondernamen de fascio's enkele aanvallen. Maar 't geval van Italic was een lc- voor dc socialistische partij in dc andere landen De arbeiders wa hunne hoede. Roode milities vormden zich u,,, het minste teeken van aanval, beraamd che lij-ten werden uitge- WIE KAN, gelieve ons Nr 10 van 'P den 5n jaargang van de brochuren der Wilde Roos te bezorgen, luij Detaevemier, Volkshuis, Meenen. Dank op voorhand. 12. Harelbeke. Waereglheni. 13 Harelbeke. Deerlijk. Dcss 14, Hcveren, Deerlijk Wevclgihem, Wcvelghém Meenen, Bisseghem Kamer van Bedienden - Korlrijk! Werkrechlersraad van Moeskroen Werkelijke kandidaten. C.etal geldige stemmen 1369 Getal witte en nietige 170 WERKLIEDEN. Werkelijke kandidaten. Kortrijk Mulste 2 Kortrijk Swevcghcm Marckc 3 Avelgbem 4 Harelbeke Wielsbekc Waeregliem Meenen Heule 18S. 31 90 181 I Moeskroen Moeskroen Merscaux IJ Goyghem '3 Moeskroen I [s Lu in gn c j 9 Aetb'ékc I 10 Rol leghorn II Belléghem 112 42 12 34 45 13 Lauwe I 1-1 Keckcin 500 117 281 471 I 17. Moorscelc Rolleg.-Cap. W-St-Elov 18 Gullcghcni. Heule 19, CJulleglIiem. Heule 20. Oost-Roosb. St-Baafs-Vyve, Oygh. 21 Marckeglu-m. Wielsbekc, Wacken 22. Ousselghein, Vyve-St-EIooi Kanton Kortrijk Kanton Avelghcm Kanton Harelbeke Kanton Meenen Kanton Moorseelc Kanton Oost-Roosebekc 1116 1314 1295 dc Kamer Verleden week grepen •vee stemmingen plaats, it slag kenschetsend is. De eerste stemming ging noging van wedde voor de b cn en priestersdc tweede hooging van wedde voor hei onder- u ijzend personeel. vci-hooging van wedde voor de telijken werd gestemd. De katho- ■n en liberalen vormden de meer derheid De liberalen, gekend voor huil anti-klerikalisme. hebben dus mil- ioenen gestemd uit de kas van den taat om de kerk te steunen. Zij vinden dat de Rooinsche kerk nog over te weinig macht beschikt. De stemming voor verhooging der wedde.van de onderwijzers heeft een anderen uitslag gegeven. De katholie ken en'liberalen hel>ben tegen de wed- deverhooging van de onderwijzers ge- Baron Lemonnier. liberale volksver tegenwoordiger en Marck. christen democraat. vinden dat cr rccd< uitgegeven i- aan personeel. De sopialisten. d wedde van 14.000 fr. huu voorstel verwerpen. Dc klerikalen en liberalen vormde samen blok daartegen. De regeering: onderwijzend rstellen. zagen Plaatsvervangers. geldige stemmen II uitte en mcugc^ 163 21 10) 250 417 I llllllllillllillliillliiil SOC. GEKOZENEN. Kcrtrijk (Werklieden): I.mu I I AJTRF. n (os. EVTS (werkelijke kandidatenJules DECONIXCK Mceskroen (Werklieden): -ui- 'ASTEI.EYX (werkelijke): SAK- .KNS Oilier Iplaatsvervanger (Bedienden): Désiré Al.l .1 WK X werkelijke); Leon V.\ NDKX F! KR UI K plaatsvervanger). Lijst 1 2218 kopstemmen. Lijst 2 397 kopstemmen* Lijst 3 2023 kopstemmen. Plaatsvervangers. Lijst 1 1907 kopstemmen. 175 naamstemmen. Lijst 2 298 kopstemmen. 29 naamstemmen. Lijst 3 1738 kopstemmen. 53 naamstemmen 5390 ingeschrevene kiezer BEDIENDEN. eer'derheid vindt dat 1.000 Ir. op-lag in de opvoeders van t kind te veel is. Dat zulke daad vanwege de libera len tegenover de onderwijzers gebeurt s kenschetsend. In den tijd waren de onderwijzer:. Ie hevigste liberale propagandisten, rij waren de secretarissen van dc libe rale kringen. Nu worden de gewezen ipreiders van de liberale princiepen goed beloond De katholieke onderwijzers varen et heter Zii zijn het. die zich nu leeiicn tot de katholieke propaganda "t bekampen van de socialisten i toch krijgen ze ook den stamp Is van je vrienden da-je 't moet hebben. Lijst 3 88 kopstemmen. Getal stembrieven 370 Witte en ongeldige 13 Ingeschrevene kiezers 383 Gebrekkige enonjuiste stemopneming Zelf- ichrekkig gedaan geworden. Ie uitslag van stemopneinings- biirccl 12 (Harelbeke) niet juist kun nen weergegeven worden, omdat dc stemopneming gedaan ivcrd in tegen strijd met dc voorschriften Zoo voor dit bureel aan onze lijst 5 kopstemmen voor dc plaats gers toegekend, wijl onze lijst werkelijke kandidaten 368 slechts Is het daardoor niet dat wij i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Volk | 1928 | | pagina 1