Belgische Bank van deo Arbeid VERDRAAGZAAMHEID. Ik ken een propagandist van de sis- kens, die. als hij een boekje van een onzer organisaties bemachtigt (dit meestal door onrkooperij en dwang) er gansche weken mede op zak loopt en het aan iedereen laat zien, waar het hem past. alzoo den indruk geven de dat zij ui de Giide niets anders te doen hebben dan leden van de socialisten. Ongelukkiglijk kan die mensch niet verdragen, dat er van hunne leden zijn die het verraad en die hooge deelen moede zijn en den kelder ontvluc' tisclte werkmakkers vrijwillig vervoegen. Verleden weck bestattgden Ken huisgezin samengesteld personen was naar «Bond Moyson» die tusschcn haakjes gezegd immer voorwaarts gaat) overgekomen. Wan neer moeder de vrouw hem dit heel beleefd meedeelde, dat ze naar de «Vooruit» was. schoten zi hcelcn scheld woordenboek christelijke lippen aai: der socialisten. In zijne woede hij zich hict zelfs zijnen Goddelijken Meester tc vervloeken gebod «Bemint uwen evenaastc gelijk u zei vent- te verloochenen, door aan die vrouw toe hebben». Want ge moet weten, beste lezers, hij had liet li reeds meermalen beloofd, maar i \v Watteeuw beloofde ook het brood aan een half frankske) 0111 ze in hunne or ganisatie tc behouden. Hewcl. beste lezers, wat denkt ge van dien held - Kcht christelijk en vcr- draagzam nietwaar. Weet gc- wat. leden van den Zieken- hond der Gilde, straft dien mensch, door te doen gelijk moeder dc vrouw hierboven en uwe boekjes in te leve ren in «Bond Moyson», die dc mach tigste en werkdadigste bond der stad is. Maai zegt het hem niet, wam ders stikt hij nog van woede. 'X ROODE MUTUAI. 1ST oden uitweg langs de Mccnenstraat. Vancraynest Arthur, Generaal Lc- 7. Herstelling pastorij, niaimraat. 12 verklaart niet verant- DE MAN J vraagt om beide koten woordelijk te zijn voor de -chulden, af tt. !>reken. die op den kant staan, die dinu- zijne x rouw. Rachel D-1—1 zouden kunnen gemaakt worden. MEN VRAAGT goede ■makers gast. Zich wenden Provost Vincent, Wervickstraat, 136, Meenen. dicht bij de Brouwerij der Gebroeders I.: COIFFEUSE DE DAMES Mle Plna V$NDEPL£S Bruggestraat, 274, Meenen Coupe et Ondulation. iÜMul! VOOR VERVOER EN VERHUL ic urn! ZINGEN in alle richtingen. Dage- am 1 ecu lijksch vervoer Meenen-Kortrijk. -zi ine Voor uitstappen in autobus naar b het adres plaatsen en ommegangen, enz. wendt JEAN SOENEN-VERSCHOOT Poedermagazijnstraat, 37, Meenen LAL WE HEDEN ZONDAG, «>in 10 ur. andere woningJl>clit'e va" 'l muziek WIE BEGEERT muziek te leeren wordt verzocht zich heden nog a geven. De lessen zijn kosteloos Men moet enkel zijn eerste muziekboek (solfège) aankoopen. Toekomende week worden de eerste lessen gegeven. HET BESTUUR. WIJKKRING BARAKKEN. Aan de leden. Wc maken hen bij deze bekend, dat dc propaganda-i stap naar de «Pont-Neuf», die onlangs uitgesteld is geweest door slecht we der, doorgaat op Zondag 17 Juni a. s Dal icderc-en zich dus sohikke 0111 dien uitstap mede te maken. Toekomende week wordt, liet uur van vertrek medegedeeld. HET BESTUUR. WIJKKRING KORTRIJKPOORT. - - Op Zondag 10 Juni, om 6 ure, be- -tiuirvergailei ing en om 6 J/J ure. al- gemeene vergadering, met zeer be langrijke dagorde. Alleman op post X. IS. Het is op Zondag 28 en Maandag 29 Juli. dat bet jaarlijkse!) Wijkfeest der Kortrijkpoort plaats grijpt. Bericht aan andere inrichters. Dc Secretaris. A. VANWAU.EGIIKM. WIJKCLUB KOEKUIT. O] 1 Zondag 10 Juni, om 5 ure alge- meene vergadering vopt al dc leden. Dagorde zeer belangrijk. Duivenmaatschappij «DE WERK MAN». - - Zondag 17 Juni. prijsvluclit nil Arras en Clermont. GEMEENTERAADSZITTING van den 30 Mei 1928. Voorzitter Vandeplassohe opent vergadering 0111 6 3/4 ure. 't Verslag wordt goedgekeurd. D'ALEWYX vraagt hoe het komt. dat 't verslag van 17 Maart nooit af gelezen wordt. VOORZITTER. Het verslag wel afgelezen geweest maar de ste: le punt. Kon. Albertfonds. Aankoop barakken. VAXDli 1'LASSCI-IE legt de zaak uiteen van den aankoop der barakken, staande op Lauwe. 49 in getal. Deze kunnen door dc gemeente aangekocht wonden voor de som van 148.000 fr. of 20.800 fr. afslag. Xa bespreking eging wordt liet schepencollege gelast de barakken te -Icoopen. Verkoop barakken bijzonderen, VER POORT vraagt of deze 20.S00, zullen verdeeld worden a irs van een barak. Hij meent dat. dit evenredigheid met den prijs'der ha- k zou moeten verdeeld worden VANDEPLASSCHE. - De gemeen is niet van oordeel geld le winnet daarom zullen wij de verdeeliiu hoe de cr=30C30c: HEEREN e n DAMEN! Indien gij een schoone en goedkoo- pe KINDERVOITUUR wilt hebben, gaat naar «HET MOLENTJE». Daar zo'.i .Ir poot», kou, v,n- j den van .1! de schoonste en laatste' 11 modellen, aan 20 0/0 beterkoop dan elders. Daarbij wordt er aan iedere koopcr van een Kindervoituur een schoon geschenk aangeboden. Daar zjlt gij ook nog vindenCha- retten, Kinderstoelen, Schommelpaar- den, 1 n alio andere Speelgerief. Wel op het adres letten «IN HET MOLENTJE» bij Ch. Nolf-Coulon ntaken. I-lij doet barakken in 5, 10 of 15 jaar kunnen ■koclu worden. VANHOUTTK stelt voor de barak ken te knopen om in 5 jaar tc betalen. ussohenkomst van Deman K Hcspel. D'AIcwyn. Deman J. cn Ver- poort. zal ook 5 jaar tijd gegeven wor- koopers eener barak. Dc intrest is 5 0/0. Aangenomen met al- ;emceixheid. 3. Taks op 'tleggen van voordam- VAXDEP1.ASSCHE. V 'lc taks 25 fr. de tneter. Nu zou" bet 50 fr. moeten zijn voor «lallen en 70 fr. voor blauwe steenctl. DEMAN J. Ik geloof dat gij nog al hooge taksen legt voor het legs van trottoirs? DEW1TTK. - Men zal niet. m moeten betalen dan ze eigenlijk k Deze taks moet maar enkel ge- zeker te zijn het geld terug te ontvangen. VER POORT. Laat o oirs leggen, want op sommige plaat- en verzinkt men in de modder. DEMAN K. vraagt om deze zaak te erdagen tot een volgende zitting. DEWITTL-', Waarom die zaak erdagen, zonder redens. Het leggen van trottoirs wordt aan- ontliouding Belargrijke Belgische Brouwerij vraagt in dezen omtrek goede uitzet ter veer hare bieren op vaten en fles- Schrijven: Aankondiging O. V., Agencie Duquesne, Brederodestraat, 24, Gent. (Deman K.) 4. Begrooting kerkfabriek 1927-1928 Aangenomen met 9 stemmen en 2 mthoudingen (soc.) 5. Rekening kerkfabriek 1926. D'ALEWYN vraagt of deze reke- ïing ter inzage ligt op 't secretariaat. VANDEPLASSCHE. Neen. Rekening aangenomen met 9 steni- nen en 2 onthoudingen (soc.). 6 Bespreking aanleg nieuw kerkhof. Er wordt bes'..ten een stuk grond ian te koopen aan de kerkfabriek aan 1 rr. de in2 voor een nieuw kerkhof ge- egen achter dc Mocskmensfraat. met ijbeidcrs en werksters Voegt daar nog aa minder daii 250 pair hen doen v cn kotrane; vut Kamera/.en -. stoffelijke!: en men hier t La VERPOORT en VANHOUTTK. Gij moogt al onkosten doen dat ge wilt. zoolang gij deze koten niet af breekt en een nieuw bouwt in den hof van den pastoor, de plaats zal nooit op iets gelijken. DEW1TTE vraagt om maar enkel het dak en de binnenherstelling te doen VER POORT. Voor ons is dat ook goed. maar in plaats van alle jaren wat oefent; sp its het groot getal burger- te herstellen, zoudt gij het beter a! in dochters, elke op Lauwe in de maga eens doen, de kosten zouden zooveel z|jnen de firma Dewitte werkzaam niet bedragen. zijn en nu voor de christenen mochten Het voorstel van bet schepencollege stemmen: spijts de groote tak. v; wordt aangenomen. verjongen ien frontersboom, zich 8. LespreKiiig aanleg verwarming in nu.lcn wl ,je. oln zijne christene broe- nieuw gemeentehuis. Aangenomen: ders niet te schaden, zijn de chrisle 9 Bestuurlijke mededeelmgen. „en voor heel 't kanton iloeskrc 1 Kredietaanvraag aankoop barak- enkel 388 stemmen vooruit, ken Aangenomen (3c s-cialisten bekwamen vooi 2) Kredietaanvraag aankoop grond Uuwe Keckem 495 stemmen. Reke breken. lan toe, dai nie! troons oj) de kie- n. welke door dc I genoodigd ■atic aangespoord gadering, 1 uit te brengen op le werkersleger zullen oprukken, mi. zekere neerlaag lc gc-moet gaan. De arbeiders, d:in Frankrijk werken, en die dus de x iledige zelfstandigheid te-1 zersiijst voorkw j/atroons bezitten, zullen I middetistandsorg elen aan wet ze nu hunneI werden hunne s; inning te danken hebben, jde lijst der chris erwinning van nu. kamc- 1 F.n neemt er die tegenstelling nog hen zeker reeds veel angst -ij, dat vele dezer patroons hun werk .r hunne klopping van volk niet hadden opgegeven, zo.»lal die patroons bij de werklieden aange- an Lauwe, spijts den boekt stonden en hun werkvolk onï.c- zedelijken druk. welke jkend gebleven was en geen kiesrecht op de werkers uit- had. Dan spreken we nog niet van meer adere tegenstrijdigheden Dit alles toont duidelijk aan. dat c.r iet ongelijke wapenen werd gestre- .'ii. cn dat wij in dc uadecligste voor aarden verkeerden. Trots dit alles behalen we een vcr- eugenden uitslag. En dit is hartversterkend 1316 kiezers waren op dc lijst inge- \an de partijgenootcn dus tc we 11 hun plicht hen ojilcgt. \1 de leden der groep worden 1! de maandelijksche zal 1 kerkhof. Aangenomen. 3) Het rooiïngsplan van Meenen- straat naar Leieslraat wordt bespro ken 0111 in de toekomst te kunnen ge bruiken. 1) VK POORT vraag of De Bra- bandere J wel het recht heeft zijne wagons tot over den openbaren weg tc doen loopen 11a ze gelost tc hebben. Hij maakt den raad bekend dat er ver leden week een jongen \an 13 jaar bij na verongelukt werd. Het schepen college belooft tusschen te komen. DEMAN K. vraagt 0111 een punt op dc dagorde der eerstkomende ver- adering te plaatsen. De brief wordt oorgelezen. Het betreft het vieren an 11 Juli. Daarna word de zitting gesloten om 9 1/4 ure. PROPAGANDIST. SOCIALISTISCHE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS, PROFICIAT! We 1 ekenden op u. Onze hoop werd dan ook niet teleurgesteld. Op 3 Juni aren er op Lauwe 1060 werkers en crkslers, welke hunne stem uitbrach- ■n voor de verkiezing van den Wcrk- rechtcrsraad van het kanton Moes- kroen. Enkel 1060 werkers en werksters .an Lauwe konden van hun recht ge- iruik maken. Een groot aantal iver- •iors cn werksters waren uitgesloten, daar ze in Frankrijk werkzaam zijn. ander groot aantal waren moed willig van de lijsten gehouden, of dooi de bazen niet aangegev en. Warell deze bazen misschien bevreesd dat de macht der christenen zOU bedreigd worden, 01' aren ze benauwd 0111 wille van de be- stingen op het gebruikt personeel, fr. per man, hun juist getal werklie- n aan le geven? Dit moet onder- icht worden. Werkers, voor 3 fr. werden som- igen onder u van hun stemrecht be roofd. Gaat de handel daft zoo flauw tjes, dat men oitl 3 fr. iemand zijn itemrecht ontfutselt? Hadden we dit geweten, we konden :eri inschrijving openen om de; bazen hun 3 fr. te vergoeden. Werklieden, waakt een volgende aal op uw stemrechtZiet de lijsten 1, en eischt uw recht. Komt op bureel en we zorgen voor alles. Bazen, werkende met 2-3 man den zelfs op de vverkliedenlijst bracht en konden zoo dc zuivere kerskandidaten tegenwerken en loed der socialisten helpen st Lauwe en Reekeni vormden samen 1 ópnemingS'bureel. Te Lauwe den 1060 stemmen uitgebracht e 202. Daarvan bekwamen cn 663 stemmen, de socialisten de liberalen 51. Rr waren ongeldige brieven. Kameraden van Lauwe, werkers erksters, die uw vertrouwen in 01 annen gesteld hebt. dankRekent op uwen socialistischen gekozl aad Josué Castclcyn. socialistische syndikaten Moeskroen. Bedienden, in kameraad Allinckx ésirê. zult gij een trouwe verdedi- :r vinden. Spijts de meerderheid van bazen en christene knechten zullen ze met hand 1 tand dc wcrkcrsbelangen verdedi- •n. Er was een lijd. dat enkele <!ur- ■rs de macht van het kapitaal tc keer gingen Spijts hunne minderheid luk- 1 ze er toch reeds in. bres na bres dc foiteres der alleenheerschers .t meer recht voor de werkers 'laarvan rond dc stemmen voor Reckein. waar ook de soc. vver kerstnas-i gedwongen moest thui. '•(liven, a dan hebben we nog vooi Lauwe 435 socialistische stemmen. De christenen bekwamen 663 stem men. Nemen wc daar 120 christene stemmen, af voor Keckem en er blijvc enkel 54J stemmen over voor dc chri; tcne volksbonders van Lauwe \Y aar is nu de machtige Volksbond de part: van gcdwougcnc en gekocht, leden? Enkel een goede 100 stemmen boven die nietige socialisten. W; !i tijd. dat ge er zoo fier op waai leen o] Lauwe de werkers tc x genxvc» rdigenWaar is de tijd. binst di- onderkruiperij te Korlrij ge het over de daken kraaidet, dat gc alleen Je syndikale macht op Lauwe har ien liadt Soc. werkers en werksters xan Lau- -. ge hebt getoond, dat zonder druk, uw plicht weet te doen. Ge hebt getooi d, dat gc. buiten de klauwen misleiders, uwe xrijheid Doe: Dat lhdi',oi iniiiiiiiiiiniii'iniiiiiiiinii'MiiiHiiitiiniiiniiiiiuniiiniliiiiiiniiiiir Maatschappelijke Zetel: 1, VOLDERSSTRAAT, GENT KAPITAAL en RESERVEN volledig gesiorl 17 1(2 miljoen 500.ÖOO frank ALLE BANKVERRICHTINGEN Opening van deposito en loopende Wissel en vreemde munten, rekeningen. Aan- en verkoop Documenten accreditieven. Verhuring van brandkoffers. Disconto en inning a Titels-Beursorders. Inkasseering van koepons. Spaarkas. Bewaring van waarden. BONS op 6 MAANDEN, NETTO 5 o o intrest, op voorhand betaalbaar. Waar xvc Jus als minderheid zullen oeten zetelen, zullen xve dit doen met al den durf. onze leiders eigenmet al de macht en den zedeliiken steun on- organisaties. met den x-olledigcn nn der bewust gexvorden werkers de onafhankelijkheid, welke alleen «lc socialistische Arbeiderspartij te vindtn is. Onze mannen zullen strij den met «le x-ollt overtuiging dat. spijts allc-^. 't recht der arbeiders toch een maal zal zegevieren, en dat xveldra de sociaal-democratie, over de xvcrcld. de huidige maatschappij in een nieuwe xvereld, gesteund op waarheid, recht en liefde herschapen zal. Kameraden. «Ie christenen zullen om hunne victorie kraaien Doch plukken ze nu ecnigc vruchten van «1e verkie zing van Zondag laatst, 't is enkel een overxvinning in schijn. Voor 't kanton' Immers, als \v<- nag Moeskroen hebben ze enkel een meer- deelige voorxvaarden derhei«l \.m 388 stemmen, niettcgeu- leveren hadden, hc-hbc ..ande de hulp xan allerhande kleine denen toe texreden te zijn. zen en neringdoeners, xvelkc. zonder Tegenover onze kandidaten werden •rkman te zijn. toch op dc werkers- christenen, liberalen cn Vlaamsche :ten werden gebracht, met de zeke- nationalistische kandidaten gesteld, hoop. «le overxvinning op de socia- Allemaal kandidaten, op den x-oor- :cn af te dwingen. grond geschoven, xooruitgestuxvd en Deze schijn-ovcrwinning zal hen beschermd door katholieke. liberale, .-n zien. dat zc- nu enkel 388 strm- Viaamsch-nationalistïschc rijkaards en ■n xoor zijmie. bij dc komende Ka- patroons, met de eenige betrachting •rverkiczingen, als de sterke reser- door een dusdanige arbeidersverbrok- irocpen der socialisten, met het hee- keling, dc- macht der socialistische ar- nu nog een stap verder. ;clie schaamte, om u bij ab-tische xverkbroeders in te lij- xan u voortaan xvegblijve. Wc xve- liet, de socialistische partij van xx e is dc partij der minderen onder de minderen. soms, uit onxvetendheid of aan opvoeding, ons niet zoo als de burgersleiders en knechten kunnen aanstellen, ze schuld niet. Wc zijn nu en- het opstaan uit den poel van ellende, onxvetendheid en achterlijk heid. waarin onze vijanden, tot hun oordeel, ons zoo lang gedompeld hiél- Ai'beiders van Lauwe, ge bobt re onder de trouwste socialistische ;erekcnd te xvordcn Doet echter een stap verder Wordt lid ij de socialistische syndikaten, van (|cn, ziekenbond, van de volksharmo- neeHtring. den propa- gaiidaclub. enz. Bezoekt zonder vrees, en geregeld, uw Volkshuis. Schaamt u niet er om bij uxve kameraden dc kwesties van den dag te komen be spreken. Waarom zoudt gij op Lauwe niet durven doen '\va-t onze vijanden wel durven doen als het elders is. Hoe dikwijls zagen xve niet reeds de gc- xveidigsle anti-socialisten, de grootste schreeuwers tegfen ons, hier, de deu ren van «La Fraternelle» te Moes kroen en van het Volkshuis van Mee nen oui'verloopen, om met raad en <I?.ad door onze mannen geholpen le xvorden. Zij durven wel als 't hun pro fijt bijbrengt Waarvoor zijt gij dan uiig bevreesd? Kameraden, gedurfd dus. De eerste slap is zeker lastig. Doch xx inning op u zeiven, het rin van alle valsche schaamte of gexvettigde vrees is de grootste t irie, die een menseh behalen kaï Socialistische arbeiders en arbeid- chrc i 250 'o Lat Hen in de ri Propagandisten, aan 'l werk! De Soc. Werkliedenpartij WEVELGHEM BOEKERIJ. - Zondag van 10 tot 2 ure. Woensdag van 6 tot S ure. PARTIJBESTUUR. Dinsdag MUZIEKLES. Dinsdag MUZIEKHERHALING. COÖPERATIEF BESTUUR. Za ■rdag. om 6 ure. GESLAAGD EXAMEN. Onz. ugdigc vriend Delrue Richard, heeft rt diploma van Bibliothecaris orven. na bet examen doorstaa: helibcn voor den jury des regcerin Antwerpen. Hartelijk proficiat! DE KIEZING VAN 3 JUNI. itslag der kiezing x De ins verheugend. Welnu, de soc. xvcrkerslijst lu-kwam 501 stemmen, tegen 567 voor de chris tenen. 52 voor de liberalen en 28 voer de Vlaanisc.be nationalisten. Dal is voor ons een uitslag, waarop Óndanks al hunne bcvoonlee'iging kunnen «lc ander»- kandklatcnstcllcr- Want moest «le kiezerslijst gezui verd zijn van de t-r op voorkomende patroon-, gewis komen xve aan den kop. Met tevredenheid mogen xvc du- dien uitslag boeken en een harlelijkcn ink toesturen aan al de overtuigde t klassebexvuste arbeiders en werk ers. die voor ons hebben gestemd. Vooruit op dien xveg AVELGHEM HEDEN ZATERDAG komen mm makkers van Gent. om 6 ure. aan. Om 8 ure begint het feest. Wij rekenen op een talrijke op komst. Wie pleegkinderen Tieeft. gelieve vóór het feest aanwezig te zijn. om alles te regelen. Den Zondag morgend gaan de tur ners naar den Kluisberg. Zondag namiddag, om 3 ure. prach.ig Turnfecst door «Wcrkers- xvelzijn e:i «Ie plaatselijke groep, met de medewerking van het muziek van Mocn, IN «DE VOLKSMACHT» xan 2> lei heeft M. Pol Mortier hel over hun eest; als zouden xx-ij in ons scliik zijn ver hun mislukt inhttldigings- en Re- Die inhuldiging laai ons totaal koud. xvect toch ■hijn is, dat dergelijk lokaal is er gekomen, dat ook dienste moet staan vatl de Pairia- Ten andere. Mortier heeft het klaar bekend, dat liet dank is aai zekere geestelijke lieer, dat dt Henen dit lokaal hebben, is Eerste Meifeest van «lees jaai ligt op hun hart. Ondanks er tuig vee tijgenoot en moeten xverken. Willen zij niet gebroodroofd worden, ch zagen wij een (00tal betoogcr: liter onze turners opstappen, Vindt dit zoo onbeduidend Dal wij over verkochten spreken: aar Pol, is het noodig verder uil u ijden? De handelwijze hij Sion t« Halewijn. waar dc twee getouwen- 0,38 en de één getouwen-we 5 Fr. per uur werden afgetrok ken, daarop in staking gingen en «Je le den uwer centrale, opgeleid door hun ne leiders, iiissclicn Belgische en Fran- sclie gendarmen lot in de fabriek xver den gebracht, is toch wel een bewijs van verkocht te zijn aan 't patronaat Noemt gij dat geen onderkruipen Dat xx ij van Kortrijk zouden zwij gen. zoudt gij liever hebben, dit om de mensoheri gemakkelijker leugens op te disschcn. Waren hel «le leden der christen» die op 17-9-27 namjrongen op de te rugaanvaarding der weggezondenen, ell waren het de christene leiders niet. •lie op 21-9-27 de staking aan hunne leden aanmaande, om deze manier van wegzenden bij Dcpoortere te doen op houden •eten onze leiders er alles Zondag a. s. 10 Juni. om 9.30 ur-. morgens, ia het Volkshuis «l.a Fra- rnelle». 47. Toerkonjestraat. Geen enkele der leden mag op deze rgadering afwezig zijn. Het nieuxv kaal. waar xx ij onze vergaderingen -1 toekomsi /tillen houden, moet .ngeduid worden. Elkeen heeft het «Hit voorstellen te doen. Daaromelkeen op post. HAREI BEKE SGC. Z1EKENBOND. Groote al- gemeene Vergadering met Tombola. Op Zondag 10 Juni, om 3 ure na- kenbond s'.- Werkers Redding». Gezel DOORMAN, federale secreta ris, uit Meenen. zal een uiteenzetting komen geven oxer «le prachtige' cn nieuwe voordeden, die. dank zij «Ie goede werking van den bond. zullen gegeven worden. Ter dier gelegenheid zal er aan kos- lelooze Tombola den leden aangebo den xvorden. Dat elk li«l zijne zieken- kaari of lidboekje medchrcngehet liiluuininer zal dienen voor «Ien tom bola HET BESTUUR NIETTEGENSTAANDE ALLES IS DE UITSLAG TOCH VERHEU GEND. Met «le verkiezing voor den Wi-rkrechtcrsraad hebben wij bier te Harelhekc eens eens hoekje van het gordijn kunnen opheffen, waarachter de klerikale niiicht verscholen zit in Honderden xverklicden, die hier in llarelbekr eens een hoekje van hel triik werkzaam zijn, waren bitter ver wonderd geen deel te mogen nemen aan dc verkiezing voor de Werkrecll- tersraden. Rechtuit gezegd, de werkers hebben daar ook zelf een deel schuld aan. door niet bij pijds «le kiezerslijst le raadplegen. Maar xve mogen ook zeggen dat er een groot getal met opzet vergeten zijn geworden, door «leze, die de kie zerslijst moeten opmaken. Honderden, die nooit een patroon gekend hebben, landbouwers, groote vlashandel aars, op zijn minst genomen een honderdtal otule kwezels, xvaaron- ls school x c mis dierst :n pensioen p zelfs renten tonden wel de s die als kunnen z Spijtig voor «le Gildemar hetgeen zij beoogden juist verken «erker handel wijz. •rkstc doe' onze rangen inieii. xvant een paar honderd leden jn er bijgekomen, en in Kortrijk vic- n zij binnen kort bun 2000 lid. Dat honderd, op ten tiental i dit met uxve bekentenis. stoere arbeiders, om hunne rechten aan te stellen, zegt men. Maar het was met een ander doelhet xvas otn de macht der werkersverdeelers in dc Dat «le hee ren van Harelhekc er re kening van houden dal in 'l vervolg wel recht zal verleend xvorden aan wie recht toekomt. Al de uitgestotenen der laatste ver kiezing zullen er wel voor zorgen. Eu niettegenstaande dat. is de uit slag nog verheugend. G. VANDENIIROUCKE. illlllllliinilillll Da V1ARCKE in de Feestzaal van I i de Zondagen 10 er ichtigc jazz-hand. de «ihristenen klasseverraders weten wij al lang. maar dat hunne onhcM haamdlieid zoo ver gaat :ns 't vertellen waar»l. nog genoeg hoe «le sta king hij «le kruidcniershandcla.'irs van alrijk uitbrak Slechts een paar Ic- t onzer organisatie waren erin he k-ken; de overigen waren christe- t«le onze staakten zooxvel als de leren. Geen onzer coöperatieven ••lit nog waren aan die handelaars christenen leverden onderkrtii- - van de christelijke buitens, die ir het werk gingen «loert van hunnt- ■istenc xverkbroeders van Kortrijk. ■"oor die heeren zullen het xvederom ratten in welk sxndikaat zij thuis >ren en hun antwoord zal zijn: Bij christenen. )uk hunne coöperatieve kocht i hunner leden de crblinden. ■en j.a; xvtj op Maandag n Ver 4 e Ro- rceds moede zijn r paaid te xvorden eit te inig er nog afvallci MOESKROEN AAN de leden der Vlaamsche Groep «Edm. Van Beveren». Zuoai.- u 'neb', rnomen. door mijn voorgapden brief, de herbergier overgegaan lot dc nfmunislen. Hij heeft zijn ontslag gegeven in «lp Partij, en de groep op gelegd er met pak en zak van onder trekken. Wij moeten er dus niet xee! meer er zeggen: «lie man heeft zich ont- askerd. Hij heeft liet niet langer eer kunnen verduiken. lokaal van de christene klas -exerraders. onder pakken en zakken beladen, binnensluipen. Wat zegt gii daarvan, christene Ie «Ien. i> dit tt niet moedwillig regel- ri-cht tiaar den afgrond leiden? Hoe «li- christene leden zich door hunne-leiders zoo bij den neus kunnen laten leiden is onbegrijpelijkwel dat het gewillige schapen zijn. En toch komt eens de tijd dat zij zullen klaar zien. xvant de kruik gaat toch maar te water tot ze breekt, en Christene Ic-dcn. opent uwe oogen ziet de werking van uwe leiders na. Gelooft niet wat zij u vertellen, xx'ant bij hen bestaat er niets anders dan Gedenkt dat z'er maar gekomen zijn om den so.-i.-.listischcn strijd te bre- pioniers op dc bres sprongen ter x-er- dediging der arbeiders Waarom stre den zij dan niet mpde Enkel omdat zij dc werkers niet zagen staan. En hebben zij nu den naam van ver-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Volk | 1928 | | pagina 3