Purol bij Zo nebrand, Dragen en Stukloopen der Huid UIT DE GEMEENTEN één plaatsvervanger gekozen hebben .'|/i Dit zal nog hoeven klaar getrokken i g: te worden. Er is in elk geval vastgesteld dat 'h stemop: ■-.< ;ig het best gedaan wordt, i.M waar ertegenwoordigers der wer kersorganisaties met de verrichtingen zijn belast. Men zou dus best in dc- toekomst wat meer werklieden aanstellen als i kicsbureelen. :r tegen gestemd hadden, een riclc- e van het christen-democratisch ei van -taatsagentcn en ondcr- iers. 'onder leiding van M. Vergels. Jaspar ging vinden, om dc af- :haffing van dc 3 o/o op de loonen te vragen, iets wat door de algevaar digden van 't Nationaal Svndikaat reeds lang gevraagd werd. De houding en onbeschaamdheid •r christenen gaat waarlijk tot het De klerikale-liberaïe reactionnaire regee ring tweemaal minderheid gesteld. SCHANDALIGE HOUDING VAN DE CHRISTEN E DEMOCRATEN. Deze week is er in de Kamer iets heel bijzonders gebeurd. Bij de bespreking der perekwatie van de wedden der staatsbedienden hadden de socialisten een voorstel in gediend, waarbij de 3 o/o en dc 7 o/o op de afhouding der loonen zou ai- geschaft worden. Verleden week Donderdag reeds moest daarover gestemd worden, maar daar dc Kamer niet ineer voltallig was werd de stemming verdaagd tot den Dinsdag daaropvolgende. Verleden Dinsdag ging de stemming ook niet door, daar de liberalen en ka tholieken in blok op de zitting afwe zig waren, liet vertrek van den ko ning naar Congo bijwonen, was voor hen veel intcressajucr dan de loon- kwestie van 't staatspersoncel. Dc christenen deden aan dal spel mede. Woensdag kon dc kwestie bespro ken worden. De amendementen, inge diend door onzen vriend Debruvne, strekkende tot tic afschaffing van de 3 o/o en de 7 o/o op de loonen moesten aan een stemming onderworpen wor den. Eerst stemde men over dc 3 o/<-> de socialisten wonnen Tusschenkomst van vriend Vandevelde Vriend Var.develde i- Woensdag n it i e i 'is when gekomen, om den mi tiMer te verzoeken dc gemeenten i ïelpcn, die behoorlijke oudcrlmgcnge sclien dc Vandepc.crcboonilaan en Aclbekc-leen weg, der Bleckersstraat. alsook den verkoop van hoornen wordt to-gestaan aan de Commissie van Openbaren Onderstand. reenkomsten niet de gasl- ■rs voor het verplegen der ou derlingen en met de zusters Verrue voor de weeskinderen keurd. De prijzen .voor onderhoud In liet hospitaal voor 'l jaar 1928-29, zijnde 14.50 fr. per dag en voor het Moeder huis 15 fr. per dag worden goedgc- I keurd. nbcsteding voor*het bouwen wc bureelen der Ondcrstands- door M. Verschoore, aan1 ■den goedgekeurd De bende_politieke mastklimmers, die MEENEN ,..,l de kk-nkalen maar van ''aam vet-- C,NEMA FEESTPALEIS, VoIk.huU schillen, bevuilen hel blazoen, 'Jat g< destijds hooghield,^ y Zondag j0, Voor den Werkreclitersraad is het .Maandag 11 en Dinsdag 12 Juni 1928 volstrekt noodig. dat uwe rechters al daar mannen wezen, die zich nimmer zullen laten beïnvloeden door partij - zucht of gejgag naar politieke voor deden, leeraarde mamzel. hier nergens werden liberalen ge kozen 1 Dc arbeiders hebben op den letter dien gulden raad gevolgd. Zuigt daar een puntje aan. Katricii. Hij v t de e lach- •cn onderstand zouden ;d worden dc opbrengst van den H.p van gronden aan te wenden iderlingeii-gestichten en hospitalen Hij pensu eldt r liet volledig' te' kennen v ouderlingen :nd Vandevelde heeft daar e HET VRIJ KLOOSTER- ONDERWIJS. r de loclag i de iliekc Wauters ipsscholen, dc Kamer, dat i liet vrij kli toegekend wor- ilechts Akte ordt i het ,.i minderheid gesteld. gen- stemde men over de afschaffing van de 7 o/o Weer werd het socialis- tisch voorstel aangenomen en stond de regeering een tweede maal in minder heid. Dc Christenen, ook Cattccuw, Du- cliatel en K. Debruyne stemden tegen de afschaffing van de 3 en 7 'o op de wedden. De «ecrmble» van de zaak is, dat een halve uur na de stemming. den 23 Me de leeraars terondervvijs wedde den o]' papier, een deel trekken. De heer Vergels (christen) heelt dat hier erkend, voegde Wauters erbij Niet één katholiek sprak hem tegen 'i Is niet moeilijk voor de katholic- de rcgecring I j;en 0p dlc wijze gansch hun partij besturen Vervol- onderwijs door de openb te doen bekostigen. Zelfs ware het niet onmogelijk al- zoo nog profijt te doen op hunne par- tijinrichtingen. VRUCHT VAN DEN ARBEID. De winner der Derby van Calcutta bekwam een prijs van meer dan miljoen. Ook de vrucht van den arbeid? iiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiniii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiüii 3u.'gar#iand n KORTRIJK. (Van 31 Mei tot 6 Jun 1928.) Geboorten. Kaoul Dchcls, Vlasmarkt. -- Hendrik» Mcsscacn.Mecncnstr. 51 - RcuaM Barlx-t Rcepkaai 7a, gchiiisv «.- Rvu-sciaic Mare.; Caniicct, lsi-ghcinstr. 98 I'.lisa Allcgacrl,-1 Elisabetlilaan, 31 Stcfaan Callcwarn, Bras- 143. drein a Mark Helivoi x Ra, i. ie. ilu-iis-.k'n-chi. IK' Maria D'liacnc, iahriekwerkster, gch. Kapi-llc- j ter Bul. - I .ris Dclainioy. wever. St-Rochus- pold "u-schnjvcr, olieslager, Lesnbvitsir. en'. Godclievc Nottelmert, bobijnsler, Jan Breydcl- laan Maurits Halsberglic, glazenmaker. l\i. Lcicstr en Germana Verliamtne, b. Kaii-llv- s'lr. 'Michel Handekyn, vlasbewerkor e Cm- nc en Georgina Uliaciie. dun-Uneid.^ Ikllasl.-ir. l>ellc-la-Grande en Maria Scynliaeve. dienst- meid te Wcvelglnnv. v.. til te korlrijk Jan Herman, handelaar m Ueerliikjei'^Jcamia l.an- Huwelijken. Jozef Clinstiaens, handelaar. Svv. ughemvtr. Sterfgevallen. bodewijk Sagaerl. 1" m. D-mmijkwijk-l: ._16S Ivo Decoster. b. 85 Tockomststr. Frans Êyficer. schoenmaker. (12 J. Veldstr. 4U Maria Vancóppcnolle, z. b. 67 j. Voorslr. 4b - .eir<'ld Sandra, z. b. 67 j. Reeolletten.-tr. 29 - Hendrik Dcfoort. z. b. 73 j. Kapiltelstr. 2/ - Maria Pappens, r. b. 79 j. Voorslr. 48 MEENEN. (Van 29 Mei tol 5 Juni 1928.) Geboorten. Stcvcrlinck Marcel-Justin. Hallcwijnslr. 4 - Dekoker Jenny-Angèlc. Wapenpl. 25 -- 1/ comlc Roland-Robcrt, Iloogcvveg, 81il Ma' Raymond-Charles. Ontvoogdingstr. 30 Sla lens Noël-Matirice, Volkslaan 2 Duller 1-e nand-Jcan. Slai.estr. 26 - Gilbert-l rbai Kortrijkp. 32 Stelen- Roger-Robert. 1 m Huwelijksafkondigingen. Vaiiryckegliem Adrienne. l».lnjnsti-r, str. 9 Carlier Rohcrt. ijzergien-r. K-irtrij -tr. I» dl Desmet Julia, breister, Ui-id'V.r U'fcvrc Roger, autogclcider. 5 p-u>. •- Rachel, sclv.erslcr, _M.H-.skr.vns Misselvn Julien, blocker, Y|K-r>tr. 1.-3 Vanwallegliem Marie. Iiuiswerksler. fcyelbru Gheluwc cn Cael Rachel. t'abricl.vvcrksUr, irijkp. 24 - Dumont Albert. wever. poortstr. 4 cn Hoet Bertha, piquriere, vv< str. 7 - Bounte Guillaume. veneer lwndracl str. 526 en Degraevc l.e-ontinc. huishottdst: liruggeslr. 178. Huwelijken. Vanslenibrouck Rcné. landwerker. 2s j_. N_p* poort 37 en I) ,d. - Sileghen - Bcekstr. 4(Wa en t-eurts Julia. VooruitRangstr. 2(Vj Hauw^ h werkster. 23 j. Diksmuidestt WEVELGHEM. (Van 29 Mei tot 5 Juni 1928 Geboorten. li couinck Marie-Madeleine. Huwelijksafkondigingen. Xev jans Andre, ij/i-nu elvdinnde Ca lle-la-t .ran.li- e" S.-vnlta.-v- Man-, ilien-im. lorh. te Korlrijk - Dieren.- Julius, soldaat Huwelijken. Bvock.'- August. 82 j 82 j. Alherlpl 11 Val '•Mande Alois. SI j. Klonstcr-lr. 27 Nop| Cruniel. 48 j. Nachtcgaalstr HEULE. (Van 28 Mei tot 3 Juni 1928.) Geboorten. Vantliourotil Daniel. Magcrstr. -- Vanton ie, Mariette. Magerstr. - Viaene Joseph. K" trijkstr. -- Cattcbekc Maurice. Steeirstr. Molens Hilda, KI. Harclbcekstr. Huwelijksafkondigingen. Adolf Tytgat aut'-sel. :.!er t.- Gul!. gh.-n: Ge^elle Gennaiue. weefstei, te Heult- Ve landbouwster, beide te llculc. Huwelijken. Hngelier Arthur, appfetcur. 24 j. en Ve cruyssc RachdlC. huishoudster. 25 j Ie "Ie Sterfgevallen. Otncz Gustave. z. b. 75 i. Knrtrijkslr. I Vlaeminek Maric. huishoudster. 5(1 j. h"S| der wijzer cs cn der wed ld. van onderwijzeres «let aangenomen bewaar- cn jremength rltolcn. Wijziging wordt aangebracht aai dc toepassing van de taks op de speel zalen. welke enkel in voege k: bracht worden, na goedkeuring door on. Besluit. Opcentiemen zullen geheven wofden op de openbare vermakelijkheden cn danspartijen. Dc begrootingen en t ekeningen de verschillende kerkfabrieken worden aangenomen, mits onthouding der soc. De kredieten tot vcrliooging der wedden van 't persooncel van 'l slads- laboratorium worden gestemd. De rekeningen an 1927 van het la boratorium, muziekschool, brandweer korps. teeken- en tuinbouwscholen worden aangenomen, alsook het bijge voegd krediet voor de brandweer 1928. De wijziging der rooiïngslijn der Vperstraat en hel krediet voor het leggen van een deel waterloop in de Rochuslaan worden aangenomen. Bij de bespreking der richtingslijn •an de Kerkstraat, doet gezel CLAYS ipmerkcn, dal hel gedut ig vcrand. au plans, de zaak op de lange I .ehtiiflhij doet uitschijnen dat het oorstél, van Jufvrouw Couckc, ge daan aan de hoeren I.elan cn Dumont gering is De opmerking van M. Dumont is gegrond in zake den liuidi- tocsland zijner woning, en drukt de fiwening uit dal liet voorstel Du mont liet voordeeligste zou zijn vot de stedelijke financies. M. Burgemeester. Wij kuunt geen van beide pa. lijen verplichten vè( voorstel te aanvaarden. M. Decoenc steunt de gezegdens v; gezel Clays en toont aan dat op me schclijk en technisch gebied hel ge dane voorstel voor de stad het voi dceligst is. M. I'atiou. - Het ware vooixlgelip voor dc stad met de drie betrokken partijen een overeenkomst te treilen, want liet stadsbestuur staat bet onbe kende te wachten voor de tockomst. M. Reynaert stelt voor een commis sie van den gemeeneraad aan te dyidei om een onderzoek, zonder votmaJflt, in te stellen. Bij deze cominissic|. den den stadsbouwmeester e~ der belanghebbenden toegevoi NASCHRIFT. - - 'k Zat op den ein in een wagon, waarvar. 't mce- rendeel der reizigers bedienden en handelsreizigers waren Dit was 10 gen vóór de kiezing. Allen waren "l eens darde liberalen :t 1/3 van een gekozene zouden be reiken. 'k Vroeg waarom. De -leider der werklicdenlijst is een leverancier van oiidcrkriii]jers en deze der bedienden is den dubbelganger van Chariot. De voorspelling is wiskundig ver wezenlijkt. EEN IJZERWEGBAREELGE- VECHT. Zuster Rosalie «Leie- wacht» en «Vuile Trien» zitten tegengemeenteraadszitling. mekaar aan den kap - f":' Dawn Dawn Het treurspel van MISS CAVELL met SYBIL-TORNDICKK en Mme ADA BODART in 8 gfoote dcelett. CHARLOT USURIER komiek in 2 dcelen. JOURNAL, actualiteiten. VOOR MEMORIE. - Toekomende weck «Le Torrent, drama. Daarbij «Diavolo, held der groote wegen». LIBERALE SLIMHEID Ge, z.oudt toch moeten lachen de liberalen. i Sedert ze geen schepen meer I ben doen ze hun best om hut. eigen werk in 't stadsbestuur af te breken en komen ze. mi plechtig juist liet genovergestclde beweren van wat 'zes jaat lang gc-zegd hebben. Toen Dcleu op 't stadhuis was, deed Ier geen katholieke bediende, poli< 'of onderwijzer iets goed. I Ook maakte bij met alleman ruz 'I-Jij schold ze zelfs i (iig verlóren, trots de christenen, ciic gedurende gansch dien strijd, en zelfs ervoor, zich aan den kam van den pa troon geschaard hebben: 1) met acht dagen vóór de staking alles in het werk te stellen, om toch maar geen taking te doen uitbreken2j vanaf de aanvang der staking onderkruipers ge leverd te hebben aan Sion: 3) door zelf hunne leden naar Sions te gaan c binnen te slaan met een zweep; 4) gedurende gansch de beweging aan 1 «défaitisme» gedaan en leugens ver spreid te hebben, om toch maar de werkers de nederlaag feit, doorjijjj iedereen gestraft of buitengegooid iptteden bereikt werd, dat prac-1 lc verwonderen dan dat tisclier maatregelen genomen werden 't publiek aait dc ijzerwegbareelcii stad, veel tijdbesparingen te ver zekeren. pleit dat 't stadsbestuur is Trienc beweert dat zti 't is. kunnen in die kwestie de ecn\ niet omhelzen: «Vuile Trienc» w'houden te veel aan netheid, maar we gclooven dal laatsl- moeinde gelijk heeft. Het is (om de proeeduur die men tc- ■nover Anseelc volgde in eere lc hou den) de liberale minister van 't spoor, M. Lippens, die nog maar bestendig aan "t afdanken is, die de plagerij de spoorbarcelen doordreef, om ij/.er- wegbedienden, de rest van de 30.000 luiaards op de keien te gooien. Wetende dat Katricn zich nu dood- vijgt over al dc'kemels van iM. Lip pens. dat haar briefwisselaar, dit steeds moord en brand schreeuwde tijdens hel beheer van Ansetle, 't lij- lelijke met "t" eeuwige verwisselde ont van geen koorden in 't huis van den gehangene te moeten sproken, zal dc lieer Lippens zijtic dwaasheid hersteld ■hebben Nu vechten de twee ketjes om verslenst bloempje op hunne muts mogen steken Veel chance. doen beku- .-< icgd f' H'l. i' r. 23 j Sterfgevallen. lennebo F.milic. 68 j. Yp-.-r-tr. I Alois, 64 j. Huor'-xv's 21(> - 46 j. Vpcrstr. 37 Desseyn KORTBTJK GEMEENTERAADSZITTING van den 4 Juni 1928. Verontschuldigd: gezel L. Lcmaitre i M. Catteeuw. N'a goedkeuring van '1 verslag dei lorgaande zitting van den raad wor- •n verschillende vergunningen van ond op het stadskerkhof toegekend. Bij de bespreking der toelating tot I bouwen van werkmanswoningen, doet 'M Decrysc opmerken, dat vele per sonen. welke bouwen, zich beklagen geen uitweg te weten met hun vuil •r. cn onwetend zijn of de verltch ting met gaz of c-lertriék zal plaats hebben. Spreker verzoekt een duiker leggen in de Blcrkersstrnnt. alvo- ts de straat volledig bebouwd wor de. M. Decoenc «loet opmerken, dat er gebrek aan gas of eleclriekc leiding is ter Wandeling der Hngclschen. M. Burgemeester antwoordt dat voor een leiding van 100 meters waarborg van -1.000 fr. moet gest- worden. Indien dit gedaan wordt kan de leiding geplaatst worden. Het voorstel der verkooping grond der Vettckaai wordt uitgesteld. De verkoop van grond in de P. Dc- conincklaan. der nieuwe straat tus steunt dit voorstel. De hoeren L'ourtens, l'attou. Rev iert. Decoene en gezel Coolo worden - leden dier commissie aangeduid. Ken krediet van 15.000 fr. wordt ge stemd voor 't maken van 16 kabienen de Zwemschool d. Peelers verzoekt te weien daar geen grond gelegen is, die kunnen gekocht worden om deze in- telling te vergrooten M. Burgemeester meldt dat dcz« op- mciking in aanmerking zal genomen orden. Het voorstel der bestuurscommissie der Stedelijke Beroepssohool vooij hel inrichten van nieuwe leergangen en vakken wordt aangenomen. Volgende toelagen worden toegekend I 1.500 t'r. voor liet houden ter stede van 'l congres der gemeentesecretaris sen 21 3.000 fr. voor het vieren van den Kolonialen dag; 3) 5.000 n- voor het 50jarig jubelfeest der tooueelgildc «Deugd ett Vreugd»; I) 4.000 fr. aan «Eigen Schoon» voor liet inrichten van kunst-concerten op dc Gulden Spjiren- t'ecst5) 2.01X) fr. voor hel congres der kroostrijke gezinnen: 0) 500 fr. voor dc jiarlijkschc fccstvergadering vier v erjeend «VUILE TR1ENE» OP 'T STRAF BANKSKE. - Op Dinsdag 5 Juni is «Vuile Trienc» voor de Rechtbank van Kortrijk .verschenen, beschuldigd van laster op den persoon van Martha Clays. «Vuile Trienc» werd aan de Recht bank voorgesteld in den persoon vat Edward Vandenbrottckc. wonende i Houtmarkt, Kortrijk. De uitspraak zal op 12 Juni plaats hebben. Daarmee weten nu al dezen, die naamloos belasterd zijn geweest, wie daarvan de verantwoordelijkheid op- noclt de bedienden, noch dc onderwij- :crs hem in hun hart droegen. Ilcwcl, 't is nu g'heel anders. Al di itadsbediendcn en ambtenaren, zelf.- deze waarover Delen zich g'heeic da gen beklaagde, dat ze niet naar bcboo- hun plicht vervulden, loopen - van verdiensten en 't zijn n stadsbestuurders, de oude medewer kers van Deleu. die al geen kanten deugen. ui voldoende, dat er een zijn dienst gebrekkig doet om door de li beralen in hun weekblad verdedigd en verschoond te worden. Dc liberale heeren nemen nu niet meer aan. dat deze. die met een dienst zijn belast, dezen dienst nauwgezet moeten vervullen en voor dien dienst verantwoordelijk zijn. Als elkeen kan zien, dat zij dienst betc-r zouden kunnen doen, dan nog springen de liberalen voor hen U paard, nemen ze alle verantwoorde lijkheid van hen weg om deze op het stadsbestuur te schuiven. Denken de liberale heeren waarach tig van daarmee slim te zijn.' In hun slimheid zien ze evenwel niet dat ze dc handelingen van hunnen lei der desavuueeren, dat ze zijne bevye- ringen tegenspreken en dc verstandig' liberalen hen ronduit afkeuren cn be- lachelijk vinden de staking, scharen zij zich nog eens langs de zijde des patroons te doen gclooven dat hij zielt niet •rgeleverd heeft, en zij plakken uit dat Sion geen brief geschreven heeft, noch aan ons, noch aan de communis- noch aan dc christenen. Wij heb ben dat ouk nooit beweerd, maar wat wij wel zeggen, 't is dat Sion, aan eelt paljas, een strooien man, de heer Dan- voorzittcr der oud-strijders, die een industrieel is, die beroep deed op de teerhartigheid (sic) van Sion om toch maar toe te geven Maar laat cr ons lerstand bijvoegen, it wij nimmer ingingen op dc brie. 1 - tsseling van die twee heeren, met c> erbij, maar dat wij slechts dan ioinf riepen, wanneer wij de offi- cieele tekst der overgave van Sion kregen van den heer Gervais, arbeids- opziohter. waarin wij duizendmaal vertrouwen tnogen stellen, a-l olficicv- le persoon van het Ministerie van Ar- beid, dan in alle Sion's, alle Dansct's cn hunne trawanten: de ohristejie, ge deponeerde leugenaars en lasteraars. De heeren Mchcus, Yandammc en nog andere hebben nu eens aan -'.e be- olking getoond, wat soort ni.nschen zij zijn, te laf om te konten legensprc- :en openbare meeting op de Markt, aan de voordeur van hun eigen lokaal; zij dïerven hun schijnheilig ge zicht niet konten toonen, ten einde de .triemendc zweepslagen te ontvangen, lie in hun gezicht geslingerd werden dj' waren er te lat" voor. En zulke ke rels, die niets anders kennen dan krui perij, noemen zich (rattcn)helden. Een mooie titel. De bevolking heeft ze kunnen bcoordeelen. M DUMOETIKR. 'T MANNEKE IS 'T MOE. elje, die altijd zoo geweldig wilt zijn. cn zielt "hier als leider der- munislcn will opdringen, blijft dus en ikel communist, omdat hij met ander 'meer durft. Zoo ten minste is uit Peetje's eigtn woorden op le maken. Hij zegde onlangs tot een onzer par- lijgenooten, dat hij er aan begonnen was cn liet wilde voleindigen, wal in andere termen wil zeggen dat ik goed durfde, ik zou er mijn botten aan va- EEN NIEUWE ONDERZOEKS RECHTER. Voor dcnzclfden teelt 'bank is de politieagent ('aliens Juli' j verschenen, beschuldigd zijne hebben willen beschul- vcrschillendc loei; de stadskermis van 1928 «order goedgekeurd. (De opsomming zal toe komende week in «Volksrecht» ver- :hijnen.) De raad vergadert in geheime zit- ng voor het benoemen van policie- •'iicuden ett leden der l'ojrtltrssie var ■it Stedelijken Schouwburg, abooi juf liet wijzigen der jaarwedde var dc heeren Secretaris, Stad; alschelijk tligen. T Iet onderzoek heeft bewezen dat de are schuldige «Agent schrijf op» is. i niet de agent, die liet slachtoffer is in een politieke kneep, door den Zandkcgel gespannen, cestcr Ruvssens li eb b techtcr: Senator «Bla: ('oimnunisl moeten zijn- en motten liegen, schelden cn lasteren tegen uwe werkbrocders en vroegere strijdmak kers. en (lit alles tegen uwe goesting, toch nogal wreed zijn. SYNDIKALE KRONIJK. Stakingen en Bewegingen. Bij Sion. - Dc staking in dit werk buis is geëindigd met volledige voldoe ning aan de werkers. Al de cischcn. door ons gesteld, zijn egde 'het juistjaangenomen. Melicus cn Cic zijn du; - on.deiv.oëks-!gcj.|ypt en dc werkers zijn tevreden. Wij hadden dc berichten in dc per.- De uitspraak zal ook toekomende j maar voor ons was dat vat eek plaats lu-bhen. geen tel. Hetgeen voor ons kon geldet We komen daarop terug ,Va» de bevestiging, per gesohrift, dal o-. het Consortium en Sion de eiscben dei VOOR DE LIEFHEBBERS VAN i werkers inwilligden, b.etgeen door tus- ARBEIDERSJEUGDGROEP. Onze A. J.-groep groeit. liet doel van het feest, ingericht door dc A. J.otters is bereikt. Onze partijgenooteu zijn deels in gelaten met de nieuwe jeugdbeweging. Dc oudere kameraden beginnen meer ipathie te dragen voor onze A Op de fabriek, in 't werkhuis en an dere werkersverzamelplaatsen is cr tnel veel lof gesproken ov ei onze dan sen. liederen en spreekkoren. Deze die t feest bijgewoond hebben zijn allen begeesterd geworden. Het logisch gevolg daarvan is het winnen van nieuwe leden voor onze groep, voor onze sohoone beweging. Inderdaad. Een zestal jóngens en meisjes zijn onze groep komen vet - BravoGoed zoo. Jonge makkers, laat ons voort werken. Kameraden en vriendinnen, die nog verdwaald de straat opslcntereii, moe- De persoonlijke propaganda zal cr :cl toe bijdragen. Op den steun van dc oudere partij genooteu kunnen wc ook meer en eer rekenen. Zij ook helpen mede ónt izc groep in ledental te versterken. Inimc-r vooruit achter de vaandels! A. J.er. ling De i alle prachtige verzat t hoofd van 1 sehenkomst beidsopziencr t den heer Ge: its gezonden i die vooral pas hel Teerling en Robert Gillon. De buis voor dc aanslaande Kante ■rkiezing zal bij-op'eoè. ve CINEMA FEESTPALEIS. Pk 1). W. DE WOESTELINGEN, aangrijpend super-drama in 7 declen, met GUL LEN I.AND1S. DOROTHY DEVO UR, BUDDY POST en tien kleinen FRANK IK DARRO. KOSHER KITTY Kr"-LY, njn miek in 6 deelen. vertolkt door VIO LA DANA, VERA GORDON en CAR! WEKELIJKSCH VUIL LINNEN VAN KATRIEN. De Belgische hoofdmannen Soc. Partij toonen niet dc minste ■ndheid voor de conunuiii-teii. JOURNAL ECLAIR. is 0.45 fr.. waar Meheus cn Cic legen waren, zijn ook aangc Wat zeggen dc leden der ebristene syndikateu daarvan derin-gSion was een goede patroon. C.clukkiglijk dat de werkers, v crecnigc in de syndikatcn van Meenen en llalc- wijn zich tegen de kunkelfoezerij der christenen verzet hebben, anders ren de werkers bij Sion opnieuw doemd lot slavernij. Werkers, «eest dit indachtig. Sluit tl aan in een vakbond, die voo zooveclsle maal bewezen beeft I belangen te dienen. Onze Studie-Avond. Verleden Woensdag avond hadden c voor de A. J.-leden voorlezing uit dc brochuur «Zijt gij bereid?». Onze meisjes en jongen waren goed opgekomen. leder had zijne beurt van voorlezen. Daarna had men een gcdachtenwis- selmg over den inhoud van de bru- ;r. Door den leider werden een reeks vragen gesteld, die door de le en schriftelijk dienen opgelost te Jeugd- Bi jeenkomsten. dag 10 dezer, om 5 ure namid- lijeeiikonist aan «Ons Dorp», portterrein. dag, Toekomende week zal rialinont r 11 Juni hunne schilderwerken - in de Tentoonstellingszaal van - Stadsschouwburg. We weten dat onze partijgen. n niet koopkrachtig genoeg zijn j kunstwerkentoch zouden jbezoek het ader ru Bouwwerkers. rijdag Maandag; er onderhandeling met <lc patroon; r dc toepa; den opslag van loon. ons toegc- ti o]i 15 Maart laatst zal dus toekomende week Dins- behoorde tol as een liberale «lef. toestand craa'l. Wat is^e aanmoedigt vn Debcurtne. wa: bezoek overwaard c liberale .hun an rAPOTHEKERSD1ENST. i Zondag. 10 Juni, zal de volgt van uwDheck open zijn: Muiier R. i haveloo- plaats. dag. Volkshuis eet plaats hebben Doos 4 en 7 112 frank In alle apotheken algenicene vergadering oor al de bouwwerkers, ïictnand ontbreke. schrijnwerkers, schil lers. zinkbewerkers, als één dc vergadering. AUG. VERRAES. De zaak Sion en de houding der christenen. Verleden week meldden wij de over- gave van den heer Sion, na 3 maanden iiardnckkigen kamp onzer werkers. Sion geeft zich, na 13 weken, volle- Maandag 11 Juni, om 7 ure. gewone jcugdbijeenkomst. AAN DE RADIO-LIEFHEBBERS. Hel Komiteit voor Arbeidersopvoe- ding houdt zich sedert enkelen tijd bezig met (le kwestiestichting cencr radio-club. Ongetwijfeld zou dc-rgelijke club voor onze partij nuttig cn de waarde ervan niet te onderschatten zijn. In verscheidene cenlia. zooals: Brussel, Antwerpen. LuikGent, enz. bestaan er reeds socialistische radio- club's Prachtige uitslagen worden door hen bereikt. Zondag 10 Juni, om 10 ure 's mor gens. in 'i Volkshuis, wordt een ver gadering belegd voor de radio-liefheb bers. Een korte uiteenzetting zal ge geven «orden over het doel van een socialistischen radio-club. Daarna zal men overgaan tot de stichting van be doeld organisme Wc rekenen dus op de tegenwoor digheid van alle radio-liefhebbers. CYR. BLIECK, BOND MOYSON. Hardi les gars! - De ZUIVERE AANWINST van den in onzen Ziekenbond was op 1- 6-1928. dus op 6 maanden tijd. 247 1( Bravo, vrienden propagandisten. voorlgevverktvvti naderen de 5.000 Hardi'. HET BESTUUR.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Volk | 1928 | | pagina 2