Aü 801 00 CAOUTCHOUC Louis Verpoorl-Verliaeshe Wilt gij 30 sparen? koopt uwe Oorlog aan het daar leven 1 JOSEPH PLANCKE L- Blard-Devos Belave Yiiidnliosch •li n:\ i:\nn l A.CHRISTIAEM-aUCASÏÏL? Henri Verstraete Alpli. Bosteels-De Bal ZOU HEI WAAR ZIJN Rondgehaald ->p de lering on O. H hunne daden k I dracht en klas cnschen Daarom rdt lid KOKTKIJ1 Gezongen rges Ucwcerdt zooveel vlammck 1,00 Gezongen do<r Van- Klamlcr J. in de Eendracht, l'r Kapitt.-l rproperd is, j. D RUUBA1X. Vandcrmeercn Aug Richard 2.00 H 2.00 i_: i:ijl ■'l'.i.l.d W ERE HEM MOORSEELE MET DE VERKIEZINGEN DER WERKRECHTERSRADEN ALHOEWEL Omdat Koe hun plicht Drie honderd JBohcz hij den Prop Pcldi 30.011, Boliez bij Strp, 2? Vanhavcrbekc In [irop. club S,00, strp. 85 vrienden gezongen in den ftroodv s Kortrijk, Jules, doet prop lat het meestendeels ?lrl' tdden lieke recht hier gelijk propaganda maken berg, op liet werk of ge! ijl- legenheid zich voordoet, opdat wij meting geven va clang hartelijk de kiezers en kiezeressen en aan allen die het hunne liijgeh dit hebban de propaganda. A. BOL'KKN Dol f ke wel spijten, kus, 1 Louis Gullcgh laai, Dolfkc 50 A iel tee nebben lat dc Werk-Kijietji ijd li reeuwden Int de eenige Icandi- :1e Werklieden ka- prullen rlat bid I-I'. lil bietje ga -A de kjnncraden -Dolfkc SWEVtGHEM het belang nit M heeft i|ij| VERLEDEN ZONDAG zickcnbond «Hand in Hand vergadering Vriend Kommen Men besprak dc knikken keer zulle Totaal: den Iwand en de bede-rat '.ezel aSreg 1929. Waert rhooging de nkel een Verhoost VERHOOS - Sncyers Rcné, 25 V«n Acteren Benjamin, 25 - Sncyers Rcné, 25 BISSEGHEU. - Candle Verluide, 25 - - Dericux Ernest, 25 - Dupont Julien, 25 - Pl"re Y', ,Pro*fr- Parrct Victor, 25 - Parmentier August, 25 - S.myn julcs, 25 - Deprez Jules, 25 - Van- Rcvnebeau Edmond, 50 - Vancoiilic Cyr. 25 25 Debattere Maur.ce, 25. - Cyriel BI,eek, 25 - Sirènc, 25 - Ach,cl Dulho° Fr- en ««""W. 25 - ->"les Pro,° Vander»ch tegen- Six 50 - Depril Albert, 25 Dci«ghere Petrus, 2a - Borremgns - A. Dcwolf, 50 Dueastrl Zenobie 25 0 - ,7 Vermeulen Alpbonsc, 25 - Vantrois Camiel, ,j^,r ~v l i a 7. 25 - Vees Alph. 25 - Rammant Francois, Bateaon Adolf. 25 - Vanpoucke Lcander 25 25 - Dcduytsche Arthur. 25 - Ktlockaert Vandcwallc Adolf, 2a - Dcbouscr.e Adolf De alg. met algemeenheid de verbot bijdrage De verhooging treedt in v AAN DE TABAKPLANTERS. De tabakplanters, die bc-geeren hunne aaugt planten aan te geven, -kunnen zieb/weiiii wenden hij Gustaal Kommens, ia «Ons I duurt I luis», Hiokstraat, 5. up Maandag 1/ en Dinsdag IS Juni, van 5 tot .X ure svhen VELBEKE SCHANDALIGE HOUDING DER LIBERALE ZIEKENBOND VAN DE PANNENFABRIEK. - Een jongelui: verscheidene maanden, zijn huis doodarme nien- deze jongen het noodïge die wreede ziek- De betaling zal latei ipgepast deze. jongen kunnen ondcr- iilliiiliiilllinil il I ill II i li min i i 11 RECK EM ZONDAG 10 JUNI rgadering OM 10 URE heid voor dra Opgei BIBLIOTHEEK gen dat Totaal: 127,30 MEE MEN Roger Debunnr, 50 A phonse Bostccls, 50 Hippolytt Ducastel." 50 Aug. Debunne, 50 Cam Provost 50 Jtur Vcrstacn, 25 Rob. Detaevernier, 50 Victor Detaevernier, 50 René Meerseman 25 Em:el Fermaut, 50 Henri Hermar... Leon Deleu, 50 Paul Gille, Auguste Vandamme, 50 raes, 5b i'oublon Hector, 50 Detaever- -Vanhauwecrt 50 Hcnri Vcrstracte 25 ..t Alphonx, 25 Leon Dcschepper, 25 Cyriel Poublon, 25 Henri Soetacrt, icte, 25 A. Samyn, 50 !5 Paul Dekeyser. 25 .50 S. J., 25 Gustavc Lannoy, 25 Jules Bcycns. 25 Edmond De bunne, 25 Van een baard, 75 Louis Ver- l-oj.-t, 50 Verhaeghe Jos. 25 Vermeersch Armand, 25 Rcnc Malfait. 50 Deleu-Van- landcghem, 50 Camiel Om 25 Cou- dron Cbarles, 35 - Pottilliu ustave, 25 Iztnis Bailly, 40 Em. Debu 25 - Robcrl Muller, 25 Edward Delang 25 A. Van- Rn«,r' f ?7 Hf"ri, Dl-'koyscr, 25 - Suzanna Bostccls 25 Weduwe Lcon Vandekcrckhove rn Coonnan, 50 - Vanthourout Fran- t 7 yanh"'"tiBhcm Jules. 25 - Van- Hcnr! Pri' V,clor' 25 DcPr<;'- Hcnri, 25 V ermecrsch Sylvérc, 25 - Vrouw Ackou, 25 Edmond Copman, 50 Pr.rmen- llcnn, 2a -- Dc familie Coorman, 1,00 Antoine, 25 Brcync Andrc, 2i e Joseph, 25 Dermul Robert. 25 - - X. 2S Minne O-car 24 ndenbronckc Aug. 25 Dendtmcte-r Ch - b.x Pluhbert, 25 - Dclva Gaston 25 - "deperre (Vorg.x 25 - [.„castcllc Rok r, "n M..u,"-c. 25 - Kintsal.,1 Mm - W^c^r^25 -JW - Ju,icon« - Deelerei, M 25 - Stragier GmllèumW I*'™» A JS Mittenar Pierre. 25 Vandamme I^oli, 25 Cyriel 25 Lelcvcre Prosper 25. KORTRIJK. Cook Jos., 25 Dérj-oeert Jo«, 25 Weyti Jos., 25 Lémiilre Louis, 25 Clays Arthur, 25 Van note Philibert, 25 Vanidorpe Victor, 25 Vandorpe Marie- Louise, 25 Vandorpe Edouard en rrotiw, 50 Lcboo Eioile-Victor. 25 Masselus Paul, Dejonghe Alois 25 Gbesquiêre Gus- 5 Parmentier Alfred en vrouw, 50 Desmet Leon, 50 Vandaele Georges en 50 Vancrayenest Philemond. 50 wddenun J. en A., 50 Plancke J. en - 50 Coudron Maurice, 25 Bucholtz Adolf, 50 Vcrhamme A. 1,00 Vanhcuverbckc Jules, 25 Delporte Camiei, 25 Lcmey Octave, 25 Demeyer Alfons. 50 Delrue A. en vrouw, 50 Brave burger. 50 Egels Alberick, 25 Artie ye ,L, 25 Vercouterc J en vrouw, 50 Tj Igat 5. en vrouw 50 Debeurhie Robert, 25 l.averge Arthur. 25 Depreitere Georges, 25 Callens Rich., 25 Groenweghe A., 25. D'Hont Arthur, 25 Decock Charles, 25 25 Vermeulen A. en vrouw, 50 A 25 - F. D. en vrouw 50 Merlier A. zoon 50 Derhoo A en vrouw I.agac Henri 25 Vindevogel Ferdinand, 25 Vindevogel Angèle 25 Tytgal Pierre en vrouw, 50 Mattelaerc Albert 25 Tvtgat Henri en vrouw 50 FT. V. 25, 19,25 HULSTE, Cyr Vandenbroockc 25 Vrouw Vandcnbroucke 25 Magdalena Van- dcnbroucke, 25 Jerome I-apauw, 25 Je- Vandenbroncke, 25 Alois Remmerv J. Dejacgere, 25 Arthur Dcmaegdt. 25. lend Dnyvejonck, 25. 2,25 RECKEM. - S. J. 25 - Delaerc A. 25 - Sugacrt V 25 Tyvaert E. 25 Nuytln A. 25 Saalcns O. 25 Vanhaesbrouck O. 25 Vanhaesbrouck M. 25 Herrcman A. 25 Desplancke A 25 Kesteloot A. 25 R. 7 25. 3.00 LENDELEDE. Baekelandt Emilc 25 Vierstracte Eugénc 25 Nu/ttcns Camicl 25 Wastyn Alois 25 Baekelandt Aimc 25 Vervackc Jan 25 Elisa Kesteloot 25 Celina Remaut, 25 Daddy, 25 Dckimpe Irma, 25 Dewulf Cam. 25. 2.75 AUTRYVE. Spilliaert Alb. gewezen kan didaat, 75 Reyntjes Jul., gew Wand., 25 -- Duponcbeel Pieter, propagandist. 25 Van- glaheke Remi, 25 Duponchce! Georges, 25 Melsen Aug., gew. Wand., 25 Vandemeu- lebroucke Remi, 25 Decoster Henri, 25 Jean Vanhecke. 25 Heye Maurice 25 Dendonckrr Gustaaf. 25. 2.75 HEULE. - Th Delaere, 25 V. Vanbae en. 25 Hoste A.. 25 Hoste Valentine. 25 Arthur Desmedt, 25 August Wyddooge, 25 Vrouw Albcric Hoste 25 Victor Pie- ters, 25 Tielcman Michel. 25 Verhamme Victor, 25 Desnoeck Juline; 25. I1EULE-WATERMOLEN - Ijmont 'zon. 25 Bekaert Hector. 25 Moreel Thcophil. 25. Bekaert Achiel. 25 Dewulf I zon, 25 Meersman Joseph 25 Theryn Leon 25 Castelin B. 25 Vcrcruyssc I,. 25 Dechamps Cyriel 25. Lavaere Camiel 25 Vanootteghem I.ucien 25 Heidens Omer 25 Vannieuwenbuvse Jerome 25 3,50 HELKIJN. Anrys E., 25 Decraeac Roland, 25 Peers Zulraa, 25. 0,75 LAUWE. Vanhautte Alfons, 25 Son- rvillc Jules 25 - - Vcrpoort Florimona 25 Debacs Rene 25 Verschaeve Achille 25 Dcsmct Ignaas 25. 1.50 AE1.BEKE Bogaert Oscar 25 Loos- veldt Jules 25 Bourgeois Ilippolytc 25 Vaneeekliout Erri. 25 Vanccckhout Cam. 25 Vanccckhout Fred. 25 Vanhas-crbekc Ma deleine 25 Debrullc Arthur 25 Coppe- •nolle Lcon 25 Prolo 25 Vnaccckhout Anna 25 Vaneeekliout Suzanne 25 Vanecckhout Daniel 25 Sagacrt Jean 25. BEI.LEGI-IEM. - Dcpauw cun 25 Balcacn H. 25 I.ernouldt K. 25 Vanliocnackcr G. 25 Socns A Dhossche H 25 Thicnpont H. 25 srmcnt M 25 Vcrougstractc A. 2f cicrc-i L 50 Dliosschc A. 25 Voor welzijn 25 lernouldt J 25 Salem- r 0 25 Vnndenbroeckc A. 25 Vandc- Ile A. 25 Malfait A 25 Charleston Chariot 25 Van Oosthuysc L. 25 25 Tronquoy Maur. 25 I.agaisse Hippo- lvte, 25 Coutkc Maur. 25 Vanwymelbeke Arlhur, 25 Vandenbossche Alice, 25. beloof Elodie, 25 Verhoost Gentiel, 25. 3,00 HARfel.BfcKE. - Dewyn Gerard, 1.00 - Vandcrbcken Gaslon 50 Vanderbcken Ed- gard 50 -- Calu Desire 50 Stadsbacder Art. 50 Vandcnbroucke Georg. 50 Vrouw Van dcnbroucke 50 Huysentruyt Jos 50 Van tieghem Alph. 25 Verhelst Jos 25 Mcst- dagh Victor 25 Dcgroote Julicn 25 Fla- mand Jules 25 Schamp Victor 25 Lamon Victor 25 Dcmiddcl Gerard 25 Dcstorm Gaston 25 Vlicghe Charles 25 Wacgcn- itrt Victor 25 Deprez Madeleine 25. MOEN - A LibbrtchC 25 - H. Loos- veldt, 25 C. Detangbe, 25 J. Delanghe, 25 Vangéersdaek, 25 A. Libbrecht, 25 - Hollacrt I.ucien 25 Vandcveldc Jerome 2 -- Matton Julien 25 Kints Gerard 25 - Matton Remi 25 Dcpaepe Marcel 25. 3,00 GUJ.I.EGHEM Deschamps Albert, i Debrousvere Camiel, 25 -- Des champs Camicl, 25 Hamers Emiel, 25 D. J., 25 Vereecke Rupert. 25 Ll H-tt ne Jules, 25 Debrouwere Antoine, 25 Couckc Remi, 25 Maria Debrouwere, 25. 2,50 SWEVËGHEM Rommens Gustaaf, 50 Dekimpe Arthur, 25 Coopman Gerard, 25 Dcvricze Leon en vrouw 50 Een syndi- kalist 25 Vanovorbeke R. 25 Dekimpe R. en vrouw 50 Opstacl Alfons 25 Van- hesschc Leonic, 25 PuMnan Adolf en vrouw "1 Muys Gustaaf 25 Deloof Triphon 30 Vanneste G. 25. 4,30 WKVELGIIEM. - Germonprez H. 25 - Dekimpe R. 25 Durnez A. 25 Expccl P Drsniel 11 25 Debaerc O 25 De- .ninck J. 25. 1,75 MARCKE. Casier P., 25 D'Hespeel G., 25 Bultiau Ad., 25 Maes Dermaux Th., 25 Verstichele Dupont Acli,, 25 D'Hespeel M 25 Jules Desmedt 25. AVELGHEM Dcrammelacre 25 Dendonckrr Raymond. 25 Cosaert Jules, 25 Vanschaemelhout Ach.. 25 coba Pierre, 25 Moerman J 25 Declercq Bruno. 25 Reyntjes Alfred. 25 Cattelcin Sylvère, 25 Masselis Felicien, 25 Dc- meyere Gustaaf, 25 I-armire Achiel, 25 Matton Georges, 25 Vandendorpe Crbain Jacobs Cesar, 25 Detnllenacre Henri WERKERS! Bemint gij uw profijt? Wendt u dan voor uwe KLEEDEREN OF MAAT IN DE ENGELSCHE MODE bij Alphonse Vlaeminck Slachthuisstraat, 47 tt KORTRIJK •■o^-o Concurrentie onmoge lijk. Gekend voor het schoonste werk. Geene confectie, i/o afalag voor invalieden. Aan mistevredenen Wordt het geld teruggegeven Wilt gij goed gediend worden SCHOENEN genadelijk wendt U Deprthondster Muziek, Kindermuziekinstrumen ten en Speelgoed van zeer belangrijke importfirina gevraagd. Ik bied 1.000-2.000 fr. maandeliik: ist loon en verkoopprovisie. Verlangd «orden bekwame verkoop- krachtige personen, welke beide talen machtig zijn. een winkel met uitstal- ranta bezitten en een borgstorting var 20.000 tot 60000 fr. in baar geven kunnen. Schriftelijke aanbiedingen: REINHOLD, Guldenvliesstraat, 5, Antwerp. RENÉ DE VO S SCHOENMAKER IS, Rijselatraat, 15 MEENEN Al de schoenen zijn met de hand gemaakt en zijn garantie. Ook op op alle laatste modellen. WILT GF. goed cn genadeliik gediend worden? Gaat KLEEDEREN koopen KLEERMAKER Rijselsrraat, 159, Meen en Gekend voor zijn gematigde prijzen en verzorgd werk. Fermaut Henr: Joseph Tocbacrt' j3 Delcu Jcnm, Albert V.reecl« 25 - L.lmond Deny, 2.' - R.- rr Flora. 2.4 V,afnf Yvn„nr 2= Dupout Edwartl. 25 Arcou H.-einr. 25 - j Julien 2) Rjmman* Camiel, 50 :uct Jacqurs 50 - Vanwyi„berKhe Ma,: ,- 5Q~" V'jmetrsrh. 25 - |)(pri l^tot Léon Cyrrlle. 25 - meye Hector 25 - Vanneste Joseph 25 Gregt., Epouse, S0 - Egels Èm.'lé. •fyttenacre Polydorc. 25 - Verfaillie Rcné 25 Vanassche C. 25 7.25 AMERIKA (GutlenFergRené Dierkens e trouw-. 1.00 (Patersonj l^on Di-rkens e 'r-uw 1.00 2.00 iSTACEGHEM. Minet Jcan 25 Ney- ick Arthur, 25 Van Ruymbckc Htlaire Dcryckcre Pierre. 25 Morts 25. 1.21 MOORSEELE. Bourryr Alphonse. 25 -miivrck Louis. 25 Vanneste Aehicl. -t Dclannoo Camiel, 25 Salembier Cyriel. 25 Acke Petrus 25 Acke Francois. 25 -1 Pacco Achiel, 25. DE KIEZING VC RECHTERSRADEN liiijLv.n; lillen GiliipJiius Tceich-Coats cn Matamacs Imperméables zeer steik.ieklaam vanaf Ir-A Matamac go waar bd Intpet. vanaf fr 135 „145 Gabardines gevoerd Lalvo zijde v. Trench-Coats -jqc gevoerd,roklnatn vanaf fr U n|MATAMACS voor an prijzen buiten alle socialisten 455 st. ZONDAG 10 JUNI, LANGS DEZEN WEG i. _L i- v:j:7I mFimm STRIJRPENN1NG OVERDRACHT: TOTAAL: 3.642,90 3.815^0 _aroote| keusvanIZIJDEN MANTEL5 e Damen, alaook CABANS voor Kinderen concurrentie. Onze Imperméables zijn gewaarborgd cn worden gratis hersteld. Fnbnek te Brussel. l0 verkoophuizen in Belgie. Rechtstrceksche vertcoop van fabrikant tot verbruiker. AU ROI DU CAOUTCHOUC KORTRIJK Groote Markt. 22 MEEREI! Rijsdstraat. 272 ROHSE Hofstraat, 47 _AlsJtEKLAAM ontvangt iedere kooper een geschenk. STOELEN, ZETELS, WIEGEN, KINDERSTOELEN ZETELKENS, wendt U bij de STOELfllAKERIJ DER VLAARÏ>ERER coöperatieve Stoelmakerij. Iaüchtingem te bekomen («hrifUIijk of mondeling») bij DUMORTIER MAURICE VOLKSHUIS MEENEN. 30E30C; Wacht niel langer uw huis te behan gen of te schilderen. 20 o/o goedkooper dan elders BEHANGPAPIER op commande te beginnen van 1,25 fr de rol Op anvraag begeeft men zich ten huize met staalboeken. Vraagt mijne prijzen BOST. DERYGKERE-DESGAMPS Kazernestraat, 13 MEENEN OCIOC=: '0C30Iuoooc Voor gelijk welken aard van o VERZEKERINGEN wendt U bij RAMMANT Cam iile (Di Vt Urn Hoofdagent van La Prévoyance Sociale o Moeskroenstraat, 43 MEENEN fl OnOl=artni aOOQ 11(1 PARTIJGENOOTEN, jlij Yoot uwe Kleederen wendt U tot KLEERMAKER AU BON SOLDAT» III Wijngaardstraat 35, K MANTELS en KLEEDEREN voor Damen, Juffer» en Kinderen! Altijd gereed gemaakt, alle keus t-, Jc grootte. Meer dan 1000 modellen. Ook groote keus van zwarte zijde voor mantels en kleederen. Alle dessin's. Goedkoopste en oudste huis van den omtrek voor de Damenconfectic ONMOGELIJKE CONCURRENTIE, alles wordt ten huize zelf gemaakt. Komt zien! Niemand is verplicht te koopen, naar het Huis MARTHA Rijsselstraat, 282, Meenen (Barakken) (Goed op liet nummer letten.) VRIJE INGANG UURWERKEN II JUWEELEN - BRILLEN R. OSTIJN-DESTOBERF 8 GOUDSMID Bruggestraat, 27 MEENEN Vermakingen en veranderingen Uurwerken cn Juweelcn Huis v n alle n vertrouwen. 3QC*OS="J WILT GIJ in vertrouwen gediend worden? GAAT ZIEN bii ERNE?f VANHOUTTE DEBEE Rij.eLtraat, 185 MEENEN vasr met kan bekomen alle soorten an Glazen en Galeiwerk, Schouwgar- nituren, Artificieele Bloemen. Rljzon- Vrc keus tr.n verlakt goed, Potten en Pannen en een groot assortiment van Pijpen en Rookartikelen. POTTEN EN PANNEN in aluminium. 0°mt==::=30a0I::4JOOOI Hanngrookerij-Rolmops fabriek Handel in Pekelharing, Schelvisch, r Stokvisch. Schol, Conserven. Sardienen, jj Vijgen. Datten. enz Voor uwe STOVEN, KACHELS, - CUISINIÈREN, FOYERS, - wendt U tot Koningstraat, 72 MEENEN 46, Oudhurg, GENT Kortrijk«traat, 29, MEENEN S beveelt zich aan voor het leveren LUIII8TM lij KRONEN I Marmaran pUduo, natuurKia i en artifidaala Blaamen, an het I plataan van ROUWKAPEL GROOTE KEUS Gematigde pnjM Varaorgd werk. Bestendige tentoonstelling D bovenstaand adres. H*bal Restaurant AU DAMIER Groote Markt Meenen PRACHTIGE EETZAAL Trouw- en Rouwplechtigheden. Ij Fijne smakelijke spijzen naar keus. Beste dranken. Genadige Prijzen Telefoon 111. |j VOOR UW DRUKWERK Bureelbehoeften, Caoutchouc stempels wendt U bij «Volksdrukkerij» Rijselstraat 185 MEENEN Specialiteij van AFFICHEN. CIRCL'LAIREX. PROSPECTUSSEN' BROCHUREN. enz. Ook t» bekomen Violen, Vioolkas :n cn alle toebehoorten, zooals ar- chet's, snarea, enz Muziekhandel: Methoden. Solfègcn. Groote keus van FONOGRAAFS CHANTAL», alsook Platen (laatste nieuwigheden). Onmogelijke concurrent!!

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Volk | 1928 | | pagina 4